I REGERINGSJUBILEUM VAN KONINGIN JULIANA GEMEENTERAAD VAN AXEL Frankering bij abonnement, AXEL ZATERDAG 4 MAART 1961 75e Jaargang No. 23 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Hoofdredactie i JL C. VINK. Redactie en Administratie i Axel, Markt 12, tel. 0 1155-646, postbus 16 Drukker - Uitgeefster FIRMA J. C. VINK Losse Gedachten .WIE BEN IK, DAT IK DIT DOEN MAG 3 ZITTING VAN DINSDAG 28 FEBRUARI 1961. ZEEUWSCH-VLAANDEREN EN DE VASTE OEVERVERBINDING. Reeds eerder hebben wij in deze rubriek over bovenstaand onderwerp geschreven, of beter gezegd, onze gedachten laten gaan. Wij vinden het niet erg, daarover weer iets aan het papier toe te vertrouwen. In tegendeel, het verheugt ons, dit te kunnen doen. Wij zijn van mening, dat over deze vaste oeververbinding niet genoeg kan wor den geschreven en gesproken. De vaste oeververbinding toch is van het allergrootste belang voor Zeeuwsch-Vlaan deren, ja voor geheel Zeeland. Wij willen nog verder gaan en de stelling poneren, dat deze verbinding van bijzondere betekenis is voor Nederland als geheel Vindt U dit te kras uitgedrukt Nederland moet zijn bijdrage opbrengen voor de verbreding en verdieping van het ka naal TerneuzenGent. Nederland stopt heel wat geld in de aan wijzing van Terneuzen als kerngemeente. Nederland geeft geld aan Zeeuwsch- Vlaanderen omdat dit deel geheel Zee land trouwens als probleemgebied wordt beschouwd. Zo zouden wij voort kunnen gaan, doch deze aanwijzingen schijnen ons voldoende. Al dit geld, dat door de Nederlandse re gering beschikbaar wordt gesteld en door de Nederlandse belastingbetaler wordt opge bracht, zal vruchten moeten afwerpen, dat is logisch. Evenzeer is het logisch, dat de rege ring vertrouwt, dat clie vruchten ook inder daad zullen komen. Deze vruchten zullen echter pas dan rijk gaan vloeien, wanneer Zeeuwsch-Vlaanderen ook werkelijk één kan worden met overig Nederland Zeeuwsch-Vlaanderen IS een deel van Nederland móét dit ook blijven. Zeeuwsch-Vlaanderen is op Nederland aangewezen en Nederland, in casu de Nederlandse overheid dient te zorgen, dat Zeeuwsch-Vlaanderen op Nederland aan gewezen blijft. De enige mogelijkheid daartoe is de vaste oeververbinding. Daarom zijn wij blij met de door de ge meenteraad van Axel aangenomen motie en wij twijfelen er niet aan of deze zal in ge heel Zeeuwsch-Vlaanderen wel weerklank vinden. Wij vertrouwen, dat zij ook in Middel burg en in Den Haag de nodige weerklank zal vinden. Zou dit niet het geval zijn hetgeen wij een veeg teken zouden achten dan zal Zeeuwsch-Vlaanderen zelf moeten tonen wat het waard is. Waarom lukt de Haringvlietbrug wel En waarom is er sprake van een brug over de Oostersdhelde Daarom ook een brug over de Wester schelde AXELSE COURANT VERSCHIJNT IEDERE ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJSLosse nummers 10 cent Kwartaal - abonnement Axel binnen de kom f 1J5. Andere plaatsen f 1>75» Buitenland 2,—. ADYT2RTENTIEPRIJS10 cent per rn.ni. Bij contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 30 cent per Kleine Advertentiën 1-5 regels 1,— iedere regel meer 12 cent extra. Hare Majesteit de Koningin wenst haar 1214-jarig regeringsjubileum niet met luidruchtige feestelijkheid gevierd te zien. Maar dat zal Haar volk niet verhin deren, dankbaar te gedenken, wat Juliana, Koningin der Nederlanden, gedurende deze jaren voor land en volk heeft betekend. „Wie ben ik, dat ik dit doen mag", dat waren de woorden in de eerste rede, die Konigin Juliana na haar inhuldiging hield, die meer dan iets anders indruk maakten op hen die ze hoorden. Hoe ver toch lag de gedachtengang, die door deze woorden werd gekenmerkt, af van het „Gottesgnaden- tum", waarop voorheen de vorsten hun rechten ba seerden. Hier toch ging het niet in de eerste plaats om een recht, maar om het aanvaarden van een zware, doch schone plicht. Diep-menselijke woorden. En menselijkdat is de karakteristiek die men overal hoort geven van Koningin Juliana. Dat zeggen vooral de „gewone" mensen, die met haar in aanraking zijn gekomen. „Ze is zo gewoon." Maar het is niet het „gewoon doen" van de politicus, die babykussend en schouderkloppend, met een perma nente fotoglimlach, zich zijn weg baant. Het is eenvoud. De eenvoud, die zich manifesteerde in het Koninklijke woord „Wie ben ik Wie Koningin Juliana bij haar verschijning in het openbaar heeft kunnen gadeslaan, wordt altijd weer ge troffen door de uitdrukking van haar gezicht ernstig enigszins bezorgd, zoals een moeder haar kind kan na kijken, dat in slecht weer de straat op gaat naar school. Maar tegelijk is daar een bijna gretig reageren op alles wat vrolijk stemmen kan. Een snelle reactie, een flits van een glimlach, als Haar gevoel voor humor wordt geraakt. En de wijze, waarop Zij in Haar aandacht voor allerlei zaken de persoon, de mens daarin betrekt. De mens met zijn vreugden en zijn noden heeft Haar diepe, onvergankelijke belangstelling. Dat bleek een en andermaal, wanneer Zij zich richtte tot Haar volk, waar bij Zij ieder persoonlijk leek aan te spreken. Beter dan, onpersoonlijk te spreken van de band aan ons vorstenhuis is het bij dit jubileum te spreken van de band aan onze Koningin. En van veler lippen zal bij dit jubileum de zegenbede klinken ,,U zeeg'ne God Hij stelle U tot een zegen." Voltallig kwam de Axelse gemeenteraad bijeen om onder voorzitterschap van burgemeester M. K. van Dijke, de twaalf punten tellende agenda af te werken. De notulen en ingekomen stukken, evenals de mede delingen -welke laatste reeds uitvoering in ons vorig nummer werden gepubliceerd werden behoudens enkele toelichtingen en verklaringen aanvaard. Motie inzake een vaste oeververbinding tussen Zeeuwsch-Vlaanderen én overig Nederland. De motie, welke de heer D. J. Oggel namens zijn fractie in de raadsvergadering van 31 januari j.l. in diende is door het college bestudeerd. Zij kunnen zich met de strekking daarvan ten volle verenigen. Teneinde de gedachten, welke de motie in haar oorspronkelijke vorm behelst en die welke bij het col lege ter zake leven, te combineren, is de tekst aan een herziening onderworpen. Het navolgende besluit werd genomen De Raad der gemeente Axel, in vergadering bijeen op 28 februari 1961, constaterende, dat a. Zeeuwsch-Vlaanderen geheel afgescheiden ligt van de Zeeuwse eilanden en van overig Nederland b. de veren over de Westerschelde, zoals dit uiter aard met alle veerverbindingen het geval is, een remmende werking uitoefenen op de verkeersont- wikkeling en daardoor op de algehele ontplooiing van Zeeuwsch-Vlaanderen, welk gebied een grond- oppervlakte omvat van 80.108 hectaren met 92.000 inwoners, hetgeen respectievelijk 47% en 32,5% uitmaakt van de gehele provincie Zeeland overwegende, dat 1. Zeeuwsch-Vlaanderen reeds thans en in de Sabije toekomst in nog belangrijker mate unieke kansen biedt met name voor voortgaande industrie-vesti ging 2. de tot dankbaarheid stemmende van rijkswege ge dane belangrijke geldinvesteringen in Zeeuwsch- Vlaanderen, met name in de z.g. kanaalzone, aan zienlijk meer profijt zullen afwerpen, indien hier aan gepaard gaat een verbetering van de infra structuur van het gebied, bovenal met betrekking tot de verbinding over de Westerschelde 3. de enige afdoende maatregel daarvoor een vaste oeververbinding is, waardoor tevens een goede algehele ontplooiing van Zeeuwsch-Vlaanderen wordt gewaarborgd en het internationale verkeer wordt gediend besluit 1. Het vorenstaande met klem onder de aandacht te brengen van de Nederlandse regering en van de Staten-Generaal, met het dringend verzoek te be vorderen, dat binnen afzienbare tijd een vaste oeververpinding tot stand komt tussen Zeeuwsch- Vlaanderen en overig Nederland 2. Terzake adhaesie te verzoeken aan de Raden van de andere gemeenten in Zeeuwsch-Vlaandren en aan de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Afwijzing van verzoek om subsidieverlening aan het St. Liduina Ziekenhuis te Hulst. De Stichting „St. Liduina Ziekenhuis" te Hulst heeft verzocht een subsidie te verlenen als bijdrage in het exploitatietekort tot een maximum van ƒ1,per ver- pleegdag voor elke in dat ziekenhuis opgenomen pa tiënt uit