iMipralUX VERF EN LAK HI-IH Frankering bij abonnement, AXEL ZATERDAG 23 SEPTEMBER 1961 75e Jaargang no. 51 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Hoofdredaktie J. C. VINK. Redaktie en Administratie: Axel, Markt 12, tel. 0 1155-646, postbus 16 Drukker - Uitgeefster FIRMA J. C. VINK Uit onze Omgeving Axel Verwaarloos ze niet die Rheumatische Pijnen Anders kunt U straks niet meer op of neer... Onrustige Zenuwen? Mijnhardt's Zenuwtabietfen AXELSE COURANT VERSCHIJNT IEDERE ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJSLosse nummers 10 cent. Kwartaal - abonnement Axel binnen de kom 1,25. Andere plaatsen 1,75, Buitenland 2, ADVERTENTIEPRIJS: 10 cent per m.*. Bi] kontrakten belangrijke reduktie. Ingezonden Mededelingen 30 cent per m.m. Kleine Ad verten tiën 1-5 regels ƒ1, iedere regel meer 12 cent extra. OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN AXEL op dinsdag, 26 september 1961, des namiddags om 7.00 uur ten stadhuize AGENDA: 1. Opening 2. Notulen 3. Ingekomen stukken en mededelingen 4. Voorstel tot wijziging van het raadsbesluit dd. 30 mei 1961, tot verkoop van bouwgrond aan C. J. Michielsen te Axel 5. Voorstel tot het benoemen van een ambtenaar van de burgerlijke stand 6. Voorstel tot het garanderen van een hypothe caire geldlening voor de aankoop van een woning. 7. Voorstel tot aanvulling raadsbesluit 30 mei 1961 tot aankoop van panden van S. J. J. Wijna te Axel i.v.m. sanering Oudewijk 8. Voorstel om akkoord te gaan met de nieuwe regeling voor de autovergoeding voor de Burgemeester 9. Voorstel tot het aankopen van de woning c.a. Sassing P 33 van Wed. A. P. Jansen 10. Voorstel tot het intrekken van het raadsbesluit dd. 30-7-1959 tot verkoop van bouwgrond aan de Staat der Nederlanden 11. Voorstel tot het verlenen van een eenmalige bijdrage aan het Verbond voor Veilig Verkeer 12. Voorstel tot verkoop van 4 percelen bouw grond aan de Beatrixstraat aan P. J. Goedhals, J. M. Picavet, M. A. van Acker en R. Stout- hamer 13. Voorstel tot het kopen van de woning Oude wijk 85 te Axel 14. Voorstel tot het verhuren van het sportterrein in het recreatiegebied aan de Voetbalvereni ging „A.Z.V.V." te Axel 15. Voorstel tot het vaststellen van de 8e wijziging van de gemeentebegroting voor 1961 16. Rondvraag 17. Sluiting. In antwoord op de in de raadsvergadering van 1 augustus 1961 gestelde vragen delen B. en W. mede a. Vraag van de heer C. van Bendegem om te be- vorderen dat de noordelijke zijkant van de Ka naalkade (tussen de Crijnssenstraat en de de Rixyt er straat) verbeterd wordt: Terzake is over leg gepleegd met de Rijkswaterstaat. Het ligt in de bedoeling voor de a.s. winter een trottoir te leggen vanaf café Vlaming tot aan de Crijns senstraat. Het werk zal worden uitgevoerd door de Rijkswaterstaat. Voor rekening van de ge meente komen de nieuwe materialen. b. Vraag van de heer C. van Bendegem om ver beteringen aan te brengen aan het wegdek van het oude gedeelte van de NassaustraatDe ergste putten zijn inmiddels gelicht en een klein gedeelte is herstraat. Door deze provisorische voorzieningen is de wateroverlast zoveel moge lijk ondervangen. c* Vraag van de heer K. Hamelink om aandacht te schenken aan de belangen van de Voetbal vereniging „Axel' In dit verbancl verwijzen wij naar de één- en andermaal door ons college gegeven verzekering, dat wij ernst maken met de indertijd aan deze vereniging gedane be loften. d. Vraag van de heer D. J. Oggel of de bomen in het plantsoen