Kinder- - en jeugdliteratuur Recordomzet mossels Rondleidingen Abdij aanvraag afvalstoffen wetvergunning gemeente tholen Opslag van kernafval Weg Sint Philipsland Voorlichting grondwater IN BEROEP 500 Gulden voor scouting Misser PTT? Demonstratie blokfluiten G.s. tegen nieuw kanaal Twee vromen met omen loopt tilt op een mitrde m Een tent samen lezen geeft ook veel te vrezen wie ontarat er de tent graaq vol kreuken^ Donderdag 14 april 1988 Zaterdag 23 april wordt in Brugge een studie- en ontmoetings dag georganiseerd over jeugd- en kinderliteratuur in Neder land en België. Er zijn aparte onderdelen op het programma' voor de jeugd en voor volwassenen. COMMISSI E S Volwassenen Meedoen D provinciale griffie PAK EVEN UW ZAKBOEKJE Ondanks enkele verbeteringen zal het Krammerslui- zencomplex de langzaamste sluis van Nederland blij ven. Dat meldt het jaarverslag van de Vereniging tot Bevordering der Zeeuwse Visserijbelangen Zevibel. De belangenorganisatie bestaat dit jaar veertig jaar. Neem nu een abonnement. Voor slechts 68 cent per week wordt volop informatie over Tholen en St. Philipsland verstrekt. Bel nu 01665-2752 of vul de bon in en u krijgt de Eendrachtbode een maand gratis. ABDIJ IEUWS Sint Philipsland en rond de vijf honderd bij het veerplein bij Anna-Jacobapolder. Als half dit jaar het veer wordt opgeheven, zal de verkeersstroom nog klei ner worden. De weg heeft dan geen doorgaande functie meer. Provinciale staten beslissen 20 mei over het krediet. Provinciale staten wordt gevraagd vijfhonderd duizend gulden uit te trekken voor de reconstructie van de provinciale weg Sint Philipsland- Zijpe. De weg bestaat uit betonplaten en op sommige plaatsen zijn die platen zo slecht, dat zij verwijderd moeten worden. Ervoor in de plaats komen asfaltgedeelten. Dat is aan het begin van de weg, net ten westen van de bebouwde kom van Sint Philipsland, tot aan de Oude Weg en ter hoogte van de Bruintjeskreek. De betonplaten zijn in 1937 op Uit onderzoek van provinciale de weg aangebracht. Een deel daarvan is in de loop der tijd ver nieuwd. De platen zijn 3x15 meter. De breedte van de weg bedraagt zes meter en aan weerskanten zijn nog randen van veertig centimeter keibestrating. Dat is vooral gedaan om het overgroeien van gras op de be tonplaten te verhinderen. De weg is niet gefundeerd en de verbinding (verdeuveling) tussen de platen is onvoldoende. Dat heeft tot gevolg, dat er hoogte verschillen zijn ontstaan tussen de platen onderling. Er is als het ware een trapjesvorm (stepping) ontstaan: gelijk aan de rijrichting ligt de volgende plaat iets lager. Dit verschijnsel leidt tot de "be tonwegcadans". Op sommige punten is het verschil al opgelo pen tot twintig millimeter. Door de slechte ondergrond zijn er ook scheuren in het beton gekomen. De vijf ton is nodig om de twee slechtste stukken te ontdoen van de betonplaten en de weggedeel ten te asfalteren. Uit de onderhoudspost op de be groting is dertig duizend gulden nodig voor het onderhoud aan de rest van de weg: het schoonma ken en vullen van de voegen en scheuren. van waterstaat blijkt, dat per dag zo'n 1.300 auto's over de weg rijden ter hoogte van het dorp De stichting katholiek onderwijs Sint Jansteen heeft beroep aan getekend tegen het besluit van de gemeenteraad van Hulst geen geld beschikbaar te stellen voor vernieuwing van de bedekking van het platte dak van de basis school (voormalige kleuter school). De derde kamer uit gedeputeerde staten hoort het schoolbestuur en het gemeentebestuur in