PINKSTEREN 1961 LANGS DE SCHELDESTROMEN Losse Gedachten RUSTIG EXAMEN Frankering bij abonnement, Axel ZATERDAG 20 MEI 1961. 75e Jaargang no. 34. NIEUWS. EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Hoofdredactie I J. C. VINK. en Administratis i Axel, Markt 12, tdL 0 1155-646, postbus 16 Drukker - Uitgeefster t FIRMA J. C, VINK Concours-Hippique hoogtepunt van de Pinksterviering. Zoals telkenjare verkeert Axel weer in de romelige en soms ietwat nerveuze drukte die aan de Pinksteren met zijn festiviteiten voor afgaat. Zoals gebruikelijk zal de zondag in stilte en rust de gelegenheid bieden tot een passen de en kerkelijke viering van deze hoogtijdag. De maandag en dinsdag zullen dan als vrije dagen aan velen tot uit verre omtrek de mogelijkheid bieden om zich in Axel te ver maken naar eigen aard en keüze. Zoals steeds zullen vele café's en restaurants gelegenheid bieden tot dansen, terwijl als afwisseling op de Markt weer diverse attrakties staan opge steld die de jeugd onschuldig vermaak bieden. Maandagochtend begint voor de henge laars reeds de vreugd, want niettegenstaande het seizoen nog gesloten is zullen zij in het afgesloten viswater van de Axelse Ijsbaan hun geluk kunnen beproeven elkaar de loef trachten af te steken om een zo goed moge lijke vangst te verschalken. Vele deelnemers, ook uit België werden voor deze onderlinge hengelwedstrijd ingeschreven. Ook de traditionele voetbalwedstrijden zul len deze dag weer niet ontbreken: Om 1 uur 's midadgs treden de Axelse juniores in het veld tegen de Terneuzense jeugd, terwijl om 3 uur de strijd een internationaal tintje krijgt wanneer Axel 1 de strijd aanbindt tegen Heyst, een club uit de gelijknamige Belgische kustplaats. Het Concours-Hippique Hoogtepunt vroor deze dag vormt echter het door de Oranjeruiters in samenwerking met de Zaamslagse Julianaruiters georgani seerde concours-hippique waarvoor een zeer grote deelname is ingeschreven en dat mede door de deelname van de Belgische ren paarden een doorlopend en sensationeel pro gramma belooft te bieden aan vele duizenden. Bewijs dat dit een evenement van allure is moge onder andere blijken uit het feit dat de NCRV op deze dag een radio-reportage aan dit evenement zal wijden. Overigens heeft iedere Axelaar die de laatste dagen nog een blik in de omgeving van het concoursterrein heeft gewaagd al wel kunnen constateren dat hier iets groots gaat gebeuren. Er zijn meer dere grote stalen tribunes extra bijgebouwd, terwijl een fraai parcours wordt uitgezet voor omvangrijke programma dat wij onder ogen kregen en dat 18 verschilende nummers ver meldt, belooft veel. Bij goed weer kan succes o.i. dan ook niet uitblijven en zullen vele dui zenden Axel bezoeken, en mogen wij hopen dat verkeers- en parkeersproblemen de enige schaduwen zullen zijn die over Axel zullen vallen. Na deze druk bezette maandag zal ook de dinsdag nog niet in stilte verlopen, want naast de attractie's die door het Streekcentrum op de Markt zijn georganiseerd en het dansen in de café's wordt dan ook de wielerclub weer actief, en zal zij haar gebruikelijke koers, dit jaar voor amateurs en onafhankelijken over een afstand van 115 kilometer organiseren. Dank zij de aktiviteiten van diverse orga nisaties en verenigingen alles bijeen dus een druk programma, dat de oude glorie van Axel weer voort kan doen leven, en bij gunstig weer zeker tienduizenden naar Axel zal lok ken. De Zeeuwse week te Antwerpen. Tot nu toe hebben 35 instanties en bedrij ven ingeschreven voor de Zeeuwse tentoon stelling, die van 2 tot en met 7 juni a.s. te Antwerpen zal worden gehouden. Onder meer zal een fruitstand worden inge richt met een oppervlakte van tien tot vijftien vierkante meter, waar met name de Zeeuwse aardbei zal worden geëxposeerd. Op het programma hopen wij nog terug te komen. „De Schelde" en Ghana. Vorige week zaterdag is Vlissingen getuige