de zonnige RANG ck msmpeufifr mi ctemste tong. Een nieuwe lente - een vernieuwd interieur mSBSK. Frankering bij abonnement, AXEL ZATERDAG 22 APRIL 1961 75e Jaargang No. 30 NIEUWS. EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Hoofdredactie i J. C. VINK, Redactie en Administratie i Axel. Markt 12. td. 0 1155-640, postbus 18 Drukker - Uitgeefster i FIRMA J, C. VINK Hoe blij we ook zijn met de nieuwe lente en de heerlijke zonneschijn, toch is er ook hier een schaduwzijde. In de donkere dagen ging het nog best met het interieur, de muur bekleding, de gordijnen. Maar reeds bij de eerste zonnestraaltjes blijkt, dat het toch allemaal niet zo best meer is en dat onze kamers er als herboren zouden uitzien, als wij de muren en ramen die ons omsluiten eens in het nieuw gingen steken. Maar wat nemen wij nu eens Wandbekleding op textielbasis mag U in eerste instantie wat vreemd voor komen. Laat U zich dan eens een stalenboek tonen, waar U een keuze hebt uit 130 ver schillende suwide-soorten want dit is de naam van deze wandbekleding en dan zult U alleen nog maar enthousiast zijn, om dat het hier een product betreft dat in elk interieur, boe conservatief of hoe modern het ook mag zijn, kan worden toegepast en dat schoonheid paart aan duurzaamheid. Zo is het gemakkelijk afwasbaar, het is lichtecht en kras- en stootvast en dat wil wat zeggen in ruimten die intens worden bewoond of gebruikt. Deze wandbekleding mag dan wat duurder zijn dan andere soorten, de duur zaamheid heft dit bezwaar weer op. In het stalenboek zien wij naast felle en feeërieke tinten, klassieke dessins zoals de saffiaan en bokskalfnerven en moderne des sins, die bijvoorbeeld door hun abstractie her inneringen oproepen aan de ruwe schors van een heel oude eik of aan het nervenskelet van een half vergaan kastanjeblad. Natuurlijk zijn er ook vrije variaties zoals een hoogliggend koordenpatroon. En daji de grote verschei denheid van kleuren. Een ieder kan zijn keus maken en zich omringen door wanden, waar binnen hij zich thuis voelt of waarbinnen het goed werken is. Overal ter wereld toegepast. Het feit, dat deze suwide overal ter wereld, in grote hotels bijvoorbeeld, wordt toegepast is voor ons 'Nederlanders niet alleen iets om trots op te zijn, maar ook om heel veel ver trouwen te hebben in dit materiaal. Zo is een 5000 meter verwerkt in het Hilton Hotel in Cairo en in hotels in Zwitserland en Noor wegen, België en Frankrijk en in nog vele andere landen prijkt deze Nederlandse wand- bekleding. Ook voor bekleding van meubelen leent dit materiaal zich, waardoor een combinatie van wand- en meubelbekleding mogelijk is. Het is er .nu ook op tricotbasis, wat zich gemakkelijk laat verwerken bij gebogen oppervlakken zo als leuningen e.d. En weer in andere uitvoering en verwer king zien wij de suwide in zwart toegepast voor jassen van douanebeambten en politie- en brandweermannen. Die kunnen dan tegen een krasje en een stootje. Toch ook maar nieuwe gordijnen. Bent U tot nieuwe wandbekleding besloten en Uw gordijnen zijn niet meer je ,,dat" of U bent toch aan nieuwe gordijnen toe, be denkt U dan, dat juist deze overgordijnen zo'n speciaal cachet aan Uw kamers geven. Kleur en materiaal zijn belangrijk. De func tie van „over' gordijn eist dat de buitenwereld desgewenst geheel kan worden buitengesloten Daarnaast moeten ze een zeker volume heb ben, of zoals vaak wordt gezegd „rijk" hangen. Verder is de kleur heel belangrijk en deze kleur zullen wij moeten vaststellen in samenhang tussen en met ons verdere inte rieur waarbij wij ook rekening moeten hou den met een zonnige of een sombere kamer. De oude gilden wisten het wel. Dat was nog eens vakwerk vroeger, in die tijd van de gilden, horen wij vaak zeggen. Maar ook in onze tijd worden kwaliteits producten gemaakt en de gordijnstoffen uit Noord-Brabant, in structuurweefdessins, heb ben deze gilden zowel voor wat de kwaliteit als de naam betreft als voobeeld genomen. De eerlijkheid van een eenvoudig en effen linnenpatroon gaat gepaard met de warmte van moderne tinten, waardoor deze gordijnen iets vertrouwds en behagelijks aan ons in terieur geven. Voor smalle (re) ramen zijn deze effen linnen weefsels zeer geschikt, maar voor bredere raampartijen kunnen wij weer beter de strié-binding kiezen of een tweekleurige schaduwstreep. Het vakmanschap van de huidige generatie