DE WINKELIER MEER ZAKENMAN. LANGS DE SCHELDESTROMEN I Nieuw vestigingsbesluit over de toonbank. Frenkering bij abonnement, AXEL ZATERDAG 18 FEBRUARI 1961 75e Jaargang No. 21 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDERE ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJSLosse nummers 10 cent Kwartaal - abonnement Axel binnen de kom f 1^25, Andere plaatsen f 1,75. Buitenland 2,—» Hoofdredactie i J. C, VINK, Redactie en Administratie i Axel, Marlet 12, tel. 0 1155-646, postbus 16 Drukker - Uitgeefster FIRMA J. C. VINK ADVERTENTIEPRIJS10 cent per m.m. Bi) contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 30 cent per m.m. Kleine Advertentiën 1 - 5 regels f 1,— iedere regel meer 12 cent extra. Staatssecretaris Veldkamp (Economische Zaken), heeft in samenwerking met de mi nisters Marijnen (Landbouw en Visserij) en Van Rooy (Sociale Zaken) zijn nieuwe ves- tigingsbesluiten voor de detailhandel op de winkelierstafel gelegd. De nieuwe regeling is in het Staatsblad gepubliceerd en maandag de 13e februari, van kracht geworden. Zo wel van voor als van achter de toonbank zijn reacties gekomen. De nieuwe regeling bete kent niet minder dan een kleine, zij het dan niet onverwachte, revolutie. Zij is lange tijd met grote spanning tegemoet gezien. De eerste vestigingswet dateert van 1936. De meeste latere regelingen zijn op deze oude normen gebaseerd. Toch is er sinds de jaren dertig veel veranderd in de wereld van de detailhandel. Het nieuwe besluit was daarom hard, heel hard nodig. Éj{ I De eerste stappen voor een verandering in de nogal nare toestand, dat de wettelijke rege ling flink achterop lag bij de feitelijke situ atie in het winkeliersbedrijf, werden gedaan in mei 1955. De staatssecretaris voor Eco nomische Zaken vroeg op dat tijdstip voor het eerst een advies in deze kwestie aan de door de Sociaal Economische Raad (S.E.R. in het leven geroepen „Commissie Adviezen Vestigingsregelingen.'' DE VERANDERING. Wat was die ontwikkeling, die de toestónd zo sterk veranderde en de regels in dezelfde mate verouderde Zij lag voornamelijk in de hoek, die wij met een vreemd woord aan duiden als parallellisatie. Dit is een verzamel naam voor een verschijnsel, dat eerst in Ame rika en later in Europa, steeds sterker naar voren kwam. De winkeliers bemerkten, dat hun kopers steeds meer bij hen kwamen vra gen naar artikelen, die eigenlijk buiten hun bedrijfstak lagen. Het gevolg daarvan was, dat zij noodgedwongen en uit een oogpunt van de grootste mogelijke service aan hun klanten, het assortiment dat zij hadden, sterk gingen uitbreiden. Er zijn veel economen, die zeggen „Sorry, dat is maar gedeeltelijk waar. Niet de vraag kwam het eerst maar het aanbod. De winke liers gingen „zomaar" hun waren uitbreiden. En de koper vond het des te beter." Het is zo n soort ruzie als die welke is ontstaan over de vraag, wat er eerder was de kip of het ei. Vast staat evenwel, dat een win kelier in de loop van de tijd steeds meer bui ten zijn (branche)boekje ging. Sterk is wel het voorbeeld van de boekenverkoop bij de tabakszaak of de kruidenier. Het Centraal Bureau voor de Statistiek nam nog in 1956 een steekproef in het levens- middelenbedrijf. Daaruit bleek dat de parallel lisatie zidh het sterkst voordeed in het krui- deniersbedrijf. Slechts 51% dus nauwe lijks iets meer dan de helft van de omzet hier bestond uit de feitelijke kruidenierswaren. De melkboer bleek gehoorzamer te zijn, zijn omzet bestond voor 85% uit zuivelproducten. De groenteman hield zich zou hij schoen maker zijn voor 90% bij zijn eigen leest. De kruidenier nam van de totale verkoop van boter, kaas en eieren één-derde deel voor zijn rekening zijn omzet in koekjes, chocolade en suikerwerk, was zelfs twee en een half maal zo groot als bij de in deze goederen ge specialiseerde winkels. Uit het C.B.S.