GEMEENTERAAD VAN AXEL Losse Gedachten Frankering bij abonnement, AXEL ZATERDAG 1 APRIL 1961 75e Jaargang No. 27 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDERE ZATERDAG J ABONNEMENTSPRIJSLosse nummers 10 cent. Kwartaal - abonnement Axel binnen de kom 1,25. Andere plaatsen 1J5. Buitenland 2, Hoofdredactie i J. G, VINK, Redactie en Administratie i Axel, Markt 12, tel. 0 1-155-646, postbus 16 Drukker - Uitgeefster i FIRMA J. C. VINK ADVERTENTIEPRIJS10 cent per mm. Bi) contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 30 cent per m.m. Kleine AdvertentiSn 1-5 regels t,— iedere regel meer 12 cent extra, Dinsdag 28 maart kwam de gemeenteraad bijeen om in nog geen uur tijds de een en twintig punten tellende agenda af te werken. De notulen vormden een kamerstuk, waarbij dus geen op- of aanmerkingen werden ge plaatst. Bij de ingekomen stukken was de heer C. van Bendegem nog niet accoord met het ant woord op zijn vraag om t.a.v. een oppervlakte bouwgrond in plan-zuid, waarvoor een aan nemer in november 1959 optie had gevraagd, de toen geldende prijs te handhaven. De heer C. van Bendegem noemde de mededeling van B. en W. dat van optie niets is gebleken, laconiek. „De premie-aanvrage werd inge diend op 1 december 1959", aldus de heer Van Bendegem. Verder onderhandelen leek hem echter nutteloos en hij besloot tenslotte, zich bij deze beslissing neer te leggen. De heer E. A. Maas onderstreepte nog maals de interesse voor het verkopen van Woningwetwoningen aan de bewoners. De heer D. J. Oggel was niet tevreden met de mededeling, dat B. en W. vooralsnog niet overwegen, om met nadere voorstellen te komen betreffende eventuele nadere plannen ten aanzien van de huisvesting van de burge meester. De voorzitter deelde mede dat t.z.t., bij eventuele plannen, de raad zal worden in gelicht, dodh dat thans terzake nog geen on derhandelingen werden gedaan. Overige mededelingem De heer Maas vroeg om een besloten zit ting betreffende het besluit van B. en W„ de heer A. v. d. Staal te Terneuzen te benoemen tot chef-fitter van het gasbedrijf met stand plaats Terneuzen deze benoeming zou in gaan op 1 april 1961. En verder voor het besluit van B. en W. om de heer J. P. v. d. Staal te Terneuzen tijdelijk te benoemen tot technisch ambtenaar bij het gasbedrijf eveneens met standplaats Terneuzen. Deze benoeming zal eindigen op de dag, waarop in de vakature van fitter zal zijn voorzien. De heer Maas vroeg om besloten zitting, omdat hij hierbij namen mocht .noemen, wat hij niet graag in het openbaar deed. Vaststelling der gebouwenvergoeding, bedoeld in artikel 126 der Kleuteronder- wijswet, over het jaar 1960. tDe kleuteronderwijswet bepaalt dat ter estrijding van kosten, een vergoeding kan worden gegeven, berekend per lokaal en per verplichte leidster. Deze vergoeding kan, na overleg met de schoolbesturen, lager worden gesteld, wanneer zij, gelet op de ouderdom van het gebouw en de toestand waarin het verkeert, onevenredig hoog moet worden geacht. Op grond van met besturen der betrokken kleuterscholen gevoerde korrespondentie werd besloten de vergoeding over het jaar 1960, met verrekening van de reeds verleende voor schotten, vast te stellen. Het verkopen van een strook grond aan de heer A. H. van der Lee. De heer A. H. van der Lee, Walstraat 2 te Axel heeft verzocht, van de gemeente een strook grond te mogen kopen, gelegen achter de tuin van zijn woning aan de Walstraat. Er is geen gemeentebelang mee gediend om deze strook grond in eigendom te behouden. De oppervlakte bedraagt pl.m. 120 m2. Ingevolge de gemeentewet is het de heer Van der Lee als lid van de gemeenteraad niet verboden, deze grond van de gemeente te kopen. Wel heeft hij Koninklijke vrijstelling nodig van het verbod vervat in artikel 1506 van het Burgerlijk Wetboek. Besloten werd, aan de heer A. H. van der Lee, Walstraat 