zorgde derhalve voor drie dessins, namelijk een structuurbinding, een striéweefsel en een streepdessin. Hier dus geen aan de mode onderhevige drukdessins, waardoor deze gor dijnen door de jaren heen modern blijven. Ze zijn uitgevoerd o.m. in de kleuren geel (2 tinten), groen, oranje en nog 20 andere kleuren. En over vakmanschap gesprokendeze gordijnen zijn lichtecht, wrijfecht, wasecht en motecht. Geen gliden meer, maar wel de gildestoffen, een voorbeeld van het kunnen van onze Nederlandse industrie om trots op te zijn c Oost Zeeuwsch-Vlaamse polders en waterschappen in een Bond verenigd. Uit onze omgeving Axel GEMEENTERAADSVERGADERING. AXELSE COURANT VERSCHIJNT IEDERE ZATERDAG (f ABONNEMENTSPRIJSLcwk 10 eert. Kwartaal - abonnement Je kom 11*25. Andere plaatsen Buitenland V-% ADVERTENTIEPRIJS: 10 Bij contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 30 cent per -■ Kleine Adverteatién 1-5 regels 1* tedere regel meer 12 eert extra. •X-.- cent per 100 gram In een vergadering die werd bijgewoond door circa zestig vertegenwoordigingen van de (meer dan 100) Polders en Waterschappen in Oost Zeeuwsch-Vlaan- Vlaanderen, is het dinsdagmiddag in „Het Centrum" te Axel gekomen tot de oprichting van een Bond van Polders en Waterschappen in Oost Zeeuwsch-Vlaan deren. Van de 52 vertegenwoordigde polders en water schappen traden er onmiddellijk 48 tot deze Bond toe. Men koos hierna een definitief bestuur, bestaande uit vijf leden, dat straks zal kunnen worden uitgebreid als nog meer polders tot de Bond zijn toegetreden. De thans in oprichting zijnde Bond is een directe reactie op de installatie door de Commissaris der Ko ningin van een adviescommissie, welke in een ver gadering op 29 maart j.l. te Axel werd voorgesteld en die de eventuele wenselijkheid van een reorganisatie van het polderwezen in Oost Zeeuwsch-Vlaanderen gaat bestuderen om te zijner tijd van haar bevindingen advies uit te brengen aan Ged. Staten.. DE HELE GEMEENSCHAP MOET DE KOSTEN DRAGEN. De „Bond van Polders en Waterschappen in Oost Zeeuwsch-Vlaanderen' zal de belangen behartigen van alle polders en waterschappen, die hierbij zijn aange sloten, aldus de heer R. F. van Acker in zijn in leidende toelichting. Voorlopig rekent men voor iedere polder en elk waterschap op één stem. Het innemen van een eenstemmig standpunt en het nemen van be sluiten is aan de algemene ledenvergadering van de Bond voorbehouden. De Bond zal streven naar nauwe contacten met het provinciaal bestuur en de door de Commissaris der Koningin geinstalleerde adviescom missie. Het college van Ged. Staten benevens de ge noemde adviescommissie zullen in kennis worden ge steld van deze in oprichting zijnde Bond. Een eerste taak van het bestuur van de Bond zal zijn, te infor meren naar de plannen, die het provinciaal bestuur en de adviescommissie hebben met betrekking tot de eventuele reorganisatie van het polderwezen, waarbij de Bond al rekening houdt met het feit dat dit een polderconcentratie kan betekenen. Het ontwerpen van de Statuten liet de vergadering van dinsdagmiddag aan het zojuist gekozen bestuur over. De heer Van Acker bracht verder o.m. de verzwa ring van de zeedijk ter sprake, die uiteraard finan ciering van hoge kosten met zich meebrengt. De heer Van Acker betoogde dat deze kosten niet geheel op de streek moeten worden betaald niet de draagkracht geval voor moeten waken, dat de kosten die door de streek moeten worden betaald nite de draagkracht te boven gaan. „Tot op heden zijn alle lasten door de polders gedragen," aldus de heer Van Acker, „het gaat niet aan om nu weer alle lasten op de polders te leggen. Ons doel moet zijn, te bereiken dat de hele gemeenschap financieel de kosten draagt voor de be veiliging van het land." Hoewel dit als een der voornaamste taken van de nieuw opgerichte Bond moet worden beschouwd, al dus de heer Van Acker, mag niet uit het oog ver loren worden, dat deze Bond ook inzake andere pro blemen en vraagstukken in en rondom het polderwezen op de bres zal kunnen staan voor de belangen van de grondeigenaren in deze streek. In dit verband wer den terloops o.a. de afwatering, verbetering van de polderwegen en de verzilting ter sprake gebracht. CONTRIBUTIE-HEFFING. Om rechtskundige adviezen te kunnen bekostigen heeft men zich een contributie voorgesteld van enkele centen per ha. Voorlopig zal