GEMEENTERAAD VAN AXEL NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDERE ZATERDAG Frankering bij abonnement, AXEL ZATERDAG 4 NOVEMBER 1961 76e Jaargang no. 5 Hoofdredaktie J. C. VfNK. Redaktie en Administratie Axel, Markt 12, tel. 0 1155- 646, postbus 16 Drukker - Uitgeefster FIRMA J. C. VINK r AXELSE COURANT ABONNEMENTSPRIJSLone nummert 10 cent. Kwartaal - abonnement Axel binnen de kom 1,25. Andere plaatten 1.75, v Buitenland 2,—. ADVERTENTIEPRIJS: 10 cent per aua. Bi) kontrakten belangrijke reduktte. Ingezonden Mededelingen 30 cent per m.m. Kleine Advertenöën 1-5 regels ƒ1,— Iedere regel meer 12 cent extra. De Raad der gemeente kwam dinsdag 31 oktober in openbare vergadering bijeen. De heer P. J. van Bendegem was met kennisgeving afwezig. De heer D. Oggel wenste het woord naar aan leiding van een schrijven van de Centrale Dienst voor Bouw- en Woningtoezicht. Hij merkte hierbij op dat de Provinciale Schoonheidscommissie een achterstand heeft in de betaling van 5 jaar. Kan de afgevaardigde van onze gemeente zorgen dat dit spoedig binnenkomt De burgemeester deelde mede dat hierop bij de laatste vergadering van de Commissie was geatten deerd en dat de toezegging was ontvangen dat dit bedrag spoedig zou worden ontvangen. De heer D. Oggel vroeg vervolgens inlich tingen over het rapport met bijlagen van de School- artsendienst, en dan speciaal over het sanitair in de kleuterschool „Roodkapje De heer A. H. v. d. Lee antwoordde hierop dat de wijze van plaatsing van het sanitair in overeen stemming is met de mening van de inspectie van het onderwijs. Er zijn opvattingen dat men vanuit het lokaal het toilet moet kunnen bereiken, maar per sé noodzakelijk is dit helemaal niet. De heer A. H. v. d. Lee vestigde er de aandacht op dat in Arnhem een voorlichtingsdag was gehou den betreffende de fluoridering van drinkwater en waar is ter sprake gekomen het onderwerp mag of moet men in het water iets bijmengen. De be doeling is ook in Zeeland een voorlichtingsdag te organiseren, zodat de raadsleden, alvorens hierover te debatteren, zich kunnen oriënteren. De heer D. J. Oggel wijst op het feit dat de grondprijs te Spui zal moeten worden herzien. Is het nu de bedoeling de saneringskosten uit te sme ren over alle grond in de gemeente Of blijft het op zichzelfstaand plan De voorzitter deelde mede dat het niet de be doeling is één grondprijs te maken voor Axel, in clusief Spui. De heer/. Vink deelde mede dat hij vorige maal een vraag had gesteld over de toestand van de plantsoenen aan de Irenestraat en de Beatrixstraat en niet zoa's vermeld in de Evertsenstraat. De burgemeester deelde mede dat dit een „kleine administratieve verschrijving" is en dat inderdaad de door de heer Vink genoemde straten bedoeld worden. Hierna werd de vergadering van 19.20 uur tot 20.25 uur in besloten zitting voortgezet. Voorstel tot het garanderen van hypothecaire geldleningen voor de aankoop van woningen. Ingekomen zijn de volgende aanvragen om zeker heid als bedoeld in artikel 7 van het Besluit Be vordering Eigen-woningbezit voor de aankoop van de daarbij genoemde woning 1. P. A. Gommers, Hospitaalstraat 15 te Axel ongenummerde woning in de Te Waterstraat; 2. A. Koole, Hoofdstraat 1 te Temeuzen onge nummerde woning in de Te Waterstraat; 3. J. A. M. Matthijs, Matthijsstraat 11 te Koe wacht ongenummerde woning in de Ferdi- nandstraat; 4. P. Haak, Evertsenstraat 14 te Axel ongenum merde woning in de Te Waterstraat. Aangezien er voldoende aanleiding is om ter be vordering van het eigenwoningbezit in deze ge