1911 - Z.V.T.M. - 1961 LANGS DE SCHELDESTROMEN Losse Gedachten Frankering bij abonnement, AXEL ZATERDAG 24 JUNI 1961 75e Jaargang no. 39 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Hoofdredactie t J. G. VINK. Redactie en Administratie 2 Axel, Markt 12, tel. 0 1155-646, postbus 16 Drukker - Uitgeefster i FIRMA J. C, VINK Komt er in Zeeland een Zeeuws Orkest Iedere provincie van ons land, met uitzon dering van de provincies Drente en Zeeland, heeft zijn provinciaal orkest. Dit komt de eer van Zeeland te na. Daarom zijn er in het stad huis van Goes besprekingen gevoerd, waarbij de mogelijkheid tot oprichting van een derge lijk muziekgezelschap is besproken. Op het ogenblik achtte men echter de kan sen om tot oprichting van een Zeeuws orkest te komen gering. Wel zal een vereniging van Vrienden van het Zeeuwse Orkest in het le ven worden geroepen. Deze vereniging zal ten doel hebben de oprichting van het orkest te bevorderen en financiële steun te verlenen. Geringer verlies van het Juliana-ziekenhuis te Temeuzen. Uit de exploitatie-rekening van het Juliana- ziekenhuis te Terneuzen blijkt, dat het ver lies over het jaar 1960 bijna 43.000,lager is geweest, dan oorspronkelijk was geraamd. Geraamd was namelijk 140.000,terwijl in werkelijkheid het tekort 97.000,1 be droeg. Dit tekort wordt door de garanderende gemeenten Terneuzen, Hoek, Zaamslag en Axel gedragen. De oorzaak van het ge ringere verlies moet worden gezocht in het groter aantal verpleegdagen. Dit was in 1960 gestegen tot ruim 48.000 tegen ruim 46.000 in 1959. Het bezettingspercentage bedroeg in 1960 90,2% tegen 85,6% in 1959. DRIE VIJFTIGJARIGEN. Ditmaal moeten wij in deze rubriek wel aandacht schenken aan een drietal vijftig jarigen. Als wij schrijven „moeten", dan betekent dit niet, dat dit stukje op bevel wordt geschre ven, maar dat wij ons gedrongen voelen, aan dacht aan dit drietal te schenken. Iedere meelevende lezer en lezeres begrijpt natuurlijk onmiddellijk dat het gaat om de vijftigjarige Z.V.T.M., de vijftig-jarige voet balvereniging V.V. „Axel" en de vijftigjarige Prins der Nederlanden, Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard. Over het jubileum van de Zeeuws Vlaamse Tramweg Maatschappij leest U elders in dit blad. Wij willen hierover daarom kort zijn. Nog steeds is de naam van de maatschappij verbonden met de tram van vroeger, hoewel er tegenwoordig van de tram niets meer te bekennen valt. De ouderen onder ons zullen zich ongetwijfeld de stoomtram, zowel perso- nentram als de bietentrams, nog levendig her inneren. Deze werden vervangen door de die sel-elektrische trams en tenslotte door het ver voermiddel van deze tijd de autobus. Met de tram verdween opnieuw een stukje romantiek, omdat het plaats moest maken voor het veel zakelijker vervoermiddel. Wat echter niet verdween, was het dienst betoon, dat deze maatschappij reeds vijftig jaar aan de reizigers in Zeeuws-Vlaanderen heeft verstrekt. Wij spreken de hoop en de wens uit, dat het deze maatschappij gegeven moge zijn, nog vele jaren de reizigers in Zeeuws-Vlaanderen van dienst te blijven met het modernste mate rieel. Want misschien moeten wij over vijftig jaar schrijven, dat met het vervangen van de autobussen door moderner vervoermiddelen een stukje romantiek verdween Een tweede gelukwens komt toe aan onze plaatselijke en oudste voetbalvereniging V.V. „Axel". Ook deze vereniging bestaat vijftig jaar. Zij heeft ups en downs meegemaakt, doch speelt nog onversaagd. Laten wij hopen, dat deze Axelse klub, die reeds meermalen in de tweede klasse heeft gespeeld, -nog eens opnieuw naar deze klasse zal promoveren en daarin zal