TAPTOE AXEL belooft grandioos schouwspel te worden. LANGS DE SCHELDESTROMEN.... Huidgenezing - Jt r"1 Losse Gedachten Frankering bij abonnement, AXEL ZATERDAG 26 AUGUSTUS 1961 75e Jaargang no. 47 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Hoofdredaktie J. C. VINK. Redaktie en Administratie Axel, Markt 12, tel, 0 1155 - 646, postbus 16 Drukker - Uitgeefster FIRMA J. C. VINK De taptoe Axel 1961 die a.s. zaterdag lukkig het de medewerking verkreeg van 9 september zal worden gehouden, op het bekende en reeds voor zovele evenementen uitstekend geschikt gebleken concourster rein van de VVZF (nabij de watertoren), belooft een evenement te worden dat zijn weerga in Zeeland niet kent. 6 van Neerlands meest bekende militaire korpsen w.o. de Koninklijke Militaire Kapel en de Kapel van de Koninklijke Luchtmacht benevens 't befaamde „spook- peleton" van de Luchtmacht nemen deel aan dit groots opgezette evenement. De Stichting Streekcentrum Axel heeft zich verder alle mogelijke moeite getroost om te zorgen, dat de tienduizend bezoekers die voor dit evenement worden verwacht alle een goede zitplaats zullen krijgen, waar zij het geheel van begin tot eind goed kunnen volgen. Speciale tribunes worden hiervoor thans gebouwd. De taptoe Axel 1961 is voortgekomen uit de taptoe van de Huzaren van Boreel, die het gemeentebestuur aangeboden kreeg ter gelegenheid van het 3e lustrum van de bevrijding van Axel. Toen reeds kwam de wens naar voren dit moesten wij nog eens kunnen herhalen en zo mogelijk gro ter. Vorig jaar volgde naar aanleiding daarvan een concert gevolgd door een tap toe verzorgd door de Marinierskapel en dit jaar prijst het Streekcentrum zich ge- de stichting taptoes te Den Haag, die jaar lijks in 4 of 5 steden een grote taptoe or ganiseert. Men kon er mee instemmen dat ook Zeeland hierbij wel eens aan de beurt mocht komen en nadat vorig jaar onder handelingen in Middelburg en Goes om tot deze uitvoering te komen mislukten, bleek men bereid om Axel dit evenement te laten organiseren. Druk is men momenteel bezig met de laatste voorbereidingen. Een speelveld van 50 x 70 meter wordt aangelegd, tribunes worden gebouwd, verlichtingsmasten en schakelapparatuur liggen gereed voor op stelling en binnen 14 dagen zal alles ge reed zijn om de openingsfanfare van de taptoe Axel te laten weerklinken. Reeds thans komen uit geheel Zeeland en uit België vele aanvragen binnen om plaatsen te reserveren, zodat het comité goede hoop heeft op een volbezette tri bunes. En gezien het zeer geringe aantal uit voeringen dat over het gehele land wordt gegeven is het zeker wel uniek dat de Zeeuws-Vlamingen dit machtige schouw spel van klank en kleur in eigen streek kunnen zien. Het is te hopen, dat zij van deze gelegenheid dan ook allen gretig ge bruik zullen maken. De brug over het Haringvliet Hoewel het strikt genomen geen Zeeuws nieuws is, willen wij deze rubriek toch met dit bericht beginnen, omdat de brug over het Haringvliet van verstrekkende bete kenis is voor het noorden van Zeeland, om dat tegelijk met de opening de weg over Grevelingendam in gebruik zal worden ge nomen. Deze brug, die twaalf honderd meter lang wordt, zal pas in 1964 voor het verkeer worden opengesteld, maar dat 'neemt niet weg, dat thans reeds te zien is, waar zij zal komen. Men is namelijk volop bezig met het plaatsen van de damwanden en het heien van de fundamenten voor de pijlers. In maart van het volgend jaar hoopt men de eerste