2 te Axel, te verkopen een trook grond, groot 120 m2 of zoveel meer f minder als bij kadastrale opmeting zal blijken aanwezig te zijn, onder voorbehoud dat aan de heer Van der Lee de Koninklijke vrijstelling zal worden verleend van boven omschreven verbod. Benoeming van een hoofdleidster en een leidster aan de openbare kleuterschool te Axel. De bouw en inrichting van de openbare kleuterschool aan de Evertsenstraat zijn nu zo ver gevorderd, dat deze school op 1 april 1961 zal kunnen worden geopend. Deze da tum is mede gekozen omdat zij voor de ad ministratie gunstig is. In verband met het vorenstaande dienen per 1 april 1961 de hoofdleidster en de leidster aan deze school te worden benoemd. Het is bekend dat per 1 april 1961 de kleuterschool, uitgaande van de Vereniging tot instandhouding ener Fröbelschool wordt opgeheven. Met de Inspektrice van het kleuteronder wijs in de 6e inspektie is over de benoeming van de leidsters overleg gepleegd. Met ingang van 1 april 1961 werd benoemd tot hoofdleidster aan de openbare kleuter school mej. S. T. de Krijger, en met ingang van dezelfde datum tot leidster aan die school mevr. E. M. de Gijsel-van Doorn. Vaststelling van de verordening op de heffing en invordering van schoolgelden ten behoeve van de openbare kleuter school in de gemeente Axel. Op grond van artikel 49 der Kleuteronder wijswet dient voor het verstrekken van open baar kleuteronderwijs schoolgeld te worden geheven. Dit schoolgeld bedraagt per kind en per jaar 12,behoudens de mogelijkheid tot het verlenen van reduktie of vrijstelling op grond van het „Besluit schoolgeld kleuter onderwijs". Er zijn twee mogelijkheden voor inning van het sdhoolgeld, te weten a. inning door de hoofdleidster b. inning door de gemeente-ontvanger. Bij toepassing van de onder a. genoemde methode is er geen scheiding tussen het kas- en administratief beheer, terwijl dan boven dien van het principe wordt afgeweken, dat er slechts één kas dient te zijn, n.l. bij de kassier. Aan inning door de gemeente-ontvanger werd de voorkeur gegeven. Toepassing van artikel 15, tweede en vierde lid, van ed Kleuteronderwijswet. Nu op 1 april a.s. de openbare kleuterschool in gebruik genomen zal worden, dient ook aandacht te worden geschonken aan het toe laten van leerlingen. Het aantal kleuters bedroeg per 1 januari 1961 60 1 februari 1961 65 1 maart 1961 68. Verwacht mag worden dat dit aantal nog zal toenemen. Voor het jaar van de opening der school geldt als het aantal kleuters het aantal, dat op 1 juli a.s. als werkelijk schoolgaand be kend zal staan. Dit aantal was per 1 juli 1960: 76. Zou dit aantal tussen 80 en 92 liggen, dan moet een derde leidster worden aange steld zonder dat daarvoor rijksvergoeding zal worden gegeven. Aangezien deze mogelijkheid niet denk beeldig is, werd besloten, toepassing te geven aan artikel 15, tweede en vierde lid, der Kleu teronderwijswet, waarin wordt bepaald a. De gemeenteraad kan één of meer data vaststellen waarop de algemene toelating van kleuters, die de leeftijd van vier jaren hebben bereikt, zal plaatsvinden. b. Ook kan naar gelang het aantal verplichte leidsters van een kleuterschool één, twee of meer dan twee bedraagt aan ten hoogste 10, 12 of 15 kleuters voor ten hoogste één jaar de toelating tot de school worden ge weigerd, indien dit noodzakelijk is om te voorkomen dat een leidster dient te wor den benoemd, wier bezoldiging niet voor rijksvergoeding in aanmerking zal komen. De heer D. J. Oggel vroeg toelichting op het feit dat aan kleuters de toelating tot de school kon worden geweigerd. Als de aan wijzing van geweigerde kinderen door een leidster moet geschieden, dan rust op zo'n leidster een te grote taak, aldus de heer Oggel Spreker zei verder dat gemakkelijk rekening werd gehouden met het milieu van de kin deren. De voorzitter deelde mede dat een bepaalde