H»i? J AXEL in 1961 DAM PO j -v Frankering bij abonnement, AXEL ZATERDAG 30 DECEMBER 1961 76e Jaargang no. 13 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN verschijnt Hoofdredaktle J. C. VINK, Redaktie en Administratie Axel, Markt 12, tel. 0 1155 - 646, postbus 16 Drukker - Utfcgeeister FIRMA J. C. VINK Ruiterconcours Taptoe Nieuwe Kleuterschool - Nieuwe Woningen M// en handen ruw? möSI verkouden Losse Gedachten lerneru, nAtii. «c»». cyy-** AXELSE COURANT IEDERE ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJS: Lone nwnneci 10 cent. Kwartaal - abonnement Axel binnen de kom 1,25. Anclees plnetsen \JS, ADVERTENTIEPRIJS10 cent per Bi] kontrakten belangrijke reduktie. Ingezonden Mededelingen 30 eest per rn.ni. Kleine Advertendën 1 - 5 regels f 1,— iedere regel «eer 12 eest extra. Traditiegetrouw willen wij ook nu weer aan het einde van 1961 een overzicht geven van de be langrijkste gebeurtenissen in Axel gedurende dit jaar. Een van de belangrijkste punten was stellig de installatie van burgemeester Van Dijke die op 5 januari plaats vond. Tal van autoriteiten uit de provincie en ook uit de gemeente Utrecht, w.o. de burgemeester en de sekretaris van Utrecht woon den de officiële plechtigheid bij. Burgemeester Van Dijke verklaarde in zijn installatierede Axel te zien als een centrumplaats voor Zeeuwsch-Vlaanderen en zich volledig te willen inzetten voor de ont wikkeling van Axel als zodanig. Een belangrijke dag was ook 3 mei, de datum waarop een Axelaar, de Edelachtbare Heer A. J, M. Kesbeke werd geïnstalleerd als burgemeester van Zuiddorpe. Vele Axelaars waren bij deze plechtigheid aanwezig, als bewijs van sympathie en waardering voor hetgeen de heer Kesbeke als wethouder als opvolger van de heer Kesbeke in interim-periode ook voor Axel heeft gedaan. Een hieruit weer voortvloeiend gevolg in ons plaatselijk bestuur was de benoeming van de heer J. Vink (K.V.P.) tot lid van de gemeenteraad en de benoeming van de heer M. L. M. IJsebaert tot wethouder als opvoger van de heer Kesbeke in het college van B. en W. Wanneer wij ons nog even tot de bestuurszaken bepalen moge hier nog vermeld worden de opzien barende aktiviteit van het G.P.V. dat het raads besluit tot het bouwen van 8 extra woningen in de gemeente ter vernietiging voordroeg aan de Kroon, en de uitvoerige behandeling van de sluitende gemeentebegroting in de laatst gehouden raads zitting, waarin overigens het G.P.V. het zwaar te verduren kreeg naar aanleiding van deze aktie. Wij twijfelen er niet aan dat het college van B. en W. ook dit jaar aktief geweest is voor de verdere ontwikkeling van Axel, doch helaas zijn er dit jaar weinig gerealiseerde feiten te vermel den. De beslissing inzake het opspuiten van de grond van het nieuwe kanaal in Smitsschorre is gevallen, en aan het eind van het jaar kreeg de Kanaalkade eindelijk haar trottoir en is de ver lichting van de jarenlang in duisternis gehulde Zuidsingel voorzover het de ventweg betreft een feit. Op 10 april vond de opening plaats van de nieuwe en bijzonder fraaie openbare kleuterschool „Roodkapje" die zeker een aanwinst betekent voor onze gemeente. Dank zij het gereedkomen van een flink aantal woningen steeg het inwonertal met een kleine 100. Axel mocht er echter niet in slagen dit jaar de 8000 te halen. KULTUUR EN SPORT Overigens was er wel het een* en ander te doen in Axel om zowel de inwoners van de eigen plaats als uit de omgeving vertier en amusement te bie den, zowel op het gebied van kunst met grote als met kleine K en sport. Wij noemen hier de gebruikelijke Z.V.U.