een openbare zitting op dinsdag 19 april, 10.00 uur. De tweede kamer uit gedepu teerde staten heeft vier zittingen op 19 april en alle hebben zij be trekking op aanvragen algemene bijstandswet. De zittingen zijn om 10.20, 10.40, 11.00 en 11.20 uur en aan de orde zijn besluiten van de gemeentebestu ren van Hulst, Aardenburg, Kort- gene en Terneuzen. Alle zittingen zijn openbaar. Zij worden gehouden in het provin ciehuis, Sint Pieterstraat 42, Middelburg. M De statencommissie voor welzijn verqadert maandag 18 april, 14.00 uur. Op de agenda staan de bijstelling van het woonwagenplan, kinder opvang en subsidies voor het Zeeuws Tijdschrift en voor de aanschaf van een twee-manualig clavecimbel. De commissie praat ook over de ondersteuningsfunc tie van de provincie in de volwas seneneducatie. De commissie ziekenhuiszorg van de provinciale raad voor de volksgezondheid bespreekt de revalidatievoorzieningen in Zee land om daarover aan de raad te kunnen adviseren. De vergadering wordt gehouden op woensdag 20 april, 14.45 uur, in Terminus, F. den Hollan derlaan 37, Goes. De statencommissie voor ruimte lijke ordening vergadert vrijdag 22 april, 9.30 uur. Geagendeerd zijn subsidies op de aankoop van twee terreinen met riet- en grasland in de Baarzand- se Kreek door de stichting Het Zeeuwse Landschap. De project nota over de aanpassing van de weg Terneuzen-Terhole, ter hoogte van Zaamslag, staat ter discussie, evenals de bijstelling van het woonwagenplan. Alle vergaderingen beginnen met spreekrecht voor het publiek. De vergaderingen van de staten commissies zijn belegd in het provinciehuis, Sint Pieterstraat 42, Middelburg. De vergaderstukken liggen ter in zage in het informatiecentrum van de provincie, Abdij 9, Mid delburg. BI Met ingang van 1 mei worden er weer rondleidingen verzorgd in de Abdij van Middelburg. Bezocht worden onder meer de Kloostergang, de Kapittelzaal, de Nieuwe Kerk, de Koorkerk, de Statenzaal en de keldergewelven: de crypte. Onderdeel vormt bovendien een bezoek aan de tapijtzaal in het Zeeuws Museum. informatie is in het Nederlands en het Duits voorhanden. In die zaal hangen de wandtapij ten met daarop verbeeld de zeeslagen tegen de Spanjaarden. De tapijten zijn uit het eind van de zestiende en het begin van de zeventiende eeuw. De Abdij is gesticht in 1150. Norbertijnen of witheren (door de witte pijen) woonden en werkten er tot in 1 574 Willem van Oranje de Abdij bezette en Middelburg bevrijdde van de Spaande over heersers. Ook Willem van Oranje is in een wandtapijt vereeuwigd. De rondleidingen door de Abdij worden verzorgd in het Neder lands, het Frans, Engels en Duits. Een folder met de belangrijkste De kosten van de wandeling be dragen vijf gulden per volwasse ne en 3,50 gulden voor kinderen van zes tot en met zeventien jaar en voor houders van de CJP- kaart, een pas-65 en een mu seumjaarkaart. Bij groepen wordt het gereduceerde tarief van 3,50 gulden per persoon gerekend en een groep bestaat uit ten minste twintig mensen. De folder over de rondleidingen is verkrijgbaar bij het informatie centrum van de provincie, Abdij 9, postbus 6001, 4330 LA Mid delburg, 01180-31400. Al vanaf februari dit jaar hebben kinderen zich op de dag voorbe reid door het lezen van boeken. In Zeeland zijn dat kinderen uit Oostburg en Middelburg. Ook jongeren vanuit de Belgische pro vincies Oost- en West- Vlaanderen hebben die voorbe reidingen getroffen. Het is de be doeling, dat zij over de boeken praten in gespreksgroepen en ook kennis maken met