GEMEENTERAAD VAN AXEL ONZE WEDSTRIJD: Iedere Axelaar lezer van de Axelse Courant Frankering bij abonnement, AXEL ZATERDAG 29 JULI 1961 75e Jaargang no. 44 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Hoofdredactie i J_ C. VINK. Redactie en Administratie 3 Axel, Markt 12, teL 0 1155-646, postbos 16 Drukker - Uitgeefster 1 FIRMA J. C VINK i 1? 1)1 Bij Rheumatische Pijn veroorzaakt door onzuiver bloed brengt Kruschen uitkomst. Losse Gedachten STILTE. Vele lezeressen en lezers zullen zich onge twijfeld nog herinneren het populaire radio orkest ,,Het orkest zonder naam'' met de drie musketiers en de drie marketentsters, dat on der leiding stond van de dirigent Ger de Roos, of de boerenkapel ,,De Bieteftbouwers" onder leiding van Boer Biet, welke laatste naam een pseudoniem was voor dezelfde Ger de Roos. We mogen dus aannemen, dat deze Ger de Roos weet wat muziek is. Herinnert U zich nog het door het „Orkest zonder naam gebracht lied-zonder-eind over „Het Ding'1*? Deze zelfde Ger de Roos heeft thans iets nieuws op de markt gebrachteen grammo foonplaat, waar niets op staat, onder de titel „Stilte". De beweegredenen, die hem daartoe heb ben gebracht, zijn de overwegingen, dat er tegenwoordig veel te veel lawaai is, dat onder de naam van muziek te horen is. Hij heeft daarbij gedacht aan het grote lawaai, dat de juke-boxes in de café's kunnen maken. Als nu, zo redeneert hij, in iedere juke-box ook de plaat „stilte" wordt opgenomen, zal het voor bezoekers van café's mogelijk zijn deze plaat te kiezen, waardoor zij gedurende enige mi nuten gevrijwaard worden van schetter- en moderne muziek. Stilte, zo dachten wij, waar is die nog te vinden Aan het strand, in de trein, ja zelfs gewoon op straat ziet men tegenwoordig personen met draagbare radiotoestellen lopen, die te gelijkertijd muziek produceren. Waar is in deze tijd nog de stilte te vin den Is men bang voor de stilte Gebruikt men de produkten van de moderne techniek zoals draagbare radio's, juke-boxes en dergelijke om te ontkomen aan de angst voor de stilte Wij weten het niet; het zijn maar vragen. Wel weten wij gelukkig - hoe heerlijk het kan zijn om uit het jachtige van deze tijd eens enkele ogenblikken van de stilte te ge nieten. Zomaar stilte zonder meer; de stilte met een boek of een krant, zonder radio, pick-up of televisie. Zomaar stilte om naar zichzelf te luisteren; stilte om te mijmeren of te mediteren. Moeten wij de plaat van Ger de Roos zien als een teken aan de wand Als een protest tegen een teveel aan muziek Opnieuw wij weten het niet; het zijn maar vragen. Wel herinneren wij ons uit onze school jaren het prachtige gedicht van Guido Ge- zelle, waarin hij zei „Als de ziele luistert, spreekt het al een taal dat leeft" Als de ziele luistert Kan de ziele luisteren bij juke-box en der gelijke Laten wij terugkeren naar de stilte. Laat de ziele luisteren Het einde van de eerste etappe nadert! Om in de termen van de Tour de France te spreken: het einde van de eerste etappe nadert. Uiterlijk op maandag, 31 juli aanstaande moeten de aan meldingsbonnen binnen zijn om mee te dingen naar de prijzen voor de eerste ronde. Zet nog even alles op alles en zorgt, dat U in de prijzen valt Het zal voor de deelnemers aan de Tour de France heus heel wat moeilijker zijn om een etappe te winnen dan voor U om abonné's te werven. Een ogenblikje praten over de Axelse Courant, even wijzen op de voor delen voor de inwoners van Axel, dat zij steeds over het plaatselijk nieuws en de officiële bekendmakingen worden ingelicht enU hebt wéér een abonné geworven U zou het toch ook leuk vinden om wij blijven nog even in de termino logie van de Tour aan het einde van de eerste etappe de gele leiderstrui te kunnen aantrekken Dit is natuurlijk alleen figuurlijk bedoeld. Als U de hoofdprijs van de maand juli wint gaan wij U heus niet in het geel uitdossen. Maar met die