Stichting Protestants-Christelijke Bejaardenzorg te Axel en omgeving is zeer actief Gezond heid LANGS DE SCHELDESTROMEN Toeristisch nieuws uit België Frankering bij abonnement, AXEL ZATERDAG 25 FEBRUARI 1961 75e Jaargang No. 22 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Hoofdredactie i J. C. VINK. Redactie en Administratie i Axel, Markt 12, tel. 0 1155-646, postbus 16 Drukker - Uitgeefster i FIRMA J. C. VINK Uitkomst voor onze valide bejaarden Op 25 januari 1961 werd de stichtingsacte van de „Stichting Protestants-Christelijke Be jaardenzorg te Axel en omgeving ten over staan van notaris D. H. de Graaf te Axel officieel gepasseerd. Hierdoor kon het stich tingsbestuur in de openbaarheid treden, na dat het meer dan drie jaar bezig was ge weest met de voorbereidende werkzaamheden. Deze werkzaamheden betreffen het bevor deren van een doeltreffende huisvesting en verzorging van nog valide bejaarden in Axel en omgeving. Dezer dagen werden in hotel „Het Gulden Vlies" te Axel door de heren K. Boor, voor zitter, C. Smies, secretaris en J. P. Wieles, penningmeester van het stichtingsbestuur de plannen voorgelegd en uiteengezet voor de plaatselijke en provinciale pers. Een commissie, bestaande uit de heren K. Boor, P. J. van Driel, J. Quist, J. J. en J. P. Wieles, heeft vele voorbereidende bespre kingen gevoerd en heel wat brieven geschre ven, voordat men was, waar men wezen wil de een doeltreffende, maar ook een zo goed koop mogelijke oplossing van het bejaarden probleem. De commissie en zo denkt het stich tingsbestuur er eveneens over heeft zich steeds op 'het standpunt gesteld, dat de huis vesting en verzorging zo goedkoop mogelijk diende te geschieden, om de gelegenheid open te stellen voor een zo grqot mogelijke be volkingsgroep. Het is betrekkelijk eenvoudig om een pensiontehuis te stichten, wanneer men er van overtuigd is, dat dit tehuis zal worden bewoond door financiëel beter gesi tueerden, die een pensionprijs van 60,— per week kunnen en willen betalen, Waar moeten de minder draag krachtig en dan echter heen Bovendien is uit de onderzoekingen van de commissie gebleken, dat men met name in Zweden, welk land op dit punt veel ervaring heeft met pensiontehuizen, terugkomt van het samenbrengen in tehuizen van nog valide be jaarden. Laat de bejaarden zo lang mogelijk zelfstandig, zegt men daar tegenwoordig DaaromGeen tehuis, maar bejaarden woningen Toen de plannen in een dermate ver ge vorderd stadium waren, werd het gemeente bestuur van Axel ingeschakeld, dat in haar vergadering van 9 augustus 1960 besloot het blok van 48 woningen, begrensd door By- locquestraat-Beatrixstraat-Bernhardstraat en Singelweg, beschikbaar te stellen voor de be huizing van valide bejaarden. Deze duplex- woningen zullen worden voorzien van een centraal belsysteem (c.q. huistelefoon) een centrale recreatie-ruimte, een centrale ver- warmings-installatie en eventueel (in de toe komst) van een ziekenzaal en een centrale keuken. Voor deze woningen zullen, teneinde de bejaarden een passende verzorging te kun nen verzekeren, gezinsverzorgsters moeten worden aangetrokken, waarvoor reeds con tacten werden gelegd met de Classicale Com missie voor de Gezinszorg van de Ned. Her vormde Kerk in Oost Zeeuwsch-Vlaanderen. Om de eerste kosten van deze voorzienin gen te kunnen dekken zal men een bedrag van naar schatting 75.000,bijeen moeten kunnen brengen, terwijl voor renten, aflos singen e.d. een jaarlijkse som van ongeveer 10.000,— benodigd zal zijn. Contacten werden en worden opgenomen met diverse plaatselijke organisaties (vrou wenverenigingen) en reeds werden uit deze richting mededelingen ontvangen dat de plan nen van de Stidhting met enthousiasme wer den begroet. De benodigde gelden wil men bijeen zien te brengen door giften, jaarlijkse bijdragen, renteloze voorschotten, eventuele subsidies enz. De 48 woningen van het blok dat voor de bejaarden is bestemd, zullen in huur en onderhoud blijven bij het gemeentelijk wo ningbedrijf. De toewijzing van de woningen zal geschieden van gemeentewege, echter na ingewonnen adviezen van een door de Stich ting te benoemen commissie. Het bestuur van de Stichting is als volgt samengesteld K. Boor, voorzitterC. Smies, secretaris J. P. Wieles, penningmeester I. C. Provoost, vice-voorzitter L. Dieleman, alg. adjunctZr. K. P. Geleijnse, G. van Doeselaar, J. J. Wieles en P. J. van Driel (allen leden). Aan dit bij uitstek sociale werk wordt de medewerking verleend door alle Protestants- Christelijke groeperingen in Axel. Reeds uit verschillende kringen van de Axelse bevol kingen werden inlichtingen gevraagd over het werk van de Stichting en de manier waarop deze Stichting haar (reeds begonnen) werk zaamheden zal voortzetten en uitbreiden. Het behoeft geen betoog, dat deze Stich ting een voor onze provincie uniek project 'heeft geschapen, dat aller aandacht en mede werking ten volle verdient. Wij mogen daarom op deze plaats onge twijfeld de lezeressen oproepen, zich spon taan bij het bestuur te melden voor de binnen kort te houden rondgang door de gemeente. Hoe meer geld er binnenkomt, hoe vlugger onze bejaarden kunnen worden geholpen voor Baby en kennis voor Moeder, ^it alles in een BABYSET De sluiting van het Veerse Gat. In ons nummer van vorige week berichtten wij, dat de sluiting van het Veerse Gat ver moedelijk op 10 mei a.s. zou plaats vinden. Dit schijnt op een misverstand ?e berusten. Weliswaar is het mogelijk op of omstreeks die datum het gat te sluiten, doch de Delta dienst geeft de voorkeur aan een vroegere datum. Waarschijnlijk zullen de zeven laatste caissons vanaf half april worden ingevaren, zodat de laatste op 24 april zal worden ge plaatst. De schuiven en daarmede het Veerse Gat zullen dan op 26 of 27 april definitief worden gesloten. De oesterproeven in het Veerse Gat. Thans is ook bekend geworden, dat de re gering besloten heeft, de oesterproeven in het Veerse Gat te laten doorgaan. Er zal daar voor een bassin worden aangelegd, waarin de kunstmatige oesterteelt in de praktijk kan worden bestudeerd. Tegelijketijd zal de ver watering van de mosselen worden onderzocht. Ook hier ligt dus weer een kans voor Veere. Het kanaal Terneuzen^-Gent. De Belgische Senaat heeft vorige week het Belgisch-Nederlandse verdrag, waarin gere geld wordt de verbreding en verdieping van het kanaal Terneuzen—Gent met de daarbij behorende werken zeesluizen te Terneu zen, .nieuwe bruggen over het kanaal enz. goedgekeurd met 128 stemmen vóór en drie onthoudingen. Dit verdrag moet ook nog door de Nederlandse volksvertegenwoordi ging worden bekrachtigd. Niettemin gaan in afwachting van deze goedkeuring de werk zaamheden door. Zoals wij reeds eerder ge meld hebben, zal de aanbesteding van de te Terneuzen te molken bouwputten voor de zeesluizen op 22 maart a.s. plaats vinden. Sleepboot gekapseisd en gezonken. Toen de bekende, in Vlissingen gestatio neerde zeesleepboot „Scaldis" zondag op de Schelde bij Liefkenshoek de Liberiaanse tan ker vlot trok, is deze trotse Belgische sleper gekapseisd en gezonken. Van de dertien kop pen tellende bemanning konden er spoedig elf uit het ijskoude