instantie de kinderen aanwijst, zo dat hieromtrent op de leidster geen verant woordelijkheid rust. Onbewoonbaarverklaring van de woning Kaaiwal 30. De woning Kaaiwal 30, die momenteel on bewoond is, verkeert sinds enige tijd in een slechte toestand. Deze woning is daardoor on geschikt ter bewoning en is zelfs niet door het aanbrengen van verbeteringen in bewoon bare staat te brengen. Met verwijzing naar de bij de stukken ge voegde adviezen van het Centraal Bouw- en Woningtoezicht en van de Provinciale Di- rektie van de Volkshuisvesting en de Bouw nijverheid, werd besloten, de woning Kaai wal 30 onbewoonbaar te verklaren en op grond van formele overwegingen de ontrui mingstermijn te bepalen op één dag. Voorstel om akkoord te gaan met het ontwerp-besluit van Gedeputeerde Sta ten van Zeeland tot wijziging van de regeling der jaarwedden van de wet houders der gemeenten in Zeeland. Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij voornemens zijn om de wethou dersbezoldigingen aan een herziening te on derwerpen op grond van de overweging dat die bezoldigingen meer en meer beschouwd kunnen worden als salaris of gedeeltelijk sa laris en middel van bestaan. Daarbij wordt ook gelet op de ontwikkeling van de burge- meésterssalarissen. Het is de bedoeling, de wijzigingen te doen ingaan op 1 januari 1961. De gemeente is bij besluit van Gedeputeerde Staten van Zeeland geplaatst in de 8e klasse van de regeling. De tegenwoordige norm is 222,50 per mnd, en 2670,per jaar. Voorgesteld wordt, die bedragen te verhogen tot 270per maand en 3240,per jaar. B. en W. voegden hieraan nog toe dat het in het voornemen ligt binnen afzienbare tijd de raad voor te stellen, Ged. Staten te ver zoeken de presentiegelden van de raads- en kommissieleden te verhogen tot een nader aangegeven bdrag. Het vaststellen van de le wijziging van de marktverordening. De marktkommissie heeft om redenen van praktische aard verzocht enkele wijzigingen in de marktverordening aan te brengen. De gewenste wijzigingen betreffen a. nauwkeuriger omschrijving van de plaats waar de kramenmarkt wordt gehouden, om ongewenste geruisloze verschuiving naar het marktplein te voorkomen en vervroeging van het einde van de markt met een uur in de wintermaanden b. beperking van het recht op behoud van een vaste standplaats, wanneer men enige ma len zonder geldige reden is weggebleven c. vollediger en enigszins andere regeling van de aan- en afvoer van goederen en het laten staan van auto's tussen de kra men tijdens de markt. Konform het voorstel werd besloten. Het garanderen van een hypothecaire geldlening voor de aankoop van een woning. Ingekomen was een verzoek van de heer C. v. d. Velde, Sassing P 64 te Axel tot het garanderen van een hypothecaire geldlening op grond van het Besluit Bevordering Eigen- Woningbezit voor de aankoop van een aan de Robertstraat 45 te bouwen woning. Aangezien er voldoende aanleiding is om ter bevordering van de uitbreiding van het eigen woningbezit in onze gemeente de ge vraagde garantie te verlenen, werd het ver zoek ingewilligd. Vaststelling van de 2e wijziging van de begroting van het gasbedrijf 1961. I. Zowel te Axel als in Terneuzen worden de gereedschappen en materialen, zoals buizen, gasmeters, hulpstukken e.d., die de fitters voor het werk nodig hebben, per handkar vanaf het magazijn meegenomen naar de plaats van het werk. Deze vorm van vervoer is tijdrovend en duur. Er werd daarom overwogen over te gaan op auto-traktie en 2 kleine DAF-vracht- wagentjes aan te schaffen één voor Axel en één voor Terneuzen. De prijs van een dergelijk wagentje bedraagt 3975,— plus 100,— voor een huif. II. In Terneuzen, in de omgeving van de ge- projekteerde invalsweg nabij t Zwaantje ligt een gastoevoerleiding van 8". De kapaciteit van die leiding is niet groot genoeg om de nieuwe wijken daarop aan te sluiten. Om