de schrij vers van die boeken. Andere onderdelen in het jonge renprogramma zijn een vertel- halfuurtje door Wim Hofman en een optreden van Teater Leen Persijn met "Ondersteboven". Voor de volwassenen zijn er drie terreinen, waarover inleidingen worden gehouden: de criteria van de kritiek, criteria en techni sche problemen van de uitgevers en kinder- en jeugdliteratuur op school. De inleiders zijn Wim Hofman uit Vlissingen, Agnes Verboven uit Hasselt en Bregje Boonstra uit Amsterdam voor criteria van de kritiek. In het uit geversonderdeel treden op Rudy van Schoonbeek uit Antwerpen, Nelleke Burms, eveneens uit Antwerpen en Lieven Sercu uit Tielt. Kinder- en jeugdliteratuur op school wordt nader toegelicht door Guido Van Puyenbroek uit Sint-Niklaas, Rita Ghesquiere uit Oud-Heverlee en Jon Louws uit Middelburg. Per onderwerp wor den steeds de Vlaamse en de Ne derlandse kanten belicht. Een algemene inleiding met aan dacht voor de gelijkenissen en verschillen gaat vooraf aan de verhandelingen over de deelge bieden. Jan van Coillie verzorgt die alge mene inleiding. De studie- en ontmoetingsdag is onderdeel van de interprovinciale culturele uitwisseling tussen de Belgische provincies Oost- en West-Vlaanderen en Zeeland. De bijeenkomst is in het Provinci aal Hóf van de provincie West- Vlaanderen, aan de Markt in Het grondwaterbeleidsplan wordt toegelicht op bijeen komsten, die verspreid over de provincie worden gehouden. De voorlichtingsbijeenkomsten zijn in: Middelburg, 18 april, Informatie centrum provincie, Abdij 9; Oostburg, 21 april, Den Hoek zak, Langestraat 1 Hulst, 25 april, Den Dullaert, Sportlaan 14; Brugge, het programma begint om half tien en eindigt om half vijf met een receptie. Inschrijving op het volwassenen programma is nog mogelijk. Deelneming aan de studie- en ontmoetingsdag is gratis, inclu sief het vervoer vanuit Middel burg en de lunch. Nadere infor matie en aanmeldingen kunnen worden gericht aan het bureau cultuur van de provincie, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, te lefoon 01180-31494, de heer A.J.M. Willemse. Haamstede, 27 april, De Schut- se, Juliahastraat 22. Alle bijeenkomsten beginnen om acht uur 's avonds. De Goese bijeenkomst is al ach ter de rug. In het grondwaterbeleidsplan wordt aangegeven hoe de pro vincie denkt over de winning van grondwater, aan welke voor waarden daarbij moet worden voldaan, welke gebieden (extra) bescherming nodig hebben en voor welke doeleinden het grondwater allemaal wordt ge bruikt. Voor de Schouwse dui nen is een apart plan opgesteld. Een samenvatting van de plan nen is gratis verkrijgbaar bij het informatiecentrum van de pro vincie. De nota zelf, die uit ver schillende onderdelen en kaarten bestaat is te koop in het centrum. Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg telefoon 01180-31402 Gedeputeerde Staten van Zeeland maken op grond van artikel 12 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne het volgende bekend. Aanvraag: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen heeft op 2 maart 1988 bij hen een aanvraag ingediend om vergunning ingevolge de Afvalstoffenwet voor de stortplaats "Tuttelhoek" te Scherpenisse, kadastraal bekend Scherpenisse, sectie F, num mer 278, plaatselijk gemerkt Gatweg. Ter inzage: De aanvraag met bijlagen en overige stukken liggen voor een ieder ter inzage van 14 april 1988 tot en met 16 mei 1988 op de volgende plaatsen en tijden: in het gemeentehuis van Tholen, op werkdagen van 9-12 en van 14-16 uur en