GEMEENTERAAD VAN AXEL NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDERE ZATERDAG In 1962 drastische belastingverhoging in de gemeente Axel Frankering bij abonnement. Axel. ZATERDAG 25 NOVEMBER 1961 76e Jaargang no. 8 AXELSE COURANT ABONNEMENTSPRIJSLosse nummers 10 cent Kwartaal - abonnement Axel binnen de kom 1,35. Andere plaatsen 175, f 2,-. Hoofdr«daktie J, C. VINK. Redaktie ea Administratie Axd, Markt 12, tel. 0 1155 - 646, postbus 16 Drukker - Uitgeefster FIRMA J. C. VINK ADVERTENTIEPRIJS: 10 cent per Bi) kontrakten belangrijke reduktie. Ingezonden Mededelingen 30 cent per m.m. Kleine Advertentiën 1-5 regels f 1, iedere regel meer 12 cent extra. SPOEDEISENDE VERGADRING OP VRIJDAG 17 NOVMBER 1961 De heren D. J. Oggel en L. Hamelink stemden tegen de bouw van 8 woningen aan de Marijkestraat De raad der gemeente kwam vrijdagavond 17 november 1961 te 19 uur in openbare vergadering bijeen. D heer P J. van Bendegem was wegens ziekte niet aanwezig. De notulen van de vergadering van 31 oktober 1961 werden vastgesteld overeenkomstig het ont werp. Onderstaande stukken en mededelingen waren ingekomen a. een rapport van het Juliana-Ziekenhuis te Ter- neuzen inzake de exploitatie-uitkomsten over de periode van 1 januari tot en met 30 juni 1961 b. een schrijven van M. J. van den Berg, C. J. van den Bos, P. Scheele, J. J. van de Velde en J. H. Bouman, allen te Axel, houdende mede deling dat zij hun herbenoeming tot lid van de Huisvestingskommissie aannemen c. een rapport van het Centraal Bureau voor Veri ficatie en Financiële Adviezen der Vereniging van Nederlandse Gemeenten te 's-Gravenhage van 20 oktober 1961, no 17985 R, inzake kon- trole van de administratie van het Burgerlijk Armbestuur over het 3e kwartaal 1961 d. een rapport van ditzelfde bureau dd. 20 oktober 1961, no. 17983 R, inzake kontrole administratie van de Centrale Boekhouding over het 3e kwar taal 1961 e. een rapport van ditzelfde bureau dd. 20 ok tober 1961, no. 17982 R, inzake kontrole kas en boeken van de gemeente-ontvanger over het 3e kwartaal 1961 f. een vierde rapport van dit bureau dd. 20 ok tober 1961, no 17984 R, inzake kasopneming en kontrole administratie „Axelse Bad- en Zweminrichting" over het 3e kwartaal 1961 g. een vijfde rapport van dit bureau dd. 20 ok tober 1961, no 17986 R, inzake kontrole leges- gelden over het 3e kwartaal 1961 h. een schrijven van het gemeentebestuur van Hil- varenbeek van 26 oktober 1961, houdende het verzoek om één keer het presentiegeld van de raadsleden beschikbaar te stellen voor de „Anti Honger-Aktie". MEDEDELINGEN B. en W. delen in antwoord op de in de raads vergadering van 31 oktober 1961 gestelde vragen, mede a. Vraag van de heer K. Hamelink, te bevorderen dat het wandelpad aan de Kinderdijk, mede met het oog op de daar gebouwde bungalows wordt doorgetrokken tot aan het gebouw van de N.V. Z.V.T.M.: De Kinderdijk is in beheer en onder houd bij de Provincie Zeeland. Het bestaande wandelpad is dan ook aangelegd door de Pro vinciale Waterstaat. Door ons is aan de Pro vinciale Waterstaat verzocht, het pad in de door vraagsteller bedoelde zin door te trekken; b. Vraag van de heer Van der Lee over de bouw van een gymnasteklokaal bij de openbare lagere schoolTen aanzien van de bouw van een gym nastieklokaal bij de openbare school blijft ons kollege diligent. Bij schrijven van 23 mei 1961 hebben wij opnieuw de urgentie van een der gelijk gebouw onder de aandacht van de in- spekteur van het lager onderwijs gebracht. Ook op andere wijzen proberen wij de bouw van een zodanig lokaal te verwezenlijken. Zo is bij schrijven van 25 augustus 1961 de Provinciale Raad voor de Volksgezondheid in Zeeland ge wezen op de noodzaak van dit gymnastieklo kaal, waarbij verzocht is, bemiddeling te ver lenen om zo spoedig mogelijik tot de bouw te kunnen geraken. Wij zeggen toe, te zullen blij ven aandringen op toestemming tot verwezen lijking van dit plan c. Vraag van de heer Oggel om bij de rekon- struktie van de Stationsstraat aldaar een par- keerstrook aan te leggen en voor de aangren zende smalle straten een parkeerverbod in te voeren