Frankering bij abonnement, AXEL ZATERDAG 19 AUGUSTUS 1961 75e Jaargang no. 46 mlJ NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDERE ZATERDAG Hoofdredaktie C. VINK. Redaktie en Administratie Axel, Markt 12, tel. 0 1155 - 646, postbus 16 Drukker - Uitgeefster FIRMA J. C. VINK Uit onze omgeving Axel Zuiver Uw bloed en bevrijd Uzelf zó van Rheumatische Pijnen. Losse Gedachten ZEEUWSCH- VLAANDEREN IN DE AETHER. Zij, die woensdagavond op Hilversum I hebben afgestemd, hebben in het vakantie programma van de N.C.R.V. een klank beeld over Zeeuwsch-Vlaanderen kunnen beluisteren, waarin ook een belangrijk ge deelte voor Axel was ingeruimd. Wij juichen het toe, dat de laatste tijd nogal eens de aandacht op Zeeuws-Vlaan- deren en op onze stad in het bijzonder wordt gevestigd door zulke belangrijke me dia als de radio. Inderdaad is Zeeuwsch-Vlaanderen een gebied, dat er, ook toeristisch gezien, zijn mag. Hieronder mogen wij gerust ook Axel rekenen als streekcentrum van Oost-Z.- Vlaanderen, met zijn prima geoutilleerd kampeerterrein, zwembad, wandelbos en waterpartijen. Doch ook de gebieden als de Braakman, Hulst, Sluis en de badplaatsen Cadzand, Nieuwvliet, Groede en Breskens dienen hierbij eerlijkheidshalve te worden ge noemd. Deze badplaatsen zijn voldoende bekend, doch nog deze week lazen wij, dat de Braakman voor een groot deel nog ontdekt moet worden. Wij hopen, dat binnen niet al te lange tijd ook het recreatiegebied „Grote Kreek" in exploitatie zal kunnen komen, zodat ook Axel weer een attraktie rijker zal worden. Tijdens de radio-uitzending werd ook nog iets verteld over de Axelse Boeren- kamer. En terecht. Wij dachten echter Wanneer zal de tijd eens aanbreken dat dit prachtige mu seum eens een meer representatief onder komen zal krijgen Ongetwijfeld zullen er thans nog vele toeristen zijn, die dit mu seum onopgemerkt voorbijgaan. Mischien zou het mogelijk zijn, dat zo wel op het kampeerterrein als in de jeugd herberg een bekendmaking in verschillen de talen werd opgehangen, waarin op het bestaan van deze Boerenkamer de aan dacht werd gevestigd Voor deze radio-uitzending hebben wij niets dan lof. Alleen is het erg jammer, dat het door omstandigheden niet mogelijk was een direkte reportage te geven. Wij hopen, dat dit in de nabije toekomst wel mogelijk zal zijn. Zeeuwsch-Vlaanderen kan er alleen maar wel bij varen. 111111 RICHTINGAANGEVEN Door een andere bril Vbrbyeiltg Verkeer Q P|»J AXELSE COURANT ADVERTENTIEPRIJS: 10 cent per m.m. Bij kontrakten belangrijke reduktie. Ingezonden Mededelingen 30 cent per m.m. Kleine Advertentiën 1 - 5 regels 1, iedere regel meer 12 cent extra. ABONNEMENTSPRIJSLosse nummers 10 cent. Kwartaal - abonnement Axel binnen de kom 1,25. Andere plaatsen 1,75, Buitenland 2, GEACHTE INGEZETENEN VAN AXEL Vanaf 28 augustus t.m. 10 september 1961 zal de Landelijke Kollekte van het Kon. Wilhelmina- Fonds voor de Kankerbestrijding weer plaats vin den. Het plaatselijk comité van bovengenoemd fonds wil met aandrang deze kollekte bij U allen warm aanbevelen. „Ons devies is nog steeds" BESTRIJDT HET LEED DAT KANKER HEET, doch dit vraagt van ons volk alsook van ons Axelaars geldelijke offers en in de voorbij gaande jaren heeft het comité niet tevergeefs een Beroep op Uw offervaardigheid gedaan