ZWITSAL WALCHEREN IN DE ZOMER MOEDER WORDEN... Frankering bij abonnement, AXEL ZATERDAG 8 APRIL 1961 75e Jaargang No. 28 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDERE ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJSLosse nummers 19 cent Kwartaal - abonnement i Axel binnen de kom 1(25. Andere plaatsen 1,75. Buitenland ƒ2,—. Hoofdredactie i J. <3. VINK, Redactie en Administratie 3 Axel, Markt 12, tel. 0 1135-646, postbus 16 Drukker - Uitgeefster t FIRMA J, 0. VINK ADVERTENTIEPRIJS: 19 cent per Bt) contracten belangrijke reductie. Ingelanden Mededelingen 39 cent per Kleine AdvertentUn 1-3 regels f U iedere regel outr 12 De parel der Zeeuwse eilanden Men moet even nadenken bij de vraag .Wanneer is Amsterdam het schoonst Is het dit op een zonnige middag met allemaal mensen op de terrassen en vrolijk geflaneer op de straten, of is het dit in het najaar, als er zo n mistroostige regen neerdruilt en als de lichten van de voertuigen lange strepen op de natte straat werpen Men moet even na denken bij de vraag „Wanneer is het gebied van de Hoge Veluwe het schoonst Is het dit in het hartje zomer, als de lucht trilt van de hitte en als het groen overal dicht staat, of is het dit op een stille wintermorgen met een ongeschonden sneeuwlaag, overal waar je maar kijkt Dat is moeilijk te zeggen. Maar als deze vraag met betrekking tot Zeeland gesteld wordt en dan wel erg in het bijzonder met betrekking tot Waldieren, dan is een antwoord misschien minder moeilijk te geven. Misschien, weliswaar, want voor deze is het zus en voor gene is het zo en nooit zijn er twee zielen geheel en al eengestemd.. Maar wij geloven, dat men Zeeland en in het bij» zonder Walcheren in de zomer moet gaan bezoeken. Want dit land, klaar en openhartig als het Friese, maar toch ook van wat directe zuidelijke lieflijkheid en gezelligheid getui gend, zo met het groen langs de wegen, komt het best tot zijn recht als de hemel open is en als een zuivere zeebries het land binnenwaait. Op Walcheren, ondanks alle oorlogsellende en watersnood meer en meer reeds weer het charmantste der Zeeuwse ei landen, moet ge dat aanzien, als de zon on verbloemd over dat rijke land schijnt en als de paarden op 'het land doende zijn en een Zeeuwse boerin in costuum U over de weg komt tegemoet gefietst Zeeland en de Zeeuwen, dat is alles rust en in die rust wel bewuste kracht. Dat is gulheid en gastvrij heid. Dat is klaar besef en voorname eenvoud. Dat is goedlachsheid en eerlijkheid. En horen al deze dingen niet in eerste instantie bij de zomer Is ook de zomer niet gulhartig en royaal en welbewust O zeker, wij weten wel, dat de Zeeuw een minder duidelijk ge richt type is dan de Fries of de Limburger. En o zeker, wij weten daarom wel, dat er onder het klare water der buitenkant een onderstroom zuigt die niet dezelfde loop gaat. Wij komen er in dit artikel nog wel eens zo hier en daar op terug. Maar wij zien deze dingen ook inderdaad als onderstroom, die men bij dieper graven leert kennen, maar die niet onmiddellijk al het aspect bepalen. En daarom krijgt voor ons Zeeland eerst zijn wezenlijke kleur in de zomer. Maar we willen niet kortzichtig zijn. En wij willen wel eens een onderzoek instellen naar de waarde van de woorden van de man die ons zei„Ja, maar zie dit noest en vierkant volk nu eens in de winter met zijn gramstorige luchten en met de zee die de dijken beuktMaar of onze opinies ondersteboven worden gegooid, geloven wij niet zo gauw. Want schoon en stralend en vrolijk zijn de ronde Zeeuwen en hun lieflijk land onder de openhartige hemel met de gulle, wei-verwarmende zon Maar ter zake, daar ligt Walcheren voor u. Walcheren, de parel der Zeeuwse eilanden. Dat was het vroeger, met zijn rijke groen om zoomde wegen, zijn vruchtbare akkers, zijn magnifiek bewaard gebleven oude steden als Middelburg en Veere, zijn rustieke dorpjes, zijn verrukkelijke duinen, zijn bosrijkdom en zijn vriendelijk volk. Dat is het nu nog, on danks