voorts op maandagavond van 17-20 uur in de Openbare Bibliotheek, Markt 58 te Sint Maar tensdijk. op het bureau Milieuzaken van de provinciale griffie, St. Pieterstraat 42 te Middel burg, op werkdagen van 9-12 en van 14-16 uur. Na 16 mei 1988 tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld te gen de vergunning, liggen de stukken ter inzage op bovengenoemde plaatsen op werkda gen van 9-12 en van 14-16 uur. Bezwaren: Een ieder kan bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, St. Pieterstraat 42, 4331 EW Middel burg een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen het geven van de gevraagde vergun ning en wel tot en met 16 mei 1988. Tegelijkertijd met het indienen van een bezwaarschrift kan een verzoek worden ingediend om persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Indien daarom verzocht wordt, kunnen tot en met 9 mei 1988 tegen de aanvraag mondelin ge bezwaren worden ingebracht. Hierbij wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld aanwezig te zijn (telef. 01180-31350). Middelburg, 13 april 1988. sint pieterstraat 42, postbus 6001, 4330 la middelburg, tel. 01180-31011 Een heleboel keren naar de super markt, net zoveel keren naar de glasbak, fietsen wassen, auto's poetsen, afwas doen en stofzui gen, allemaal karweitjes waarmee menig 'heitje' werd verdiend. Dat het deze keer geen kwartjes waren bleek wel toen de opbrengst be kend was: ruim 500 gulden werd door de Scouting-jeugd bijeenge bracht om de kas van de Heenetrecht-groep te spekken. Enkele van de Thoolse scouting jongens gingen zelfs naar Poort vliet. Daar was ook van alles te doen. Er moest o.a. een tuintje worden gespit, ook dat werd ge klaard. Maar de scouting kan nog niet stil gaan zitten. Op zaterdag 23 april gaan ze weer mee om spullen voor de rommelmarkt op te halen, en op 30 april zijn ze op de Thoolse Markt in de weer om bij deze drukke bezigheid mee te helpen. Programma SLOTH tel. 01660-4004. Ether 106.5 Mhz/FM, kabel 89.9 Mhz. donderdag: 18.00-19.30 uur Rondom zestig 19.30-20.30 uur American hour vrijdag: 17.00-18.00 uur Vliegende schijven 18.00-19.30 uur Weekend voor de deur 19.30-20.30 uur Er is hoop Zaterdag: 11.0Ö-12.00 uur Music Machine 12.00-12.30 uur Ditjes en Datjes 12.30-14.00 uur Sloth accent 14.00-16.00 uur De verzoekhoek 16.00-18.00 uur De hak op de tak show 17.30 Sportprogramma Tribune Zondag: 11.30-14.30 uur De Zevensprong 14.30-15.30 uur Radiogem. Bloemendaal 15.30-16.30 uur Viva la Musica 16.30-18.30 uur Jazz in de polder 18.30-19.30 uurMuziek uit vervlogen tijden 19.30-20.30 uur Dienst Thoolse kerken Concert: De Orgelkring Steenber gen organiseert zondag het laatste concert van het seizoen. In de Ned. Herv. Kerk treden op het Bredase kamerkoor Canteleer en organist Flip Veldmans. Aanvang 15.30 uur. Tuindag 23 april. De Tros organi seert op 23 april de Nationale Tuindag, in het kader van de t.v- cursus 'Eten uit eigen tuin'. Er zal die dag een consulent aanwezig zijn in het tuincentrum Intratuin aan de Halsterseweg in Halsteren. THOLEN 16 apr. Bijeenkomst Natuurver., Meulvliet 9.30 u. 16 apr. Tweedehands boeken beurs, de Wingerd 10-16.30 u. 16 apr. Oriëntatierit MAC, Zoek weg 19 u. 16 apr. Open dag Montessori- onderwijs 10-12 u. 17 apr. Competitiewedstr. hsv De Pieterman 20 apr. NCVB, 'Schoonheid en gezonde voeding', Visnet 19.30 u. 22 apr. Bejaardensoos, Ten Anker 14 u. 23 apr. Voorjaarsmanifestatie Zeeuwse Milieudag 23 apr. Ophalen spullen rom melmarkt 27 apr. Excursie Natuurver, naar Zeeuwse weg, 18.45 