DE BELGEN GAAN TER STEMBUS LANGS DE SCHELDESTROMEN I I Last van zenuwen? Frankering bij abonnement, AXEL ZATERDAG 25 MAART 1961 75e Jaargang No. 26 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Hoofdredactie i G VINK. Red natie ea Admtnlrtratie j Axel, Merkt 12, tol. 0 1155-646, postbus 16 Drukker - Uitgeefster t FIRMA J. C. VINK Zondag 26 maart Verkiezingen der politieke onverschilligheid. ft Nooit wellicht in de soms woelige geschie denis van België is een voorverkiezingsperio de zo rustig, en zo onopgemerkt bijna, ver lopen, als dit thans het geval is. Waren er geen kranten die stuk voor stuk een kleur of een strekking verdedigden, de massa zou misdhien niet eens weten wat er op zondag 26 maart gaat gebeuren. Er zijn natuurlijk de gewone radio- en T.V. speeches en er is de verkiezingspropaganda die eerder schuchter langs de straten wordt geafficheerd of in de brievenbus geschoven, maar voor de rest Onverschilligheid. TEGENSTELLING MET STAKING Deze massa-mentaliteit is in scherpe tegen stelling met het klimaat dat, nauwelijks twee maanden geleden, de Belgische samenleving beheerste. Het woord samenleving'' heeft in België een erg dubbelzinnige betekenis ge kregen, want nooit werd zoveel gedebatteerd en gemediteerd over de Vlaams-Waalse standpunten in deze vorm van „samenleving" als de laatste tijd. De voorbije stakingsrazemij immers heeft geleerd dat de Belgische staats idee in zeer uiteenlopende riahtingen ziek is. En vele politici voelen afschuw bij de gedach te aan de mogelijkheid, aan deze zieke te moeten gaan dokteren. Uiteraard is dit niet de aanleiding tot de huidige onverschilligheid. ONVERSCHILLIGHEID. Deze onverschilligheid is langzaam ge groeid uit een andere mentaliteitdie van de afkeer voor en de grondige hekel aan het stakingsgeweld. Toen de stakingen waren af gelopen, bleef de hekel tegen de politieke koopjes die dadelijk na de stakingen achter de coulissen werden gesloten, en die voor de pers geen geheim konden blijven. Men had de stakingen gebroken om de „eenheidswet" er door te krijgen. Die wet kreeg voldoende meerderheid in beide kamers En toen de wet gestemd was en de stakings- aktie als een kaartenhuisje instortte, werd besloten tot parlementsontbinding. De massa bleef dit alles nog als normaal beschouwen. Doch dan kwam plots de ver- tragings-aktie om de eenheidswet in toepas sing te brengen. Die actie kwam van liberale zijde en had vooral betrekking op de belas- ting-sektor. In C.V.P. kringen ontstond malaise, want hoe verdienstelijk eerste minister Eijskens is, het was een politiek geheim dat hij bepaalde akkoordjes met zijn liberale partner had af gesloten, buiten weten van de C.V.P. om. Eijskens werd op vrij scherpe wijze tot de orde geroepen en hiervan werd duchtig ge profiteerd door hen die de Leuvense hoog leraar niet kunnen luchten. Zodat Gaston Eijskens met of zonder C.V.P.-overwinning door velen als eerste minister wordt afge schreven. SPAAK KOMT TERUG. Bij de drie grote partijen C.V.P., B.S.P. en Liberalen ziet men aan de kop van tal van lijsten steeds bepaalde namen uit het ver leden. Soms zeer tot ongenoegen van som mige militanten. Zo wekt het zelfs de lach lust op in het Antwerpse, dat de in mei eerst komend 90 jaar oud wordende Kamiel Huijs- mans aan het hoofd van de B.S.P.-kamerlijst voor Antwerpen werd geplaatst. Spaak komt in Brussel opdagen, als het ex- Nato-orakel, dat het alles natuurlijk veel beter weet. Spaak debiteert sinds een paar weken echter zoveel woorden, waarachter in feite niets is te vinden, dat de man hoogstens kan dienen om i,n het Brusselse enkele bourgeois- kringen bij de socialistische stemmen te voe gen. De socialisten hebben te roeien tegen een stroom van wantrouwen, ontstaan na hun beschamende stakingen. In de B.S.P. hangt nog een zware ontbindingsgeur na het ontslag van de Waalse vakbondsleiders Re- nard en Génivot uit het hoofdbestuur van het vakverbond. Bij de Liberalen zijn vele ontevredenen, die hun eigen wegje wensen te gaan en hier en daar afzonderlijke lijsten indienen. Ook in C.V.P.