-onder- zoek bleek ook, dat dit verschijnsel zidh in het bijzonder op het platteland vertoonde. VRIJE GOEDEREN. In december 1956 kwam het antwoord van de Commissie. Het hield in de instelling van een nieuw type winkelhet algemeen levens- middelenbedrijf. Dit zou openstaan voor ieder fj|die een bijpassend diploma wist te veroveren. De te verkopen waren omvatten vrijwel het gehele levensmiddelenassortiment. Het voor deel was, dat de (toekomstige) winkelier veel diploma's kon verruilen of vermijden voor het nieuwe. Het voorstel werd overgenomen in het voorontwerp van het .nieuwe vestigings besluit dat in 1958 uitkwam. Maar toen kwa men de bezwaren van dit systeem naar voren. Vooropgesteld was, dat de eigenaar van het Algemeen Levensmiddelenbedrijf tenminste vijf groepen van waren behoorlijk zou moe ten verkopen. En dat was een te grote op gave voor velen en zeker in de overgangs periode. Een groentenman kan nu eenmaal moeilijk plotseling een grote omzet in koffie en thee bereiken. Daarop kwam tenslotte het voorstel, dat nu tot wet geworden is. Niet één bepaald soort winkel is vrijgesteld, maar een aantal goederen is vrijgekomen. Tot deze z.g. „ge meenschappelijke waren" behoren o.a. koffie, thee, specerijen, conserven, verpakte melk, boter, eieren, soepen, brood (plus beleg) en fruit. Bovendien voor de kruidenier ook rook artikelen. OPPASSEN. De winkelier in de levensmiddelensector is het nu toegestaan zo ongeveer te verkopen wat hij wil. Maar kan hij dat ook „Neem de kleine middenstander", zegt de criticus, „die kan nooit zo veel investeren, dat hij het assortiment van zijn bedrijfje voldoende door inkopen kan uitbreiden. Hij heeft er eenvou dig geen geld voor.' Een ander probleem zal deze uitbreiding de zelfbedieningswinkels niet teveel in de kaart spelen Ook van de zijde van de koper kunnen vragen rijzen. Bijvoorbeeld„Krijg ik nu wel voldoende deskundige voorlichting Kan de man, die mij zoveel verschillende dingen verkoopt, wel alles over zijn artikelen weten Het zijn moeilijkheden, waarop in midden standskringen verschillend wordt gereageerd. Zij zullen echter toch door de middenstand zelf beantwoord moeten worden. De midden stander, die langzamerhand tot grote hoogte groeit. Want door de uitbreiding van zijn verkoopkansen wordt de winkelier nu steeds meer zakenman. Met alle eisen van dien. Hij moet beter oog hebben voor zijn moge lijkheden, meer kijk op zijn klantenkring. De wet heeft zijn banden (gelukkig) gedeeltelijk verbroken. Hij moet er nu op de juiste ma nier van profiteren, anders loopt hij het ge vaar, dat voor hem en daarmee voor de koper dertien inderdaad, zoals het bijgeloof zegt, een ongeluksgetal wordt. (Nadruk verboden) Zeeland en de bietenoogst. Nu de bietencampagne ten einde is, kan gezegd worden, dat het najaar van 1960 voor de bietenverbouwers een jaar is ge weest, zoals zij waarschijnlijk nog nooit mee gemaakt hebben, vanwege de overvloedige regenval en de daarmede gepaard gaande moeilijkheden wat de oogst, het vervoer en de tarra betreft. In de P.Z.C. lazen wij de volgende berekening In Zeeland was ruim 17.500 ha land met bieten bezaaid. Rekent men een opbrengst van 54 ton bieten per ha en een tarra van ongeveer 35%, dan betekent dit, dat met de bieten 235.000 kubieke meter klei van de landbouwgronden is verdwenen. Dit is een berg van 235 meter lang, 100 meter breed en 10 meter hoog. Het Veers,e Gat zal vermoedelijk op 10 mei worden gesloten. Als wind, weder en zeestromen meewerken zal op 10 mei a.s. het Veerse Gat definitief worden gesloten. Dan zal ook een vaste oeververbinding tussen Walcheren en Noord- Beveland een feit zijn. Dan is ook het Drie- eilandenplan uitgevoerd. Een zeer belangrijk onderdeel van het Delta-plan is dan gereed. Het ligt in de bedoeling van H.M. Koningin Juliana deze sluiting bij te wonen. De over deze dam aan te leggen weg zal aan begin en eind, dus zowel op Walcheren als op Noord-Beveland