Joost de Moorstraat Bankert- straat voldoende gesnoeid worden Deze bomen worden regelmatig, onder supervisie van Staats bosbeheer gesnoeid. Dit najaar zijn zij weer aan een grote snoeibeurt toe. Dat er tijdens de storm in juli takken zijn uitgewaaid wijst niet op ver waarlozing van het onderhoud. Toen zijn im mers in deze gemeente in totaal 150 bomen af geknapt en meerdere tientallen bomen bescha digd. e. Vraag van de heer E. A. Maas om de voor de gemeentelijke diensten nodige artikelen te betrek ken van de beschuttende werkplaats te Ter neu zen Tot op heden werden regelmatig goederen betrokken van het landelijk verkoopkantoor van artikelen welke door geestelijk en/of lichamelijk misdeelden zijn vervaardigd. Aan de desbetref fende functionarissen is door ons opdracht ge geven de daartoe geëigende artikelen voortaan van de beschuttende werkplaats te Terneuzen te betrekken. f. Vragen van de heren D. J. Oggel en P. J. van Bendegem naar de mogelijkheid van ophoging van het nieuwe aangelegde sportveld ter voor koming van wateroverlastBehalve hetgeen door de voorzitter reeds in de raadsvergadering van 1 augustus j.l. werd geantwoord delen wij u het volgende mede Wij zijn van oordeel dat het huidige peil van het veld goed is en achten daarom, zoals reeds werd uiteengezet, wijziging hiervan niet opportuun. Ophoging met goede grond zou bovendien, bij een verhoging met 20 cm., de aanvoer en egalisering van onqeveer 10.000 x 0,20 2000 m3 vergen. De kosten hier van zijn te ramen op 2000 x 5,— 10.000,-. Het opnieuw inzaaien zou ongeveer 1000 a 1500,kosten. Bij het aanbrengen van een laag goede grond op zandgrond wordt meestal de capillaire wer king van de grond verstoord. Opspuiten van grond, afkomstig van de kanaalverbreding, zou verhoudingsgewijs voor een hoeveelheid van 2000 tot 5000 m3 zeer hoge kosten meebrengen, terwijl het nog zeer twijfelachtig is of de op te spuiten grond van goede kwaliteit is. g. Vraag van de heer P. J. van Bendegem om meer aan hef onderhoud van de straten te doen Voor zover de gemeentebegroting voor 1961 het toelaat, wordt aan het onderhoud zoveel mogelijk gedaan. In de gemeentebegroting voor 1962 zullen de nodige voorstellen worden ge daan om tot een uitgebreider onderhoud te ko men. OVERIGE MEDEDELINGEN a. In verband met de reorganisatie van de B.B. zijn de B-kringen West Zeeuws-Vlaanderen en Oost Zeeuws-Vlaanderen en de A-gemeente Terneuzen met ingang van 1 september 1961 samengevoegd tot één A-kring, genaamd Zee land C. De nieuwe kringraad is samengesteld uit de burgemeesters der samenwerkende gemeenten. Voorzitter van de nieuwe kringraad is de heer Mr. H. Rijpstra, burgemeester van Terneuzen. Tot hoofd van de nieuwe kring (HBB) is be noemd de heer W. I. Catsman, voorheen KHBB van de B-kring West Zeeuws-Vlaanderen. b. Bij ons besluit van 29 augustus 1961 is de heer A. J. Schieman te Axel benoemd tot tijdelijk onderwijzer aan de openbare lagere school, in gaande 28 augustus 1961. c. Bij ons besluit van 16 augustus 1961 is Mevr. L. Gerrits-Jamar te Axel benoemd tot tijdelijk onderwijzeres aan de openbare lagere school, ingaande 1 oktober 1961. d. Bij ons besluit van 12 september 1961 is M. Witte, O 56 te Axel, aangesteld tot leerling- straatmaker bij gemeentewerken, ingaande 1 sep tember 1961. e. Bij ons besluit van 8 augustus 1961 is aan H. A. Koekkoek te Axel overeenkomstig diens verzoek ontslag verleend als hulpstraatmaker bij gemeen tewerken, ingaande 7 augustus 