LANGS DE SCHELDESTROMEN.... BABYDERMMS PUROL in huis Frankering bij abonnement, AXEL ZATERDAG 21 OKTOBER 1961 76e Jaargang no. 3 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDERE ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJSLosse nummers 10 cent. Kwartaal - abonnement Axel binnen de kom 1,25. Andere plaatsen 1,75, Buitenland 2, Hoofdredaktie J. C. VINK. Redaktie en Administratie Axel, Markt 12, tel. 0 1155- 646, postbus 16 Drukker - Uitgeefster FIRMA J. C. VINK ADVERTENTIEPRIJS10 cent per Bi] kontrakten belangrijke reduktie. Ingezonden Mededelingen 30 cent per m m. Kleine Advertsntiën 1-5 regels ƒ1, iedere regel meer 12 cent extra. Middelburg heeft een nieuwe burgemeester. Bij koninklijk besluit van 11 okt. 1961 is met ingang van 1 november aanstaande benoemd tot burgemeester van Middel burg, de heer mr. J. Drijber, thans wet houder van de gemeente Leiden. Mr. Drijber is zeven en dertig jaar oud, gehuwd en heeft drie kinderen. Hij behoort tot de Remonstrantse Kerk en is lid van de V.V.D. Mr. Drijber volgt mr. Joh. de Widt op, die na een ambtsperiode in Middelburg van slechts drie jaar vertrokken is naar Amersfoort. Twee F.M.-zenders op televisietoren te Goes. Ook dit is belangrijk nieuws en wel voor geheel Zeeland. In de begroting van het ministerie van onderwijs, kunsten en we tenschappen voor het jaar 1962 wordt na melijk aangekondigd, dat binnen afzien bare tijd in de radio- en televisietoren te Goes twee F.M.-zenders zullen worden gebouwd. Hierdoor zal het mogelijk wor den om de zenders Hilversum I en II dui delijker en met minder storing te ontvan gen, althans voor die radio-bezitters, die op hun toestel een F.M.-band hebben. Aangezien echter de na-oorlogse (grotere) toestellen praktisch alle zijn uitgerust met een dergelijke band, zullen zeer velen, wanneer de ontvangst van de normale (A.M.-) zenders minder goed is, kunnen overschakelen op de F.M.-zenders van Goes. Het strand van Nieuwvliet wordt aanmerkelijk kleiner. Het is een bekend feit, dat naast Cad- zand, Breskens en Groede ook het strand van Nieuwvliet hoe langer hoe meer bij de badgasten in trek komt. Dit strand huurt de gemeente van de Domeinen en heeft daarop badcabines geplaatst. Thans heeft de inspecteur der Domeinen het gemeente bestuur laten weten, dat een gedeelte van dit strand, ongeveer de helft, niet meer als zodanig zal worden verhuurd, maar als na tuurreservaat in beheer zal komen bij de stichting ,,Het Zeeuwse Landschap". Ook de juist ten zuiden van dit strand gelegen geïnundeerde Zwarte Polder is reeds na tuurreservaat. Gezien de toename van het aantal overnachtingen in Nieuwvliet dit jaar 64.000 tegen het vorige jaar 25.000 is het begrijpelijk, dat het gemeentebestuur met alle kracht zal proberen, het betreffen de stuk strand toch voor de toeristen te behouden. Een kabelbaan over de Grevelingen. Reeds eerder hebben wij aandacht ge schonken aan de afdamming van de Gre velingen, de zeearm tussen Schouwen- Duiveland en Goeree-Overflakkee. Bij de deltawerken is rijkswaterstaat nog steeds bezig met proefnemingen, die later te pas kunnen komen bij het afsluiten van de grote zeegaten, zoals bijvoorbeeld de Oos- terschelde. Ter afsluiting nu van de laatste 1200 meter van de Grevelingendam zullen ditmaal geen doorlaatcaissons worden ge bruikt, maar stortsteen. Deze stortsteen zal worden aangevoerd met 10 gondels, die aan een te bouwen kabelbaan heen en weer zullen zweven en