overspanning van de brug aangebracht te hebben. Daarna hoopt men iedere twee maanden een volgende over spanning aan te brengen. OPENING Oester- en Mosselseizoen. Openluchtmaaltijd. Spel„90 jaar in Nullen' De feestelijke opening van het oester- en mosselseizoen 1961/1962, dit keer in aanwezigheid van H.H. K.K. H.H. Prinses Beatrix en Prinses Margriet, wordt gehou den op vrijdag 8 september a.s. Het comi té, samengesteld uit vertegenwoordigers •uit Bruinisse, Tholen, Yerseke en Zierik- zee, heeft een programma opgesteld, waar van de hoogtepunten zijn de langzamer hand vermaard geworden vlootschouw (van ruim 100 schepen) op de Ooster- schelde, de opvoering van het spel aan de haven ,,90 jaar in Nullen" en (daarna) een openluchtmaaltijd. 's Morgens worden de schepen in de ha ven gepavoiseerd; om 12.00 uur trekt een optocht met uitbeeldingen van het oester- en mosselbedrijf door het rijk versierde Yerseke. Om 13.30 uur volgt de vloot schouw van vissersschepen uit Bruinisse, Tholen en Yerseke. Tijdens deze schouw worden de eerste oesters van het seizoen gevist. Deze worden de Prinsessen en de Commissaris der Koningin, Jhr. Mr. A. F. C. de Casembroot, aangeboden. Het openluchtspel „90 jaar in Nullen" zal geheel in het teken staan van de in 1870 begonnen oesterkuituur. Voordien was er de zgn. vrije visserij, die echter een steeds teruglopende produktie opleverde. In een spel met tekst, zang, dans en mu ziek zal een beeld worden gegeven van de ontwikkeling in de voorbije negentig jaar. Men zal horen (en zien) hoe velen zich in 1870 verzetten tegen de plannen om tot de oesterkuituur over te gaan. Tal van „historische figuren zullen herinneringen oproepen aan dit verleden. Uiteraard zal blijken van hoeveel belang dit alles voor Zeeland is geweest. De produktie werd verdertigvoudigd. Het spel wordt opge voerd op een drijvend toneel in de haven. Als décor zal daarop worden geplaatst een vergroting (3x5 meter) van het bekende schilderij van Jan Steen Het Oester- eetstertje. Na het spel zullen de genodigden wor den vergast op oesters en mosselen. Ook 's avonds worden te Yerseke tal van feestelijkheden gehouden. P.s. De grootte van oesters wordt met „nullen" aangeduid. Zeeland en de Delta-werken. Vier maanden geleden, om precies te zijn op 27 april, werden de schuiven in de caissons die de dam tussen Walcheren en Noord-Beveland vormden, gesloten. Nu is er nog maar heel weinig meer van deze caissons te zien. Men is namelijk volop be zig met zand tussen, op en om de caissons te spuiten, zodat binnen enkele weken al leen maar een massieve dam te zien zal zijn. Aan de binnenzijde van deze dijk komt de toekomstige verkeersweg te lig gen. Het is de bedoeling, dat eind novem ber van dit jaar deze Deltadam geheel ge- treed zal zijn. Zeeland is weer een recre atiegebied rijker geworden in de vorm van het Veerse Meer. Maar ook aan de buiten zijde van deze nieuwe dam liggen zeer vele mogelijkheden voor de toekomst. Het moet namelijk niet uitgesloten worden geacht, dat het Walcherse strand zich zal gaan voortzetten naar Noord-Beveland. Terwijl men nog volop bezig is met de afwerking van deze dam door het Veerse Gat, gaat ook het werk aan de Grevelin gendam tussen Schouwen-Duiveland en Flakkee ongestoord verder. Op de plaat van Oude Tonge ligt al een kompleet zandeiland. De onderlaag van de dijk over deze plaat zal nog deze maand gereed moe ten zijn; de drie en een halve kilometer lange dijk moet vóór 1 december klaar zijn. K.N.N.V. houdt werkkamp te Wolphaartsdijk. Ook alreeds met het oog op de delta werken en met name omdat het water in het Veerse Meer zal verzoeten, heeft de Koninklijke Nederlandse Natuurhisto rische Vereniging te Wolphaartsdijk een werkkamp ingericht voor 115 biologen. Deze bestaan uit leerkrachten van lagere en u.l.o.