1961. f. Bij ons besluit van 19 september 1961 is M. Maas, Dijkstraat 10 te Zaamslag (Othene), be noemd tot fitter bij het gasbedrijf te Terneuzen, op een proeftijd van een jaar, ingaande 1 ok tober 1961. g. Wij hebben aan de Ned. Heide Maatschappij opdracht gegeven om de aanleg van een 2e sportveld in het recreatiegebied zo snel mogelijk ter hand te nemen. Begin morgen die bloedzuiverende Kruschen-kuur, om zelf te ondervinden en al spoedig:! hoe veel beter ge U voelt, naar lichaam en geest. Want ook Uw stemming heeft van Rheumatische Pijnen zo te lijden. Eigenlijk vergallen die pijnen Uw hele leven, belemmeren U in Uw doen en laten. En dat terwijl hulp voor 't grijpen ligt. Neem toch Kru- schen. De kleine dagelijkse dosis doet wonderen. Op Uw hele gestel. Ing. Med. AXEL HERDACHT BEVRIJDING Axel heeft op 19 september 1961 op eenvoudige doch waardige wijze de bevrijding herdacht. Dank baarheid vorde de boventoon en dit kwam tot uit drukking in het grootse eerbetoon dat men de ge vallen strijders bracht. Er werden bloemen gelegd op de graven van de militaire slachtoffers en de burgerslachtoffers. Om half drie was er een korte bijeenkomst in het stadhuis, waar de Poolse gasten werden ontvan gen. Het woord werd gevoerd door burgemeester van Dijke, door ir. Minchiewicz, voorzitter van de ver eniging oud-strijders te Vlissingen en door de heer Zaydenbaytel uit Verviers, eveneens Pools oud strijder. Namens de vereniging „Axel-Polen" sprak de voorzitter de heer D. J. Oggel. Na de ontvangst werd gezamenlijk een bezoek ge bracht aan de R.K. Begraafplaats, waar de Polen en de vereniging „Axel-Polen" bloemen legden op het graf van mevrouw Szydlowski. De burge meester legde bloemen bij de graven der burger slachtoffers. Na het bezoek aan de R.K. Begraafplaats werd naar de Alegemene Begraafplaats gewandeld. Hier vond dezelfde plechtigheid plaats als op de R.K. Begraafplaats. Om half zes werd de genodigden een koffiemaal tijd aangeboden in de Stadsherberg, waarna om kwart voor zeven met auto's werd gereden naar het Poolse Kruis, waar namens de vereniging „Axel-Polen" bloemen gelegd werden door de heer C. J. Schieman. Op deze plaats zong een koor o.l.v. de heer Smies het Poolse en het Nederlandse volks lied. Via de Armendijk, de omgeving waar de Polen hebben gestreden voor de bevrijding van Axel, werd naar Axel teruggereden. Als hoogtepunt volgde om half acht een krans- 'egging bij het Poolse monument aan de Zeestraat. Burgemeester van Dijke legd als eerste een krans namens de Gemeente en ook enkele Polen legden hier een bloementuil. Hierna werden bloemen ge legd door mevrouw van Dijke en vervolgens door enkele honderden Axelse schoolkinderen. Na de bloemlegging werd de gasvlam ontstoken door de edelachtbare heer burgemeester. Tot slot vond op het stadhuis een bijeenkomst plaats voor de Poolse gasten, opgeluisterd door concerten van de Axelse muziekverenigingen Ho sanna, Concordia, Tremola Thalia op de kiosk op de Markt. Omstreeks h'alftien vertrokken de Polen weer huiswaarts. Vooral van de zijde van de jeugd was er met het fraaie najaarsweer een flinke opkomst voor de con certen op de Markt, die een feestelijk besluit waren van deze 17e bevrijdingsdag. „DELTA-CHEM1E" NEEMT DEEL IN ,,L'AZOTE' TE SLUISKIL Dezer dagen is tussen vertegenwoordigers van het Italiaanse concern „Montecantini" en de Ne derlandse maatschappij „Delta-Chemie" en haar partners, overeenkomst getekend, krachtens welke „Montecatini" zal deelnemen