hoofdprijs steekt U dan wel een waardebon van 50,— in Uw zak. PLUS EEN KANS OP DE ERE-PRIJS van 100,- Daarom nog even volhouden. Nog een rukje en U bent er Veel sukses AXELSE COURANT VERSCHIJNT IEDERE ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJSLosse aummers 10 Kwartaal - abonnement i Axd binnen de kom 1*25. Andere plaatsen (1J5. Buitenland ƒ2,— ADVERTENTIEPRIJS10 cent per - m Bi) contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 30 cent per m m. Kleine Advertentiën 1-5 regels l*» iedere regel meer 12 cent extra. OP DINSDAG 1 AUGUSTUS des namiddags om 7.00 uur komt de raad in openbare vergadering bijeen. AGENDA: 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Opening Notulen Ingekomen stukken en medelingen Voorstel tot het garanderen van een hypothecaire geldlening voor de aankoop van een woning Voorstel tot verkoop van bouwgrond aan de heer J. G. Nieuwenhuijzen te Bosch en Duin Voorstel tot het uitbreiden van het pand Noord straat 23 Voorstel tot overdracht opstalrecht gedeelte do meingrond Kinderdijk aan de N.V. P.Z.E.M. c.a. Voorstel tot voorlopige vaststelling van de ge meente- en bedrijfsrekeningen dienst 1959 en goed keuring van de rekening van het Burgerlijk Arm bestuur over dat jaar Voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling voor de keuringsdienst van slachtdieren en vlees voor de vleeskeuringskring Axel Voorstel om in principe te besluiten tot het bou wen van een dienstwoning voor het gasbedrijf te Temeuzen en om aan J. J. Steel, architekt te Axel, opdracht te geven tot het maken van een plan terzake Voorstel tot het benoemen van een directeur van de keuringsdienst van slachtdieren en vlees voor de vleeskeuringskring Axel en vaststelling van zijn salaris Voorstel tot het verlenen van medewerking op grond van de artikelen 72 en volgende der Lager Onderwijswet 1920 tot uitbreiding van leer- en hulpmiddelen der R.K. lagere school Voorstel tot het nemen van salarismaatregelen per 1 juli 1961 en het toekennen van een uitkering ineens over een daaraan voorafgaand tijdvak Voorstel tot het vaststellen van de 6e wijziging der gemeentebegroting voor 1961 Voorstel tot het vaststellen van de 7e wijziging der gemeentebegroting voor 1961 Voorstel tot het garanderen van een eventueel tekort, voortvloeiende uit de door de Stichting Streekcentrum Axel te organiseren „Taptoe Axel 1961" Rondvraag Sluiting. MEDEDELINGEN t Wij delen u in antwoord op de in de raadsverga dering van 27 juni 1961 gestelde vragen mede a. Vraag van de heer de Feijter om de belanghebben den bij het onteigeningsplan ten zuiden van de Grote Kreek voor te lichten in een door ons kol lege te beleggen vergadering, c.q. te bevorderen dat een kommissie uit de belanghebbenden in het overleg betrokken wordtDit is geen taak voor de gemeente, nu het rijk zelf de onteigening ter hand heeft genomen. Het rijk maakt gebruik van de Centrale Kommissie voor de Onteigeningsver goedingen te Rotterdam. Deze kommissie taxeert de vergoedingen. Het rijk zal deze vergoedingen voorleggen aan be trokkenen. Neemt men met de uitkomst geen ge noegen en is er dus geen minnelijke schikking te treffen, dan volgt onteigening. De Rechtbank stelt de uiteindelijke vergoeding vast. Meestal neemt men daarbij als richtlijn het door de Centrale Kommissie voor de Onteigenings vergoedingen aangegeven bedrag. b. Vraag van de heer van der Lee om een nadere uiteenzetting te wilen geven over de plannen van de aanleg van sportvelden en verzoek om te wor den ingelicht over de toestand van het reeds aan gelegde veldIn (iet bestaande uitbreidingsplan zijn drie sportvelden geprojekteerd. Eén veld is ondertussen gerealiseerd en verwacht mag worden dat dit veld in het aanstaande najaar bespeelbaar zal zijn. De kosten van de aanleg van het tweede veld zijn geraamd in de zesde wijziging van de gemeentebegroting voor 1961, welke u in deze