Bij de plannen tot rekonstruktie van de Stationsstraat zal de technische mogelijkheid van het aanleggen van parkeerstroken onder het oog gezien worden. De vraag of het instellen van parkeerverboden voor aangrenzende straten gewenst is, kan pas definitief beantwoord wor den, als de bedoelde rekonstruktieplannen vast staan. OVERIGE MEDEDELINGEN De volgende raadsvergadering zal worden ge houden op vrijdag 1 december 1961, aanvangende des avonds om 7 uur De heer D. J. Oggel stelde vragen n.a.v. de pun ten c. en e. der ingekomen stukken. Hoe is het mogelijk dat betalings- of inningsopdrachten reeds bij het Burgerlijk Armbestuur zijn geboekt en nog niet in de kassiersadministratie De heer E. A. Maas informeerde naar het huur- verlies betreffende de woning De Ruijterstraat 17, en hoe dit is ontstaan, en of het niet mogelijk is, dit op de laatste huurder te verhalen De burgemeester deelde mede dat dit het gevolg is van leegstaan en dat zoiets onvermijdelijk is, daar aan de woningen soms nodige reparaties moe ten worden gedaan. Voorstel tot het garanderen van een hypo- thecaire geldlening voor de aankoop van een woning. Ingekomen is een aanvrage van J. L. Murre, Zaaidijk M 58 te Axel, om zekerheid als bedoeld in art. 7 van het Besluit bevordering eigen-woning- bezit, voor de aankoop van een woning aan de Ferdinandstraat te Axel. Aangezien er voldoende aanleiding is om ter bevordering van het eigen-woningbezit in deze gemeente de gevraagd garantie te verlenen, werd hiertoe besloten. Voorstel tot het aankopen van het perceel Oudewijk 12 van de heer F. Haak te Axel. Bij besluit van 27 september 1960 werd door de gemeenteraad een plan tot onteigening in het be lang van de volkshuisvesting ten name van de ge meente Axel goedgekeurd en onder dagtekening lang 20 december 1960 werd een besluit tot onteigening genomen ten aanzien van het perceel Oudewijk 12, kadastraal bekend gemeente Axel sektie G. no. 930, groot 43 m2, eigendom van de heer F. Haak, Weststraat 28 te Axel, welk besluit werd goedgekeurd bij Koninklijk Besluit dd. 23 ok tober 1961, no. 5 Na ontvangst van deze goedkeuring werd door B. en W. alsnog overeenstemming met de èigenaar verkregen inzake aankoop van genoemd perceel Daar aan eigendomsverkrijging langs minnelijke weg voorkeur wordt gegeven boven onteigening, werd besloten het bedoelde perceel alsnog van de heer F. Haak aan te kopen. Voorstel tot het bouwen van 8 woningwet woningen in Plan-West. Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben mede gedeeld dat aan deze gemeente alsnog 8 woning wetwoningen zijn toegewezen uit het kontingent dat voor het jaar 1961 ter beschikkig van de pro vincie Zeeland wordt gesteld. B. en W. stelden voor a. tot het stichten van deze woningen in plan-West ter afronding van de bebouwing aan de Marijke straat, te sluiten b. de bouw van deze woningen onderhands aan te besteden aan de fa. L. P. in 't Veld en Zn te Middelburg tegen de inschrijvingssom van 106.967,- c. voor de bouw van deze woningen uit 's rijks kas aan te vragen en te aanvaarden een grondvoorschot ten bedrage van 15.459,— een bouwvoorschot ten bedrage van 111.840,- of zoveel meer of minder als door de Minister van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid zal worden goedgekeurd; een zo hoog mogelijke jaarlijkse bijdrage in de ongedekte exploitatiekosten. Naar aanleiding van dit voorstel wenste de heer D. J. Oggel het woord. „We hebben nog een aantal woningen toegewezen gekregen over het jaar 1961 en voorgesteld wordt, deze woningen te bouwen aan de Marijkestraat. Maar is dat per sé noodzakelijk Is het nu niet mogelijk dat deze woningen, of enkele ervan, op Spui gebouwd worden Het valt me tegen dat het kollege van B. en W de oude beloften, aan Spui gedaan, nu niet inlost. Hierbij komt dat de beschik bare bouwgrond in Axel opraakt. Is het dan zo dringend dat deze woningen toch aan de Marijke straat worden gebouwd Ook met het onderhands aanbesteden aan de fa. In 't Veld te Middelburg kan ik me niet verenigen. Is er in dezen ook ge- informeerd bij de plaatselijke aannemers en zo nee, waarom niet De