de gemeente Axel. Over het tijdvak van 1 april 1960 tot 13 februari 1961 zijn twee patiënten uit Axel verpleegd met in totaal 38 verpleegdagen. Gelet op het feit, dat de inwoners uit Axel in hoofd zaak gebruik zullen maken van het R.K. Ziekenhuis te Sluiskil en het Julianaziekenhuis te Terneuzen, welke ziekenhuizen goed geoutilleerd zijn en voldoende ver- pleegruimte bevatten, terwijl de gemeente aan beide inrichtingen jaarlijks een behoorlijke subsidie verleent, werd besloten het voorstel af te wijzen. Wijziging gemeenschappelijke regeling inzake de kostenverdeling der Zeeuwse Muziekschool. Bij raadsbesluit van 13 mei 1958 is de gemeente toe getreden tot de gemeenschappelijke regeling inzake de verdeling der kosten van de Zeeuwse Muziekschool. Van het gemeentebestuur van Middelburg is een schrijven ontvangen, waarbij verzocht wordt een be sluit vast te stellen tot wijziging van dieregeling. Die wijziging omvat de volgende punten 1. de namen der gemeenten, waar muziekonderwijs wordt gegeven, worden niet meer in artikel 3 ver meld 2. in artikel 3 wordt bepaald, dat in gemeenten, waar geen school is gevestigd, groepsonderwijs kan worden gegeven, wanneer hiervoor voldoende belangstelling bestaat, in welke gevallen de ge meenten de benodigde lesruimten ter beschikking moeten stellen 3. in artikel 4 vervalt de bepaling in zake de con tactcommissies, aangezien iedere gemeente in het algemeen bestuur is vertegenwoordigd 4. in artikel 5, sub a, zijn de 3 teldata terugge bracht tot 1 teldatum 5. in hetzelfde artikel is de indeling van het groeps onderwijs vereenvoudigd en teruggebracht tot twee groepen, n.l. grote groepen voor algemeen vormend muziekonderwijs en kleine groepen voor accordeon, tokkelinstrumenten, blokfluit, stem- ontwikkeling, harmonie- en fanfare-opleiding enz. en is een bepaling opgenomen dat de gemeenten voor individueel onderwijs slechts bijdragen voor leerlingen tot 21 jaar en voor solozang, theorie en geschiedenis der muziek tot 30 jaar 6. de leerlingscoëfficiënten zijn aangepast aan de werkelijke kosten in de verhouding 1:2:8; 7. in artikel 9 is de termijn van deelname verlengd tot 3 achtereenvolgende jaren, met stilzwijgende verlenging in geval van uittreding moet een opzeggingstermijn van 3 maanden in acht ge nomen worden 8. in artikel 6, 4e lid, is de regeling voor het school geld verduidelijkt 9. in artikel 7 wordt de bepaling betreffende het kwartaalsgewijze betalen van een voorschot ge wijzigd in „betaling in termijnen" 10. in artikel 10 is de procedure betreffende de wijzi ging van de gemeenschappelijke regeling ver anderd in die zin dat voor het nemen van een besluit niet altijd een vergadering nodig is en de raden der toegetreden gemeenten bij afzonder lijk besluit een wijziging kunnen vaststellen, zulks ter bespoediging van een vlotte gang van zaken. Bovengenoemde wijzigingen kunnen worden be schouwd als een verbetering van de gemeenschappe lijke regeling. Op verzoek van het gemeentebestuur van Middel burg werd een ontwerp-besluit tot wijziging van ge noemde gemeenschappelijke regeling ter vaststelling aangeboden. Conform dit concept werd besloten. Voorstel om in principe te besluiten tot de bouw van een ambtswoning voor de burgemeester, mits de exploitatie daarvan mogelijk is binnen het raam van een sluitende begroting. De burgemeester heeft, teneinde zich op zo kort mogelijke termijn in de gemeente te kunnen vestigen, voorlopig zijn intrek genomen in de woning Margriet straat 19. De stichtigskosten van een ambtswoning voor de burgemeester worden geraamd op 70.000,—, inclu sief grondkosten, architectenhonorarium, kosten dage lijks toezicht, egalisatie terrein, kosten tuinaanleg en een post voor onvoorziene uitgaven. De voorzitter deelde mede, voordat het voorstel onder het mes werd genomen, dat drie punten prio riteit hebben voor de bouw van een dergelijke woning, n.l. de reconstructie van de Oudeweg de verlichting van de Zuidsingel en de aanschaf van een nevelspuit. Vervolg op pagina 2)

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1961 | | pagina 1