GEMEENTERAAD VAN AXEL Losse Gedachten Of) Frankering bij abonnement, AXEL ZATERDAG 5 AUGUSTUS 1961 75e Jaargang no. 45 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Hoofdredaktie J. C. VINK. Redaktie en Administratie Axel, Markt 12, tel. 0 1155 - 646, postbus 16 Drukker - Uitgeefster FIRMA J. C. VINK DIERENLIEFDE Gelukkig is het bij de meeste houders van dieren anders, dan wij veertien dagen geleden in een van de dagbladen lazen. Hoewel het nog drie maanden duurt voordat het opnieuw dierendag is, willen wij aan het betreffende bericht toch even aandacht schenken. Misschien hebt U het verhaal zelf ook .gelezen. Er was namelijk in Hilversum een dame, die schijnbaar veel van honden hield. Zij had er zevenentwintig in haar woning Zij hield zo ontzettend veel van de bees tjes, dat zij alles toeliet. De hondendrek lag centimeters dik op de vloer, terwijl de dieren stuk voor stuk ziek waren, onder de vlooien zaten enz. Begrijpelijk is, dat de justitie in dit geval heeft ingegrepen en de dame in kwestie veroordeeld heeft tot een maand voorwaar delijke gevangenisstraf en verbeurdverkla ring van 25 van de 27 honden. Dierenliefde is een prachtige eigenschap, mits deze ook inderdaad goed gericht is. Men kan zoveel van kinderen houden, dat men ze verwent tot en met, waardoor van een goede opvoeding niets terecht komt. Zo kan het ook met de behandeling van dieren het geval zijn. Dierenkwelling en dierenmishandeling verafschuwen wij. An derzijds moeten de dieren niet .miskweekt' worden. Een huisdier, evenals trouwens kinderen, hebben een behoorlijke leiding •nodig. Zij kunnen niet in alles hun zin krijgen. Anderzijds mag men huisdieren, of dit nu honden, katten, kanaries of wat dan ook zijn, niet verwaarlozen. Ook dit laatste komt jammer genoeg nog maar al te vaak voor. Op een gegeven moment wil men graag een beest hebben, maar wanneer het nieuwtje er af is, wordt er niet meer naar omgekeken. Men laat de dieren maar lo pen, vaak tot overlast van anderen. Hoevelen zouden de honden al niet ver wenst hebben, alleen al om het feit, dat zij niet op de juiste wijze worden gelucht met als gevolg „nalatenschappen'' op trot toirs, in voortuintjes, ja zelfs in portieken Wil men huisdieren houden, akkoord, enaar houdt dan ook van de dieren En houdt de dieren op een wijze, dat Uzelf, de dieren zelf en de omgeving het prettig vinden Dit is niet moeilijk. Maar de dieren vriend (in) zal zich daarvoor enige moeite moeten getroosten. En deze zal dit graag doen zelfs, juist omdat het een dierenvriend (in) is! 3 AXELSE COURANT VERSCHIJNT IEDERE ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJSLosse nummers 10 cent. Kwartaal - abonnement Axel binnen de kom 1,25. Andere plaatsen 1,75, Buitenland 2, ADVERTENTIEPRIJS: 10 cent per m.m. Bij kontrakten belangrijke reduktie. Ingezonden Mededelingen 30 cent per m.m. Kleine Advertentiën 1-5 regels ƒ1, iedere regel meer 12 cent extra. De raad der gemeente Axel kwam dinsdag 1 augustus te 19.00 uur in de raadszaal van het stadhuis bijeen. De heren raadsleden werkten de 18 punten tellende agenda in ruim één uur af. De heer van Luijk was met kennisgeving af wezig. De burgemeester wenste allereerst de heer P. van Bertdegem geluk met zijn verjaardag en hoopte dat hij nog enkele goede jaren in de Axelse raad zal mogen hebben. Ingekomen stukken en mededelingen i De heer E. A. Maas (K.V.P.) vroeg het woord naar aanleiding van punt m. een schrijven van de Stichting „Beschuttende Werkplaatsen" midden Zeeuws-Vlaanderen te Temeuzen. De heer Maas heeft zitting in het Dagelijks Be stuur. Hij gaf uitleg van het tekort bij de werk plaats van ongeveer 24.000,—. Als één van de oorzaken kan worden aangemerkt, dat de huis-aan- huis-verkoop der gemaakte artikelen niet zo best loopt. Velen weten niet wat een beschuttende werkplaats beoogt. In 1955 werd in een oude wo ning te Temeuzen begonnen met zakkenstoppen en pitriet vlechten. Thans vjndt men op het Industrie terrein te Terneuzen een bloeiende werkplaats. De heer Maas heeft twee vragen I. Meer belangstelling voor de wrekplaats II. Het