-uit- voeringen (2 toneelavonden, 1 kabaretavond en enige lezingen), waarbij wij dan de uitvoeringen voor lagere scholen en de schoolconcerten zeker nog eens apart willen vermelden, gezien hun enor me betekenis voor de kulturele opvoeding van onze jeugd, en het concert op 11 april verzorgd door een streekgenote wier ster snel omhoog is gescho ten Marie Cecile Moerdijk uit Zuiddorpe. Op 22 mei was het een hoogtijdag voor de lief hebbers van de ruitersport. Het provinciaal con cours van de landelijke rijverenigingen gekombi- nerd met enkele races door Belgische dravers trok bij mooi weer ca. tienduizend bezoekers naar het fraaie V.V.Z.F.-terrein. 9 September was eveneens een dag waarop een tienduizend bezoekers naar Axel kwamen om een uniek evenement mee te maken, de Taptoe Axel '61, waaraan door 7 militaire korpsen in gala uniform werd deelgenomen. Het optreden o.a. van de Kon. Militaire Kapel, de Luchtmachtkapel, de Matrozenkapel der Kon. Marine en het „Spook- peleton" van de Luchtmacht maakte op velen een onvergetelijke indruk, waarmee de organiserende Stichting Streekcentrum Axel alle eer behaalde. Voor de jeugd was er een unieke avond in het „Centrum" toen daar „The Blue Diamonds An neke Grönloh, Mieke Telkamp en nog vele anderen optraden in een door de fa. Gerrit de Jonge Zn., georganiseerde show. Wat de sport betreft verdient zeker allereerst vermelding het 50-jarig bestaan van de V.V. Axel, waarbij wij dan tevens mogen vermelden dat in dit jubileumjaar de Axel Juniores zich danig weerden en vele tournooi-overwinningen behaalden, terwijl ook Axel I zich van zijn goede zijde liet zien, door in de competitie een goede start te maken. Bij de officiële viering van het 50-jarig bestaan op 25 oktober werden door burgemeester van Dijke aan 3 werkers van het eerste uur koninklijke on derscheidingen uitgereikt, n.l. aan de heren D. J. Freekenhorst, F. J. Lensen en A. Riemens. De heer J. Cové werd benoemd tot erelid. Ook A.Z.V.V. toont weer met goede voor nemens bezield te zijn en zorgt dat ook in de zaterdagvoetbalwereld Axel een goede naam heeft. Ook op het gebied van schaken, biljarten en wielrennen, werden fraaie resultaten behaald Landau I werd in de 2e klasse Zeeuwsch kampioen, en de namen R. Dieleman en Henk de Waal en van Espen spreken elk in hun sport voor zichzelf. VERENIGINGSLEVEN De Axelse VW bestond dit jaar 35 jaar. Een jubileum dat op zichzelf onopgemerkt is voorbijge gaan, doch zeker is dit 35e jaar niet een der minst belangrijkste geweest. Er kwam een nieuwe o.i. uitstekend geslaagde folder over Axel uit, ter wijl dank zij de kontakten die de Axelse VVV met de P.Z.V.V.V. onderhoudt een aantal journalisten van landelijke weekbladen een bezoek bracht aan Axel en in meerdere bladen uitvoerige artikelen over de aantrekkelijkheden die onze streek te bie den heeft verschenen. De Bejaarden-sociëteit „Onder den Toren vier de haar eerste lustrum op 1 maart en bewees ook dit jaar weer haar waarde voor een regelmatig ge zellig samenzijn van de Axelse Ouden van Dagen. En nu we het toch over deze groep van de Axelse bevolking hebben, het comité voor de jaar lijkse autorit ging ook dit jaar met een grote groep op stap ter bezichtiging van de in uitvoering zijnde Deltawerken op Noord-Beveland en Walcheren. De leden van de Bond van Ouden van Dagen gingen nog voor een tweede maal op stap en brachten samen met afdelingen uit omliggende ge meenten op een warme 29e augustus een bezoek aan Rotterdam. De afdeling Axel van het Rode Kruis bewees zoals steeds haar levensvatbaarheid en aktiviteit, en de Axelse Rode Kruis-kolonne onder komman- NATUURZUIVER SK OPWEKKEND VERKWIKKEND dant P. Mechielsen wist na een eerste plaats te hebben veroverd bij de provinciale kampioenschap pen een eervolle negende plaats te bezetten bij de landelijke kampioenschappen te Schiedam. Op 24 juni organiseerde het Rode Kruis haar 5e wandeltocht en dit eerste lustrum werd groots opgezet. Een zeer groot aantal deelnemers, een