hun last boven het af te sluiten gat zullen laten vallen. Deze af sluiting zal plaats vinden in het voorjaar en de vroege zomer van 1963. Dit werk zal, meer nog dan de vorige afsluitingen, ongetwijfeld een attraktie zijn voor de toe schouwers. De Rode Kruis-kollekte 1961. De opbrengst van de dit jaar weer ge houden Rode Kruis-kollekte zal dit jaar ,naar alle waarschijnlijkheid 100,ho ger liggen dan het vorige jaar. De totale opbrengst zal dan 61.500,— bedragen. Hiermede zal Zeeland weer op de tweede plaats komen. Friesland staat als eerste geklasseerd. Goese jeugdgemeenschap te Goes. Naar alle waarschijnlijkheid zal te Goes een „Goese Jeugdgemeenschap" worden opgericht, waarin alle richtingen van de te Goes gevestigde jeugdorganisaties ver tegenwoordigd zullen zijn. Dit nieuwe overkoepelende orgaan heeft ten doel als contactorgaan te fungeren tussen het ge meentebestuur van Goes enerzijds en de Goese jeugdorganisaties anderzijds. Ook het contact tussen de organisaties onder ling zal hierdoor worden versterkt. Bouw van zomerwoningen in De Braakman. Het algemeen bestuur van het Beheer- schap Recreatiegebied Braakman heeft in zijn vergadering regelen vastgesteld voor de uitgifte van grond, hetzij in na-erfpacht, hetzij in huur, voor de bouw van zomer woningen. Een aantal aanvragen voor de bouw van dergelijke woningen was reeds ingekomen. De vastgestelde regelen zijn aan de goedkeuring van Gedeputeerde Staten onderworpen. Jaarvergadering Wit-Gele Kruis te Terneuzen. De provinciale bond „Het Zeeuwse Wit-Gele Kruis" heeft te Terneuzen zijn jaarvergadering gehouden. Als spreker trad op de sekretaris van de nationale fe deratie van het Wit-Gele Kruis, mr. H. Leenen uit Utrecht. Deze bepleitte de in stelling van distriktsorganen, die als het ware een intermediair zouden moeten vor men tussen de plaatselijke afdelingen en de provinciale bonden. De distriktsorgani- satie zou daarbij als werkgever moeten optreden van artsen en verplegend per soneel; de kraamcentra zouden onder haar beheer moeten komen, terwijl zo mogelijk door haar de administratie centraal zou moeten worden gevoerd. Bouw van het Philipsbedrijf te Terneuzen gaat beginnen. De burgemeester van Terneuzen, mr. H. Rijpstra, zal op donderdag 26 oktober aanstaande, des middags om 4 uur op het gemeentelijk industrieterrein de eerste spa de in de grond steken, waarmee dan offi ciéél een aanvang zal zijn gemaakt met de bouw van het nevenbedrijf van Philips. Op dit 4 hectare grote terrein komt een fa briekshal te staan van 45 bij.90 meter, waarin verschillende soorten lampen zul len worden gefabriceerd. Nog dit jaar zul len in een loods aan de Industrieweg de werkzaamheden beginnen. In totaal denkt men rond 400 werknemers nodig te heb ben. De wervingscampagne daarvoor ver loopt zeer bevredigend. Luchtverbinding Haamstede -Zestienhoven. Het Rotterdamse luchtvaartbedrijf „Sin- berg" N.V. heeft een concessie gekregen om in 1962 een regelmatige luchtverbin ding te openen tussen Rotterdam (Zes tienhoven) en Haamstede. Het ligt in de bedoeling dagelijks tenminste één vlucht, doch gedurende de weekeinden meerdere vluchten te maken. De kosten van een re tourbiljet zullen tussen de 25,en 30,liggen. De duur van een vlucht Rotterdam-Haamstede zal ongeveer 15 mi nuten bedragen. Dit luchtvaartbedrijf heeft zelfs plan nen in de „ijskast" liggen voor een lucht verbinding RotterdamZeeuwsch-Vlaan- deren. Departement Zeeland van Ned. Mij. voor