een viaduct krijgen. Op Walcheren zal onder dit viaduct de weg tussen de Vrouwenpolderse recreatiegebieden worden gevormd, terwijl op Noord-Beveland onder het viaduct de Onrustweg zal lopen. De dam door de Zandkreek. De dam door de Zandkreek is de tweede of lievêr de eerste vaste oeververbinding van Noord-Beveland. De daarop liggende ver keersweg werd op 1 oktober 1960 voor het verkeer opengesteld. Na vier maanden rijver- keer over deze weg is gebleken, dat dagelijks tussen de 1000 en 1350 auto's en motoren van deze weg gebruik maken. Dit aantal is 2 VS maal zo hoog als het aantal motorvoer tuigen, dat gedurende de eerste negen maan den van 1960 dagelijks van de bootdiènsten tussen Zuid- en Noord-Beveland gebruik maakte. Dit wegverkeer zal in de zomer maanden, vanwege het toerisme ongetwijfeld een nog grotere stijging te zien geven en bovendien zal het nog aanmerkelijk toenemen wanneer de brug over de Oosterschelde ge reed zal zijn. Delta-museum te Middelburg 1 Een commissie, bestaande uit hoge provin ciale ambtenaren uit Noord-Brabant, Zuid- Holland en Zeeland gaat de mogelijkheden bestuderen om te Middelburg een centraal Delta-museum in te richten met onderafde lingen in Zierikzee, Hellevoetsluis en Willem stad. Losse Gedachten L.J.G. KADERVERGADERING OP HEDENESSE Zo langzamerhand weet iedere Zeeuw en toch zeker iedere Zeeuwsch-Vlaming wel wat „Hedenesse" is en waar het ligt. In dit vormingscentrum te Cadzand, waar de jeugd en ook de ouderen hun vacantie's doorbrengen, waar vermoeide huisvrouwen weer wat op hun verhaal kunnen komen, wor den ook verschillende bijeenkomsten van ge heel andere aard gehouden. Zo waren er enige dagen geleden een 30-tal jongens en meisjes bijeen, allen leden van de Landbouw Jongeren Gemeenschap. Zij waren er niet zozeer om vacantie te houden, maar meer om gezamenlijk te spreken en te denken over de vraag: „Wat kan er in onze eigen vereniging Zeeuws Museum te Middelburg. Als alle plannen verwezenlijkt kunnen worden zal Middelburg wel een museumstad genoemd kunnen worden. Thans voert men er ook besprekingen over een Zeeuws Mu seum. Daartoe heeft de Commissaris der Ko ningin, jhr. mr. A. F. C. de Casembroot, het bestuur van de Zeeuwse Museumstichting ge ïnstalleerd. In zijn toespraak zeide de commis saris, dat hij de z.g. Kanunnikenwoningen de beste plaats achtte voor de vestiging van het museum. Grote toeloop van toeristen op Noord- Beveland verwacht. Nu Noord-Beveland via de weg te be reiken is, betekent dit, dat ook het toerisme op dit voormalige eiland aanzienlijk zal gaan toenemen. Enkele jaren geleden nog, waren de vacantiegangers aldaar gemakkelijk te tellen, want het bedroeg slechts enkele tien tallen. In 1960 waren het al duizenden, ter wijl voor 1961 nog een verdubbeling wordt verwacht. In elk geval is men op het toerisme voorbereid. In de Kamped'landse duinen zijn bungalows gebouwd, terwijl daar ook een hotel is gevestigd. Vijftig bungalows staan er al en aan nog een negental wordt hard gewerkt. Een terrein voor nog 250 van deze zomerwoningen werd reeds geprojecteerd. Veel belangstelling voor ambtenaren- woningen. In navolging van het in Den Haag genomen initiatief is te Middelburg opgericht de stich ting „Bevordering eigen woningbezit over heidspersoneel Zeeland". Deze stichting wil de helpende hand bieden bij het bouwen van eigen woningen. De animo blijkt zo groot te zijn, dat om de 44 te Middelburg geprojec teerde woningen geloot zal moeten worden. Niet alleen echter in Middelburg is de be langstelling groot. Ook te Vlissingen en te Terneuzen tonen de ambtenaren interesse voor een eigen woning. Het Rode Kruisschip ..Henri Dunant" en de Zeeuwen. Het ligt in de bedoeling op 3 september a.s. te Terneuzen en te Vlake weer 65 Zeeuwse chronische zieken in te séhepen op de .Henri Dunant' Deze zieken zullen met het hospi taalschip weer een vaartocht maken naar