u. 27 apr. Bejaardensoos 'Ouderen in het verkeer', Ten Anker 14 u. 30 apr. Rommelmarkt OUD VOSSEMEER 16 apr. Rommelmarkt, die Hee- netrechtschool 10-13 u. 22 apr. Bingomiddag Anbo, Vos- senkuil 14 u. 22 en 23 apr. Occasionshow, hal Barenbrug 6 mei Optreden BZN, hal Ba renbrug SINT ANNALAND 16 apr. open dag GVT Philadel phia Annewas 9-12, 14-17 u. 23 apr. Ophalen spullen rommel markt Accelerando v.a. 9.30 u. 23 apr. Bibliotheekdag, 11 u. 25 apr. Plattelandsvrouwen, thee avond, café Van Dijke 19.30 u. SINT MAARTENSDIJK 14 apr. Jaarvergad. FNV Tholen, café Smerdiek 19.45 u. 29 apr. Zang- en orgelavond 'God, Nederland en Oranje, Maartenskerk 19 u. PTT Telecommunicatie heeft blijkbaar niet best opgelet bij het samenstellen van de nieuwe tele foongids voor West-Brabant, Tholen en Sint-Philipsland. Wat is het geval? Al enkele maanden verschijnen bijna dagelijks advertenties in de dagbladen om de mensen er op te wijzen dat het alarmnummer voor brandweer, politie en ambulance is gewijzigd in: 06-11. De in fraai lila uitgevoerde gids nummer 22 meldt echter, zowel op de omslag als bij elke plaats afzonderlijk, nog het oude nummer 0011! Of nu onoplettendheid de oorzaak is, of dat druktechnisch er geen moge lijkheid was om het nieuwe num mer op te nemen: voor de hulpverlening in noodsituaties is het natuurlijk geenbeste zaak. SCHERPENISSE 21 apr. Plattelandsvr. over 'de tuin', Holland Huis 20 u. POORTVLIET 19 apr. Vergeet-mij-niet, thema avond fotografie, Stoofstr. 22 20-22.30 u. SINT PHILIPSLAND 16 apr. Zeeuwse milieukaravaan BERGEN OP ZOOM t/m 21 apr. Expositie Fotogroep Nadir, foyer ABG t/m 2 mei Wandtapijten uit Oude naarde, Markiezenhof 14-17 u. t/m 1 mei Pieter d'Hont, beeld houwer. Markiezenhof, stichting Etcetera, 14-17 u. 16 apr. Popgroep Rhinocaps, Bot te Hommel 21 u. 23 apr. Concert Camerata Bern, Stoelemat 20.15 u. 23 apr. Popgroep Ivy Green, Botte Hommel 21 u. film film film ROXY 1: Nuts - a.l., dag 20.15 u„ De gemeenteraad van Borsele heeft besloten de procedure voor de afgifte van een bouwver gunning voor het COVRA- complex op te schorten in afwach ting van de resultaten van een on derzoek naar mogelijke alternatie ve lokaties voor het complex in het Borselse deel van het Sloegebied. Met dit onderzoek mag hooguit twee maanden zijn gemoeid. De raad heeft b en w opgedragen voor het onderzoek een werkgroep in te stellen waarin deskundigen van ge meente, provincie en rijk zitting hebben. Als er geen aanvaardbaar alternatief uit het onderzoek rolt, wordt de procedure om het COVRA-complex in Borsseleppl- der te zetten, vervolgd. Door het raadsbesluit is niet alleen de proce dure rond de COVRA tijdelijk op geschort, maar ook daarmee ver band houdende verzoeken van de PZEM voor het ophogen van een bouwterrein en het verplaatsen van hoogspanningsmasten. Naast de bouwvergunning heeft de CO VRA ook een vergunning krach tens de Kernenergiewet en een lo zingsvergunning op grond van de Wet verontreiniging oppervlakte wateren aangevraagd. Gezien de gecoördineerde procedure rond de verschillende vergunningaanvra gen hebben de betrokken ministe ries en rijkswaterstaat de provincie - als coördinerende instantie - la ten weten rekening te zullen hou den met de opschorting van de planologische procedure. Dit bete kent dat de procedure -als er geen andere lokatie wordt gevonden- in geval twee maanden langer in beslag zal nemen als eerst voor zien. Als er een aanvaardbaar al ternatief wordt gevonden, moeten nieuwe proedures in gang worden gezet. vr 19 