n# «i „TAPTOE-AXEL 1961" LANGS DE SCHELDESTROMEN.... lil I) 'I v.v.v. Frankering bij abonnement, AXEL ZATERDAG 9 SEPTEMBER 1961 75e Jaargang no.49 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN verschijnt iedere zaterdag Hoofdredaktie J. C. VINK. Redaktie en Administratie Axel, Markt 12, tel. 0 1155 - 646, postbus 16 Drukker - Uitgeefster FIRMA J. C. VINK FEEERIEK SPEL VAN KLANK, KLEUR EN LICHT. De voorbereidingen voor „Taptoe Axel 1961" op zaterdag aanstaande lopen ten einde. De tribunebouw rondom het tegelplateau is gereed. Batterijen schijnwerpers staan opgesteld voor de avondvoorstelling, de bailybrug is gelegd, terwijl de parkeer terreinen geregeld zijn. PARKEER TERREINEN AUTO'S EN BUSSEN. Bij het aanwijzen van de parkeerter reinen is er rekening mede gehouden, dat na afloop van de avondvoorstelling de auto's en autobussen zo snel mogelijk huis waarts moeten kunnen. Aan de hand van de vier windstreken zijn ook een viertal ruime parkeerterreinen ingericht, die als volgt zijn bestemd OOST. Auto's en bussen, die vanuit het oosten Axel naderen, moeten op de Kanaalkade linksaf (woningbouw plan „Zuid"), waar achter de woningen parkeergelegenheid is. Vlak bij dit terrein ligt een baily-brug waarover men het terrein binnen een mi nuut kan bereiken. Ook daar zijn loketten voor de kaartverkoop. WEST. Auto's en bussen, die vanuit het westen komen, vinden op de Zuidsingel, die voor al het andere verkeer is afgesloten, par keergelegenheid, alsmede op het parkeer terrein aan de Oranjestraat. NOORD. De motorrijtuigen, komende uit 't noor den, zullen worden gedirigeerd naar het Szydlowskiplein (busstation) achter het stadhuis. Als dit terrein vol is, dan is er parkeerruimte langs de Kanaalkade. ZUID. De autobussen en auto's die uit zuide lijke richting komen, vinden parkeergele genheid bij Drieschouwen. Op deze wijze kunnen de reizigers met hun vervoermid delen op de meest snelle wijze weer aan het rijden zijn. Parkeerterrein voor rijwielen en brommers. Hiervoor zijn plaatsen aangewezen op het terrein bij de watertoren en zo nodig op het terrein van de Z.V.T.M. Omleiding ban het verkeer. Het verkeer, dat niet bestemd is voor het bezoeken van de taptoe zal geen ge bruik kunnen maken van de Zuidsingel. Het verkeer, komende van de Buthdijk, zal moeten omrijden via de Prins Hendrik straat. Het verkeer, komende uit de richting Hulst en omgeving, niet naar de taptoe ko mende, wordt dringend aangeraden niet via de Kanaalkade te rijden, maar aan de Eerste Verkorting rechtsaf te slaan en te rijden via de Polenstraat. Het verkeer, komende uit de richting Zuiddorpe, dient wanneer het niet de tap toe wil bezoeken, om te rijden via de Lan- geweg en de Eerste Verkorting. De Kaartverkoop. De kaartverkoop (voor-verkoop) loopt zeer bevredigend, zodat thans reeds kan worden gezegd, dat duizenden bezoekers naar Axel zullen komen. Wel zouden wij ieder, die van plan is de taptoe te bezoeken, dringend willen aanraden VOORAF kaarten te kopen, om teleurstelling te voorkomen en de loketten te ontlasten. Zitplaatsen. Ieder toegangsbewijs geeft recht op een zitplaats op een van de enorme tribunes; er zijn geen staanplaatsen. Onvergetelijk. Wij kunnen de verzekering geven, dat de bezoekers van deze vermaarde „Taptoe Delft die nu als „Taptoe Axel 1961" in Axel wordt gegeven, of zij nu de middag- of de avondvoorstelling zullen bijwonen, een onvergetelijk feeëriek schouwspel te ■zien zullen krijgen, een spel van kleur, klank en licht te Goes. P.Z.C. wandeltocht Vorige week zaterdag is de tweede fruitwandeltocht rondom Goes gehouden, die ook ditmaal weer werd georganiseerd door de V.V.V. „De Bevelanden" en de Provinciale Zeeuwse Courant. Aan deze wandeltochten, die gingen over 5, 10, 15 en 25 kilometer, namen bijna 1000 wan delaars deel. Op de 25 kilometertocht be haalde de Wandelsportvereniging „Em ma" uit Axel de tweede prijs; op de 15 kilometer bemachtigde dezelfde vereniging de derde prijs, terwijl W.S.V. „Axel" op de 5 kilometer de tweede prijs won. Directeur Zeeuwse Muziekschool te Rotterdam benoemd. De heer Henk Stam, sedert 1954 direc teur van de Zeeuwse Muziekschool, is met ingang van 1 januari 1962 benoemd tot directeur van de Stichting Rotterdamse Muziekscholen. Deze stichting omvat in totaal zevenduizend leerlingen en drie honderd leraren. Burgemeester van Vogelwaarde in het zilver. De burgemeester van