-kringen kwam eveneens bij het opmaken der candidatenlijsten ontevreden heid aan het licht. C.V.P.-WINST IN HET WAALSE. In Wallonië werkt en wroet de communis tische partij om stukken uit het opengevallen socialistische blok los te maken. Daar ver wacht men voor de K.P. een zkere winst. In Vlaanderen tracht de Vlaams-extremistische „Volksunie" haar ene Kamergekozene te be houden en eventueel via stemmenaanwinst een tweede zetel te winnen. De kiespropaganda is ten slotte vreselijk mager. De Liberalen schermen met aanplak biljetten uit de stakingstijd. De C.V.P. no digt de kiezers uit „ploeg te vormen met de C.V.P." en heeft daarom haar propaganda in het teken van de voetbalsport geplaatst, op kleurige plakkaten, die voetbalspelers voor stellen. De B.S.P. zoekt naar datgene wat de C.V.P. niet heeft verwezenlijkt, terwijl de „Nationale Beweging" de zes millioen kies gerechtigde Belgen voorhoudt, dat de hui dige coalitie door onkundigheid en gebrek aan samenwerking België in economisch op zicht aan de rand van de afgrond heeft ge bracht. Maar de tijd van nieuwe kleine par tijen of bewegingen schijnt voorbij te zijn in België. Tenzij de algemene onverschilligheid voor dergelijke bewegingen en scheurpartijen een onverhoopte kans levert. ZONDER SPANNING. Het geheel is kleurloos en zoutloos. Weken lang hebben de Belgen in spanning geleefd rond de stakingen. Nu die voorbij zijn en de gevolgen, in de meeste kringen althans, niet meer zo merkbaar zijn, is er over België een grote politieke onverschilligheid gekomen. Er is geen opwinding meer zoals destijds. Er is geen spanning meer. Deze onverschilligheid is echter een teken des tijds. De doorsnee-Belg is oververzadigd op elk gebied en daaronder heeft de politiek in de eerste plaats te lijden. Voeg daar nog bij, dat een toekomstige C.V.P.-B.S.P.-coalitie niet uitgesloten is en dan begrijpt U meteen waarom vele Belgen zeggen „Ze hebben mekaar twee maand geleden duchtig uitge scholden, maar over een paar weken vallen ze mekaar toch weer in de armen.' Losse Gedachten Het toeristenbezoek aan Zeeland. Hoewel het weer op het moment, dat wij dit stukje schrijven, nu niet direct ideaal te noemen is om met vacantie te gaan, willen wij toch graag aan onze lezers doorgeven, dat Zeeland hard op weg is nieuwe records te vestigen, wat het vreemdelingenverkeer be treft. Het toeristenbezoek aan Zeeland is sedert 1957 verdubbeld en het ziet er naar uit dat dit nog steeds zal toenemen. Vooral de badplaatsen zijn daarbij in trek. Het is wel typerend, dat ieder jaar weer de aanvragen om zomerhuisjes, pensions, caravans en hotel kamers vroeger worden ingediend om teleur stelling te voorkomen. Zomerbij eenkomst van de Ned. Chr. Landarbeidersbond. De districtsbesturen van de Ned. Chr. Landarbeidersbond in Zeeland hebben be sloten op donderdag 15 juni a.s. een zomer- bijeenkomst te houden te Vlissingen. Een tweetal hoofdbestuurders zal tijdens deze bijeenkomst het woord voeren. Zeeuwse boomgaarden in bloei. Nu we toch reeds in de stemming van de zomer zijn een bericht, dat eveneens de moeite waard is voor hen, die de natuur minnen. Dank zij het zachte weer van de voorbije weken is het mogelijk, dat rond de Paasdagen de vroege perebomen op Zuid- Beveland reeds in bloei zullen staan. Ter neuzen geeft indurstrie-folder uit. Het gemeentebestuur