-scholen en leerlingen van de kweekscholen, die gedurende tien dagen de flora en fauna zullen bestuderen en daardoor het enthousiasme voor 4e vak- biologie en de natuurbescherming te ver groten. Zilveren jubilarissen. De heer ir. G. P. M. Dikötter herdacht 1 augustus dat hij vijf en twintig jaar di- rekteur was van de n.v. Waterleiding Maatschappij „Zeeuwsch-Vlaanderen" te Terneuzen. De heer Dikötter is tevens lid van het college van Gedeputeerde Staten en bekleedt vele funkties op maatschappe lijk en kerkelijk terrein. Ter gelegenheid van zijn zilveren jubileum werd in de be nedenverdieping van de watertoren te Ter- neuzen een receptie gehouden, welke zeer druk werd bezocht. Ook de heer A. Hendrikse vierde dezer dagen zijn zilveren jubileum en wel als sekretaris van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Dit feit werd eveneens met een receptie herdacht. V.V.V. en de vrije zaterdag. Vooral in de toeristische topmaanden juli en augustus spelen in de vrije zater dagen ook de V.V.V.-bureaus parten. Ve len, die van een lang weekeinde kunnen genieten (in goed Nederlands noemt men dit een long weekend!) trekken er dan eveneens op uit. Omdat dan de logiesgele- genheden meestal reeds vol zijn, klopt men bij V.V.V. aan om onderdak. Voorwaar geen gemakkelijke opgave voor deze bu reaus. Ook hier ligt weer een uitvloeisel van de vrije zaterdag, dat tegen volgend jaar zeker om een oplossing vraagt. Jeugd Vakantievreugd in Middelburg Het Middelburgse comité „Jeugd-vakan- tievreugd stelt zich ten doel de Middel burgse kinderen in de laatste week van augustus een gezonde ontspanning door inspanning te geven. De kinderen worden dan een hele week bezig gehouden met spel, optochten en sportwedstrijden. Op tochten met versierde steps en fietsen, lampionoptochten, kampvuur, zeepkisten race, oriëntatierit op de fiets, zwem- en atletiekwedstrijden, steltlopen, straatteke nen enz. Niet minder dan 400 kinderen nemen aan de verschillende evenementen deel. Voorwaar een aktie, die navolging verdient Pol'itie-inval in Oostburgs tandheelkundig instituut De rijkspolitie heeft dezer dagen een in val gedaan in het tandheelkundig instituut van de heer J. B. H. in Oostburg en daarbij het instrumentarium in beslag genomen. De heer H. werd aangehouden wegens het onbevoegd uitoefenen van de tandheel kunde. Goese ambtenaar in beroep tegen ongevraagd ontslag In 1959 had het vorige college van bur gemeester en wethouders van Goes een ambtenaar aangesteld in de rang van hoofdkommies in algemene dienst. De be kende raadskommissie, die de behandelin gen van burgemeester en wethouders heeft nagegaan, kwam tot de konklusie, dat voor de aanstelling geen krediet beschikbaar was, terwijl de funktie geen volle dagtaak bood. Het nieuwe college van b. en w. ver leende de ambtenaar ongevraagd eervol ontslag, terwijl de funktie van hoofdkom mies in algemene dienst werd opgeheven. Debetrokken ambtenaar is thans tegen dit besluit in beroep gekomen bij het ambtena rengerecht. Uitspraak volgt over drie we ken. ZOMERFEESTELIJKHEDEN Ieder, die een willekeurig provinciaal of streekblad inkijkt, zal het opvallen, dat