de wijken ten oosten van de nieuwe invalsweg voldoende van gas te kunnen voorzien, zal een nieuwe 10'- WAT BETEKENT PASEN? De Paasdagen zijn nog steeds algemeen erkende christelijke feestdagen. Wil dit echter ook zeggen, dat men in ons land al gemeen de waarde van Pasen erkent en onderkent Spreekt het Paasfeest de mens nog wel aan Het lijkt wel, alsof in de reeks van de christelijke feesten de opeenvolgende hoogtij dagen in waardering steeds achteruit gaan. Het Kerstfeest spreekt een ieder nog wel aan; het Kindje in de kribbe ontroert nog velen. Ook Goede Vrijdag maakt nog wel indruk. Een mens, een hoogstaand mens, tot de kruis dood veroordeeld en gehangen, onschuldig, omdat een rechter niet tegen een opgezweepte massa durfde optornen. Die rechter zou wel eens bij de keizer in ongenade kunnen vallen Maar bij Pasen komt men vaak niet verder dan het feest van het ontluikende leven met als symbool het paasei en de paashaas. Over Pinksteren zullen we dan maar hele maal niet meer spreken. Pasen feest van het ontluikende leven Inderdaad. Pasen het feest van de overwinning van het leven op de dood i De mens, die zich op Goede Vrijdag on schuldig ter dood liet brengen, was niet zo maar een mens. Daartoe was Die Mens met hoofdletters in de wereld gekomen, om onschuldig de schuld van velen te dragen. Hij ging ,niet onder in de dood Hij kwam door de dood tot het leven en daarmede ver diende Hij het leven voor allen, die in Zijn dood en opstanding geloven. Pasenhet feest van het (ontluikende leven alleen, zou wel heel armzalig en pover zijn. Pasen het feest van de overwinning van het leven op de dood door de opstanding van Jezus Christus is het rijke gebeuren, dat wij morgen gedenken Dan is Pasen niet een extra vrije dag. Dan is Pasen een feest Wie op deze wijze het Paasfeest beleeft, ziet het ontluikende leven in het licht van de opstanding van Christus. Die ziet wel licht om zich heen ledige plaatsen van ge liefden, die reeds gestorven zijn. Maar juist dóór Goede Vrijdag en Pasen weet hij, dat het met de dood niet afgelopen is. Hij weet, dat na de dood het leven pas echt komt leiding van 1000 meter lengte moeten worden gelegd. De kosten hiervan wor den geraamd op 35.000, Overeenkomstig dit concept-besluit, waar omtrent de Gascommissie is gehoord, werd besloten de begroting voor het Gasbedrijf voor 1961 te wijzigen. Voorstel tot huren en kopen van gronden gelegen ten noorden van de weg Axel- Kijkuit van de Staat der Nederlanden. Aan de noordzijde van de Kanaalkade lig gen enkele langgerekte percelen grond, welke eigendom zijn van het Rijk. Deze gronden zijn opgenomen in de gepro jecteerde uitbreiding „exploitatieplan Noord- Oost." Met het oog op de realisering van die uitbreiding, met name de voorgenomen bouw van een rijkspolitie-bureau en enige aanvra gen om bouwvergunning, zijn reeds geruime tijd onderhandelingen gevoerd met de des betreffende rijksinstanties inzake aankoop van bedoelde gronden door de gemeente. Door de Inspectie der Domeinen te Goes worden deze domeingronden te samen groot plm. 9800 m2 aan de gemeente te koop aan geboden voor de prijs van 1,25 per meter, Deze prijs werd aanvaardbaar geacht en besloten werd met ingang van 1 maart 1961 van de Staat der Nederlanden te huren, per celen en gedeelten van percelen, gelegen ten noorden van de weg AxelKijkuit, zijnde in totaal plm. 9800 m2, zulks voor het tijdvak van 1 april 1961 tot aan de betaling van de koopsom door de gemeente. Van de Staat der Nederlanden te kopen de hiervoor genoemde percelen en perceels gedeelten, samen groot plm. 9800 m2 voor de prijs van 1,25 per m„ zijnde in totaal voor de som van 12.250,-, onder de voor waarden bedoeld in het schrijven van de In specteur der Domeinen te Goes. (Vervolg op pagina 3) AXELSE COURANT

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1961 | | pagina 1