water worden opgepikt. De stuurman en de machinist werden nog vermist en zijn waarschijnlijk verdronken. Kon. Mij. „De Schelde had een goed jaar. De Kon. Mij. „De Schelde" te Vlissingen heeft over het boekjaar 1960 een winst ge maakt, die na aftrek van de belastingen rónd de 9,5 millioen bedraagt. Over 1959 be droeg de winst 12,5 millioen. De totale waarde van de orderportefeuille beliep op 31 decembr 1960 270 millioen, zodat een redelijke bedrijfsbezetting tot eind 1962 reeds gewaarborgd is. Binnenkort zal in het Zuid- Sloe begonnen worden met de bouw van het nieuwe Scheldebedrijf. Zeeuwse C.J.B.T.B. heeft een nieuwe voorzitter. Nadat de heer P. S. Dekker uit Zuidzande is afgetreden als voorzitter van de Chr. Jonge Boeren- en Tuindersbond, afdeling Zeeland, is in diens plaats gekozen de heer W. de Boer uit Zierikzee. Hij behaalde 12 van de 20 afdelingsstemmen. Reeds tijdens zijn installatie stelde de nieu we voorzitter het probleem van de kader vorming aan de orde. Naar zijn mening moest daaraan veel meer worden gedaan. Mej. Van Waesberghe nam afscheid. De inspectrice va.n het kleuteronderwijs in Zeeland en West-Brabant, mej. A. E. G. van Waesberghe, heeft afscheid van haar inspec tie genomen in verband met haar benoeming in gelijke functie in de inspectie Rotterdam. Bij haar afscheid werd zij toegesproken door de heer A. Schout, lid van Ged. Staten van Zeeland, die het aantal nieuwe kleuter scholen, dat gebouwd werd en waarmede mej, Van Waesberghe bemoeienis heeft gehad, fantastisch noemde. In de plaats van mej. Van Waesberghe is benoemd mej. M. J. de Jonge, die Middelburg als standplaats heeft. Het Scheldebekken kan een belangrijke rol spelen. Tijdens een bijeenkomst van de afdeling Zeeland van de Ned. Maatschappij voor Nij verheid en Handel heeft de president-direc teur van de Kon. Mij „De Schelde de heer ir. J. W. Hupkes, gewezen op de zeer be langrijke rol, welke het Scheldebekken kan spelen bij het ontwikkelen van nieuwe zee havengebieden. Tijdens zijn rede kantte de spreker zich tegen de theorieën van dr. Lu- ning Prak, die een brochure geschreven heeft onder de titel „De randstad Holland en haar belagers", waarin de industrie-spreiding af gewezen wordt. De heer Hupkes sprak nu over de „Rand- provincie en haar belagers". Hij pleitte voor eendrachtige samenwerking in de provincie. Wie de jeugd heeft Nog steeds gaat dit spreekwoord op. Dit is opnieuw gebleken bij de jeugdactie Zak geld voor Kongo. De Zeeuwse jeugd heeft in deze actie niet minder wan 15.000,— bijeengebracht. De actie „Melk voor Kongo" leverde daarnaast 40.000 blikjes geconden seerde melk op. Wij kunnen alleen maar zeggen Hartelijk dankJeugd van Zeeland ga op dezelfde weg voort met Uw menslievend werk Streekverbeteringscommissie „Eede en Omstreken" bereikte veel. Deze commissie heeft in de afgelopen vijf jaar mede dank zij de door het Rijk be-, schikbaar gestelde subsidie -voor de streek om Eede in West Zeeuwsch-Vlaanderen heel wat bereikt. In dit gebied was wat de land en tuinbouw en de veeteelt betreft, een grote achterstand ontstaan. Door een goede voor lichting, door het stimulerend werken en door subsidieverlening kon veel goeds tot stand worden gebracht. Het vee werd verbeterd door de aankoop van stamboekvee, weilanden werden verbeterd als gevolg van het gebruik van beter graszaad, kortom, hier is getoond wat een goede voorlichting en samenwerking vermag. Een goede vacantia wordt lang van tevoren voorbereid Met de eerste bloemen ontluiken ook de eerste plannen voor een mooie vacantie en prettige weekends. Om