kopen van bezems en diverse benodigd heden door de Gemeenten. (Ter kennismaking werden aan alle aanwezigen enkele poetsmiddelen aangeboden, hopelijk met het vereiste resultaat). BurgemeesterBij het Kollege bestaat warme belangstelling voor de werkplaats. Tot mijn spijt ben ik zelf nog niet in de gelegenheid geweest om een bezoek te brengen. We zullen overwegen om met de raadsleden die hiervoor belangstelling heb ben een bezoek aan de werkplaats te brengen. Het verbaast mij dat van Gemeentewege niet bij de werkplaats wordt gekocht. Ik zal hier bij de be treffende ambtenaren op aandringen. Het garanderen van een hypothecaire geldlening voor de aankoop van een woning. Ingekomen is de aanvrage van A. de Regt, thans wonende te Axel, Prins Mauritsstraat 7, om zeker heid als bedoeld in artikel 7 van het Besluit Be vordering eigen-woningbezit voor de aankoop van een woning aan de Evertsenstraat te Axel. Aangezien er voldoende aanleiding is om ter be vordering van het eigen-woningbezit in deze ge meente de gevraagde garantie te verlenen, werd hiertoe besloten overeenkomstig het bij de stukken overgelegde ontwerp. Verkoop van Bouwgrond aan de heer G. Nieuwenhuijzen te Bosch en Duin. De heer G. Nieuwenhuijzen, J. Israëlslaan 2a te Bosch en Duin, wenst van de gemeente een stuk je grond te kopen, dat gelegen is tussen zijn perceel op de hoek van de Zuidsingel en de Nieuwediep- straat en het perceel, dat aan de heer J. J. Steel verkocht wordt. De oppervlakte bedraagt ongeveer 105 m2 bouwrijpe grond. Besloten werd aan de heer G. Nieuwenhuijzen, J. Israëlslaan 2a te Bosch en Duin, te verkopen een oppervlakte bouwgrond, kadastraal bekend gemeen te Axel, sectie F, no. 1355 ged., gelegen aan de Nieuwediepstraat, groot ongeveer 105 m2 of zoveel meer of minder als bij kadastrale opmeting zal blij ken aan wezig te zijn, voor de prijs van 7, per m2, met verrekening van over- of ondermaat na kadastrale opmeting en voorts onder de gebrui kelijke voorwaarden. Het uitbreiden van het pand Noordstraat 23. Het kantoor van de Rijkslandbouwvoorlichtings- dienst, Noordstraat 23 te Axel, dient te worden uitgebreid. De kosten daarvan zullen 51.595, bedragen. Behoudens goedkeuring door u en Gedeputeerde Staten hebben wij ons bereid verklaard de kosten van de verbouwing en inrichting voor rekening van de gemeente te nemen, onder voorwaarde, dat a. de huur van dit pand, welke behoudens ver lenging per 31 december 1961 zou aflopen, tenminste voor een termijn van tien jaren zal worden verlengd; b. de huur na 't gereedkomen van de uitbreiding wordt verhoogd met 8% van 51.595,— (rente en afschrijving) plus 200,wegens extra onderhoud. De Rijksgebouwendienst kan zich met deze voor waarden verenigen. Onder verwijzing naar de bij de stukken overge legde bescheiden werd tot deze verbouwing be sloten. Overdracht opstalrecht gedeelte Domeingrond Kinderdijk aan de N.V. P.Z.E.M. C.A. De gemeente heeft sedert 1952 een oppervlakte domeingrond in opstal van het Kroondomein. De N.V. P.Z.E.M. heeft gevraagd een gedeelte aan haar over te dragen voor het stichten van een transformatorstation (dit is inmiddels gebouwd). Het Kroondomein stemde in met deze overdracht doch onder voorwaarde dat deze oppervlakte en die, welke de gemeente behoudt, door het kadaster vooraf gemeten zou worden. Dit is geschied en het perceeltje van de P.Z.E.M. zowel als dat van de gemeente, zijn afzonderlijk genummerd. Hierbij bleek dat de gemeente in feite meer grond in opstal had, dan volgens het oorspronkelijke kon- trakt van 1952. Volgens kontrakt van 1952 heeft de gemeente in opstal 3475 centiaren a 300,per hektare 104,per jaar.' Volgens kadastrale meting is de oppervlakte in totaal 3900 centiaren, waarvan de P.Z.E.M. in opstal verkrijgt 34 centiaren, zodat de gemeente behoudt 3866 centiaren voor de thans geldende prijs van 325,— per hektare is 125,— per jaar. Besloten werd I. In te trekken van het raadsbesluit van 28 juni 1952, no. 998 en met ingang van 1 januari 1961 afstand te doen van het bij onderhandse akte van 23 oktober 1952 verkregen opstal recht op