kunnen blijven spelen. De derde jubilaris geldt Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins der Nederlanden. Hij viert aanstaande donderdag zijn vijftigste verjaar dag. Hoewel hij Nederlander geworden is, kan met stelligheid worden geponeerd, dat hij inderdaad met hart en ziel het Nederlandse volk toebehoort. Veel, zeer veel heeft de Prins voor land en volk reeds gedaan. Hij is niet in de eerste plaats de man, die de representatieve kant op de voorgrond plaatst, maar de werker voor het welzijn van zijn onderdanen. Ook hem bieden wij onze eerbiedige geluk wensen aan. Wij spreken daarbij de hoop uit, dat hij nog zeer veel in het belang van zijn land en volk zal kunnen en mogen doen. Ongetwijfeld zal dit hem de meeste voldoening schenken. Wij twijfelen er niet aan of vele inwoners van Axel zullen op donderdag, 29 juni de nationale driekleur doen wapperen ter ere van onze Prins Groenvoederdrogerij te Sluiskil. Te Terneuzen de Coöperatieve Groenvoe derdrogerij Zeeuws-Vlaanderen opgericht met 103 leden. Deze leden namen reeds 411 aandelen voor hun rekening. Deze groenvoederdrogerij zal worden ge bouwd op het eiland in het kanaal even ten zuiden van Sluiskil en zal rond half april 1962 in bedrijf worden gesteld. Het zal een der grootste en modernste inrichtingen van West- Europa worden en werk verschaffen aan een dertigtal arbeiders. De kapaciteit zal in het begin bestaan uit een verwerking van 4000 ton gedroogde produkten of 16.000 ton groen- produkten. Daarvoor zal een oppervlakte van 400 ha. met lucerne benodigd zijn. Het bestuur van de coöperatie zal bestaan uit de heren J. W, Scheele te Boschkapelle, H. Buijsse te Aardenburg, J. Haak te Sint Kruis, E. van Campen te Graauw, J. de Regt te Zaamslag, J. van Dijke te Groede en J. Bruggeman, Braakmanpolder. AXELSE COURANT VERSCHIJNT IEDERE ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJSLosse mimmer» 10 cent. Kwartaal - abonnement i Axd Nnnen de koen 1,25. Andere plaatsen f Ui. Buftenland 2, ADVERTENTIEPRIJS10 cent per nua. Bij contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 30 cent per Kleine Advert en tién 1-5 regels f If— iedere regel meer 12 cent extra. Op 20 juni was het 50 jaar geleden, dat de Zeeuwsch-Vlaamsche Tramweg-Maatschappij N.V. werd opgericht. Vóór 1911 waren de verbindingen in Zeeuws-Vlaan- deren en zeer zeker in het Oostelijk gedeelte weinig ontwikkeld. Men had de 2 partikuliere spoorweg lijn en Mechelen- Temeuzen en Gent-Temeuzen, terwijl in 1902 de Stoomtram Hulst-Walsoorden werd opgericht. In West Zeeuws-Vlaanderen bestond de Stoomtram Bres- kens-Maldeghem in 1911 reeds 25 jaren en eveneens was daar de IJzendijkse Tramweg-Maatschappij welke laatste van Schoondijke vla IJzendijke in Veldzicht- grens aansloot op het tramnet van de Belgische Maat schappij van Buurtspoorwegen. Van verkeer te water was geen sprake, terwijl weg verkeer niet noemenswaardig was. De streken van Zeeuws-Vlaanderen, oostelijk en westelijk van de Braakman, waren vrijwel geheel ge scheiden en het betekende een grote reis om van Oost- naar West Zeeuws-Vlaanderen v.v. te reizen o.a. via Temeuzen naar Vlissingen en vandaar naar Breskens. In het begin van deze eeuw begonnen de plannen om tot de aanleg van een tramwegnet in de streek te komen vastere vormen aan te nemen. De suikerfabrie ken in Sas van Gent en in de Belgische plaatsen Zel- zaete en Moerbeke zagen hierin mogelijkheden om hun debiet te vergroten, daar Zeeuws-Vlaanderen vanwege de bodemgesteldheid bij uitstek geschikt was voor suikerbietenbouw, maar de verbouw vond slechts in beperkte mate plaats door de slechte verbindingen met de fabrieken. De