Handel en Nijverheid. Het departement Zeeland van de Ne derlandse Maatschappij voor Handel en Nijverheid heeft onder leiding van de voorzitter, de heer A. Dirkzwager, te Ter neuzen vergaderd. Gesproken werd over de vraag „Kunnen de aktiviteiten van de maatschappij in Zeeuwsch-Vlaanderen verder worden ontwikkeld Na de pauze werd een groot aantal kleurendia's ver toond over een reis per vliegtuig via de noordpool naar Japan. Zeeuwse Plattelandsvrouwen jubileerden. De afdeling Zeeland van de Neder landse Bond van Plattelandsvrouwen heeft in tegenwoordigheid van rond zeshonderd leden vorige week haar dertigjarig bestaan feestelijk gevierd. Onder de eregasten be vonden zich mevrouw S. C. de Casem- broot-Baronesse van der Feltz en de bur gemeester van Goes. heeft een sportveldencomplex. Heinkenszand Vorige week zaterdag is te Heinkens zand officieel het sportveldencomplex, be staande uit twee speelvelden en een oefen- veld, geopend. Het hoofdveld heeft boven dien een betonnen staantribune. Thans wordt gewerkt aan de totstandkoming van een streekzwembad. Li -Haf Voor het tere Baby-huidje Dag der Verenigde Naties 1961 Op 24 oktober 1945 werd het Handvest der Verenigde Naties van kracht. Vijftig geallieerde landen, nog onder de indruk van de beproevingen van de tweede we reldoorlog, sloten zich daarbij aaneen om door gezamenlijke inspanning nieuwe oor logen te voorkomen en de bestaansmoge lijkheden voor de mensheid te verbeteren. Ter herinnering daaraan wordt elk jaar op 24 oktober over de gehele wereld de „Dag der Verenigde Naties" herdacht. In de zestien jaren van het bestaan der Verenigde Naties heeft de wereld nrote veranderingen ondergaan. De snelle deko lonisatie van Azië en later van Afrika leid de tot het ontstaan van tal van nieuwe onafhankelijke staten, die via het lidmaat schap van de Verenigde Naties een rol ginqen spelen op het wereldtoneel. Alleen al het vorig jaar werden zeventien nieuwe landen, waaronder zestien Afrikaanse sta ten, tot het lidmaatschap van de wereld organisatie toegelaten. Thans bedraagt het aantal leden van de Verenigde Naties reeds het dubbele van het aantal oprichters in 1945. De snelle opkomst van de Afro-Azia- tische landen heeft de verhoudingen en de gevestigde machtsposities binnen de Ver enigde Naties grondig gewijzigd. De wes- telijkemogendheden, die vroeger tezamen met de twintig landen van Latijns-Amerika een sterke meerderheid vormden in de wereldorganisatie, zijn nu een minderheid geworden. Weliswaar bezitten de Afrikaanse en Aziatische landen nog niet de absolute meerderheid in de Verenigde Naties doch zonder medewerking van althans een qroot aantal hunner kan geen enkel besluit door de volkerenorganisatie worden genomen. Een tweede ingrijpende verandering in het aanzicht van de wereld sinds 1945 is de ontwikkeling van de kernenergie. In 1945 was Amerika nog de enige atoom- mogendheid. Thans heeft de kernenergie in haar vreedzame toepassing voor vele landen geen enkel geheim meer, terwijl reeds vier landen en straks vijf, zes of zeven hun eigen kernwapens kunnen produceren. Daardoor is de kwestie van de atomaire ontwapening en de stopzetting van de proefexplosies een vraagstuk van de allerhoogste orde geworden. Een derde onverwachte ontwikkeling sinds 1945 is het ontstaan van de ruimte vaart. In alle richtingen zijn raketten de kosmische ruimte ingezonden. De eerste raket heeft reeds de maan bereikt. De eerste mensen zijn