geweest van het bezoek van een delegatie van Ghanese autoriteiten. De republiek Ghana heeft namelijk de N.V. De Schelde opdracht gegeven zes schepen te bouwen. Het eerste schip „Pra River", groot 9000 ton werd die dag officiëel overgedragen, terwijl het tweede schip, d „Offin River" te water gelaten werd. Vervolgens kwam het derde schip aan de beurt, de „Nassi River", waar van op dezelfde dag de kiel werd gelegd. Het was dus „lopende-band-werk". Ook binnenlands bezoek aan Zeeland. Niet alleen buitenlanders brengen een be zoek aan Zeeland, zoals uit het voorafgaande berichtje blijkt, doch ook inwoners van ons land zelf. Een speciaal bezoek, dat toch ook weer met het buitenland verband houdt, brachten de ongeveer 150 studenten van het Nederlandse Opleidingsinstituut voor het Buitenland (N.I.O.B.), die studqren op het kasteel Nijenrode, aan Zeeland. De uitnodi ging daartoe is uitgegaan van de kringen oos telijk en westelijk Zuid-Beveland van de Z.L.M. Zij willen op deze wijze de studenten door middel van excursies, lezingen, bespre kingen en dergelijke, een duidelijk beeld ge ven van de Zeeuwse landbouw, de visserij, recreatie, Deltawerken en dergelijke Zeeuwse belangen. Voorwaar een streven dat navolging ver dient. Algemene vergadering Nederlandse Spaarbankbond. De bij de Nederlandse Spaarbankbond te Vlissingen aangesloten instellingen zullen a.s. donderdag hun jaarvergadering te Vlis singen houden. Ruim zeshonderd afgevaar digden zullen aan deze algemene vergadering deel nemen. Onderwerpen van behandeling" zullen zijn„Het schoolsparen", „Sparen voor de rijpere jeugd" en „Budgettering van het gezinsinkomen". Provinciale Raad voor de Volksgezondheid in Zeeland. Aan het jaarverslag, uitgegeven door de Provinciale Raad voor de Volksgezondheid in Zeeland ontlenen wij dat deze instelling zkh reeds een vaste positie verworven heeft te midden van de gezondheidszorg in Zee land. Op een groot aantal terreinen werden adviezen gevraagd en voorlichting gegeven op sociaal-medisch en financiëel terrein. Terneuzense gemeentepolitie beproefde de gatsometer. D meeste automobilisten zullen wel weten dat een gatsometer een apparaat is, uitge vonden door de bekende nederlandse deel nemer aan de rallys van Monte-Carlo, Maus Gatsonides.om snelheden te meten. De Ter neuzense politie heeft met dit instrument in de Axelsestraat verschillende proeven genomen waarvan sommige tot gevolg hadden dat on middellijk proces-verbaal werd opgemaakt wegens te snel rijden. Een ander gevolg van deze proeven was dat zij het na enige tijd de opgemeten snelheden steeds lager kwamen te liggen Omzet Zeeuwsch-Vlaamse veiling liep terug. Het jaarverslag van de coöperatieve vruch tenveiling „Zeeuwsch-Vlaanderen" over 1960 moest min of meer in mineur worden gesteld. De omzet over dat jaar is namelijk, in verge lijking met 1959, met ruim 13% teruggelopen. De oorzaken hiervan worden gezocht in de kleinere oogst van hard fruit, het minder gunstige prijsverloop en het optreden van veel fruitbederf als gevolg van het natte wee in 1960. De omzet bedroeg nog ruim 1.480.000,— tegen ruim 1.714.000,in 1959. Rijksweg MiddelburgGoes wordt verbeterd. De rijksweg Middelburg—Goes die bij 's Heer Hendrikskinderen verschillende bochten maakt, zal over een lengte van meer dan een kilometer worden rechtgetrokken. Mede ter beveiliging van het verkeer zal bovendien daar, waar deze weg aansluit op #de weg naar Noord-Beveland, over een lengte van 500 meter een dubbele rijbaan krijgen. PINKSTEREN. Wat gaat de tijd toch snel. Morgen is het alweer Pinksteren. Pinksteren, één van de kerkelijke hoogtij dagen. Pinksteren, het feest van de uitstorting van de Heilige Geest, van de Trooster, door Jezus zelf beloofd. Pinksteren, het feest, van de afsluiting van Jezus' werk op aarde. Pinksteren, het feest, dat wel het moeilijkst te begrijpen is. Is het te verwonderen, dat sommige Joden