IJzendijksche Tramweg-Maatschappij maakte plannen voor verdere tramwegen naar het Oosten. An dere komités ontstonden, o.a. een komité Van Rompu en een komité Fruytier en het heeft veel wijs beleid gevraagd om deze te verenigen, maar op 28 september 1910 kon de heer Maurice Lippens mededelen, dat overeenstemming was bereikt de plannen van de beide komité's en de IJzendijksche Tramweg-Mij in één nieu we maatschappij te verenigen. Op 20 juni 1911 kon de akte van oprichting gepasseerd worden voor notaris P. Adama Zulstra te Temeuzen. Oprichters waren de heren M. en P. Lippens, L. de Groof, P. F. Fruytier en Mr. P. Dieleman, terwijl daar naast als kommissarissen werden aangewezen de heren M. Ninane, J. A. van Rompu, A. Heijlen en Mr. K. P. van der Mandele. De heer Maurice Lippens werd voorzitter en Mr. P. Dieleman sekretaris. Het pad van de jonge Maatschappij ging niet over rozen, want nog maar nauwelijks was, nadat de plan nen van de aanleg uitgewerkt waren, met de onteige ningen en de aanleg begonnen of de oorlog in 1914 brak uit. De kommissarissen stonden voor de beslissing door te gaan of niet. Men besloot door te gaan, daar verwacht werd, dat de oorlog niet lang zou duren (het bleek tot 1918 te zijn) en de behoefte aan snelle verbindingen in Zeeuws- Vlaanderen te groot was. Onderhandelingen leiden er toe, dat de Z.V.T.M. de aandelen van de Stoomtram Hulst-Walsoorden op kocht in 1917, waarna spoedig de leiding van de ex ploitatie ook overging naar de Z.V.T.M. In 1920 waren in exploitatie de lijnen van Schoon- dijke-lJzendijke-Veldzicht( grens)-Pyramide-Hoofdplaat -Philippine - Temeuzen - Zaamslag - Kloosterzande en Zaamslag-Sas van Gent - Philippine met een zijlijn naar Zelzaete. In deze zeer moeilijke periode was de direktie ge voerd door de heer F. Brüning, die een bijna te zware taak te dragen had. In 1920 werd tot algemeen direk- teur benoemd de heer C. \Vind van Merkesteijn, die energiek het bedrijf leidde. In 1922 vond hij de oplossing voor de moeilijkheden met hef ketelwater. Het uit de streek afkomstige wa ter bevatte zoveel zout, dat het schoonhouden van de ketels in de kalme tijd al veel zorg vereiste, maar in de suikerbietenkampagne, als veel zware treinen vervoerd moesten worden, groeiden in enkele dagen de ketels dicht. Hulde moet betoond worden aan het personeel van hoog tot laag, maar vooral het werkplaats- en het traktiepersoneel, dat zeer veel slaap tekort kwam in deze periodes, maar hun trouw tot het bedrijf bracht hen tot deze grote krachtsinspanningen. In 1922 begon men met de aanvoer van water per schip uit Hansweert en per trein uit Clinge. De voor uitgang was buitengewoon. De moeiijkheden met de kwaliteit van het ketelwater waren achter de rug. Eerst met 1 schip en vanaf 1924 met 2 schepen werd het water aangevoerd. Dit ging door tot in 1936, toen het water betrokken kon worden van de juist opgerichte Waterleiding Maatschappij „Zeeuwsch-Vlaanderen Het tramwegnet werd uitgebreid met de lijnen Axel- Moerbeke, Zaamslag-Kamperse Hoek en IJzendijke- Stroopuit in 1926 en met de lijn Hoofdplaat-Breskens in 1929. De jaren van 1920 tot 1930 waren betrekkelijk goed voor het bedrijf, maar nadien deed de ekonomische kri- sis zich zeer sterk voelen. Van 1930 op 1931 daalden de ontvangsten met bijna 45%, zodat een groot ver lies geleden werd en met enige schommelingen bleven deze dalen zodat zij in 1938 tot 1/3 waren terugge lopen. Het was niet uitsluitend de krisis, maar het nog vrij jonge bedrijf was, ekonomisch gezien, reeds verouderd, daar de opkomst van het wegvervoer een grote kon- kurrentie voor het railvervoer betekende. Bezuinigingen waren