fjjffffr TAP TOE AXEL 1961 Frankering bij abonnement, AXEL ZATERDAG 16 SEPTEMBER 1961 75e Jaargang no. 50 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Hoofdredaktie J. C. VINK, Redaktie en Administratie: Axel, Markt 12, tel. 0 1155-646, postbus 16 Drukker - Uitgeefster FIRMA J. C. VINK trok duizenden bezoekers. SCHITTERENDE SHOW VAN KLANK, KLEUR EN LICHT Duizenden Nederlanders en Belgen Jiebben Zaterdag ademloos zitten kijken en luisteren naar de schitterende show die enkele van Nederlands bekendste militaire muziekkorpsen in Axel ten beste gaven. Het magnifieke schouwspel vond zijn hoogtepunt in het plechtig door alle korpsen gespeelde en door vele aanwezigen mee gezongen Wilhelmus. Reeds in de ochtenduren heerste op en om het concoursterrein een koortsachtige drukte om alles op tijd gereed te hebben. De militairen gebruikten de ochtenduren voor een laatste repetitie. Zaterdagmiddag om 14.30 uur brak voor duizenden w.o. de schoolkinderen en de Axelse Ouden van Dagen, die van de Stichting Streekcentrum een gratis toegang hadden gekregen het lang verwachte mo ment aan en velen hebben met open mond zitten kijken naar het kleurrijke schouw spel dat zich voor hun ogen ontplooide, op het zonovergoten tegelplateau op het con coursterrein der V.V.Z.F. Zij genoten van de verrichtingen van DE KONINKLIJKE MILITAIRE KAPEL De oprichting van deze kapel dateert reeds van 1829 het jaar van de op richting van de afdeling Grenadiers, waar uit later het Garderegiment Grenadiers is ontstaan. Aan dit korps, oorspronkelijk 18 man tellend, maar steeds uitgroeiende, werd in 1876 de naam „Koninklijke Militaire Ka pel" gegeven. In de ruim 130 jaar van haar bestaan heeft het korps zich een uitstekende repu tatie verworven, door haar veelvuldig op treden in binnen- en buitenland. De Koninklijke Militaire Kapel, 57 man sterk, bestaat uit beroepspersoneel en staat vanaf 1945 onder leiding van majoor R. van Yperen. Het kleurrijk ceremoniële tenue, waarin de kapel ook in Axel optrad, werd in 1948, ter gelegenheid van de inhuldiging van H.M. Koningin Juliana, geschonken door de Nederlandse Bevolking. KAPEL VAN DE KONINKLIJKE LUCHTMACHT Deze kapel is gegroeid uit het personeel ■van het 5e en 6e regiment Infanterie en het muziekkorps van het Regiment Stoot troepen. Dit muziekkorps kwam in 1951 ter be schikking van de Koninklijke Luchtmacht en heette toen Luchtmachtkapel. In 1954 -wérd de naam gewijzigd in„Kapel van de Koninklijke Luchtmacht". De kapel bestaat uit 57 man en staat onder Leiding van kapitein H. F. W. van Diepenbeek. De kapel heeft sedert haar bestaan, zo wel nationaal als internationaal zeer grote bekendheid verworven. Hun gala-tenue is een geschenk van de bevolking van Nijmegen. EXERCITIEPELETON VAN HET LUCHTMACHT INSTRUCTIE REGIMENT Dit bestaat uit dienstplichtige militairen die pas een vijftal maanden in dienst zijn. De bijzondere excercitie van dit peleton wordt in Nederland uitsluitend beoefend door de Luchtmacht. Het peleton telt 48 man. FANFARECORPS DER GENIE Het Fanfarekorps der Genie, opgericht in 1953, bestaat uit 32 dienstplichtige mili tairen, met een vaste kern van drie be roepsmuzikanten-instructeur. Voorts uit 12 dienstplichtige tamboers. Het korps staat onder leiding van adju dant-onderofficier W. J. von Berg en heeft als standplaats 's Hertogenbosch. Zij ontvingen hun tenue van de burgerij van Vught en 's Hertogenbosch. JACHTHOORNKORPS DER JAGERS Het Jachthoornkorps, behorende tot het Garderegiment Jagers is samengesteld uit beroepsonderofficieren-, korporaals en dienstplichtige soldaten. In 1954, het jaar