défilé op de markt en des avonds een taptoe door de drumband van het Ned. Rode Kruis uit Den Haag maakten ook deze zaterdag voor Axel leven dig en vol vertier. Op 16 september organiseerde de wandelsport vereniging Emma een eerste Bevrijdingswandel tocht waarna Axel-Polen en de gemeente Axel op 19 september verder zorg droegen voor een een voudige doch waardige bevrijdingsviering. Een aantal Polen was ook op deze dag weer te gast in Axel. Er was dit jaar nog een 50-jarige vereniging, n.l. de Vereniging van Zeeuwsche Fokkers VVZF, die dit jubileum vierde op 6 december. Na een ge slaagde premiekeuring kwamen de leden met hun dames en genodigden gezellig bijeen in Paviljoen Zomerlust en werd daar de geschiedenis uit deze 50 jaar nog eens uitvoerig nagegaan. Ook werden enkele filmpjes vertoond van belangrijke evenemen ten op paardenfokkersgebied. ENKELE GREPEN UIT VERDERE GEBEURTENISSEN. Op het terrein der V.V.Z.F. vonden ook dit jaar weer diverse keuringen plaats.. Niettegenstaande de steeds verder gaande me chanisatie gaat de paardenfokkerij nog steeds voort, en staat Zeeuwsch-Vlaanderen nog altijd hoog ge noteerd wat betreft de kwaliteit der dieren. Op 25 januari vond de oprichting plaats van de stichting „Protestants Christelijke Bejaardenzorg te Axel en omgeving". Een extra vermelding verdient in dit overzicht zeker ook nog mevr. Wolfert-Lensen die het nodig vond dat de bejaarden in „Zorgvliet" een televisie toestel kregen en er in haar eentje op uit ging om dit bij elkaar te zamelen. Iets waarin zij in korte tijd in slaagde en waarmee zij de dank verdiende van Ouden van Dagen en van de burgerij voor haar lofwaardig initiatief. Voor de schooljeugd werden ook dit jaar weer meerdere tentoonstellingen georganiseerd over be paalde takken van de nederlandse industrie. '20 Juni was nogmaals een dag van een 50-jarig bestaan, nu van de Z.V.T.M., onze eigen ver voersonderneming die in 1911 werd opgericht om te beginnen met het opbouwen van een tramwegen net door Z.-Vlaanderen. Een net dat nu weer ge heel is verdwenen maar een bedrijf dat nog altijd zorgt voor communicatie tusen de vele plaatsen onderling, en het isolement van vele kleine dorpjes en gehuchten opheft. Stellig blijft er altijd nog te wensen over maar de Z.V.T.M. heeft zeker veel bijgedragen tot de ontwikkeling van onze streek, en de onderscheiding die bij deze gelegenheid aan de direkteur ir J. F. Denie werd verleend is zeker verdiend. 29 Juni stond Axel in het teken van militair ver toon, door het vertrek van de Kon. Marechaussee uit Axel. Stellig stemde het vertrek van dit wapen uit Axel tot droefenis, doch anderzijds was de marechaussee zo vol waardering over de prettige kontakten die hier steeds zijn geweest, dat deze opheffing niet met stille trom verliep. Het optreden van het tamboerskorps der Kon. Marechaussee en van het zangkoor van dit korps waren de hoogte punten bij dit officiële afscheid. Van 8—10 juli volgde een tweede militair be zoek aan Axel, ditmaal van de marine, nu Hr. Ms Axel een driedaags bezoek bracht aan Axel. De bemanning werd een gezellige avond aangeboden, terwijl gelegenheid bestond om het schip te be zichtigen. Bij het vertrek mocht een groep leerlin gen van de technische school een vaartocht mee maken over de Wester-Schelde. 