IEDERE AXELAAR, LEZER VAK DE AXELSE COURANT EEN INTERESSANTE WEDSTRIJD VOOR ONZE ABONNEES 11 VIER HONDERD GULDEN AAN PRiJZEN ER IS DUS KANS GENOEG! IEDERE AXELAAR NIOET LEZER WORDEN VAN DE AXELSE COURANT!! LANGS DE SCHELDESTROMEN Frankering bij abonnement, AXEL ZATERDAG 8 JULI 1961 75e Jaargang no. 41 NIEUWS. EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Hoofdredactie t J. C VINK. Redactie en Administratie Axel, Markt 12, tnL 0 1155-646, postbus 16 Drukker - Uitgeefster j FIRMA C, VINK Onder bovenstaand motto „Iedere Axelaar lezer van de Axelse Courant" gaan wij de komende drie maanden juli, augustus en september een interessante wedstrijd organiseren, waarmee verschillende waardevolle prijzen te winnen zijn. Deze wedstrijd is niet moeilijk; er komen geen ingewikkelde vragen bij te pas. Het gaat alleen om het werven van nieuwe abonnè's. Nieuwe abonnè's zullen ongetwijfeld gemakkelijk te winnen zijn voor diegenen, die zich enige moeite willen getroosten. De redaktie van ons blad is de laatste tijd ongetwijfeld interessanter geworden. Daar is eerst het plaatselijk nieuws. Iedere inwoner van Axel wil natuur lijk weten, wat er in zijn plaats omgaat. Ook stelt hij het op prijs te kunnen lezen, welke blijde en welke droevige gebeurtenissen hebben plaats gevonden. Wij hebben maatregelen genomen om zoveel mogelijk plaatselijk nieuws In ons blad op te nemen. De laatste weken is dit trouwens reeds gebleken. Ook willen de lezers natuurlijk kennis nemen van de besluiten, die door de gemeenteraad genomen worden. Daarom komt steeds een uitvoerig raads- verslag in ons blad. De officiële bekendmakingen van het gemeentebestuur vinden steeds een plaats in onze courant. Dan is er het provinciaal nieuws onder de rubriek „Langs de Schelde- boorden", het sportnieuws en verschillende andere rubrieken. Iedere trouwe lezer en lezeres weet dit uit ervaring. Bovendien is er de rubriek „Burgerlijke Stand en „Loop der bevol king". Deze rubrieken zijn bovendien van belang voor verenigings besturen, terwijl ook de handel en de winkeliers daarmede hun voordeel kunnen doen. Tenslotte zijn er de adverteerders, die door middel van ons blad de lezers in kennis stellen van hetgeen zij hebben aan te bieden. De laatste jaren hebben zich velen in Axel gevestigd, waarvan ver schillenden nog geen abonnement op de Axelse Courant hebben. Ook deze die nen trouwe lezers te worden. Van onze kan tdoen wij ons best, ons blad zo aktueel en interessant mogelijk te maken. Het moet daarom zeer gemakkelijk zijn, nieuwe abonnè's aan te brengen. Wij ihelpen U een handje. Natuurlijk helpen wij U een handje. Het nummer van dit blad wordt in de kom van Axel huis-aan-huis verspreid. Iedere Inwoner krijgt dus dit nummer in handen. Iedere inwoner zal dus ook dit bericht lezen. Hij of zij is dus op de hoogte van wat komen gaat. Het zal voor de deelnemers aan onze wedstrijd niet moeilijk vallen op deze wijze nieuwe abonnè's te werven. De prijzen. Om het voor de werkers zo interessant mogelijk te maken, zullen wij enkele aantreklcelijke prijzen beschikbaar stellen. Zoals wij hierbover reeds hebben medegedeeld, loopt de wedstrijd over drie maanden. Iedere maand vormt een afgerond geheel. Wie over die maand het grootste aantal nieuwe abonnè's heeft aangebracht, ontvangt de hoofdprijs voor die maand. Natuurlijk zijn er voor de hoogst-op-één-na de hoogst-op-twee- na enz. ook nog aantrekkelijke prijzen. Maarnu komt hetER IS OOK NOG EEN ERE-PRIJS. Diegene namelijk, die gedurende de drie maanden in totaal het grootste aantal nieuwe lezers hebben aangebracht, ontvangt bovendien nog een ere-prijs 1 U zult natuurlijk al nieuwsgierig zijn naar de waarde van de prijzen. Welnu, hier volgen ze IEDERE MAAND worden de volgende prijzen beschikbaar gesteld Hoofdprijs een waardebon