waarin het 125-jarig bestaan van het Garderegiment Jagers feestelijk werd herdacht, is dit korps in zijn huidige vorm opgericht. Het is het enige militaire ensemble dat is uitgerust met jachthoorns, gecombineerd met kava- lerie-trompetten. Het Jachthoornkorps staat onder leiding van sergeant - majoor - tamboer - klaroen blazer J. H. Jansen, terwijl als tamboer- maitre optreedt de sergeant der le klasse tamboer-klaroenblazer W. J. Peters. DE MATROZENKAPEL DER KONINKLIJKE MARINE De Matrozenkapel der Koninklijke Ma rine wordt gevormd door de drie vrijwillige muziekkorpsen der marine in Nederland, te weten de kapel van het Marine-opleidings kamp Hilversum o.l.v. kapelmeester J. J. Schenkels de kapel van het Marinevliegkamp Val kenburg o.l.v. kapelmeester K. F. A. M. van Dijck; de Marinekapel Willemsoord o.l.v. ka pelmeester G. v/esterdijk. Alleen de kapelmeesters, die tot de Ma rinierskapel behoren, zijn beroepsmuzikan ten. De Matrozenkapel is 70 man sterk. Vo TROMPETTERKORPS DER ARTILLERIE Het Trompetterkorps der Artillerie, vrij wel het jongste van de in Axel aanwezige korpsen, werd in 1960 door de minister Van defensie erkend. Op 11 augustus 1960 werden door een comité van oud-beroeps- en reserve-offi cieren, hetwelk had zorggedragen voor de financiële middelen aan het korps instru menten en tenue aangeboden. De sterkte van het korps is overeen komstig de „Garde Republicaine" te Parijs, 28 man en staat onder leiding van de wachtmeester-trompetter A. Kleinepier. Dit is ook het korps dat in organieke be zetting over pauken beschikt. Aan het slot van de middagvoorstelling stroomden vele duizenden over de Kinder dijk weer Axelwaarts, voldaan van het vele wat zij deze middag hadden gezien en ge hoord. Voor de muzikanten die vanaf 's och tends 9 uur tot het begin van de middag voorstelling vrijwel doorlopend hadden ge repeteerd, stond in de op het terrein ge bouwde tenten na afloop van de middag voorstelling een uitstekende maaltijd ge reed, waaraan naast de ongeveer 430 uit voerenden ook enkele militaire en burger lijke genodigden aanzaten. O.a. waren hier aanwezig lt-generaal C. J. Valk Ned. Ter ritoriaal bevelhebber te Den Haag, bri gade-generaal P. G. A. Coopmans, Terri toriaal bevelhebber zuid uit Breda,lt-kolo- nel Y Meeter, Territoriaal bevelhebber Zeeland te Middelburg, kapt. Ter Zee F. Bruin, marinecommandant Zeeland, lt.t.z P. J. A. Wehrens commandant van H.M. „Axel" de heer P. Dregmans en burge meester van Dijke, de meesten vergezeld van hun dames. Nadat de maaltijd in een prettige en ongedwongen sfeer temidden van de leden van de muziekkapellen was genoten, ver trokken deze genodigden naar het stad huis waar het gemeentebestuur de hoge gasten van deze dag ontving. Burgemeester van Dijke sprak zijn vreugde en dank uit voor het feit dat de Stichting Taptoes Axel had uitverkoren als een van de vijf steden in den lande waar deze grootse taptoe wordt gegeven, en sprak de hoop uit dat deze militaire manifestatie tot een traditie voor Z.-Vlaanderen zal mogen worden. Zij.n bijzondere waardering sprak burge meester van Dijke uit voor het bestuur van de Stichting Streekcentrum dat het heeft aangedurfd dit grootse evenement als eerste in Zeeland te organiseren. .