oorlog en watersnood, want de kracht dadige Zeeuwen van Walcheren lieten niets na om hun grondgebied weer tot de parel der Zeeuwse eidanden te maken. De dijken wer den hersteld, de akkers weer bebouwd, de huizen opnieuw opgetrokken of gerestaureerd, vooral de struiken en de bomen werden op nieuw geplant en het volk bleef hetzelfde, behulpzaam, vriendelijk, flink, sober, ver standig, op-zich-zelf, ernstig in religieuze zaken en diepere problemen, lollig waar het dagelijkse wissewasjes betreft. De Zeeuwse mens, laat ons een ogenblik tbij hem stilstaan. De Zeeuwse mens, hier zus en daar zoop Zuid-Beveland b.v. minder op de penning dan op Walcheren. En op Schouwen wellicht het minst zwaartillend in religieuze zaken. De Zeeuwse mens die moei lijker als type te omschrijven is als de Fries of de Brabander, maar die toch stellig zijn eigenheden heeft. De Zeeuwse mens laten wij ons dienomtrent eens met de dingen con fronteren. Hoe is de Zeeuwse mens Ja, en dan eerst eens over zijn uiterlijke verschijning. Het zijn 'bijna nooit zeer lange en zeer slanke mensen. Ze zij.n eerder wat gedrongen en erg breed in de schouders. Ook de koppen met de klare ogen zijn fors en nimmer teer gelijnd. Het Zeeuwse volk lijkt op het Hollandse en toch is het anders. De soberheid spreekt in Zeeland krachtiger taal dan in Holland. In het geloofsleven van de Zeeuwen schijnt ons toch iets meer warmte te stralen dan in het religieus gevoelen van de Hollander. Het Zeeuwse geloof is iets mystiéker en daaruit spreken dan wellicht toch weer de geestelijke banden met Brabant en Vlaanderen. Ook zijn de Zeeuwen wel sterker individualistisch van aard dan de Hollanders. Luidruchtig is de Zeeuw nimmer, behalve wanneer hij de bloe metjes buiten zet. En zijn meest intieme ge dachten geeft hij ongaarne prijs aan „de ander", die toch altijd beoordeelziek blijft. Dan is hij behoudzaam, vergelijk maar z'n klederdrachten, die hoewel schaarser nog door de hele provincie gedragen worden. Tenslottede Zeeuw is verstoken van enig sociaal gevoel. Ieder voor zich en God voor ons allen is zijn devies. En hij is vrien delijk tegen zijn buurman en voorkomend tegen de vreemdeling. Hij is vriendelijker in de omgang dan de Fries, zoals hij op de duur ook minder trouw kan zijn. De vaste knechts van de boeren veranderen nogal eens een keer van, hoeve en met de ringrijderij gaat het hard tegen hard, gezeten op de rug gen van de Zeeuws-Belgische paarden. Het individualisme heeft de Zeeuwen al heel wat ongemak bezorgd Daarom zijn er Zeeuwen die het nieuwe plan van één grote zeewering, die Walcheren, Noord-Beveland, Schouwen en Goeree met elkaar zal verbinden, zien als een mogelijkheid om het particularisme te doorbreken. Middelburg en zijn wederopbouw. Maar wat praten wij weer Er ligt een heel eiland in al zij.n pracht en schittering voor onze ogen en wij staren maar bij ons zelf naar binnen De zon schijnt, de graan velden geuren, wij kiezen de weg naar Mid delburg, waar wij op de oude Vismarkt nog de oude sfeer willen proeven, de Vismarkt werd niet verwoest, waar wij de voltooide wederopbouw van de Lange Jan in ogen schouw willen nemen, waar wij willen zien, hoe het geheel verwoeste centrum is her bouwd. Veel werd over dit laatste reeds ge schreven, pro en contra, maar wij willen het zelf eens gaan beoordelen. Wij herinneren ons Middelburg van vroe ger, van voor de oorlog. Als jongetje van een jaar of tien logeerden wij bij grootouders in de Jasmijnstraat. Wij speelden dan met Sjaak Candell en dat wilde moeder niet heb ben. Wij herinneren het ons. Maar wij her inneren ons méér, namelijk hoe we als kind bekoord raakten door de milde, wijze rust van de oude stad op zondagmorgen. Dan tikkelde het carillon. Dan luidde de bronzen klok van de Lange Jan. Dan kwamen de Zeeuwen in klederdracht ter kerke, het boek met goude sloten meedragend. Dan was het nog zeer stil in de oude straatjes, zó stil, dat het een kind niet moeilijk gemaakt werd om al