meente de gevraagde garanties te verlenen, werd hiertoe besloten overeenkomstig de bij de stukken overgelegde ontwerpen. Voorstel tot het verlenen van medewerking aan voorlopig plan tot aansluiting op het elektrisch net van alle nog niet aangesloten percelen in de gemeente. De N.V. P.Z.E.M. heeft bij brief van 26 mei 1961 een voorlopig plan meegedeeld inzake de aan sluiting van percelen in onrendabele gebieden in geheel Zeeland. Er zijn in Zeeland nog 645 percelen niet aan- ges'oten. De kosten van aansluiting worden globaal geraamd op gemiddeld 5000,per perceel, zodat hiervoor een bedrag van 3.225.000,nodig is. In onze gemeente zijn 18 percelen nog niet aan gesloten. De verdeling van de kosten heeft de N.V. P.Z.E.M. gedacht als volgt Provincie 10% Gemeenten 20% N.V. P.Z.E.M. 37% Belanghebbenden 33% De N.V. P.Z.E.M. verzoekt of de gemeente be reid is 1. een bijdrage te verlenen van 20% van het ge middelde aanlegkapitaal per perceel voor de percelen welke nog niet zijn aangesloten, waar bij de gemiddelde aanlegkosten op 5000, per perceel zijn geraamd. (Te zijner tijd zal af rekening volgen aan de hand van de werkelijke kosten).. 2. te garanderen dat voor aansluitbare percelen, waarvan belanghebbenden zich van aansluiting wensen te onthouden, de vastgestelde bijdrage van belanghebbenden wordt betaald, a'sook het vast te stellen stroomverbruik per jaar. (Uiteraard zullen regelen worden gesteld dat bij latere aansluiting betrokkenen niet gunstiger worden behandeld dan hun voorgangers). Door ons college is aan de belanghebbenden ge vraagd of zij in principe bereid zijn aan te sluiten. Van de 18 personen hebben er 15 verklaard daartoe bereid te zijn en van 3 personen is bericht ontvangen dat zij niet willen aansluiten. Van deze 3 kan één geval afvallen omdat dit in het uitbreidingsplan valt en aansluiting hiervan niet meer van betekenis wordt geacht. De gemeentelijke bijdrage zal 17000,bedra gen. De garantie voor genoemde 2 percelen bedraagt 33 2 x x 5000,- 3300,-. 100 Hoeveel de garantie voor het stroomverbruik kan bedragen is niet met zekerheid te zeggen daar de N.V. P.Z.E.M. dit nog niet heeft meegedeeld. Uit een vroegere opgave van de N.V. P.Z.E.M., november 1960, blijkt dat de garantie voor het stroomverbruik voor die 2 percelen bepaald is op 518,-. Aangezien het voorlopig p'an alleen kan door gaan wanneer allen meedoen, is het noodzakelijk dat de gevraagde garanties ook worden verleend. Wij zijn van mening dat aan de aansluiting van de laatste percelen in de onrendabele gebieden me dewerking dient te worden ver'eend om de belang hebbenden aan elektrisch licht te helpen. Een bezwarende factor is wel dat er enigen zijn, die nog niet willen aansluiten, doch wij zijn de overtuiging toegedaan dat deze percelen te eniger tijd ook wel zu'len worden aangesloten en dan kan de gemeente het gestorte garantiebedrag voor het aanlegkapitaal terugkrijgen. Het risico dat de gemeente hiervoor en voor het stroomverbruik loopt dient aanvaard te worden. Besloten werd aan de N.V. P.Z.E.M. te berich ten dat de gemeente in principe bereid is 1. voor de 17 nog niet op het elektrisch net aan gesloten percelen een bijdrage te verlenen van 20% van het gemiddelde op 5000,.per per ceel geraamde aanlegkapitaal, zijnde totaal 17000,-. 2. te garanderen dat voor de 2 belanghebbenden, die zich van aansluiting wensen te onthouden, de vastgestelde bijdrage van belanghebbenden geraamd op 33% van 2 x 5000,3300, zal betaald worden. 