ver gadering ter vaststelling wordt aangeboden. Het ligt in de bedoeling bij de eerstvolgende wijziging van het uitbreidingsplan nog negen a tien velden voor voetballen en andere takken van sport op te nemen. Een en ander is uiteraard afhandelijk van de uitkomsten van een sportnota, welke in voor bereiding is. Met betrekking tot de toestand van het reeds aan gelegde veld, moge verwezen worden naar het antwoord van de heer Oggel, hieronder vermeld bij letter f. c. Vraag van de heren K. Hamelink en D. J. Oggel om goede provisorische voorzieningen te bewerk stelligen voor de sportbeoefening, zolang nog geen definitieve oplossing voor de sportakkomodatie is verwezenlijktVeel van wat tot nog toe op het gebied van de sportakkomodatie is geschied, draagt een voorlopig karakter. Hierbij denken wij aan het sportveld te Spui, dat met behulp van de gemeente provisorisch is aan gelegd en voorts aan het terrein aan de Buitenweg, dat bestemd is tot schoolsportveld, doch thans ook gebruikt wortd door de „A.Z.V.V.". Beide velden zijn niet definitief als voetbalveld be doeld, wat echter niet weg neemt dat zij goed vol doen en in een behoefte voorzien. In het raam van de huidige plannen ligt het, gelet op de financiële positie van de gemeente, niet in de bedoeling nog meerdere provisorische voorzienin gen te treffen. d. Vraag van de heer K. Hamelink om. een goede ver lichting van de Zuidsingel nabij het kruispunt Zuid singel-Kinderdijk-Kanaalkade-Zeestraat In de 6e wijziging van de gemeentebegroting voor 1961, wel ke in deze raadsvergadering ter vaststelling wordt aangeboden, zijn de verlichtingskosten van de Zuidsingel opnieuw opgenomen. Daarin zijn ook de verlichtingskosten van het kruispunt Zuidsingel- Kinderdijk-Kanaalkade-Zeestraat verdiskonteerd. Zodra de vereiste machtiging is ontvangen, zullen wij de N.V. P.Z.E.M. opdracht geven het projekt uit te voeren. Een beperkte uitvoering nabij voornoemd kruispunt biedt weinig soelaas en is dan ook minder aan trekkelijk. e. Vraag c.q. suggestie van de heer Oggel om een wachtlijst aan te leggen van sportverenigingen, die een veld behoeven en hen te helpen naar rato van het gereedkomen der veldenZoals reeds uit het bovenstaande blijkt zijn wij thans bezig met het samenstellen van een sportnota, waarin in beknopte vorm zoveel mogelijk gegevens betreffende de plaatselijke sportverenigingen en de behoefte aan sportvelden zullen worden verwerkt. Het enquete-formulier, dat daartoe verzanden is, hebben wij ter inzage bij de stukken gelegd. Het komt ons gewenst voor de suggestie van de heer Oggel te laten rusten tot de bedoelde nota gereedgekomen is. f. Vraag van de heer Oggel naar de oorzaak van het niet bespeelbaar zijn van het nieuwe sportveld, met name of dit aan een onjuiste drainage is te wijten en wie hiervoor aansprakelijk is Het veld wordt regelmatig gekeurd door het Ned. Olym pisch Komité en is door dit komité nog niet vrij gegeven. De grasmat op dit terrein ontwikkelt zich gunstig. Verwacht mag dan ook worden dat het veld a.s. najaar bespeelbaar zal zijn. Bij de aanleg had men de keuze tussen twee mo gelijkheden, te weten het terrein op de bestaande hoogte laten of op een lager niveau brengen. De tweede oplossing is gekozen, omdat bekend was dat het anders ter plaatse niet mogelijk zou zijn een goede grasmat te houden. Bij enkele dagen zonnig en warm weer zou het gras verbranden. Tijdens de eerste dagen van juli j.l. is de juistheid van de gedane keuze duidelijk bewezen. Op alle terreinen in de omgeving van het veld is het gras verdord; het sportveld zelf is groen gebleven. De terreinhoogte is gebracht op 40 cm. - N.A.P. De gemiddelde winterstand van het grondwater is 100 cm. - N.A.P. De gemiddelde zomerstand van het grondwater is 160 cm. - N.A.P. Tijdens de abnormaal hoge waterstand van de laatste winter heeft het veld weliswaar geruime tijd onder water