konklusie De plaatselijke aan nemers kunnen niet goedkoper dus moet de fa. In 't Veld maar bouwen, is niet juist. Tevens be grijp ik niet dat de prijs voor het bouwen van 8 woningen precies het dubbele bedraagt van die voor het bouwen van 4 woningen. Is het niet mo gelijk dat deze huizen goedkoper zijn omdat ge bouwd wordt volgens een oud bestek Iets duurder kan ik begrijpen, daar de bouwprijzen inmiddels gestegen zijn." Burgemeester„Ik kan me voorstellen dat de heer Oggel een lans breekt voor Spui Maar bij de toewijzing van het kontingent 1962 zal getracht worden, ook op Spui te bouwen. Maar uit het kontingent 1961 was dit niet mogelijk. Het betreft hier woningen die de provincie heeft moeten terug nemen van gemeenten die niet konden bouwen voor de curve-prijs. Het was hier dus zaak om snel te handelen, vandaar die spoedeisende ver gadering. We hebben dus prijs gevraagd bij de fa. In 't Veld, want als er één is die voor deze prijs kan bouwen dan is het de fa. In 't Veld daar zij haar materialen ter plaatse heeft. Tot ons genoegen heeft deze firma een voor ons, en hopenlijk ook voor Middelburg acceptabele prijs opgegeven. Indien wij lang hadden getwijfeld, hadden wij deze extra woningen niet kunnen krijgen. Snel handelen was hier een eerste vereiste. Bij de toewijzig van het kontingent 1962 zal getracht worden de Axelse aannemers te interesseren. Maar hier stonden ge meentebelangen op het spel Ook de vervolmaking van p'an West zal hiermede definitief zijn. Wat betreft de verhouding 4 en 8 woningen, kan ik de heer Oggel mededelen dat we in beide gevallen te maken hebben met twee eindgevels en zodoende zijn de prijzen van 4 of 8 woningen even redig. Wat betreft de architektenkosten kan ik de heer Oggel mededelen dat deze kosten worden berekend aan de hand van vaste percentages. De kosten van het architektenbureau Götzen zijn volgens de richt lijnen juist berekend. Hopen'ijk is de heer Oggel tevreden gesteld". De heer Oggel„Ik ben in het geheel niet te vreden. Als de woningen in Axel worden gebouwd, kunnen ze ook op Spui worden gebouwd. De vraag om woningen op Spui te bouwen wordt nu reeds voor de derde of vierde maal afgewezen met het argument dat er snel gehandeld moest worden Dat de fa. In 't Ve'd goedkoper kan bouwen is niet juist. Ik vind hier het beleid van het kollege onjuist Ook vorige malen bij onderhandse aanbestedingen kwam er kritiek van de zijde van de Axelse aan nemers. Als er voor de berekeningen maar drie da gen tijd is, dan moeten de Axelse aannemers maar op zo korte termijn beslissen. Ik ben niet bouwkun dig, maar de zaak van de eindgevels, levert dat nu zulke grote verschillen op Heren, heel het beleid betreffende de woningbouw zint me niet, het spijt me wel". Burgemeester „Het is toch begrijpelijk dat de gemeente naar de aannemer toegaat wanneer deze voor die prijs bouwt dan moeten we dit toch doen. We hadden ook oorspronkelijk prijs gevraagd voor 8 woningen maar wanneer we s'echts 4 woningen hadden toegewezen gekregen dan waren we toch met het voorstel gekomen om 8 huizen te bouwen, waarvan 4 bij voorschot uit het kontingent 1962. Maar de kritiek van de heer Oggel moet ik ten sterkste afwijzen. Beter waren hier waarderende woorden voor dit sukses van het kollege." De keer A. H. van der Lee„Ik wil hier gaarne woorden van hulde en waardering richten aan het kollege. Ik kan me volledig voorstellen wat er de laatste maand betreffende deze zaak is gebeurd, en kan dan ook niet anders doen dan mijn waardering uitspreken." Burgemeester „Ik dank de heer Van der Lee voor zijn waarderende woorden." De heren D. J. Oggel en L. Hamelink (beiden G.P.V.) stemden tegen. RONDVRAAG De heer D. J. OggelIs het mogelijk een over zicht te geven betreffende de beerruimingsinstallatie. De heer C. van Bendegem De weg SpuiScha penbout is 's avonds erg donker. Vele fabrieksar beiders maken gebruik van deze binnenweg. Zou het mogelijk zijn, hier enkele lichtpunten aan te brengen De heer L. HamelinkReeds twee maal werd gevraagd om een voetpad te leggen in de omgeving van de kerk te Spui. Zou het mogelijk zijn, nu de winter voor de deur