die reden juist, nu de lente in aantocht is, nodigt het 3e Vacantie- salon U uit bij wijze van een eerste tocht, de tentoonstelling te komen bezichtigen die een oppervlakte van 25.000 vierkante meter be slaat en waar vakkundige Deense, Duitse, Engelse, Finse, Franse, Italiaanse, Neder landse, Noorse, Russische, Zweedse, Zwit serse en Belgische fabrikanten hun laatste creatie's tonen. Een gelukkig initiatief bestaat dit jaar uit het organiseren van een afdeling die speciaal gewijd is aan de Gezinsvacantie hotelwezen, reisagentschappen, volkstoerisme enz. De afdelingen „Camping", „Caravanning" en „Yachting" hebben zulke vlucht genomen, dat voor de laatste twee afdelingen dit jaar een oppervlakte werd voorbehouden die tien tot twaalf maal belangrijker is dan in 1959. Het 3e Vacantiesalon wordt van 11 tot en met 19 maart a.s. gehouden op de Heizei te Brussel. De 8e Tentoonstelling voor Kampeer- en Caravanningmateriaal. De 8e Tentoonstelling „Touring-Camping- Caravanning", georganiseerd door de Kon. Touringclub van België, vindt plaats in het Park te Brussel van vrijdag 10 tot en met zondag 19 maart a.s. Deze manifestatie die een steeds toenemend succes oogst, is in haar genre een der voor naamste van België. Zij biedt een uitgebreide keuze van tenten, kampeerwagens, materieel en kampeer- en caravanningbenodigdheden, alsmede kano's en kajaks. Deze tentoonstel ling zal een oppervlakte beslaan die twee maal groter is dan de voorgaande. Afvalwaterleiding Kanaalzone Zeeuwsch- Vlaanderen vergaderde. De raad van bestuur van de „Afvalwater leiding Kanaalzone Zeeuwsch-Vlaanderen" heeft een openbare vergadering gehouden, waarin de begroting van dit orgaan is vast gesteld. De burgemeester van Axel, de heer M. K. van Dijke, werd lid van het bestuur, omdat de heer A. J. M. Kesbeke als zodanig had bedankt. De begroting werd vastgesteld op een bedrag van 7726,— aan inkomsten en uitgaven voor wat de gewone dienst betreft en op 105.000,aan inkomsten tegen een bedrag van 80.000,— aan uitgaven, wat de kapitaaldienst betreft. De uitgaven op de gewone dienst betreffen secretariaatskosten 5000,reis- en ver blijfkosten 2000,— presentiegelden en vergaderkosten, resp. 1500,en 150, Deze uitgaven zullen worden gedekt door de bijdragen van de aangesloten gemeenten. Onder de kapitaalsuitgaven waren kosten voor het maken van plannen, bijna 13.000,-, en de kosten van voorbereiding 26.000, Deze kosten zullen door een geldlening ge dekt worden. Ambtenaar van de burgerlijke stand te Terneuzen heeft een toga. De gemeenteraad van Terneuzen besloot in zijn januari-vergadering om „ter verhoging van het decorum bij het voltrekken van huwe lijken", een toga aan te schaffen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dinsdag middag was de burgemeester van Terneuzen, mr. H. Rijpstra, voor de eerste maal getooid in deze kledij. Noord-Beveland gastvrouwe voor de Z.L.M. De bekende jaarlijkse landbouwtentoon stelling, welke door de Zeeuwse Landbouw Maatschappij geregeld wordt georganiseerd, zal dit jaar op Noord-Beveland worden ge houden. De data zijn vastgesteld op 22, 23 en 24 juni a.s. AXELSE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: Losse nummers 10 cent Kwartaal - abonnement Axel binnen de kom f 1,25. Andere plaatsen 1,75. Buitenland 2,—. VERSCHIJNT IEDERE ZATERDAG ADVERTENTIEPRIJS: 10 cent per m.m. Bi) contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 30 cent per m.m. Kleine Advertentiën 1-5 regels 1»— Iedere regel meer 12 cent extra.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1961 | | pagina 1