na een reis door de ruimte behouden op aarde teruggekeerd. Het eerste ruimtestation zal wellicht eerder dan men denkt op zijn plaats van bestem ming komen. Deze stormachtige ontwik keling kon in 1945 nog niet worden voor zien. De alles overheersende vraag voor de Verenigde Naties is, of deze ontwikkeling de oorlog of de vrede zal dienen. Losse Gedac h t e n WORDT DE LUGUBERE MIJLPAAL BEREIKT Naar verwacht wordt, zullen het vol gend jaar 2000 doden als gevolg van ver keersongelukken te betreuren zijn Neen, lees nu niet verder, maar lees die eerste zin nogeens. Lees die zin eens hard op. Twee-duizend-doden Sluit nu even Uw ogen en denk daar over na. Twee-duizend-doden Ruim een-vierde van alle inwoners van Axel; ruim twee maal zoveel als alle inwoners van Zuid- dorpe. Weet U nog hoeveel slachtoffers er waren als gevolg van de watersnood in 1953 Het waren er minder. Als wij het wel hebben, liep dit aantal in de 1800. Dat vond men vreselijk en dat was het ook. Daarover schreven alle kranten in de gehele beschaafde wereld. En nu vallen er in Nederland in ons goede vaderland zegt men dan meer slachtoffers als gevolg van het verkeer. Meestal leest of hoort men het niet eens meer, wanneer berichten door de radio of in de krant melding maken van verkeers ongelukken. Denk U eens in, dat ergens in Neder land 2000 mensen, ouderen en jongeren, kinderen en grijsaards, bijeen zouden wor den gebracht en deze door het verkeer zou den worden gedood. Vrachtauto's, per sonenauto's, motoren, scooters, bromfiet sen en ga maar door. Het zou afgrijselijk zijn En toch komt dit aantal om het leven als gevolg van verkeersongelukken. Wij vragen ons af, of het eigenlijk niet het ergste is, dat de Nederlandse wegge bruikers er niet meer bij stilstaan. Dringt het nog wel tot ons door, dat zo'n groot aantal ongelukken gebeurt En met „ons" bedoelen wij IEDERE wegge bruiker van de voetganger tot de auto mobilist. WANT IEDERE WEGGEBRUIKER IS HIERBIJ BETROKKEN Of U niet, lezeres, lezer Leeft U steeds stipt ALLE verkeers regels na Kent U alle, ja ALLE ver keersregel Zo ja, zondigt U daar nooit tegen Natuurlijk wel, dat kan haast niet anders. Maar juist in die ene overtreding KAN op een gegeven moment de dood voor U of Uw medemens liggen Toegegeven, U hebt in bepaalde geval len recht op voorrang. Maar neemt U dat dan ook steeds Of kunt U als het moet en zelfs als het niet moet voorrang geven Het zijn maar enkele vragen, die bij ons opkwamen. Denkt U er eens ernstig over na. Denk nog eens aan die TWEE DUI ZEND DODEN en aan die vele duizen den gewonden. Denk aan het verdriet en aan het lijden. Dit aantal MOET O M L A A G 11 Bij brand- en snijwonden, Pijnlijke kloven, Ruwe handen, Schrale huid. De Dag der Verenigde Naties staat dit jaar in vele opzichten in het teken der on zekerheid. De opvolg'ng van de zo tragisch in Noord Rhodesia omgekomen sekretaris- generaal Hammarskjöld en de eventuele toelating van communistisch China tot de Vereniqde Naties dreigen de grondvesten van de wereldorganisatie aan te tasten, juist op een tijdstip waarop international samenwerking meer dan ooit is geboden. Hopelijk zal de bezinningsdag van 24 oktober de volkeren der wereld en hun leiders een hernieuwd inzicht geven in de noodzaak van het voortbestaan van een wereldforum ter bevordering van vrede en veiligheid, van welvaart en geluk. AXELSE COURANT

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1961 | | pagina 1