en 21.30 u., za 14, 19 en 21.30 u., zo 14, 16.30, 19 en 21.30 u. ROXY 2: Dirty dancing - a.l., dag 20 u., vr 19 en 21.30 u., za 14, 19 en 21.30 u., zo 14, 16.30, 19 en 21.30 u. CINEMACTUEEL 1: The last emperor - a.l., dag 20 u., za en zo 14 en 20 u. CINEMACTUEEL 2: Amster damned - a.l., dag 20 u., vr 19 en 21.30 u., za 14, 19 en 21.30 u., zo 14, 16.30, 19 en 21.30 u. CINEMACTUEEL 3: Fatal at traction - 12 j., dag 20 u., vr en za 19 en 21.30 u., zo 16.30, 19 en 21.30 u. De nieuwe avonturen van Benji - a.l., za en zo 14 u. De Zeeuwse Muziekschool ver zorgt op 23 april een demonstratie op verschillende blokfluiten. Naast een historisch overzicht, waarbij ook de vele mogelijkhe den van de blokfluit worden be licht, zal tevens ruime aandacht worden geschonken aan het sa men muziek maken. Daarom wordt door de muziekschoolleer lingen een gevarieerd programma ten gehore worden gebracht. Ook bestaat de mogelijkheid tot het uitproberen van dit reeds eeuwen bekende instrument. Zowel kinderen als volwassenen zijn op 23 april, van 16.00 tot 17.00 uur, welkom in Meulvliet in Tholen. Als docenten zijn de da mes Van Herwijnen-Dingemans en Van 't Veer aanwezig. Gedeputeerde staten van Zeeland hebben de vaste commissie van verkeer en waterstaat uit de Twee de Kamer gevraagd goedkeuring te onthouden aan het structuur schema vaarwegen op het punt van het Baalhoekkanaal als inter nationale vaarverbinding. In het verleden hebben g.s. her haaldelijk bezwaar gemaakt tegen de mogelijke aanleg van het Baal hoekkanaal tussen de Wester- schelde en het havengebied van Antwerpen aan de linker Schelde- oever. Er is volgens hen ook geen aanleiding op basis van het struc tuurschema te verlangen, de gron den in het tracé voorshands in het streekplan te reserveren. In 1981 hebben provinciale staten van Zeeland het Baalhoekkanaal uit het streekplan Oost Zeeuwsch- Vlaanderen gestjirapt. Het bestuur hield zich in 1987 ver der bezig met de Roompotsluis en de inrichting van Neeltje Jans. Ook werd uitvoerig gesproken over de problemen die zich voor deden tussen de kokkel- en de mosselvisserij op de Oosterschel- de. In het bestuur van Zevibel is de vacature voor Tholen nog steeds niet opgevuld. Alleen in de oestersector bleef het ledental (5) ongewijzigd. De kokhanensector groeide met 2 bedrijven tot 15, de mosselsector met 3 tot 73. In de kottersector nam het aantal sche pen met 1 toe tot 59. De garnalenvisserij in Zeeland heeft wat in betekenis ingeboet, meldt het verslag. Er werd zowel in Breskens als Colijnsplaatmin- der aangevoerd en ook de prijs lag lager (in Colijnsplaat zelfs f. 1,58 per kilo). Het grootste deel van de aanvoer was voor het binnenland bestemd. Zevibel constateert, dat in de platvis- en rondvisserij door de vele spanningen (vangstverbo den e.d.) en toenemende onderlin ge verschillen de bestuurskracht sterk is afgenomen. De vissers hebben nog steeds geen begrijpe lijke en realistische verklaring ge kregen over de noodzaak van de quotering, stelt Zevibel. In de kokkelsector waren de vangsten goed te noemen; de mos selsector kende weliswaar een re cord opbrengst van ongeveer 69 miljoen gulden, maar een meer re gelmatige productie is, aldus Zevi bel, gewenst voor het behoud van de afzetgebieden. De afzet in het binnenland groeide met 3.5%, maar die aan inleggerijen daalde met hetzelfde percentage. Van de totale afzet gaat 36% naar België en 21.5% naar Frankrijk. Naam Adres Woonplaats..

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 1988 | | pagina 7