3. te garanderen dat het garantiebedrag wegens stroomverbruik voor de onder 2 genoemde per celen en de tijdsduur daarvan nader zal worden bepaald zodra de definitieve gegevens van de N.V. P.Z.E.M. zijn ontvangen. Een en ander onder voorbehoud dat de werke lijke kosten genoemde bedragen niet of slechts in geringe mate rullen overschrijden". Voorstel tot het verlengen van de huur van het zondagsschoolgebouw voor het tijdvak van 1 oktober 1961 tot en met 30 september 1962. Nog steeds bestaat er behoefte aan lokaliteiten voor verschillende doeleinden. Het door de ge meente gehuurde Zondagsschoolgebouw wordt thans nog verhuurd aan het Bestuur der Chr. Kleuterschool, en de Zeeuwse Muziekschool, terwijl de Chr. Fanfare „Hosanna" met drumband, de naaikursus van me vrouw Dieleman-de Smidt en de Evangelisatie commissie wegens ruimtegebrek in het Zondags schoolgebouw thans gebruik maken van het voorste lokaal van de v.m. kleuterschool aan de Nieuw- straat. Bes'oten werd de huur van het Zondagsschool gebouw opnieuw met een jaar te verlengen. Voorstel om akkoord te gaan met de nieuwe salarismaatregelen voor de gemeentesekre- tarissen -ontvangers en ambtenaren van de burgerlijke stand m.i.v, 1 januari 1959 en 1 april 1960. Ged. Staten van Zeeland doen bij hun brief van 19 september 1961, no. 2685/321, 3e afd„ nieuwe sa'arismaatregelen toekomen voor de gemeente- sekretarissen, -ontvangers en ambtenaren van de burgerlijke stand, ingaande 1 januari 1959 en 1 april 1960. In de ontwerp-regelen, welke ingaan per 1 ja nuari 1959 is de 6% salarisverhoging geïncorpo reerd en in die, welke van kracht worden per 1 april 1960 zijn de 5% verhoging en de incorpo ratie van de 2% huurverhogingscompensatie, als mede de z.g. franjeverdeling, opgenomen. Deze wijzigingen zijn voor de andere ambtenaren reeds eerder vastgesteld. Het ontmoet bij Ged. Staten geen bezwaar indien de nieuwe bedragen bij wijze van voorschot worden uitbetaald. De heer D. J. Oggel informeerde of hier re kening is gehouden met het ontvangerschap nieuwe stijl, zoals wij dat in onze gemeente kennen De voorzitter deelde mede dat hier inderdaad rekening mee is gehouden en dat het salaris voor de betreffende ambtenaar gelijk blijft. Besloten werd aan Ged. Staten te berichten dat tegen die ontwerprege'en geen bezwaren bestaan. Voorstel tot het verlenen van een bijdrage aan de Zeeuwse C.B.T.B. voor het vervoer van leerlingen uit Axel. Nu de christelijke landbouwschool te Axel, uit gaande van de geweste'ijke afdeling Zeeuwsch- Vlaanderen (O.D.) van de C.B.T.B., is opgeheven, bezoekt 1 leerling uit de gemeente Axel de chris telijke lagere landbouwschool te 's-Heer Arends- kerke. Met het oog op de oorzaak van dit bezoek en de daarmede gepaard gaande hoge reiskosten ver zoekt het bestuur van de Zeeuwse Christelijke Boeren- en Tuindersbond een bijdrage van 50% in de vervoerskosten van deze leerling te verlenen, zijnde 130,— voor het kursusjaar 1961/1962. Naar aanleiding van hierover gestelde vragen deede de voorzitter mede dat dit bedrag slechts geld voor deze éne leerling, en dat deze subsidie ieder jaar opnieuw moet worden bekeken. Gelet op de bijzondere omstandigheden, waardoor deze reiskosten zijn ontstaan, werd besloten deze bijdrage te verlenen. Voorstel tot het benoemen van een lid van het burgerlijk armbestuur. Op de le dinsdag van januari 1962 eindigt de zittingsperiode van het lid van het Burgerlijk Arm bestuur, de heer K. Hamelink, Joost de Moorstraat 10. De aftredende is dadelijk herbenoembaar. Wij stellen u voor een keuze te doen uit de volgende voordracht 1. K, Hamelink, Joost de Moorstraat 10; 2. J. van de