fantaserend zo n beetje inzichzelf te lopen praten. Dit Middelburg is onverbiddelijk wég. De eenheid van het oude is verbroken. De prach tige, majestueuze abdij, voornaam van een voud, is met liefde weer helemaal gerestau reerd. De Lange Jan is hersteld. Het raad huis siert weer in alle luister de markt. Maar daar rondom staan nieuwe huizen met hier en daar een antiekerig ideetje. Men heeft zijn best gedaan. Men heeft flin'k gebouwd en het had veel slechter gekund. Maar het eens zo schone Middelburg van vóór 1940 is weg. En dan wat jammer van al die souvenir- winkelc. Toch mag de toerist Middelburg niet ongezien laten. Er zijn nog plekjes die ontroeren door hun stille schoonheid. Veere en Veerisme. Veere, noordelijk van Middelburg, bleef beter gespaard. Veere is maar een klein plaatsje. Er wonen nauwelijks 1000 mensen. Er moeten er eens 20.000 gewoond hebben. Veere maakt een beetje droevig. Een prach tig stadje met een kostelijk raadhuis, zo met dat laag bordes en dat ranke, spitse torentje, was het eenmaal. Een std, die het zich finan cieel kon permitteren, een kerk te bouwen, zó kolossaal groot, dat het zélfs in Veere's rijkste bloeitijd grootmoedswaanzin moet zijn geweest om zo n kerk te willen hebben. Nu is die grote kerk een logge laibbedoedas, vet en vadsig, te vroeg oud en niet helemaal op zijn plaats in een stadje, dat lieflijk is gebleven, lieflijk en vriendelijk, in weerwil van de ellende, die het heeft moeten onder gaan. Het pleintje voor het stadhuis is wel het mooiste plekje van Veere. Let u eens op de zeven beelden, die de raadhuisgevel sieren 1 Vindt U niet, dat ze wreed kijken? Te wreed wellicht voor de zachtaardige sfeer. Het is te hopen, dat U net zoveel zon heeft als wij hadden, dan is ales op zijn schoonst. En dan is het hier verstilder dan aan de haven. Want daar liggen de plezierbootjes, die er vroeger eigenlijk niet thuishoorden, maar die nu, met de dichting van het Veerse Gat, een steeds voornamer object zullen gaan worden. Misschien gaat het rijke Veere van voorheen weer een rijke tijd tegemoet door de toenemende sport- en recreatiemogelijk heden in verband met het creëeren van het Veerse Meer. De Veerenaren houden va,n hun stad, al zijn er, die de last van oude huizen te zwaar op de séhouders voelen drukken. De liefde voor bet stadje heet Veerisme. Voor wie Veere heeft gezien, is het duidelijk, dat er zo iets als Veerisme bestaat Wij storen onszelf in onze dromerijen. Een zonnig eiland ligt op ons te wachten. Wij verlaten dus Veere en trekken door de Vrou wenpolder naar het plaatsje van die naam, dat in enkele jaren tijds tot badplaats groeide met allemaal zomerhuisjes en pensiongasten en badcostuuims. (Vervolg op pagina 3) BABYSET DE LUXE M Losse Gedachten DE ORANJEVERENIGING. Vorige week waren wij niet in de gelegen heid, in deze rubriek enige losse gedachten te wijden aan de Axelse Oranjevereniging. Wel hebben wij in het vorige nummer van ons blad nog 'het programma kunnen op nemen, dat door het bestuur dezer vereni ging is samengesteld ter viering van Konin ginnedag 1961, Ieder, die dit programma heeft gelezen, zal moeten toestemmen, dat het weer goed in el kaar zit. Dit jaar wordt weer voor ieder iets geboden. Voornamelijk voor de jeugd, uiter aard, doch als de jeugd geniet, genieten de ouderen mee. Het voormiddagprogramma kunnen wij zo langzamerhand traditioneel gaan noemen. Wij dachten echter: zou het niet moge lijk zijn, dat bij het zingen van de vader landse liederen door de schoolkinderen ook de ouderen betrokken werden Zou het niet prachtig zijn, wanneer jong en oud tezamen de vaderlandse liederen de den weerklinken Voor de namiddag heeft men weer iets bijzonderseen demonstratie met politie honden. Ieder, die wel eens iets heeft moeten orga niseren, weet hoe moeilijk het is, telkens wat nieuws te verzinnen. Tot nog toe is het be stuur van de Oranjevereniging er in ge slaagd, bij ieder feestelijkheid, welke werd georganiseerd, iets nieuws te