Vogelwaarde, de heer F. A. Hendrikse, heeft zaterdag zijn zilveren ambtsjubileum gevierd. Na een rondrit door de uit vier dorpen bestaande gemeente werd de burgemeester in het ver enigingsgebouw gehuldigd. Namens de be volking werd hem een televisietoestel aan geboden. Vele sprekers voerden hierbij het woord. Zeeland presenteert" te Yerseke. Gisteren is met grootse feestelijkheden het oester- en mosselseizoen te Yerseke geopend. Deze opening werd grote luister bijgezet door de aanwezigheid van H.H.K. K.H.H. de prinsessen Beatrix en Margriet. Zij voeren mee naar de visgronden, waar zij aan boord van de „Yerseke 60" de eerste geviste oesters nuttigden. Daarna werden zij overgenomen door het rijks- politievaartuig „R.P. 18" die hen terug bracht naar Yerseke, om de versierde vis sersvaartuigen te bezichtigen. Voorts wa ren er nog verschillende feestelijkheden. Zeeland in de mist. Zeeland zat vorige week zaterdag voor een groot deel letterlijk in de mist. Vooral de scheepvaart heeft daarvan grote hinder ondervonden. Van de 19 vaarten op de dienst Vlissingen-Breskens moesten er 13 vervallen. De eerste boot uit Kruiningen voer pas om 11 uur, terwijl ook de laatste drie diensten uitvielen. Op de lijn Ter- neuzen-Hoedekenskerke vervielen de eer ste en de laatste dienst. Op het Veer Nu- mansdorp-Zijpe heeft de veerboot met zijn passagiers een nacht op het water doorge bracht, terwijl de Flandria-boot uit Ant werpen in Vlissingen bleef, waardoor de 370 Belgische passagiers per bus werden thuisgebracht. Opnieuw blijkt weer, dat een vaste oeververbinding geen luxe is Minister van Economjsche Zaken bezocht Zeeland. De minister van economische zaken, drs. J. W. de Pous, heeft vorige week een be zoek aan Zeeland gebracht. Na via Krui- ningen-Perkpolder naar Sluiskil te zijn ge reisd, had in het casino te Sluiskil een be spreking plaats met vertegenwoordigers van de kanaalzone-industrieën, de burge meesters uit de kanaalzone-gemeenten en vertegenwoordigers van de „Afvalwater leiding in de kanaalzone". Vervolgens werd een bezoek gebracht aan het water leidingspaarbekken in de Braakman. Tij dens de vaartocht naar Vlissingen werd gesproken over het Sloeplan, terwijl te Middelburg weer werd geconfereerd met de burgemeesters van de kerngemeenten Goes, Terneuzen, Zierikzee en Sint Maar tensdijk. Tenslotte was er nog een bespre king met het college van gedeputeerde sta ten. Het is duidelijk, dat tijdens deze be sprekingen een zeer groot aantal Zeeuwse problemen onder de loep genomen is. Hier van noemen wijde brug over de Ooster- schelde, de beheersvorm van het Zuidsloe, het verlenen van industrie-bevorderende premies buiten de kerngemeenten en het coördineren van industrie-bevorderende maatregelen aan beide zijden van de grens in de kanaalzone van Zeeuwsch-Vlaan- deren. Losse Gedachten NA DE VAKANTIE. Ds. J. Scholten te Terneuzen 25 jaar predikant. Woensdag jongstleden herdacht ds. J. Scholten, Nederlands Hervormd predikant te Terneuzen, zijn vijfentwintigjarig ambtsjubileum. Ds. Scholten dient de her vormde kerk van Terneuzen sedert 14 no vember 1948. Ds. Scholten vervult ook in Terneuzen en in Zeeland verschillende kerkelijke functies. Zo is hij onder meer voorzitter van de vereniging voor christelijk buiten gewoon lager onderwijs in Zeeuwsch- Vlaanderen. Inspecteur van het Lager Onderwijs nam afscheid. De inspecteur van het lager onderwijs in de inspectie Goes, mr. L. G. Wolf, heeft vorige week afscheid genomen in verband met zijn vertrek naar Apeldoorn. Tijdens een drukbezochte afscheidsreceptie voer den vele sprekers en spreeksters het woord, waarbij vele geschenken werden aangeboden. De heer Wolf wordt opge volgd door de heer L. Frantzen. Gemeente-secretaris van Hontenisse 40 jaar in dienst. Dinsdag was het 40 jaar geleden, dat de heer O. A. E. Verstraaten als onbezol digd volontair in dienst trad van de ge meente Hontenisse. Na alle rangen ter secretarie te hebben doorlopen is de heer Verstraaten sedert 1 augustus 1941 ge meente-secretaris. Ter gelegenheid van dit jubileum is hem de gouden ere-medaille, behorend bij de orde van Oranje-Nassau toegekend. Van het secretarie-personeel ontving de heer jubilaris een radiotoestel. Gemeente Antwerpen tegen Schelde-Rijn-verbindingsplan Reeds eerder hebben wij gemeld, dat tussen de Kamers van Koophandel van Rotterdam en Antwerpen een akkoord was bereikt over een nieuwe