12 Juli was voor de omgeving van Axel een onheilsdag. Een zware windhoos ging langs de rand van Axel en vele honderden bomen, o.a. op de Sasdijk vielen tientallen bomen aan de wind ten offer. Ook enkele schuren bleken tegen het brute geweld van de wind niet bestand. Persoonlijke on gevallen kwamen gelukkig niet voor. Op 1 september nam de heer D. de Putter offi- cieël afscheid als veearts en hoofd van de kring Axel van de Vleeskeuringsdienst, en werd als zo danig opgevolgd door de heer J. Jansen. Het eind van het jaar had tenslotte de evenemen ten die wij van alle jaren kennen de intocht van St. Nicolaas verzorgd door het Streekcentrum, de kerstbomen die de bezoekers van Axel aan de rand van de kom verwelkomen, de Jaarmarkt, de Kerst tentoonstellingen van konijnen, hoenders en duiven en die van kanaries. Alleen de traditionele Kerst uitvoering van Asaf ontbrak dit jaar. 1961 had ook zijn droeve zijde, enkele vooraan staande oud-Axelaars overleden op 19 januari te Amersfoort op 87-jarige leeftijd mr. P. Dieleman; terwijl eind augustus in Ontario (Canada) overleed de heer C. Hamelink, oud lid van Ged. Staten van Zeeland. Enkele bedrijfsongevallen met dodelijke afloop kwamen voor en helaas eiste ook het ver keer weer zijn tol, die helaas ook met enkele men senlevens betaald moesten worden. Bij dit laatste willen wij dan zeker ook vermel den de moeite die de afdeling Axel van het Ver bond voor Veilig Verkeer zich steeds maar weer getroost, om een ieder de kennis van de verkeers regels bij te brengen. Zowel het onderricht op de scholen als de kursus voor volwassenen werd weer onverminderd voortgezet. OUD EN NIEUW Het Oudejaar stemt altijd enigszins weemoedig. Men is dan geneigd om in een min of meer ge drukte stemming het afgelopen jaar te overzien en daarover te gaan mijmeren. Dit is geen nieuws. Iedereen weet het, iedereen praat daarover en zelfs ons zou de lust bekruipen in dit hoekje daarover eveneens te gaan mijmeren. Wij willen dit evenwel niet doen. Wij zouden onze lezeressen en lezers willen uitnodigen, de laatste dag van het jaar eens opgewekt de ze geningen van het afgelopen jaar te gaan tellen. U kent toch dat versje wel „Tel uw zegeningen, tel ze één voor één, en vergeet er geen", of hoe het dan ook is Als ieder dat eens deed, dan zou de oudejaars dag bij de meesten toch wel in een ander licht ko men te staan. Wanneer men jarig is, gaat men toch ook aan de vooravond daarvan niet zitten mijmeren Wei neen, men verheugt zich al op de komende dag de eerste dag van het nieuwe levensjaar. Laten wij daarom blij van zin, allen bovenstaand advies eens opvolgen. Dit zal ook voor Uw ze nuwgestel misschien beter zijn dan al dat gepieker. En dan volgt vanzelf het nieuwe jaar 1 ja nuari 1962. Natuurlijk weet nog niemand, wat 1962 ons zal brengen. Helderziendheid, waarzeggerij en koffiedik kunnen wij in dit verband wel naar het land van de sprookjes verwijzen. Daarom zullen wij het nieuwe jaar ook moeten begroeten als een onbeschreven blad. Een onbeschreven blad, ja, maar met dien ver stande, dat dit blad toch wel reeds geschreven is, omdat God de geschiedenis schrijft en ook voor 1962 reeds geschreven heeft. Daarom kan hij, die in God gelooft, ook het nieuwe jaar ingaan in de wetenschap „Wat de toekomst brengen moge. Mij geleidt des Heren hand". Als redaktie en medewerkers van de „Axelse Courant" wensen wij U allen EEN GEZEGEND 1962. Alles bijeen gezien menen wij dat Axel tevreden kan zijn over 1961. Er was leven en vertier het toeristische bezoek in Jeugdherberg en op het kam peerterrein was bevredigend. Zaterdags zagen wij regelmatig bussen met Belgische toeristen die hun inkopen kwamen doen en mosselen eten. Het aantal nieuwe woningen steeg en er werd ook verder gewerkt om de bewoonbaarheid van Axel nog verder te verbeteren. Er werden zaken venieuwd en uitgebreid. Moge het ook in 1962 zo zijn en mogen gemeentebestuur, middenstanders, verenigingen en allen die hier op enigerlei wijze bij betrokken zijn elk voor zich en in onderlinge sa menwerking verder werken aan de groei en bloei van onze gemeente en het behoud en de versterking van haar positie als centraal punt van Oost Z.-Vl. op velerlei gebied.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1961 | | pagina 1