«-Pm JfÜP V Losse Gedachten 1944 19 SEPTEMBER - 1961. Aanstaande dinsdag zal het zeventien jaren geleden zijn, dat Axel na vier dagen van zware strijd door een Pools leger onderdeel werd bevrijd. Vele woningen, schuren en boerderijen waren door bommen en granaten verwoest en beschadigd. Er waren burgerslachtoffers en 'mili tairen te betreuren. De vrijheid werd ook in Axel met bloed betaald. Zeventien jaar is, gerekend naar een mensenleeftijd, een betrekkelijk lange tijd. Gedurende deze tijd zijn velen heenge gaan, kinderen zijn geboren en nogeens velen hebben zich van elders in Axel ge vestigd. Hoevelen zijn er al niet, dat van de strijd om Axel niets hebben meegemaakt Daarom is het goed, dat ieder jaar op sobere wijze de bevrijding wordt her dacht; dat ieder jaar weer een aantal oud strijders deze herdenking meemaakt: dat zij worden herdacht, die de vrijheid met hun leven moesten betalen; dat ouderen en jongeren in de gelegenheid worden gesteld een stille bloemenhulde te brengen; dat op de scholen aandacht wordt geschonken aan het grote goed, dat vrijheid en vrede is. Daarom wekken wij iedere Axelaar op de 19de september te blijven herdenken. Daarom vertrouwen wij, dat van vele huizen die dag de nationale driekleur weer zal wapperen. Daarom vertrouwen, dat ook weer velen, ouderen en jongeren, hun stille bloemen hulde bij het Poolse monument zullen brengen. Bidt God, Die ons de vrijheid hergaf, dat Hij ons ook de vrede zal geven. De vrede, waarvan vooral in deze dagen zo weinig te merken is. De vrede, die wij niet moeten mis bruiken, maar moeten gebruiken om goed te doen. Wie de onderdrukking heeft gekend, zal vrijheid en vrede ten hoogste waarderen. Ook namens de commissaris der Ko ningin Jhr. A. F. C. de Casembroot die zeer tot zijn spijt niet aanwezig kon zijn, bracht burgemeester van Dijke geluk wensen over. Luitenant-generaal Valk dankte de bur gemeester voor zijn vriendelijke woorden. Toen de genodigden zich vanaf de Markt in file naar het concoursterrein be gaven, stroomden nog steeds een golf van bezoekers naar het terrein, waar overigens de eersten reeds vanaf half zeven op de tribunes zaten om van een goede plaats verzekerd te zijn. Vanaf zeven uur viel het wachten hen niet zwaar want een twee honderdtal leden van de afdeling Zeeland van het K.N.C.G.V. toonde toen zijn kun nen door het uitvoeren van tal van geva- rieërde gymnastische oefeningen hetgeen bp het hel verlichte middenveld reeds toen een boeiend schouwspel opleverde. Stipt om_een minuut voor half negen floepten alle lampen uit en was het gehele terrein in duisternis gehuld, waarna een minuut later de lampen weer opflitsten en toen de trompetters die de openingsfanfare bliezen in een hel van licht plaatstten. Na de prachtige inzet van het Trompet terkorps der Artillerie in donkere tenuen met rood afgezet, volgde het Fanfarekorps der Genie. De laatsten kregen een warm applaus voor het bekende Cornet-Carillon van Binge. Als vierde kwamen de welbekende Ko ninklijke Militaire Kapel o.l.v. majoor van Yperen en het Garderegiment Jagers i.l.v. sergeant-majoor Jansen. Even dreigde tijdens het optreden van de K.M.K. de mist spelbreker te worden toen een dikke wolk het speelveld op kwam waaien, doch gelukkig loste deze snel weer op en kon eenieder weer genieten van het ïraaie spel van klank en kleur. (vervolg zie pag. 3). L> AXELSE COURANT VERSCHIJNT IEDERE ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJSLosse nummers 10 cent. Kwartaal - abonnement Axel binnen de kom 1,25. Andere plaatsen 1,75, Buitenland 2, ADVERTENTIEPRIJS: 10 cent per m.m. Bij kontrakten belangrijke reduktie. Ingezonden Mededelingen 30 cent per m.m. Kleine Advertentiën 1-5 regels ƒ1,— iedere regel meer 12 cent extra. Een fragment uit de finale toen meer dan 400 uitvoerenden op het tegeltableau stonden opgesteld Een van de leden van het Garderegiment Jagers in volle aktie.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1961 | | pagina 1