gedeelten van de percelen, kadastraal bekend gemeente Axel, sektie F, nos. 905 en 906, waarvoor indertijd een oppervlakte werd aangenomen van 3475 centiaren (later sektie F, no. 1222, groot 3900 centiaren en thans zijnde sektie F, no. 1359, groot 3866 centiaren en sektie F, no. 1360, groot 34 centiaren). II. Voor het tijdvak van 1 januari 1961 tot en met 31 december 1989 van het Kroondomein, Rentambt Hulst in opstal te nemen het per ceel, kadastraal bekend gemeente Axel, sektie F, no. 1359, groot 3866 centiaren, gelegen aan de Kinderdijk, tegen de prijs van 325,— per hektare per jaar, zijnde in totaal voor de som van 125,— per jaar. Voorlopige vaststelling van de Gemeente- en Bedrijfsmkeningen dienst 1959 en goedkeuring van de rekening van het burgerlijk armbestuur. Met verwijzing naar de desbetreffende rekening stukken, de uitgebrachte rapporten van het Cen traal Bureau voor Verificatie en Financiële Ad viezen der Vereniging van Nederlandse Gemeen ten, de verantwoording van ons kollege en de in deze vergadering uit te brengen verslagen van de kommissies van onderzoek uit uw raad werd be sloten voorlopig vast te stellen a. de gemeenterekening over 1959; b. de rekening van het gemeentelijk gasbedrijf pver 1959; c. de rekening van het gemeentelijk woning bedrijf over 1959; d. de rekening van de vleeskeuringsdienst, cen trum Axel, over 1959. Tevens werd besloten de rekening van het Bur gerlijk Armbestuur over 1959 goed te keuren. Wijziging van de gemeenschappelijke regeling voor de Keuringsdienst van slachtdieren en vlees voor de Vleeskeuringskring Axel. Gedeputeerde Staten van Zeeland delen bij brief van 28 maart 1961, no. 1148/238, 3e afd., mede dat het aanbeveling verdient bij een eerstvolgende wij ziging van die regeling er rekening mede te houden, dat de artikelen 3 en 11 worden aangevuld ter ver- duidelijkging van de gestelde bepalingen. Aangezien de regeling pas nieuw is en het nog niet te voorzien is of en wanneer wijziging nodig zal zijn, menen wij dat het het beste is de verlangde aanvullingen reeds nu in een wijziging op te nemen. Artikel 3, lid 5, luidt „Zodra een aangewezen lid of plaatsvervangend lid ophoudt burgemeester of wethouder te zijn van de gemeente, namens welke hij is aangewezen, houdt het tevens op lid (x) der kommissie te zijn. Gedeputeerde Staten willen dat bij (x) opgeno men wordt „respektievelijk plaatsvervangend lid". Artikel 11, lid 1, regelt de dekking van de na delige saldi. Volgens dit lid komt het bedrag daar van ten laste der gemeente in verhouding van het aantal inwoners op 1 januari, naar beneden afge rond op een veelvoud van honderd. Gedeputeerde Staten wensen dat die zin aange vuld wordt met de woorden „voor zoveel dit niet uit de na te noemen reserve kan worden gedekt." Artikel 11, lid 2, bepaalt dat een voordelig ver schil moet worden gereserveerd, welke reserve dient tot dekking van door de keuringsdienst te lijden (x) verliezen. Bij (x) willen Gedeputeerde Staten dat tussen gevoegd wordt„of geleden". Tegen die aanvullingen bestaat bij ons kollege geen bezwaar. De kommissie van advies, genoemd in artikel 3 van de gemeenschappelijke regeling, kan zich met opneming van die aanvullingen verenigen en advi seert het ontwerp-besluit tot wijziging van de ge meenschappelijke regeling aldus aan de raad aan te bieden. Besloten werd de bij de stukken ter inzage ge legde le wijziging van de Gemeenschappelijke re geling voor de keuringsdienst van slachtdieren en vlees voor de Vleeskeuringskring Axel" aldus vast te stellen. In principe besluiten tot het bouwen van een Dienstwoning voor het Gasbedrijf te Terneuzen en om aan J. J. Steel, architekt te Axel, opracht te geven tot het maken van een plan terzake. De dienstwoning van het gasbedrijf te Temeuzen zal in, oktober a.s. door de huidige bewoner, t.w. J. P. van der Staal, voorheen technisch ambtenaar bij het gemeentelijk gasbedrijf, worden verlaten. In verband daarmede is deze woning onlangs door de dienst voor Bouw- en Woningtoezicht op genomen. Hierbij is gebleken, dat de woning veel gebreken vertoont, zodat