en ver trouwd dat ook nu weer onze huis-aan-huis-kol- lekte zal slagen. Bij voorbaat onze hartelijke dank. Namens het pl. comité A. C. van Houte, Voorzitter. ZOMERREKLAME-MARKT WERD GROOT SUKSES Zaterdag 5 augustus droeg de wekelijkse markt dag te Axel een zeer bijzonder karakter, het was n.l. een zomerreklame-markt waaraan een nationaal standwerkersconcours was verbonden. De jaarlijkse vakantieperiode, het vrij mooie weer en uiteraard de kans op een waardevolle prijs trokken duizenden bezoekers. Er heerste een drukte van belang, wat vooral te merken was op en nabij de Axelse parkeerplaatsen. Opvallend was het groot aantal Belgen dat naar Axel was gekomen. Van de zijde van de marktkooplieden vernamen wij dat de verdiensten op deze markt zeer goed waren. Als bijzondere attraktie was aan deze re- klamemarkt een nationaal standwerkersconcours verbonden. Van de voorzitter van de Stichting Re- klamefonds Zeeuwse Markten, de heer G. Scheele uit Temeuzen, vernamen wij dat dit soort wedstrij den voor het eerst werden gehouden vlak na de bevrijding. Voor de standwerkers betekenen deze concoursen een jaarlijks weerkerend evenement. En de heren hadden het deze week bijzonder druk, want dinsdag waren zij in Goes, woensdag in Ter- neuzen en zaterdag in Axel. In Axel waren 4 he ren en 1 dame die elkaar de overwinning betwitst- ten. Voor de jury bestaande uit mevr. Hoorman en de heren P. G. v. d. Bosse en J. Dieleman was het geen gemakkelijke taak, want alle deelnemers bleken over uitstekende kwaliteiten te beschikken om hun artikelen aan de man te brengen. Om streeks 17.30 uur vond in hotel Porth de Lozanne de prijsuitreiking plaats, waarbij o.a. aanwezig wa ren Burgemeester van Dijke, wethouder IJsebaert als voorzitter van de Marktkommissie en de markt meester de heer J. v. d. Berge. De prijzen werden uitgereikt door de edelachtbare heer Burgemeester, die het bijzonder leuk vond dat hij een Stichtenaar als overwinnaar kon begroeten. De uitslag was 1. N. Sormani, Nieuw Loosdrecht, 10 pnt; 2. C. v. Brummelen, Driebergen, 95 pnt; 3. C. Koldewijn, Amsterdam, 92J4 pnt; 4. Mevr. v. d. Kleij, Utrecht, 91 pnt; 5. C. Schoester, Goes, 89 pnt. Vooral de kwaliteiten als verkoper van de heer Sormani met zijn schaafjes werden door de jury hoog gewaardeerd. Ook de heren Koldewijn met zijn galanteriën waren glad van tong. BEZOEK AAN K.N.V3.-TRA1N1NGSKAMP. Een 25-tal Axelse junioren brachten een bezoek aan het K.N.V.B.-trainingskamp te Hoek van Holland en boekten daar goede resultaten. Het B-elftal der junioren wist twee van de drie wedstrijden te winnen, terwijl het C-elftal tweemaal won en tweemaal verloor. Twee Axelaars kwamen aan het eind van de trainingsperiode uit in het vertegenwoordigend kampelftal n.l. de doelman Piet Verpoorte en de veldspeler Etienne Tieleman. Voor deze twee jon gens een bijzonder fraai resultaat. Overdag werd er veel gevoetbald, terwijl in de avonduren films over voetbal en athletiek werden vertoond. NEDERLAGENTOURNOOI DER V.V. „SPUI" Een dezer dagen vond te Spui de laatste wed strijd plaats in het nederlagentoumooi tussen de organiserende vereniging en Sluiskil. Spui won deze wedstrijd met 5—4. Biervliet is winnaar geworden van dit tournooi. Deze vereniging wist Spui de grootste nederlaag toe te brengen, n.l. 