Ve'de, Oudeweg 41. De heer K. Hamelink werd tot lid gekozen. Naar aanleiding hiervan zouden de heren K. Hamelink en C. van Bendegem gaarne zien dat vooraf overleg werd gepleegd met betreffende groe peringen wat betreft het stellen van een voor dracht. Voorstel tot het benoemen van de leden van de Commissie van Advies ex artikel 8 woon- ruimtewet (Huisvestingscommissie), per 1 ok tober 1961. De zittingsperiode van de leden van de commissie van advies ex artikel 8 Woonruimtewet is per 1 oktober j.l. geëindigd, zodat de leden opnieuw moe ten worden benoemd. De zittingsperiode is 1 jaar. De commissie moet zo mogelijk bestaan uit 2 per sonen, representatief voor de huiseigenaren en 2 personen, representatief voor de hypotheekhouders. Voor het overige moet gelet worden op tech nische en sociale deskundigheid op woninggebied en op kennis en ervaring in sociale aangelegenhe den in het algemeen. Uit de gestelde aanbevelingen werden de vol gende personen gekozen 1. C. J. van den Bos, Kanaalkade 28; 2. M. J. van den Berg, Oranjestraat 8; 3. J. H. Bouman, Joost de Moorstraat 38; 4. P. Scheele, Margrietstraat 9; 5. J. J. van de Velde, Bernhardstraat 20. Voorstel tot het benoemen van de leden van de Commissie tot Wering van Schoolverzuim, per 1 januari 1962. De leden van de commissie tot wering van schoolverzuim treden op 31 december a.s. allen periodiek af, zodat een nieuwe benoeming moet ge schieden voor de nieuwe zittingsperiode van 3 jaar, ingaande 1 januari 1962. Van de zittende leden kan de heer P. J. van Driel niet meer worden herkozen omdat hij geen ouder meer is van kinderen die de lagere school bezoeken. Een keuze moet in de eerste plaats gedaan wor den uit personen, die aansprake'ijk zijn voor het onderwijs der kinderen en uit het onderwijzend per soneel bij het openbaar en bijzonder onderwijs. Uit de gestelde dubbeltallen werden gekozen voor de groep Ouders van schoolgaande kinderen 1. W. Koster, Prins Hendrikstraat 64; 2. J. Vink, de Ruijterstraat 17; 3. R. Ruijtenburg, Magrette N 58; 4. J. Goossen, Spuidijk N 87; 5. J. P. Wieles. Voor de groep onderwijzend personeel 1. J. Blok, Pironstraat 19; 2. E. J. Boeding, Zuidsingel 22; 3. J. v. d. Hengel, Pironstraat 18. Tot sekretaris der commissie werd gekozen de heer M. Oggel, Bylocquestraat 1. Voorstel tot verhoging van de Kindertoeslag wijziging Kindertoelageverordening en uit kering-ineens). De Minister van Binnenlandse Zaken deelt bij brief van 6 oktober 1961, no. A612/U2967, mede dat in verband met de verhoging van de kinder bijslag in de Kinderbijs'agwet e.a„ met ingang van 1 oktober 1960, voor het Rijkspersoneel eveneens een verhoging van de kindertoeslag is toegekend en zulks voor het gemeentepersoneel ook kan wor den bevorderd. Over het tijdvak van 1 oktober 1960 tot en met 31 december 1961 moet dit geschieden in de vorm van een uitkering-ineens, terwijl de kindertoelage verordening gewijzigd kan worden met ingang van 1 januari 1962. De verhoging bedraagt 0,03 per dag per kind voor de eerste drie kinderen, 0,05 per dag per kind voor het 4e en 5e kind en 0,08 per dag per kind voor het 6e en vo'gende kinderen. De uitkering-ineens dient zo spoedig mogelijk bij wijze van voorschot te worden betaald. De genoemde mogelijkheden zijn verwerkt in de twee bij de stukken gevoegde ontwerp-besluiten. Het Centraal Bureau inzake gemeenschappelijke behandeling van gemeentelijke personeelsaange legenheden deelt mede dat met die regeling ak koord wordt gegaan. Besloten werd de ontwerp-besluiten le. tot wijziging van de kindertoelageverordening (12e wijziging) en 2e. Verordening tot het toekennen van een uit kering-ineens op de kindertoeslag ex art. 4a der Kindertoelageverordening over het tijdvak van 1 oktober 1960 tot en met 31 december 1961 aldus vast te stellen. Voorstel tot verkoop van bouwgrond aan de Sparkstraat van de heer de Footer te Axel, Spui, voor vervangende bouw i.v.m. sanering Spui. De heer J. de Pooter te Axel, Spui N 101, wenst van de gemeente te kopen een oppervlakte bouw grond, gelegen aan de Sparkstraat, te weten 360 m2 bouwrijpe grond en 60 m2 achtergrond. Deze grond is bestemd voor de bouw van een vervangende wo ning in verband met de aankoop door de gemeente van zijn bestaande woning Spui N 101, welke in de sanering valt. Wij achten het billijk voor deze verkoop de prijs volgens de bestaande exploitatie-opzet aan te hou den, omdat ook bij de aankoop van de te saneren woning hiervan is uitgegaan en dus de aan de Pooter te betalen koopsom mede hierop is gebaseerd Zou thans een hogere prijs voor vervangende grond gevraagd worden, dan zou de schadeloos stelling aan de Pooter voor zijn oude woning óók herzien dienen te worden. Besloten werd aan de heer de Pooter, wonende te Axel, Spui N 101, te verkopen een oppervlakte bouwgrond gelegen aan de Sparkstraat, deel uit makende van het perceel kadastraal bekend ge meente Axel, sectie B, no. 1131, ter oppervlakte van 360 m2 bouwrijpe grond en 60 m2 achtergrond of zoveel meer of minder als bij kadastrale op meting zal blijken aanwezig te zijn, voor de prijs van 6,per m2 voor de bouwrijpe grond en 3,per m2 voor de achtergrond, met verreke ning van over- of ondermaat na kadastrale op meting. Voorstel tot het aankopen van een perceel grond, gelegen tussen de Kanaalkade en de Polenstraat, van de heer M. van Doorn te Axel. Teneinde tijdig over de benodigde bouwgrond te beschikken voor de realisering van het uitbrei dingsplan Noord-Oost, is het gewenst over te gaan tot verdere grondaankoop in dat gebied. Met de eigenaar van het perceel, kadastraal be kend gemeente Axel, sectie F, no. 1174, groot 10480 m2, de heer M. van Doom, welke de blote eigendom van dit perceel bezit en daarvan tevens pachter is, werd overeenstemming bereikt inzake aankoop door de gemeente, vrij van vruchtgebruik. De Centrale Commissie voor de Onteigenings vergoedingen heeft onder dagtekening van 16 ok tober 1961, no. 612752, inzake deze transaktie ad vies uitgebracht. Besloten werd overeenkomstig het bij de stukken gevoegde ontwerp te besluiten tot aankoop van het perceel, kadastraal bekend gemeente Axel, sectie F, no. 1174, groot 10480 m2, voor de in het ontwerp-besluit genoemde prijs en met toekenning van de tevens daarin genoemde schadeloosstelling aan de pachter en met de gebruikelijke bepaling dat de belastingschade, we'ke de eigenaar-pachter tengevolge van deze aankoop mocht lijden, voor rekening van de gemeente wordt genomen. Voorstel tot aankoop van grond met opstallen achter de Kanaalkade van de heer M. den Doelder te Axel. De toenemende behoefte aan bouwgrond en de verdere afronding van „P an-Zuid" aan de zijde van de Kanaalkade en de van Middelhovenstraat maken het noodzakelijk over te gaan tot het sa neren van de houtzagerij annex opslagplaats van de heer M. den Doelder te Axel. Wij hebben de heer den Dozlder bereid gevon den zijn bedrijf te verplaatsen en hebben met hem overeenstemming bereikt inzake aankoop van zijn bedrijfsgebouwen en -terreinen aan de hand van de (Zie vervolg op pagina 3.)

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1961 | | pagina 1