in elk geval de volgende voor zieningen dringend nodig zouden zijn a. de funderingen moeten door middel van boor- palen worden verzwaard om het verzakken van de woning tegen te gaan; b. de bestaande keuken is zeer slecht; deze ruimte zou het beste ingericht kunnen worden tot bergplaats; c. als gevolg hiervan zou het zijkamertje ver anderd moeten worden in keuken; d. de bestaande w.c. (droogkloset) dient ver plaatst te worden naar de gang, waarbij ge dacht moet worden aan waterspoeling en riolering; e. de elektrische installatie moet geheel ver nieuwd worden; f. de deuren, de slaapkamers en het dak dienen met platen bekleed te worden; g. het hang- en sluitwerk van ramen en deuren moet geheel vernieuwd worden; h. de woning dient van binnen en buiten op nieuw geschilderd te worden; i. ook moet het behang geheel vernieuwd wor den. De kosten van herstel worden geraamd op 8360,-. De woning dateert reeds van 1917 en is geheel afgeschreven. Wij zijn het met de Gaskommissie eens, dat het niet verantwoord is aan deze vrij oude woning nog een dergelijk bedrag te spenderen. Zelfs wanneer de hierboven opgesomde verbete ringen zijn aangebracht, blijft de woning de na delen behouden, die elk oud pand vertoont. In overeenstemming met het advies van de Gas kommissie zijn wij van oordeel, dat het beter is de woning te slopen en op deze plaats een nieuwe dienstwoning te bouwen met een inhoud van 270 a 280 m2. Besloten werd om a. in principe te besluiten tot het stichten van een nieuwe dienstwoning yoor het gasbedrijf te Terneuzen; b. aan dhr. J. J. Steel, architekt te Axel, op dracht te geven tot het maken van een plan met bestek en tekening. Zodra het plan voor behandeling rijp is, zullen wij het uw raad, voorzien van een komptabel be sluit, ter definitieve behandeling voorleggen. Het benoemen van een direkteur van de Keu ringsdienst van slachtdieren en vlees voor de vlees keuringskring Axel en vaststelling van zijn salaris. In verband met het aan de heer D. de Putter met ingang van 1 september 1961 verleende eervol ont slag moet een andere direkteur van de Vlees keuringsdiens tworden benoemd. Overeenkomstig artikel 5 van de gemeenschap pelijke regeling moet de benoeming door uw raad geschieden uit een voordracht van ons kollege. Alvorens deze voordracht samen te stellen, heb ben wij overeenkomstig het bepaalde in die regeling het advies gevraagd van de in artikel 3 genoemde kommissie. Die kommissie adviseert de heer Janssen, die renarts, alhier, voor benoeming voor te dragen. Dit advies heeft een bindend karakter, zodat onze voor dracht ook slechts die naam kan vermelden. Uit de notulen van de vergadering van die kom missie blijkt, dat een tweetal niet kon aangeboden worden, daar de heer J. F. de Haas, dierenarts te Zaamslag geen interesse hiervoor heeft en de kommissie van oordeel is dat het geen zin heeft iemand van buiten de kring voor te dragen. De salarisnormen voor deze funktie zijn volgens de „Salaris- en loonverordening 1959" 6411,. met drie éénjaarlijkse verhogingen van 354, tot een maximum van 7473,In verband met de circulaire van de Minister van Binnenlandse Zaken van 29 april 1961, No. A612/U1150, kun nen deze normen verhoogd worden tot 6546, en 7608,In deze bedragen is een vergoeding van 10% begrepen voor het gebruik van een ver voermiddel. De ingevolge de reorganisatiebesluiten plaatsge vonden overdracht van de administratie en het gel delijk beheer van de Vleeskeuringsdienst naar de centrale boekhouding en de kassier heeft echter verandering gebracht in de werkzaamheden van de direkteur. Dit is oorzaak geweest, dat wij tot de konklusie zijn gekomen dat het salaris van de direk teur hierzien kan worden. De kommissie ad hoe heeft de vermindering van werkzaamheden gewaardeerd op 1000,per jaar. Dat bedrag komt ons verantwoord en billijk voor. Het is nu ook een geschikt moment om die sug gestie te realiseren. De opbouw van de salarisschaal voor de direk teur wijkt af van de salarisschaal voor het andere gemeentepersoneel.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1961 | | pagina 1