in de vakantiemaanden in vele plaatsen festi viteiten worden georganiseerd. Als wij ons niet vergissen is België ons daarin voorgegaan, maar Nederland is België op de voet gevolgd en tracht door klank- en lichtspelen, concerten, lampion optochten, wedstrijden en wat dies meer zij, de toeristen te trekken of, wanneer deze er al zijn, afwisseling te bezorgen. Wij werden hieraan wonderlijk genoeg herinnerd, toen wij hoorden, dat de Zaam- slagse muziekvereniging „Volharding" een zomeravondconcert had gegeven. Toen dachten wij bij onszelf Waarom gebeuren dergelijke dingen in Axel niet of niet meer Axel heeft ook een tijd gehad, dat en kele zomeravondconcerten werden ver zorgd. Jammer genoeg echter thans niet meer Axel heeft een harmonie, een fanfare, een accordeon-ensemble, tenminste twee zangkoren en ga maar verder. Ja, ga maar verder, want deze vereni gingen laten, althans in het openbaar niets van zich horen. Maar waarom niet zo vragen wij ons af. Waarom niet eens een proef genomen met orgelconcerten Geen interesse Interesse moet meestal groeien. Wij zouden verder kunnen gaan. Wij zouden kunnen vragen Is het niet moge lijk, dat te Axel iets gedaan wordt voor de kinderen in de vakantie, zoals dit in Middelburg gebeurt Of moeten de kinderen maar zien, dat zij zichzelf vermaken In het algemeen lukt dat wel, maar eens een paar dagen geleid vermaak zou heus geen kwaad kun nen, zo dachten wij. Dit jaar is het natuurlijk te laat om nog iets te beginnen. Maar laten zij, die voor het bovenstaande interesse hebben, daar over eens denken. Misschien dat dan het volgend jaar iets uit de bus kan komen. Zeg nu niet, die moet V.V.V. maar doen. V.V.V. zal naar wij verwachten, on getwijfeld hulp en steun verlenen. Maar waarom moeten het steeds dezelfden zijn, die iets organiseren Wij zouden willen zeggenVrijwil ligers voor W estkapelle krijgt een bungalowpark De burgemeester van Westkapelle heeft de vlag gehesen op de eerste van de te bouwen 200 bungalows, die dezer dagen onder de kap gekomen is. Het toerisme in Westkapelle ontwikkelt zich stormachtig. In 1957 werden 35.000 overnachtingen ge boekt; in 1960 was dit aantal 120.000 en men verwacht, dat het dit jaar de 150.000 zal overschrijden. Salmonellose 0|p Schouwen-Duiveland Vorige week is op Schouwen-Duiveland plotseling salmonellose uitgebroken. Dit is een ziekte, die in Nederland ieder jaar voorkomt, en waartoe ook paratyphus be hoort. In Bruinisse werden zelfs ongeveer vijftig mensen ziek, waarschijnlijk als ge volg van het eten van besmette vleeswaren. Twee vrouwen uit Bruinisse en Kerkwerve zijn in het Zweedse Rode-Kruisziekenhuis na besmetting overleden. Nieuwe zeedijk bij Ossenisse Als er lezers zijn, die de bouw van een nieuwe zeedijk van nabij willen bekijken, kunnen zij terecht te Ossenisse. Daar legt men een dijk aan van 9 meter hoog met een voetbreedte van 77 meter. Deze week is men begonnen, de zandkern van de dijk te asfalteren. AXELSE COURANT VERSCHIJNT IEDERE ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJSLosse nummers 10 cent. Kwartaal - abonnement Axel binnen de kom 1,25. Andere plaatsen 1,75, Buitenland 2,—. ADVERTENTIEPRIJS: 10 cent per m.m. Bij kontrakten belangrijke reduktie. Ingezonden Mededelingen 30 cent per m.m. Kleine Advertentiën 1-5 regels 1. iedere regel meer 12 cent extra. Huidzuiverheid- Huidgezondheid En puistjes verdrogen door Purolpoeder

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1961 | | pagina 1