40. AXELSE WIELRENNER ZET PUNT ACHTER ZIJN LOOPBAAN. Nog enkele kleine wedstrijden en dan gaat de Axelse wielrenner Cor van Espen definitief een punt zetten achter zijn wielerloopbaan. Pas geleden was deze Axelse wielrenner nog zeer suksesvol, want in een drie-etappen wedstrijd te Hainaut in België, wist hij beslag te leggen op een eervolle vijfde plaats, en dit wanneer men weet dat Cor enkel in zijn vakantie behoorlijk kan trainen. Hij is namelijk schipper van beroep en aan boord is nu niet bepaald de aangewezen plaats om te trainen. De thans 41-jarige van Espen kan voor veel jongere renners een voorbeeld zijn, wat betreft wil en doorzettingskracht. Dit is pas nog gebleken in de internationale ronde van Midden Zeeland. Vele jonge renners gaven de pijp aan Maarten, maar van Espen ging in Goes over de streep in gezelschap van renners die twintig en meerdere jaren jonger zijn dan hem. MUZIKALE RONDWANDELINGEN In de komende weken zal de drumband van de muziekvereniging „Concordia" te Axel enkele ma len een rondgang maken door de Axelse straten. Tijdens deze muzikale rondwandelingen zullen lo ten worden verkocht ten bate van het instrumenten fonds. Als die ondragelijke pijnen een gevolg zijn van onzuiver bloed, brengt een bloedzuiverende kuur uitkomst. Kruschen, de beproefde combinatie van zes minerale zouten, wetenschappelijk samengesteld, is al jaren het reddende middel voor generaties van ■lijders aan Rheumatiek. Neem voortaan ook Kru schen. De aansporende werking op de bloedzuive rende organen doet Uw bloed sneller stromen. On zuiverheden en die veroorzaken de pijn zetten zich niet meer vast, maar worden afgevoerd langs natuurlijke weg. Ing. Med. EERVOL ONTSLAG Aan de heer H. A. Koekkoek, straatmaker in dienst der Gemeente Axel, is op zijn verzoek eervol ontslag verleend. GESLAAGD Op het te Rotterdam gehpuden examen slaagden voor het brevet Woningtextiel en het brevet Bed den en Dekens onze stadgenoten de heren F. F. C. Antheunis en A. L. L. C. E. Antheunis. Aan de R.K. Technische School te Hulst slaag den voor het diploma Elektrotechniek B. Borgt en A. Buijs, beiden te Axel. VOETBALEVENEMENT TE HONTENISSE Na het internationale voetbalfestijn te Hulst vindt op zaterdag 19 augustus in Zeeuws-Vlaan- deren opnieuw een Nederland-België ontmoeting plaats en wel te Hontenisse. Hontenisse I speelt dan een wedstrijd tegen een elftal Belgische veteranen. Bij deze Belgen treffen we de namen aan van enkele zeer bekende spelers. We noemen slechts Aernouts 15 maal drager van het nationale shirt. Torreke Lambregtsde befaamde linksbuiten van de Rode Duivels van enkele jaren geleden. Vap der Ven die ongeveer 40 maal uitkwam in het Antwerps elftal en een vaste keuze was voor België-B. Rik Matthijsoud speler van Willem II en An- derlecht. ERNSTIG BEDRIJFSONGEVAL OP DE AZOTE Toen maandagmiddag twee bankwerkers bezig waren met reparatiewerkzaamheden aan het dak van een ketel op het terrein van de Azote, klonk plotseling de zware knal van een explosie. (Ook in de kom van onze gemeente was de kracht van deze explosie nog goed voelbaar). Rampzalig gevolg was dat het deksel dat de mannen aan het repareren waren vele tientallen meters hoog de lucht in werd geslingerd, waarna het op grote hoogte aan enkele pijpen bleef han gen. De