Schoonhoven, Amsterdam, IJmuiden, Alk maar, Vianen, Rotterdam, Hellevoetsluis en zo weer terug naar Vlake. Deze reis is spe ciaal voor de zieken uit Zeeuwsch-Vlaande- ren, Walcheren en Noord-Beveland, terwijl ditmaal ook enkele Belgische patiënten zullen meevaren. Op 10 september komen dan de chronische zieken uit de overige delen van Zeeland aan de beurt. Van deze laatstge noemde tocht heeft dokter K. Boor uit Axel de leiding. Deze vraag werd van verschillende kanten bekeken. Zo werd onder meer gesproken over „De taak van de penningmeester en de financiële mogelijkheden voor de vereniging Daarbij kwam men tot de conclusie, dat de verenigingen vaak het slachtoffer zijn of wor den van de „mammon", doch dat in feite het geestelijk kapitaal van een vereniging het be langrijkste is. Suggesteis en initiatief zijn veel voornamere punten dan de contributies. Ook de vergadertechniek werd uitvoerig besproken. Nadat eerst de soorten vergade ringbezoekers werden opgesomd, zoals de doordrijvers, de betweters, de zwijgers, de pessimisten en de niet-geinteresseerden, kwa men de taken van de voorzitter en de andere bestuursleden ter tafel. De vergadertechniek. Er is reeds zo vaak gewezen op de ver gadermoeheid op de verouderde vergader- techniek. Maar hoeveel vergaderingen zullen hierdoor reeds metteraad veranderd zijn Vele voorzitters en vele besturen klagen over weinig of geen interesse, over een slecht vergaderingenbezoek, over weinig meeleven en nog minder meewerken. Maar verandering van de vergadertechniek daaraan schijnt men niet te denken of althans niet toe te komen Dit is naar onze gedachte ook erg moeilijk, bijzonder moeilijk zelfs. Zou vaak de oorzaak van de vergader moeheid en van de verouderde vergader techniek niet gelegen zijn in het feit, dat of de voorzitter of het gehele bestuur reeds zóóó lang op de kussens zit, dat het zelf reeds ver moeid van het zitten en verouderd is Ware het in dat geval niet beter de jonge ren een kans te geven Als de ouderen dan maar de wijsheid der ouden bezitten om dit in te zien. Zij kunnen daarom, zij het dan niet van achter de be stuurstafel, zo nodig leiding geven. Misschien is dit een opmerking, waarover men eens kan nadenken Ter geruststelling kan er nog bijgevoegd worden, dat zij heus niet revolutionnair bedoeld is OOGAFWIJKINGEN EN WEGVERKEER Voorlichtingsvergadering van de E.V.O. Het district Zeeland van de Algemene Ver laders- en Eigen Vervoerdersorganisatie, de E.V.O. heeft voor de leden in W. Zeeuwsch- Vlaanderen een voorlichtingsavond belegd over de oorzaken van verkeersongevallen en over het gewijzigde rijtijdenbesluit. Van de gelegenheid tot het stellen van vragen werd een druk gebruik gemaakt. Het zou gewenst zijn, dat dergelijke instructieve vergaderingen in meerdere plaatsen werden belegd. (Vervolg op pagina 3) AXELSE COURANT 7" Dt/lzenckn chauffeurs, die zich van de oog- afwijkingen niet bewustzijn, zoo.dén zich dan een ogenonder- J zoek moeten onderwerpen. HeC is namelijk niet alléén bravour. die chauffeurs tot het gevaarlijke lfJ^ f jijden verleidt. Hetsnijdenis meeste/ ft l \f\ het gevolg van eengehrek aan diepte- |y <- mameming hij de automobilist. Hij ken niet bepalen, hoever een tegenligger van hem ver wijderd Is. Pit is bijmbeeid het geval bijmensen, die slechts over één werkend oog beschikken. Z/j ontberen het dieptebeefd. 7ij zien alles v/ak en plat. - Onderzoekingen hebben uitgewezen, dat niet alleen de éénogige chauffeurs zichzelf aan gevaren blootstellen, fen groot percentage van de chauffeurs lijdt aan oogafwijkingen, dit de diepte waarneming moeihjk of onmogelijk maken. Het vermogen tot schatten van de afstand, waarop de tegeniigger nadert, en de snelheid, waarmee f hij rijdt, faalt hij velen. Afschuwelijke ongelukken en vele slachtoffers zijn daar het gevolg van.~

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1961 | | pagina 1