brengen. De lampionoptocht, annex lichtstoet, die een vorige maal bij de jeugd zo in de smaak is gevallen, zal dit jaar worden herhaald. Wij twijfelen er niet aan of dit jaar zal de deel name zo mogelijk nog groter zij.n. Groepen schoolkinderen in klasse-verband zullen zeker weer meedoen, evenals verenigingen. Wij hopen, dat ook ouderen ditmaal van de partij zullen zijn. Laten thans ook eens reclamewagens van bedrijven zich in de stoet opstellen. Eén ding moet ons echter nog van het hart. Het aantal leden der Oranjevereniging be weegt zich ,niet sterk in stijgende lijn, on danks de programma's die geboden zijn. Waarom toch blijven nog zovelen afzijdig staan Als er op Koninginnedag niets te doen was mopperden sommigen, dat er speciaal voor de kinderen toch iets geboden moest worden op zo n dag. Welnu, thans wordt er iets ge boden. Zo iets kost echter behoorlijk wat geld. Wat is er tegenwoordig nog goedkoop Wij vertrouwen dan ook, dat vele niet- leden zich spoedig zullen aanmelden 1 Er zit vaart in de Bejaardenzorg te Axel. 2. 3. Het Bestuur van de Stichting Protestants- Christelijke Bejaardenzorg te Axel en omge ving laat er geen gras over groeien. Nog maar enkele weken geleden trad deze stichting in de publiciteit. Zij ontvouwde toen voor de pers haar plannen met betrekking tot de bejaardenwoningen, staande in het blok Beatrixstraat-Bernhardstraat-Bylocque- straat en Singelweg. Die plannen komen in het kort hierop neer 1. Het onderbrengen van de nog valide be jaarden in de daartoe bestemde duplex- woningen. Het aantrekken van een of meerdere ge zinsverzorgsters. Het aanbrengen in de woningen van een centraal belsysteem, waardoor de bejaar den zo nodig de verzorgster kunnen be reiken. 4. Het stichten van een centraal gebouw met recreatiezaal en wasgelegenheden. 5. In de toekomst het bijbouwen van een ziekenzaaltje en zo nodig een centrale ■keuken. In ons blad van 25 februari j.I. hebben wij reeds een en ander uitvoerig uiteengezet. Daarbij vermeldden wij, dat de kosten ter verwezenlijking van de bovenstaande punten naar schatting een bedrag zullen vergen van 75.000,—, terwijl de jaarlijkse lasten wor den geraamd op 10.000,voor de beloning der verzorgsters, rente, aflossing e.d. Het Stichtingsbestuur heeft thans aan de vrouwen-organisaties in de gemeente het ver zoek gericht, mede te werken aan de geld inzameling, die in de tweede helft van deze maand zal worden gehouden. Dat de bejaardenverzorging in Axel leeft, heeft het bestuur dankbaar kunnen consta teren uit de spontane aanmelding van een be hoorlijk aantal vrijwilligsters, die zich voor deze geldinzameling hebben aangemeld. In de loop van de volgende week zullen alle protestantse gezinnen een circulaire in de bus krijgen, waarin het doel van de stich ting nogmaals wordt uiteengezet. Aan deze circulaire is een strook bevestigd, die door de dames zal worden opgehaald. Wij twijfelen er niet aan of ook deze in zameling zal opnieuw een succes blijken te zijn. Velen zullen gaarne naar draagkracht een behoorlijk bedrag beschikbaar willen stel len ter verwezenlijking van dit mooie doel. Het is mogelijk, dat nog meerdere dames willen medewerken aan de geldinzameling, doch zich om een of andere reden niet kon den opgeven. Op vrijdag 14 april a.s. zal met de vrijwilligsters een bespreking worden ge houden in het verenigingsgebouw. Kerk- dreef 19, aanvang 8 uur. Diegenen, die aan dit mooie doel willen medewerken, doch zich nog niet hebben aangemeld, zijn bij deze be spreking van harte welkom 1 Laat de bevolking van Axel toch ook bij dit prachtige sociale werk tonen, dat het tot grote dingen in staat is AXELSE COURANT im i De Zeeuwse mens. Dit is de titel van het nieuwe boek van Dr.W. de Kok. Alles over zwangerschap, geboorte, babyverzorging en kleuter opvoeding. Dit waardevolle boek (184 pagina's in fraaie omslag) krijgt U ten geschenke bij aanschaffing van een

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1961 | | pagina 1