spottend opmerken, dat de apostelen te veel zoete wijn gedronken hebben Het gaat ook alles zo wonderlijk toe eerst dat geluid van die geweldige windvlaag, dan vurige tongen, die zich verdelen en zich zet ten op ieder van de discipelen, en dan die eenvoudige vissers, die gaan spreken met an dere tongen, andere talen, zodat ieder zich in zijn eigen taal hoort spreken Dit is wel de climax 1 En zo is het zo vaak gaat met mensen, die iets niet begrijpen dan is het gemak kelijkste, maar dikwijls ook het venijnigste be strijdingsmiddel de spot. „Dat zie je toch wel Die lui zijn dronken 1 Trek je er toch niets van aan 1" Dat zou wel de grootste fout zijn, die ge maakt kan worden, dat men zich niets aan trekt van hetgeen toen is gebeurd. Daarom moet het Pinksterfeest worden ge vierd. Toegegeven het is moeilijk te begrijpen, maar niettemin reëel. Het Pinksterfeest is als het ware het lo gische gevolg van de Hemelvaart van Chris tus en kan alleen door een eenvoudig geloof worden aanvaard. Dit is moeilijk. Er zijn echter in het gewone dagelijkse le ven veel dingen, die moeilijk te verklaren zijn, maar die desondanks worden aanvaard. Als wij denken aan de aardsatellieten, aan de ruimtevaart, aan de electronische machines, de robots en al die producten van de moderne techniek, dan zullen er weinigen zyn, die van de werking iets begrijpen, maar deze zaken eenvoudig aanvaarden, omdat zij realiteit zijn. Gelukkig daarom diegenen, die de uitstor ting van de Heilige Geest als realiteit kunnen aanvaarden. Voor hen zal het waarlijk Pinksteren zijn Afdeling Zeeland van de Vereniging van Ned. Gemeenten vergaderde. Dinsdag vergaderde te Vlissingen de afde ling Zeeland van de Vereniging van Neder landse gemeenten. Een tweetal inleiders, Dr. Ozinga, gereformeerd predikant te Lunteren en de heer Meeuwese, burgemeester van Hil- varenbeek, behandelden het onderwerp „De gemeentelijke kultuurpolitiek". Op deze inleiding volgde een zeer drukke bespreking. Sterfte van vruchtbomen op Schouwen In ons nummer van vorige week gaven we reeds een bericht door over de oogstverwach- tingen op Schouwen als gevolg van de ab normale regenval in het najaar van 1960 en het voorjaar van 1961. Niet alleen echter de graanoogst heeft hiervan te lijden, doch ook de vruchtbomen. In een gebied van ongeveer 60 hectare in de Schouwse westhoek sterven thans duizenden vruchtbomen, vooral appel en perebomen. Dit betekent uiteraard een grote schadepost voor de fruittelers. In een gebied van twintig hectare rond Haamstede- Burgh-zijn bijna alle bomen reeds dood. Franse gevallenen herdacht. Vorige week zaterdag zijn te Kapelle op de Franse militaire begraafplaats de in de mei-dagen van 1940 op nederlandse bodem gevallen Franse militairen stijlvol herdacht. Bij het monument werden een tiental kran sen gelegd, o.a. van de Commissaris der Ko ningin in Zeeland, jhr. mr. A. F. C. de Ca- sembroot en van de Franse ambassadeur in Nederland, S. E. M. baron de Beauverger. De plechtigheid werd opgeluisterd door. de Amsterdamse Politiekapel. Achtentwintig le den van de Amsterdamse politie hadden een erewacht gevormd. Na de kranslegging defileerde de politie voor de gasten. Uit onze omgeving Axel Mijnhardt's Zenuwtabletten Gegrond op 10-tallen jaren ervaring AXELSE COURANT VERSCHIJNT IEDERE ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJS s Losse nummers K) cent Kwartaal - abonnement l Axel binnen de kom 1,25. Andere plaatsen f US. Buitenland 2,—, ADVERTENTIEPRIJS: 10 cent per Bi) contracten belangrijke reductie, loge zonden Mededelingen 30 cent per Kleine Advertenüên 1-5 regels f 1» iedere regel meer 12 cent extra. SCHOOLTENTOONSTELLING LANDBOU WHUISHOUDSCHOOL Het was donderdag voor de leerlingen van' de Axelse Landbouwhuishoudschool „Molenkwartier" een bijzondere dag. Op deze dag nl. hadden zij een ten toonstelling ingericht waarop des middags en des 's avonds de