noodzakelijk. De stroomtraktie van het personenvervoer werd vervangen door diesel- elektrische rijtuigen. Personeel moest afgevoerd wor den en'nog meer ingrijpende maatregelen waren nodig. Rijk, Provincie en aandeelhouders waren bereid tot drastische afschrijvingen op de verstrekte kapitalen, obligatiehouders verklaarden genoegen te willen ne men, dat de rente van 5% op 2J4% werd terugge bracht, maar zeer gelukkig is men niet overgegaan tot de meest drastische maatregel, liquidatie van het tram bedrijf. Dit is gelukkig, want in de oorlogsjaren 19401945 en de eerste jaren daarna was de „tram" een zegen voor de streek. De bezetting in mei 1940, zowel als de bevrijding in september 1944, veroorzaakten veel oorlogsschade. Die van '1940 werd vrijwel geheel definitief, die van 1944 voor een belangrijk deel niet of slechts provisorisch hersteld. De heer Wind van Merkesteijn verliet in 1941 het bedrijf en overleed in 1942. De opbouw tot een gezond bedrijf in jaren 1920—1930 was voor een groot gedeel te zijn werk en door de stormen van krisis en konkur- rentie van het wegvervoer in de jaren 19301940 heeft hij met grote stuurmanskacht het schip drijvende kunnen houden. Het is nu nog moeilijk uit te maken in welke 10 jaren zijn verdiensten het grootst waren. Hij werd opgevolgd door de huidige direkteur Ir. J. F. Denie. Na het herstel van de ergste oorlogsschade in 1944, werd wederom met stoomtraktie begonnen, maar reeds vroeg in 1945 konden de diesel-elektrische rijtuigen weer in dienst worden gesteld. West Zeeuws-Vlaan deren, dat enige maanden later bevrijd was als het Oostelijk deel, had zeer veel geleden. De bruggen over het kanaal GentTemuezen waren allen vernield en om in het Westelijk deel het vervoer op gang te bren gen moesten lokomotieven, diesel-elektrische en gewone rijtuigen per spoor verzonden worden van Temeuzen via Gent naar Sas van Gent, maar zo speelde de tram een belangrijke rol bij het herstel van onze streek. In 1946 werd een aanvang gemaakt met de uitbouw van het autobuspark, zij het met een aantal kleine en eenvoudige wagens. Het autovervoer ontwikkelde zich snel en reeds in 1947 overtroffen de ontvangsten van het autobedrijf in zeer belangrijke mate die van het trambedrijf. Toen het duidelijk gebleken was, dat het reizend pu bliek de voorkeur gaf aan de autobus werd in 1948 het personenvervoer per tram gestaakt. Handhaving van het tramapparaat voor goederenvervoer bleek ekono misch niet mogelijk en na de suikerbietenkampagne van najaar 1949 werd ook dit vervoer gestaakt en het ge hele trambedrijf geliquideerd. Als autobedrijf is de Z.V.T.M. doorgegaan met de bediening van het vervoer. Waar in de eerste periode met kleine autobussen was gereden, werd daarna over gegaan tot het aanschaffen van groot materiaal van eerste kwaliteit, maar het zou nog ruim 10 jaar duren, voordat het autobuspark technisch op peil was. Aan het goederenvervoer werd ook nog jaren deel genomen. Een stukgoederendienst over vrijwel geheel Zeeuws-Vlaanderen nam de taak van deze dienst per tram over en deze voorzag aanvankelijk nog in een behoefte. Daarnaast werd het ongeregelde vervoer per vrachtauto beoefend, maar toen door de sterke kon- kurrentie de resultaten van het goederenvervoer ge leidelijk minder werden, werd in 1957 dit gehele ver voer beëindigd. Op 4 februari 1953 werd door de Z.V.T.M., in sa menwerking met de N.V. B.B.A. te Breda een dienst Zeeuws-VlaanderenBreda geopend via Antwerpen, waarbij in België geen reizigers werden opgenomen of uitgelaten. Plannen voor deze dienst werden reeds enige jaren na de oorlog door de B.B.A. en ons beraamd, maar de formaliteiten voor