gestaan, doch dit is te verkiezen boven het regelmatig verschroeien van de grasmat en niet te wijten aan een foutief drainage-systeem. Van dit laatste is ons trouwens niets bekend. Zou dit wel het geval zijn, dan is de uitvoerster van het werk, te weten de Ned. Heidemaatschappij, aansprakelijk. g. Vraag c.q. suggestie van de heer Oggel om in de vakature van direkteur van de vleeskeuringsdienst op ekonomische wijze te voorzien daar de dienst qua personeelsbezetting reeds lang topzwaar is Het personeel van de vleeskeuringsdienst bestaat uit een direkteur en een keurmeester, overeen komstig het bepaalde in de gemeenschappelijke re geling. Aan de keuringsdienst moet een gediplomeerd dierenarts verbonden zijn, die de keuringen ver richt of onder wiens toezicht zulks geschiedt. De keurmeester kan niet gemist worden in ver band met de huisslachtingskeuringen. Met de kommissie van advies voor de vleeskeu ringskring zijn wij van oordeel dat de dienst qua personeelsbezetting niet topzwaar genoemd kan worden. Met minder personeel kan niet worden volstaan. OVERIGE MEDEDELINGEN x a. bij ons besluit van Tl juni 1961 is mej. R. M. Verdurmen te Overslag ter sekretarie geplaatst op grond van de „Sociale Werkvoorzieningsregeling voor Hoofdarbeiders", ingaande 3 juli 1961; b. bij ons besluit van 11 juli 1961 is de heer A. J. Fermont, hoofd van de afdeling Centrale Boek houding ter sekretarie, krachtens artikel 3, 6e lid, van de „Gemeenschappelijke Regeling voor de Keu ringsdienst van slachtdieren en vlees voor de Vlees keuringskring Axel" aangewezen tot sekretaris van de kommissie, als bedoeld in artikel 3, le lid, dier regeling; c. na ampele overweging hebben wij besloten de door de heer den Doelder in de vorige raadsvergadering gedane suggestie om een samenkomst te beleggen met het onderwijzend personeel, gevolgd door een rondwandeling met de leerlingen langs de plant soenen, vooralsnog niet over te nemen; wel hebben wij een schrijven gericht tot de hoofden van alle onderwijsinstellingen in de gemeente, waarin is ver zocht de leerlingen periodiek tijdens een daartoe passende les te bepalen bij de onderhavige materie; een exemplaar van dit schrijven is bij de stukken ter lezing gelegd; d. op de suggestie van de heer C. van Bendegem in de vorige raadsvergadering om bijv. G.S.W.- personeel als parkwachters te doen fungeren hopen wij bij de behandeling van de gemeentebegroting voor de dienst 1962 terug te komen; overigens ver wijzen wij naar het vermelde onder letter c; e. in de raadsvergadering van 27 juni 1961 is ge sproken over het deponeren van vuil en afval op diverse plaatsen in de gemeente. In verband daarmede hebben wij nagegaan of het zin en betekenis zou hebben het huisvuil enz. in het vervolg 2 x per week te laten ophalen. Na ampele overwegingen zijn wij tot de konklusie gekomen, dat genoemd euvel het beste bestreden kan worden door middel van politietoezicht. Bo vendien moet- men niet over het hoofd zien, dat aan het 2 x per week ophalen van huisvuil ver- schillende konsequenties zijn verbonden. Wij den ken hierbij aan de volgende punten 1. de reinigingsrechten zouden gebracht moeten worden op minstens 9,50 per jaar (vastrecht bedrag 5,per jaar; 2. er blijft te weinig tijd over voor onderhoud van de roltrommelauto; 3. de bediening van de gemeente Zaamslag zou in het gedrang komen; 4. het aantal dubbele emmers zou aanzienlijk ge reduceerd worden, waardoor de inkomsten min der worden. Dat komt door de bloedzuiverende kracht van Kruschen. De zes minerale zouten hebben zon aan sporende werking op de bloedzuiverende organen, dat 't bloed van stonde af aan sneller gaat stromen. On zuiverheden daarin kunnen zich niet meer vastzetten in de gewrichten en zo veroorzaken die dan ook niet de pijnen meer, die U nu dag en nacht kwellen. Ing. Med.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1961 | | pagina 1