in „Delta-Chemie" en deze laatste onderneming in de „Compagnie Néer- landaise de l'Azöte" te Sluiskil. „Delta Chemie" exploiteert te Vlaardingen een moderne fabriek voor de produktie van gemengde en complexe meststoffen. De partners van „Delta Chemie" zijn de „Eerste Nederlandse Coöperatieve Kunstmestfabriek", de Nationale Coöperatieve Aan- en Verkoopvereniging voor de Landbouw „Centraal Bureau" G.A. en de C.I.V., „Coöperatieve Centrale Landbouw In- en Verkoopvereniging C.A.". Dit zijn de drie voor naamste Nederlandse landbouwcoöperaties,die te zamen ongeveer 60 pCt. van de verbruikscapaciteit van ons land aan kunstmeststoffen vertegenwoor digen. BENOEMING Onze stadgenoot de heer A. Dieleman, werk zaam ter gemeente-sekretarie, is benoemd als ad junct-commies A te 's-Gravenzande. BENOEMING To fitter bij het Gemeentelijk Gasbedrijf te Axel (werkplaats Terneuzen) is benoemd de heer M. Maas te Zaamslag (Othene). EXTRAATJE VOOR AXELAARS De Stichting „Axelse Bad- en Zweminrichting" heeft deze week in verband met de uitzonderlijk ho ge temperaturen haar poorten het gehele weekeinde opengehouden. Het was de bedoeling geweest het zwembad op 15 september te sluiten. Dus nog een meevallertje voor de Stichting na het slechte sei zoen. VERGADERING PLATTELANDSVROUWEN De bond van plattelandsvrouwen, afdeling Axel hield donderdag 21 september haar eerste bijeen komst van het nieuwe seizoen in Hotel de Stads herberg. De presidente, Mevr. Dekker-Becu heette allen hartelijk welkom en in het bijzonder de spreekster Mevr. de Moor-Ringnalda uit Bilthoven. Na het voorlezen van de ingekomen stukken werd het woord verleend aan Mevr. de Moor, die als onderwerp behandelde „Zoals de ouden zon gen, piepen de jongen niet". Vooral werd het probleem ter sprake gebracht van de opvoeding van de vroegere en de heden daagse jeugd. Aan de stilte, die er heerste was te merken, dat de spreekster de dames volkomen wist te boeien. Na afloop der interessante lezing dankte de pre sidente de spreekster hartelijk namens alle leden en sloot hierna de bijeenkomst. AANLEG SPORTVELD Van gemeentewege is aan de Ned. Heide Mij. te Arnhem opdracht gegeven om zo snel mogelijk te beginnen met de aanleg van een 2e sportveld in het recreatiegebied. KOLLEKTE In de periode van 25 t/m 30 september zal in Axel een kollekte worden gehouden t.b.v. het Na tionaal Bureau voor de Reclassering. BELGISCHE WONDERDOKTER HIELD PRAKTIJK IN AXEL De artsenij van wonderdoktoren is ondanks de wetenschappelijke vlucht van de geneeskundige nog steeds aan de orde van de dag. Dit bleek dins dagmorgen overduidelijk tijdens de zitting van het kantongerecht Terneuzen, waar de dokterspraktijken werden onthuld van een Belgische los werkman C. F. V. uit Brasschaat. Tot maart 1961 had deze Belg, die onbevoegd de geneeskunde beoefende in de gevangenis vertoeft wegens reeds eerder ge pleegde semi-geneeskundige handelingen. Want C. F. V„ die zelf tijdens de zitting niet aanwezig was, is een der bekendste en hardnekkigste „won derdoktoren" van België. Nadat hij in maart uit de gevangenis in België was ontslagen ging hij echter op dezelfde voet verder en koos zich Axel als rayon. Daar behandelde hij een zekere mevrouw d. K„ die aan suikerziekte leed. Zijn praktijken waren daar echter van korte duur. Kantonrechter mr. H. van den Belt veroordeelde de wonderdokter, voor wie mr. P. C. Adriaanse uit Middelburg als gemachtigde optrad, tot een geld straf van 750,subs. 2 maanden hechtenis. De