staat, dit pad spoedig te rea'iseren RIOOLRECHTEN - WEGENBELASTING - REINIGINGSRECHTEN HONDENBELASTING In de openbare raadsvergadering welke op 1 december in het Axelse stadhuis zal worden ge houden krijgt de gemeenteraad een aantal voor- stel'en te behandelen, betreffende verhoging Van diverse belastingen met ingang van 1 januari 1962. Het betreft de volgende belastingen RIOOLRECHTEN WEGENBELASTING REINIGINGSRECHTEN HONDENBELASTING. Wij zullen genoemde belastingen hierna apart in het kort toelichten. Rioolrechten Bij raadsbes'uit van 29 oktober 1957 werd vast gesteld een verordening op de heffing en invorde ring van een rioolbelasting in de gemeente Axel. Deze verordening werd goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 20 december 1957. De verordening werd in 1959 gewijzigd wat betreft de invorderings termijn. Voor de heffing van het recht is als grondslag aangenomen de huurwaarde der betreffende per celen. In de verordening is een progressief tarief opgenomen, aangevende hoeveel aan de hand van het bedrag der huurwaarde verschuldigd is. Ingevo'ge het bepaalde bij artikel 287 van de gemeentewet mogen de rechten tot geen hoger bedrag geheven worden dan vereist wordt om een matige winst aan de gemeente te verzekeren. De ten laste van de Gewone Dienst komende kosten zijn sinds 1953 aanmerkelijk gestegen en belopen thans een bedrag van 46.846,07. De voorgestelde verhoging is noodzakelijk om de gemeente'ijke inkomsten tot een door de Minister van Binnenlandse Zaken verlangd redelijk peil op te voeren. De gemiddelde opbrengst per perceel zal thans moeten worden gebracht van 15,op 25,-. Wegenbelasting De verhoging van de wegenbelasting is nood- zake'ijk om de gemeentelijke inkomsten tot een door de Minister van Binnenlandse Zaken ver langd redelijk peil op te voeren. Dit wordt bereikt door de heffing te brengen op:; a. 10% van de belastbare opbrengst van de gebouwde eigendommen, aangewezen in de kadastrale leggers (voorheen 6%) b. 5% van de belastbare opbrengst van de ongebouwde eigendommen, aangewezen in de kadastrale leggers (voorheen 3%). De totale opbrengst zal hierdoor stijgen tot 48.300,—, dat is 2/3 meer dan het thans geldende bedrag. Reinigingsrechten De verordening op de heffing van reinigings rechten in de gemeente Axel dateert reeds van 2 oktober 1956. In deze verordening was het tarief voor het ledigen van privaatputten bepaald op 4,per m3, welk bedrag reeds geldt sinds 1952. Als gevolg van de inmiddels plaatsgevonden kostenstijgingen dient dit tarief te worden herzien. Uitgegaan dient te worden van een gemiddelde tijdsduur van 45 min. voor het ledigen van 1 m3. In deze tijd is begrepen het aanleggen en wegnemen der slangen, het leegtrekken van de put en het ledigen van de tank. Dit werk wordt steeds door twee mensen uitgevoerd. De kosten voor het ruimen van 1 m3 bedragen dan 2 x 45 minuten loon a f 4,— per uur 6,— 45 minuten gebruik feacaliënwagen 6,75 Totaal12,75 Bij het ruimen van meer dan 1 m3 tege'ijk ver hoogt het aantal minuten voor het aanleggen en wegnemen der slangen uiteraard niet. Per m3 extra wordt alleen gerekend met een kwartier langer zui gen hetgeen voor twee man neerkomt op een half uur of2, Een kwartier feacaliënwagen 2,25 Totaal4,25 zodat voor e'ke m3 meer dan één, of een gedeelte daarvan 4,25 méér in rekening moet worden ge bracht. Dit komt op het volgende neer 1 m3 12,75 2 m3 17,- 3 m3 21,25 4 m3 25,50 5 m3 29,75. Het aantal te ledigen privaatputten neemt als gevolg van het aanbrengen van waterclosets regel matig af. Voor 1962 wordt gerekend met 575 m3 te ruimen putten. Hondenbelasting De tarieven voor de hondenbelasting bedragen reeds sedert een groot aantal jaren 10,voor een zgn. Ie klasse hond en 4,voor een zgn. 2e klasse hond. Gelet op de inmiddels gestegen tarieven, de verontreiniging van de trottoirs e.d., alsmede de vernielingen in de plantsoenen, aangebracht door honden, waardoor de gemeente extra kosten heeft te maken, wordt het billijk geacht, deze belasting te brengen op resp. 20,en 10,per hond.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1961 | | pagina 1