ouders evenals de ouders van toekomstige leerlingen en andere belangstellenden werkstukken kon den bezichtigen die door de leerlingen in de verschil lende vakken waren vervaardigd. Zo waren er jurken en poppenhuizen te bezichtigen, evenals de resultaten van kooklessen en van de fijne keuken, naast tekenwerk en handenarbeid van de leer lingen. Het geheel gaf een goed beeld van hetgeen de meisjes op de school leren, en het is te hopen, dat deze tentoonstelling waaraan stellig heel wat werk is voor afgegaan, mag resulteren in een grote stroom van nieuwe aanmeldingen voor de nieuwe cursussen die in september beginnen. Onder de vele bezokers op deze tentoonstelling za gen wij ook burgemeester Van Dijke die met secretaris van den Bosse uiting gaf aan de belangstelling en de interesse die bij het gemeentebestuur steeds voor het onderwijs bestaat. Ds. M. A. MIERAS BENOEMD TOT LID VAN DE TWEEDE KAMER. Nadat in de vacature wijlen ds. P. Zandt benoemd was verklaard tot lid der Tweede Kamer ds. P. J. Dorsman te Staphorst is de heer H. Fokker te Eind hoven benoemd verklaard. Deze heeft thans gemeld, niet in aanmerking te willen komen. De voorzitter van het centraal stembureau heeft thans aangewezen onze oud-stadsgenoot ds. M. A. Mieras te Krimpen ^aan de IJsel. BUSDIENST BREDA-SLUISK1L GEWIJZIGD. Met ingang van 28 mei komt er een wijziging in de route van de bus, die van Breda via Antwerpen naar Sluiskil v.v. rijdt. De bus zal dan n.l. niet meer van Antwerpen via St. Niklaas naar Hulst rijden, maar bij Kieldrecht de grens passeren en via Nieuw-Namen en Clinge naar Hulst gaan. Aangezien op deze nieuwe route de drukke ver keersweg St. Niklaas Antwerpen voor een groot deel wordt vermeden, is de kans op oponthoud geringer en hoopt de ZVTM de treinaansluiting in Breda nu nog beter te kunnen garanderen da voorheen. Bovendien betekent deze route een belagrijke ver betering voor reizigers uit Clinge en Nieuw Namen naar overig Nederland „boven de rivieren". ZAAI WEDS TRIJD C.B.T.B. EN N.C.L.B. UITSLAG Vorige week werden in het Centrum de prijzen uit gereikt van de door C.B.T.B., C.J.B.T.B. en NCKB georganiseerde zaaiwedstrijden. Naar de voorzitter de heer L. de Regt mededeelde heeft de jury geen ge makkelijke taak gehad aangezien vele deelnemers goed werk hadden geleverd en derhalve op kleine details de beslising moest vallen. De heer Jac. de Feyter, voor zitter van de jury die bestond uit de heren Jac. de Feyter, A. Lourens en A. Loeve, gaf een uitvoerig rapport over de prestaties der deelnemers, waarna de voorzitter van de C.B.T.B.-afdeling de heer P. van Hoeve de uitslag bekend maakte en de prijzen uit reikte. De uitslag was als volgt De eerste prijs, een sierlijke wisselbeker met me daille, werd gewonnen door D. van Doeselaar te Axel; tweede werd P. de Pooter te Temeuzen; derde M. Wieland te Zaamslag; vierde D. Bareman te Zaam- slag; vijfde Jac. van Doeselaar te Hoek: zesde E. de Putter te Zaamslag, zevende P. van Hoeve te Ter- neuzen, achtste Iz. Meesen te Axel. PHI LIPSBEDRIJF IN TERNEUZEN De hoofdindustriegroep Licht van de n.v. Philips Gloeilampenfabrieken heeft het plan om in Temeuzen over te gaan tot de stichting van een spreiidngsbedrijf waarin ongeveer driehonderd a vierhonderd mensen werk zullen kunnen vinden. Voor de bouw van een nieuwe fabriek, die een op pervlakte van vier- tot vijfduizend vierkante meter zal krijgen, is een perceel grond aangekocht dat gelegen is tussen de weg TemeuzenAxel en het kanaal van Temeuzen naar Gent, en aansluitend op het bestaande industrie-terrein van de gemeente Temeuzen. Het ligt in de bedoeling om in deze vestiging de produktie van kleine lampen ter hand te nemen. De aanwijzing van Temeuzen tot kerngemeente heeft volgens de indeling van de Philips-direktie een over wegende rol gespeeld bij deze beslissing.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1961 | | pagina 1