grensoverschreiding waren te veel om tot uitvoering te komen. Na door de nood gedwongen deze verbindingsroute met overig Nederland gebruikt te hebben, werd het in Zeeuws-Vlaanderen en speciaal in het Oostelijk ge deelte, duidelijk, dat deze niet meer mocht verdwijnen, daar deze in een grote behoefte voorzag. Nu deze dienst ruim 8 jaar in exploitatie is kan men Zeeuws- Vlaanderen niet meer zonder deze autobusdienst voor stellen. In de loop van 1961 is de dienst Hulst—Nieuw Na men van de ondernemer Fa. Picavet-Martens overge nomen, zodat geheel Zeeuws-Vlaanderen tot Breskens- Schoondijke-Oostburg thans vervoersgebied is. Hier sluiten wij aan bij de Stoomtram Breskens—Malde- ghem N.V., waarmede op bevredigende wijze wordt samengewerkt, alhoewel een volledige samenvoeging van de beide bedrijven het personenvervoer in Zeeuws- Vlaanderen ten goede zou komen. De financiële reorganisatie, was geheel uitgevoerd in 1944. De toen overblijvende schulden, een 2 obligatielening van bijna 675.000,en renteloze voorschotten van bijna 425.000,zouden afgelost worden uit de eventuele winst. De aandeelhouders zou den jaarlijks hoogstens 5% van hun afgeschreven ka pitaal als dividend ontvangen. In het begin van 1957 bedroegen deze schulden nog bijna 590.000,—. 1 juli 1961 zal het laatste deel nl. 183.500,worden afgelost, zodat vanaf die datum het bedrijf geheel vrij van schulden zal zijn. Veel van hetgeen in deze 50 jaren bereikt is, is te danken aan het personeel van hoog tot laag, waarvoor een uiting van hulde zeker op zijn plaats is. De Z.V.T.M. heeft zich steeds mogen verheugen in een bestuur dat een zo goed mogelijk voorzien in de vervoersbehoeften van Zeeuws-Vlaanderen als hoofddoel beschouwde. Het zou te ver voeren alle namen te noemen; genoemd mag wel worden, dat de vaders van de heren H. A. A. Baron Collot d' Escury en Ir. G. van Loon vóór deze eveneens kommissaris waren. Zeker moet vermeld worden de familie Lippens, waaraan het bedrijf grote dank verschuldigd is en spe ciaal Graaf M. Lippens, die na 45 jaar als kommissaris, waarvan vele als president, aan het bedrijf verbonden te zijn geweest in 1956 overleed, is van zeer grote be tekenis voor het bedrijf. De huidige president-kommissaris Mr. Dr. K. P. van der Mandele, vanaf de oprichting kommissaris is de enige gouden jubilaris in het bedrijf. Aan het einde van de eerste 50 jaren staat de Z.V.T.M. er als een gezond bedrijf, dat hopelijk nog zeer vele jaren een belangrijke rol mogen spelen in de vervoersvoorziening van Zeeuws-Vlaanderen. DE JUBILARIS-VIERING. Na een lunch met kommissarissen en direktie en enige genodigden in hotel „rotterdam" werd het jubi leum verder gevierd met een uitgebreide en bijzonder druk bezochte receptie in de remise te Axel. Men had de groene garagehal voor dit doel smaak vol versierd met vlaggen en terwijl bovendien het enorme aantal bloemstukken een bijzonder fleurig ge heel gaven aan deze toch niet voor een dergelijk doel gebouwde ruimte. Vele relaties van het gouden bedrijf alsmede tal van leden van het personeel die in de gelukkige omstan digheid verkeerden op deze middag niet in de nor maal doorgaande diensten te moeten rijden boden hier hun gelukwensen aan. Een verrassing bij deze receptie was stellig dat de direkteur-generaal van het verkeer uit den Haag, mr. C. J. G. J. Vinkesteijn bij zijn gelukwensen mededeelde dat het H.M. de Koningin had behaagd de direkteur ir. Denie te benoemen tot ridder in de orde van Oranje Nassau, terwijl de heer M. C. Dees de zilveren me daille in de orde van Oranje Nassau werd uitgereikt.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1961 | | pagina 1