Schelde-Rijn-ver- binding. Het gemeentebestuur van Ant werpen heeft dit akkoord echter van de hand gewezen, omdat de vaarroute te lang zou blijven. De voorkeur blijft uitgaan naar het oude plan voor een kanaal van Ant werpen naar de Oosterschelde ^n de her opening van de Eendracht, waardoor de .vaarweg met 28 kilometer zou worden be kort. Dr. C. de Galan adjunct-directeur van het E.T.I. In verband met het vertrek van de heer drs. E. van Beusekom is de heer dr. C. de Galan benoemd tot adjunct-directeur van het Economisch Instituut voor Zeeland te Middelburg. Als medewerker is aan dit in stituut verbonden drs. C. de Schipper. De vakantietijd is voor de meesten weer achter de rug. Dit geldt met name wel voor de leerlingen van de lagere en middel bare scholen, maar ook voor de ouderen zal dit voor het overgrote deel het géval zijn. Velen zullen wellicht tijdens hun vakan tie niet over het prachtige weer naar huis hebben kunnen schrijven, maar dat hangt nu eenmaal samen met ons „gematigde" klimaat. Niettemin zijn allen nu met nieuwe moed en nieuwe ijver weer aan de slag gegaan. Nu ja, zo behoort het dan toch, zij het met één uitzondering misschien. Wij bedoelen hiermee de oudere school gaande jeugd, die tijdens de vakantie, met name de zomervakantie, tracht er een vakantie-centje bij te verdienen met het verrichten van diverse werkzaamheden, voornamelijk in de landbouw. Dit jaar schijnt dat voor velen niet zo erg best te zijn gelukt, maar anderen heb ben het dan toch weer maar gepresteerd om er een aardig zakgeld mee te verdienen Nu hebben wij daartegen uiteraard geen enkel bezwaar, hoewel wij toch van me ning zijn, dat er aan dit vakantiewerk be zwaren kunnen kleven. Wij zullen ons hier niet verdiepen in de vraag of dit werken door de bedoelde jon gelui wettelijk geoorloofd is; daar gaat het ons niet om. W el hebben wij ons wel eens afge vraagd, wanneer we zo nu en dan de ge sprekken tussen deze werkers aanhoorden, of door dit vakantiewerk de tevredenheid wel wordt bevorderd of, om het duidelijker te zeggen, soms de hebzucht wordt aan gewakkerd. Nu moet U, lezer of lezeres, ons goed begrijpen. Het gaat er ons absoluut niet om, dit werk af te keuren. Er zitten onge twijfeld vele goede zijden aan. De jeugd leert werken, leert te beseffen wat het is om regelmatig zijn plicht te doen; het leert het werk van een ander waarderen en hopenlijk hoogachten. De jeugd kan op deze manier ook meehelpen de lasten van het gezin te verlichten of te werken voor iets, wat het zelf graag wil hebben. Maar in sommige gevallen kan er het gevaar in zitten, dat het gaat om zoveel mogelijk geld in de wacht te slepen, terwijl het nooit genoeg is, wat men verdient. Als men bij de ene werkgever tien gulden per dag heeft gekregen, dan kan het mogelijk zijn, dat men het vertikt om bij een ander andersoortig werk voor vijf gulden te ver richten. Dit gevaar kan er naar onze mening in zitten. En wanneer dat eventueel het geval zou zijn, dan menen wij toch daarvoor te moe ten waarschuwen. Tegen werken gedurende een gedeelte van de vakantie hebben wij geen bezwaar, dat zult U uit het bovenstaande begrepen hebben. Het moet echter geen schraap zucht worden. Hopenlijk bent U het met ons eens. Zo niet, vergeef het ons, dat ons dit even van het hart moest. Roode Kruisschip „Henri Dunant" vaart weer. Maandagmorgen is het Roode Kruis Hospitaalschip de „Henri Dunant" weer met Zeeuwse chronische zieken zijn vaar tocht door een deel van Nederland begon nen. Ditmaal waren het patiënten uit Zeeuwsch-Vlaanderen, Walcheren en N.- Beveland. Volgende week komen de zie ken uit Tholen, Zuid-Beveland en Sint Philipsland aan de beurt. Scheepsarts zal dan zijn dokter K. Boor. Ook „Tholen presenteert" Vandaag vindt te Tholen de officiële opening van het oester- en mosselseizoen plaats, zij het op niet zo spectaculaire wijze als dat te Yerseke gebeurde. Deze ope ning gaat gepaard met wandeltochten, oriëntatierit en versierde vissersschepen. AXELSE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: Losse nummers 10 cent. Kwartaal - abonnement Axel binnen de kom 1,25. Andere plaatsen 1,75, Buitenland 2, ADVERTENTIEPRIJS: 10 cent per m.m. Bij kontrakten belangrijke reduktie. Ingezonden Mededelingen 30 cent per m.m. Kleine Advertentiën 1-5 regels ƒ1, iedere regel meer 12 cent extra.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1961 | | pagina 1