van Terneuzen heeft een bijzonder aantrekkelijke industrie-folder uitgegeven, waarmede het hoopt meerdere industrieën naar zich te kunnen toetrekken. Uiteraard wordt in dit geschriftje een dank baar gebruik gemaakt van ihet feit, dat Ter- neuzen is aangewezen als kerngemeente en de daarbij behorende faciliteiten. Siemens und Halske A.G. vestigt bedrijf bij Brugge. In verband met deze berichten langs de Scheldestromen menen wij ook het nieuws te moeten doorgeven, dat in de omgeving van Brugge een fabriek zal worden gebouwd van Siemens und Halske A.G., waarop 5000 ar beiders werk zullen kunnen vinden. In deze fabriek, die een oppervlakte van 60.000 vier kante meter zal beslaan op een terrein van circa 35 ha, zullen electronische apparaten worden vervaardigd. Belastingambtenaren zijn het wachten moe. Tijdens een vergadering van bestuurders van vakorganisaties in Oostelijk Zeeuwsch- Vlaanderen, waarbij de belastingambtenaren zijn aangesloten, is een motie aangenomen, waarin de ontevredenheid met name onder de lagere en midelbare belastingambtenaren tot uitdruking is gebracht over de salaris- en promotieregelingen. Deze motie is ter kennis gebracht van de hoofdbesturen. Gevraagd wordt stappen te ondernemen om te trachten te bereiken, dat op korte termijn een over bruggingstoelage wordt verstrekt en ook een jaarlijkse gratificatie per 1 december. Reinaertsevenementen te Hulst op 18 juni a.s. Op zondag 18 juni zal de derde Reinaert- stoet weer door Hulst trekken, fraaier van allure en uitgebreider dan voorheen. Tevens zal op die dag de Hulsterse „Camere van Rhetorica" het openluchtspel „De Vos Rei- naerde opvoeren. Wij menen het te moe ten betreuren, dat deze evenementen niet op een andere dag worden georganiseerd. Katholieke Openbare Uitleenbibliotheek Kanaalzone. Het lid van Gedeputeerde Staten van Zee land, mr. dr. A. J. J. M. Mes, heeft in zijn kwaliteit van voorzitter van de Katholieke Centrale Vereniging voor Lectuurvoorziening in Zeeland in bijzijn van vele genodigden de Katholieke Openbare Uitleenbibliotheek Ka naalzone, die gevestigd is te Terneuzen, offfi- cieel geopend. Deze bibliotheek wil filialen openen in Axel, Philippine, Sas van Gent en Westdorpe. Middelburg krijgt een nieuwe Chr. Kweekschool. Het bestuur van de Chr. Kweekschool te Middelburg heeft nu bericht ontvangen, dat de rijksgoedkeuring is verleend voor de bouw van een nieuwe school. Dit nieuwe gebouw zal twaalf lokalen krijgen. De bouwtijd wordt geschat op anderhalf jaar. Aan de school worden thans ongeveer 200 onderwijzeressen en onderwijzers opgeleid en 70 kleuterleid sters. Het aantal aanmeldingen van nieuwe leerlingen is van dien aard, dat de volgende cursus zal starten met elf kweekschoolklassen en vier kleuterleidstersklassen. Provinciale Raad voor de Volksgezond heid in Zeeland. Als opvolger van de huidige directrice-arts van de Provinciale Raad voor de Volksge zondheid in Zeeland, mej. E. M. Staab, die in verband met haar huwelijk ontslag heeft gevraagd, is benoemd dokter L. C. Buijsert, arts in algemene dienst bij de gemeentelijke gezondheidsdienst te Schiedam. Vijfde Zeeuwse U.L.O.-conferentie Onder leiding van de heer H. C. van Donk, hoofd van de Chr. U.L.O.-school te Goes hebben de U.L.O.-leerkrachten in Zeeland hun vijfde Zeeuwse U.L.O.-conferentie ge houden, welke twee dagen heeft geduurd. Uitvoerig werd gesproken over het tegen woordige programma en over de mogelijk heid tot meer differentiatie, namelijk de drie jarige U.L.O.