officier van justitie mr. Ph. M. Schenkenberg van Mierop had 1000,subs. 3 maanden hechtenis geëist. Een onmstandigheid, die het oordeel uitein delijk verzachte was, dat C. F. V. gebruik gemaakt had van normale apothecaire geneesmiddelen en geen magische brouwselen van eigen-ontwerp". (P.Z.C.) KOLLEKTE POOLSE OORLOGSINVALIDEN De vereniging „Axel-Polen" deelt ons mede, dat de kollekte voor de Poolse Oorlogsinvaliden het prachtige bedrag van 529,13 heeft opgebracht, waaruit gebleken is, dat de inwoners van Axel hun ereplicht tegenover onze bevrijders verstaan. Namens de vereniging van Poolse Oorlogsinvali den een woord van hartelijke dank. PROEVEN VOOR SCHOOLDIPLOMA'S Vrijdagmorgen konden de leerlingen van de Axelse scholen hun zwemvaardigheid tonen in het Axelse Zwembad aan de van Middelhovenstraat. De weersomstandigheden waren vrij gunstig en 107 leerlingen hebben getracht het fel begeerde diploma A te behalen. De leerlingen waren afkoms tig van de volgende scholen Prinses Marijke School 48 kandidaten; R.K. La gere School 21 kandidaten; Chr. Lagere School 28 kandidaten; Chr. Lagere Technische School 12 kandidaten; Chr. U.L.O. 3 kandidaten; Lagere Landbouwhuishoudschool 3 kandidaten. De geslaagden zijn Prinses Marijke School *Voor het diploma I. W. L. Mil'enaar, L. J. v. d. Have, J. Knol, C. M. Janse, C. J. Esselbrugge, H. J. Robijn, J. Seghers, S. Y. Sanderse, A. A. Verhoeven, M. M. Provoost, M. A. Wisse, N. de Kraker, J A. Moens, A. C. Klaijsen, W. C. van Gink, S. R. Kats, K. J. Beeldens, N. J. A. Bolleman, P. J. van Eenennaam, C. J. de Kraker, H. de Jonge, J. Schoot, J. de Groote. Voor het diploma II. M. de Graaf, A'. J. F. Walker, W. E. van Over- meire, M P. Witte, C. J. v. d. Have, E. Beeldens. Voor het diploma III.: H. F. v. d. Velde, J. van Hoorn. Chr. Lagere School Voor het diploma I. J. H. van Bendegem, J. J. Jager, A. Overdulve, P. J. Oppeneer, M. Jansen-v. Roosendaal, A. Jan sen, M. C. de Regt, G. Dieleman, A. J. Kuijper, E. B. Doornebal, J. Ollebek, J. N. de Kunder, A. D. van Meurs, P. van Cadsand, S. H. Scheele. Voor het diploma II. L. D. Overdulve, C. F. Koster, J. J. Westveer, A. G. Goossen, J. C. Cappon, G. P. Ruts, H. Kruisifikx, A. M. de Keizer, H. de Ruijter. Voor het diploma III.: A. D. van Wijck. Landbou whuishoudschool. Voor het diploma I. G. Braam, G. de Pooter. Voor het diploma II. D. Beeldens. Chr. U.L.O.-School Voor het diploma I. B. Goossen, C. Beeldens. Voor het diploma II. J. Breepoel. Chr. Lagere Technische School: Voor het diploma I. J. P. van Cadsand, J. L. Duine, J. J. Simons, E. A. B. Sorber, M. K. Klaassen, W. Oppeneer, P. van Sabben, J. Oppeneer, E. E. Meindertsma. Voor het diploma II. J. V. Brandt, J. J. Simons. Voor het diploma III. F. Dieleman, M. de Jonge. R.K. Lagere School Voor het diploma I. M. Busch, A. Herwegh, P. de Munter, A. Lip pens, R. van Poecke, J. Sijs, R. Schram, M. Haas- tregt, M. Erpelinck, I. Broekhoven, R. Baart, I. Vink, E. Vonk, D. Busch, J. Raes, E. Wqnacker, P. Vervaek. Voor het diploma II. P. Dijcker, L. Loonen, M. J. Lippens, I. Fioen. Diploma I geldt als zwemproef; Diploma II is diploma geoefend zwemmen en Diploma III is het Zwemvaardigheidsdiploma. Van het totaal aantal deelnemers slaagden 90% voor het diploma. Een fraai sukses voor de bad meester de heer M. C. M. Mattelé. is beter, kost minder... en elke streek strak! 'n Product van BR1MK, Groot-Ammers

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1961 | | pagina 1