van 50,- le prijs een waardebon van 25,- 2e prijs een waardebon van 10,- 3e prijs een waardebon van 3,- 4e prijs een waardebon van 4,- 5e prijs een waardebon van 3,- 6e prijs een waardebon van 2,50 Totaal per maand 99,50 aan prijzen. Wat de hoofdprijs betreft wordt het voorbehoud gemaakt, dat deze alleen wordt uitgekeerd aan diegene, die in de betreffende maand meer dan 25 nieuwe abonnè's heeft aangemeld. De ere-prijs bestaat uit een waardebon van 100, Het is dus voor een harde werker mogelijk, in totaal 250,— aan prijzen in de wacht te slepen. Op de waardebonn enzal worden vermeld, bij welke winkeliers deze kun nen worden ingewisseld. Het wordt dus mogelijk op deze wijze, hetzij een kofferschrijfmachine, een radio-toestel, een pick-up of iets dergelijks te verdienen Wij blijven U helpen. Hierboven schreven wij reeds, dat wij dit nummer huis-aan-huis zullen versp reiden. Dat zullen wij ook doen met de nummers van zaterdag 2 september en zaterdag 7 oktober aanstaande. Maar ook in de andere weken blijven wij aktief 1 De nummers van 15, 22 en 29 juli worden ook huis-aan-huis verspreid in plan „Zuid"; de nummers van 9, 16 en 23 september in plan „West" en de nummers van 14, 21 en 28 oktober in plan „Oost". EN NU AAN DE SLAG! Doe Uw best en win een prijs. Win de hoofdprijs. WIN DE ERE-PRIJS! In ieder nummer van de Axelse Courant komt een aanmeldingsbon voor. Deze bon dient ingevuld bij ons te worden ingeleverd. Wie op 31 juli, 31 augustus en 2 oktober de meeste bonnen heeft inge leverd, wint de hoofdprijs. U doet toch ook mee? Gas te Zierikzee ontsnapt als gevolg van hittegolf. Het gasbedrijf te Zierikzee distribueert sedert 1953 propaangas. Dit gas wordt opge slagen in drie tanks van elk 24 ton. Als ge volg van de hitte is het gas in een van de tanks zodanig gaan uitzetten, dat d.e veilig heidsklep in werking trad, zodat vier ton gas ontsnapte. Brandweer, politie en gasdeskun- digen moesten eraan te pas komen om ont ploffingen te voorkomen en verder gasverlies tegen te gaan. De Scheldebeker-zwemwedstrijd. Vorige week zaterdag heeft onder ideale weersomstandigheden de achttiende Schelde beker-zwemwedstrijd plaats gevonden. De zwemwedstrijd van Breskens naar Vlissingen. Twintig deelnemers en deelneemsters gin gen bij Nieuwesluis het water in. Als eerste kwam te Vlissingen aan de 19-jarige Hans van Hemert uit Breda in de tijd van 1 uur en 10 minuten. Tweede werd John Richards uit Amsterdam, terwijl als derde en eerste dame mej. Ineke Tigelaar arriveerde. Mej. Tige- laar, die vijftien jaar oud is, had een achter stand op de winnaar van 3 minuten en 43 sekonden. Wielerronde van midden-Zeeland op 22 juli a.s. Op zaterdag 22 juli aanstaande 's middags om half twee begint te Goes de ronde van midden-zeeland. Niet minder dan 150 renners, waaronder Belgen, Fransen, Zwitsers, Cana dezen, Engelsen en zelfs Australiërs nemen aan deze 215 kilometer lange tocht deel. De route voert door een groot deel van Zuid- Beveland en Walcheren. De finish is weer te Goes. AANMELDINGSBON. Ondergetekende wonende geeft zich hierbij voor minstens een jaar op als abonné op de Axelse Courant voor een abonnementsprijs van 2,50 per halfjaar (plus inkassokosten Hij is als abonné geworven door wonende Handtekening van de nieuwe abonné AXELSE COURANT VERSCHIJNT IEDERE ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJSLoot nummert 10 cent Kwartaal - abonnement i Ütamea de kom ƒ1.25. Andere plaatsen t.U%> Buitenland 2^-s ADVERTENTIEPRIJS10 cent per Bq contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 30 cent per Kleine Advert en ti Sn 1-5 regels 1,— iedere regel meer 12 cent extra. naam en voorletters) straat en huisnummer) naam en voorletters) straat en huisnummer

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1961 | | pagina 1