-school naast de vier-jarige op leiding. DE WONINGBOUW. De Vlissingse woningbouwvereniging „Ge- meenschapelijk Belangbestaat dezer dagen 50 jaar, terwijl de woningbouwvereniging in Terneuzen het vorige jaar haar duizendste woning afleverde. In Axel werd vorig jaar de enige woning bouwvereniging ontbonden Dit is toch wel een sterk contrast. Uiteraard kan men over het .nut van een woningbouwvereniging verschillend denken en oordelen. Wij gunnen ieder graag zijn eigen mening. Toch dachten wij, dat het zijn nut kon hebben, het een en ander te releveren en aan de lezeressen en lezers door te geven. Toegegeven de woningbouwvereniging in Axel was in feite geen vereniging, doch slechts een bestuur. Dit was fout. Een ver eniging dient leden te tellen, terwijl die leden de vereniging dienen te helpen haar doel stelling te verwezenlijken. Dit was in Axel niet het geval. Jammer De Vlissingse vereniging telt niet minder dan 1300 leden. Dat is heel wat anders. Weliswaar is er in Axel een gemeentelijk woningbedrijf, dat de won:n",,?v" beheert, doch ook dit is W6Sr ZO ii soonlijke instelling. Wij voor ons voelen wel degelijk voor een woningbouwvereniging. Een woningbouwver eniging met leden, wel te verstaan. Wij voor ons voelen er voor, dat een der gelijke woningbouwvereniging voor haar le den woningen bouwt. Op deze wijze kan naar onze mening een practische samenwerking en gemeenschaps zin worden aangekweekt. De leden der ver eniging weten en zullen beseffen, dat zij in „hun" woning wonen en dat zij daarvoor verantwoordelijk zijn. De leden, die nog op de wachtlijst staan, doch wel geregeld contributie betalen, zullen hun bestuur wel activeren om zoveel moge lijk woningen te bouwen. Er kan dus een gezonde wisselwerking ontstaan. Een behoorlijke, levenskrachtige, actieve woningbouwvereniging zou naar onze mening in Axel .nog steeds op haar plaats zijn. Wie neemt hier het initiatief Mijnhardt's Zenuwtableften Rector van Openbaar Lyceum te Goes overleden. Op 41-jarige leeftijd is te Goes plotseling overleden de rector van het Lyceum te Goes, dr. J. S. Bartstra. De heer Bartstra kwam pas eind 1959 naar Goes. Stormschade te Cadzand. Zowel aan de duinen te Cadzand als bij Het Zwin is tijdens de korte maar hevige noordwesterstorm van maandag op dinsdag aanzienlijke schade aangericht. Bij het hotel „De Noordzee" is een strook duin van onge veer 200 meter lengte gedeeltelijk wegge slagen. Ook sloeg een zandrichel in Het Zwin gedeeltelijk weg. Rijshagen en prikkeldraad om de duingroei te bevorderen verdwenen eveneens. Er komt schot in het nieuwe kanaal T erneuzenGent. Het kopje boven dit bericht wil niet zeg gen, dat het kanaal al een heel eind gereed is. Er moet op Nederlands gebied althans nog begonnen worden. Dit begin is er nu. Deze week heeft de aanbesteding plaats ge had van het maken van de bouwputten voor de nieuwe sluizen, een z-evaart- en een binnenvaarts1uis te Terneuzr- O 1 voor de zeevaartsluis moet 451 meter lan^ worden,, 77 meter breed en circa 16 meter diep. De bi.nnenvaartsluis vereist een bouw put van 396 meter lengte, 53 meter breedte en een diepte van 9 meter. De grond die uit deze putten komt (circa 2 millioen kubieke meter) wordt gedeeltelijk in de Schelde gespoten en gedeeltelijk opge slagen om straks gebruikt te worden voor wegenaanleg. Het maken van de bouwputten zal nog dit jaar gereed moeten zijn. Er zal dus bijzonder hard gewerkt moeten worden. AXELSE COURANT VERSCHIJNT IEDERE ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJSLom* muxuotu W Kwartaal - aboeoemcat i Aad binnen de kooi f 1<25. Andere plaatsen flJS, Buitenland ƒ2,—. ADVERTENTIEPRIJS10 cent per n.m. Bij contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 30 cent per nun. Kleine Advertentlên 1-5 regels f 1,— iedere regel meer 12 cent extra. te Goes, helpen U eroverheen

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1961 | | pagina 1