de Bond geen persoon lijke leden kennen doch slechts leden in de vorm van polders en waterschappen. De heer Van Acker zei „We verwachten in grote getale toetreding en straks een positieve uitlating van de vergadering voor be paalde problemen. Bij de bespreking over de bijdrage van de streek in de verzwaring van de zeedijken vroeg in deze op richtingsvergadering reeds een lid, als dit inderdaad op 40% uitdraait, „dit onrecht langs gerechtelijke weg de kop in te drukken." Op dinsdag 25 april a.s. zal de gemeenteraad in openbare vergadering bijeenkomen ten stadhuize, des avonds om 7 uur. Hieronder laten wij de te be handelen agendapunten volgen 1. Opening. 2. Notulen der vorige vergadering. 3. Ingekomen stukken en mededelingen. 4. Voorstel tot het vaststellen van de 14e wijziging van de gemeentebegroting voor 1960. 5. Voorstel tot vaststelling van een nieuwe exploi tatieberekening voor de resterende grond in plan oost met intrekking van het bestaande raads besluit. 6. Voorstel tot intrekking van het raadsbesluit van 10 november 1960 inzake aankoop van woning Spui N 101 van J. de Pooter en vaststelling van een nieuw besluit ter zake. 7. Voorstel tot intrekking van het raadsbesluit van 10 november 1960 inzake aankoop van woning Spui N 102 van L. Dieleman en vaststelling van een nieuw besluit ter zake. 8. Herziening bezoldigingsregeling gemeente-secre tarissen in Zeeland. 9. Voorstel tot het vaststellen van de le wijziging van de begroting van de Vleeskeuringsdienst voor vee en vlees voor 1960. 10. Voorstel tot het vaststellen van de le wijziging van de begroting van het gemeentelijk gasbedrijf voor 1960. 11. Voorstel tot het vaststellen van de le en 2e wij- zging van de begroting van het gemeentelijk woningbedrijf voor 1960. 12. Voorstel tot verkoop aan R. A. van Wiemeersch te Axel van een strookje grond achter zijn per ceel aan de Evertsenstraat. 13. Voorstel tot het garanderen van hypothecaire geldleningen voor de aankoop en bouw van woningen. 14. Voorstel tot vaststelling van de voorschotten op grond van artikel 42 juncto artikel 126 en 73, eerste en tweede lid, der Kleuteronderwijswet. 15. Voorstel tot het toekennen van voorschotten op de gemeentelijke vergoedingen aan de bij zondere lagere scholen voor het jaar 1961. 16. Voorstel tot wijziging van het presentiegeld voor de raadsleden en commissieleden. 17. Voorstel tot het verlenen van eervol ontslag aan de heer A. J. M. Kesbeke als ambtenaar van de de burgerlijke stand en voorziening In die vacature. 18. Voorstel tot toekenning van een subsidie voor de jaarlijkse uitvoering van de Chr. Zangver eniging „Asaf" te Axel. 19. Voorstel tot het vaststellen van de 15e en 16e wijziging van de gemeente-begroting voor 1960, alsmede 3e wijziging voor 1961. 20. Voorstel tot het goedkeuren van de le wijziging van de begroting van het Burgerlijk Armbestuur voor 1960. 21. Voorstel tot het geven van een naam aan diverse straten. 22. Voorstel tot het benoemen van een wethouder in de plaats van de heer A. J. M. Kesbeke. 23. Rondvraag. 24. Sluiting. Mededelingen. B. en W. delen de raad In antwoord op de in de raadsvergadering van 28 maart j.l. gestelde vragen het volgende mede Vraag van de heer P. J. VAN BENDEGEM over verhaal van de beloning van de heer J. J. Wieles, als waarnemend directeur, belast met de technische lei ding van het gasbedrijf. Deze zaak is met de Centrale Dienst voor Bouw en Woningtoezicht en Gemeentewerken te Terneuzen besproken. Men kon echter geen aanleiding vinden om de gedane suggestie in overweging te nemen. Vervolg op pagina 2) BESTUUR. Tot slot koos de vergadering met grote meerderheid van stemmen, de volgende leden in het bestuurR. F. van Acker, dijkgraaf van de Wildenlandenpolder, M. de Regt, dijkgraaf van de Beoosten- en Bewestenblij- polder, G. J. V. Vael, dijkgraaf van het Waterschap Absdale, Riet- en Wulfsdijk, D. Haak, dijkgraaf van de Oud-Westenrijkpolder en C. van Hoeve, gezwo rene van de Zaamslagpolder. Met uitzondering van de heer Van Hoeve, behoor den alle gekozenen tot de initiatiefnemers tot de op richting van deze Bond. In een bestuursvergadering werd later de heer L. Stolk benoemd tot secretaris penningmeester. De heer Van Acker zag zich als voor zitter benoemd en de heer D. Haak werd gekozen als vice-voorzitter.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1961 | | pagina 1