deerlijk verminkte lichamen van de beide mannen die op de ketel aan het werk waren, de 53-jarige A. Geensen uit Temeuzen en de 32-jarige C. van Dixhoorn uit Sluiskil werden op geruime afstand van de plaats van het onheil levenloos te ruggevonden. Beide slachtoffers waren gehuwd en laten resp. een vrouw en drie kinderen en een vrouw en een kind achter. Door de Rijkspolitie en de Arbeidsinspetcie wordt een nader onderzoek ingesteld naar de oorzaak van het ongeval. De installatie waaraan de reparatie werd verricht was buiten werking toen het ongeluk zich voordeed. BETERE AUTOBUSVERBINDING. Door de direktie der Z.V.T.M. werd medege deeld dat de busverbinding Axel-Sas van Gent met ingang van dit najaar zal worden geleid via Zuid- 'Jorpe. De dienst via de Axelse Sassing komt hier door te vervallen. Hierdoor zullen per dag 22 rit ten worden uitgevoerd van en naar Sas van Gent en Axel via Zuiddorpe. Vooral de inwoners van Overslag zijn hiermee gebaat. NIET ZO NIET ZO Onbegrip jegens onze medemens spruit dikwijls voort uit het niet voldoende kennen (of willen kennen) van andermans problemen en moeilijkheden. Zo is het ook op de weg. Neem nu het veranderen van richting. Hoe vaak gebeurt het niet dat de automobilist van vandaag zich vóór en opzij ziet ingesloten door een zwerm fietsers en bromfietsers, waarvan hij zich verbijsterend afvraagt waar willen ze eigenlijk heen Rechtdoor Naar links Rechtsaf In dat soort gevallen pleegt de tweewielige verkeers deelnemer zich weinig zorgen te maken over de pro blemen van de automobilst. Als het nog nét kan de monstreert hij op kwieke (maar gevaarlijke) wijze hoe wendbaar zijn tweewielig vervoermiddel wel is zonder zich te realiseren dat een automibilist niet alleen min der kwiek „uit de voeten" kan om des fietsers capriolen te ontwijken maar bovendien ook nog met zoiets als een remweg te maken heeft. Het is duidelijk waarom fietsers en bromfietsers dik wijls zo slecht richting aangeven ze zien er eenvou dig het nut niet van in. Zo u wiltgebrek aan ver- keersinzicht. Men realiseert zich niet dat de ander onze tekens op de weg nodig heeft om zijn koers en vaart te bepalen. Hier speelt dus naast nonchalance een grote dosis begrip. Dat laatste in begrip voor de problemen van de medeweggebruiker te veranderen is slechts mogelijk als wij allemaal van tijd tot tijd het verkeer leren zien door de bril van de ander. In dat opzicht zou voor alle (brom)fietsende vaderlanders een ritje naast de autobestuurder, door het met twee- wielers drukbevolkte stedelijke spitsuur, bepaald heil zaam kunnen werken Publikatie van het Verbond voor Veilig Verkeer. Te Hulst zijn geslaagd voor het diploma ma- chineschrijven (130 aanslagen per minuut) W. E. van Loenen, J. M. A. Moorthamer, P. W. Beeldens, J. B. de Hullu, H. P. L. de Ridder, J. M. Verplanke, N. J. de Kunder, L. de Kraker, A J. Howell, M. A. van Baal, L. A. de Klerk, C. A. L. Verhulst. Voor het diploma Nederlandse Handelscorres- pondentie D. van Dixhoorn, C. L. A. v. d. Berg, S. J. Goossen, D. K. van Luijk Voor het diploma Stenografie L A. de Klerk, D. K. van Luijk, N. den Hamer, J. S. van Hoeve, F. E. Wieland. Alle geslaagden zijn afkomstig uit Axel. MAAR ZO TIJDIG.DUIDELIJK

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1961 | | pagina 1