l! 'I NIEUWS-, en ADVERTENTIEBLAD n 1885. hé 'P PUBLICATIE. - b u i t a: Dit blaó verschijnt eiken Zaterdag, 'j ïj~ per 3 mbandcnfranco per post »5 cents. Ingezonden stukken ■".ridag \-ngetoacht. enden vóór Don< ei dag- De l'urgemeest -r terne; ite Tholen gele* op de cirmlaire ..in den commisjnrde K iii:«in deze vincie. dd IS December 1884. A Ni. 976, In afdeel ng ('Provinciaal blad Pu. W 01, i iv.ende voorscluiiicn voor <le behandeling van r.in.ragen om eenc buitengewone machtiging tot Let schieten of verdiijveti vau schadelijk gedierte, maakt I ok.-:id ('at v rtaan al de verznekschri f> en ter bekoming ..",n boiieuge-vono machtigingen lot net verdrijven of »ch.;ten van schad -Jïjlc gedk-rv moeten v arden ingezonden bij don bar, criieester der woonplaat i van belanghebbenden. duur tuMdel vaneen ïtirm 1 i< r ia bchO'.H: ingeM'ild en do ar den ami vrager onde-rte.'.Veiid te worden, welke formulieren ter secretarie vivkrijgT baar v jn', dat voortaan «>v aanvragen, als bov n be doeld rechtstreeks zonder dissel'erkj.'insf va» den burgemeester bij den conu.'i -naris des koning» ingediend, niet meer zal werden beschikt. Januari 1885. 'i jaren voortzetten niet den een boven van den ander' I en nntith >1 U'jiiFD T A O 1. Advertention mn 1 tot 4 regels 40 cents; iedere regel meer 10 cents: groote ^etters naar plaatsruimte. Elke advertentie, 3 inaal ter plaatsing opgegeven,, wordt sleolus :l maal in rekening gebracht. U.M. Feest en het lichaam. raadselachtig; miusmen doortrokken wordt, welke inïf. *i.lier, of t.p kosten epidemische ziekten vercor; *:en, v.-annecr plot- j sc inge verandering', n der weersgesteldheid o: bij '.on lere toestanden die ziekten te voorsechijn toepen, die men als voorjaars-, i.ooier-, her/sl- en winter ziekten bestempelt, dan mag diegene zich daa.-aau we' vrijelijk blootstellei), die ecu sterk en krachtig lichaam heeft, maar zekerheid, da:, die iinloeden nid ongunstig op ons inv.-er- I ken zuilvii, heeft niemand. En zon - ijn er dan tulliwzo ongesteldheden, die tnen, trots het i auw- an juiste leefregelen, trots alle zicbzelveri en zijn levena- op eenvoudigheid Dagen n uitstaan Voor alle dingen moeten zij v h :lhig der phantas e er!'inderct:, wik .r.hte ijE reeds vroegtijdig door liet a van v<; v.Jom I. tuut ontwil, keld wor'. 'ei. door hfct aj-wekv:eu v:u oabe reikbnre -eh.ni cu bet rt en, die teiie onte vredenheid mei he' !pïi)j i.pwokkcti, we.lkow i- dru nok h lichatnvhjk elz\jn ondermijnt, daar ge/A I optuigen nog i rder ;i ge;: oo „•eest. in en i.'.i lic- opmerkzaamheid Tuolcn, .tidel, trots alle vetenschap en gelëcrdh_i:l, niet alto'.l vermijden kan. Van die zii'l.l^n, wier onLsiaan wij '<im ver meden hebben of rii-U vermijden konden, zijn (.•enige ongeneeslijk, andere herstelbaar Van de ongeneeslijke!/ of die slechts tijdelijke verbetering of verzachung van lu i lijden toe laten. zijn er meer dun irien gcnmcnlijk denkt. Wnrr; vele ziekten kunnen ook genezen worden en wel ten deeie zoo volkomen, dat. er geeno mat. weeën -achter,b')ij>pn. il kotf! Vl.fr .s.lei-hs op ::oih, "dni tden 1 door de le'- enswij/eV.» ca arm- gewén de middelen de genecskraC'. f der, ratuur .oud lichaam, het "loögwtU.d.óel der rtienscho- i onder-leunt fin lies uit detr wij:; ruim?., wat il.l.e dager, bereikt, zoo .pi"de. grijze, mei. he- c'a.-.rnan hinderlijk kan zijn. Daartoe beboeren is men er in deu tegenwoovdigeii vredigitig terugJiicnoe op 'oeV» welbestuód hn met "echter geenszins j9c b/'.rijemeesh'r voó'rftoe^nil 0. J. Dl'. VtlLDEIt /AK" NOi 'A'AEN, haam, ilau t.-en -kc -<t in eer gezond-lichaam, won,rit kan. fccsokraehl.. dij hen c_ ontwikki - ieii, neet daarom het '.lokpstb -treven van ver- sticui, gc ouders z jn wahiode gt:.r.stkrncht bevor- deii het gduk des i-veitó,; zij ,1lui, beste he— I hoed middel tegen ziekte... hel. iivcVlijhsto genees- Kïiildül legen lichaineijjl;' lijdc- (lenietingen j dc-s leven behoeven ecjittg niet streng uiige- sliw.i, te worden, v.m.tin.- /jjn voor aeu v<-c i .sprniige da,izi-nd:'r1ci •jc-titiingtui, d-ö 'des I gcii.it.bnarfï.ir zijn, -v.ulAitj-y-ven strijd. ici'.-J Tj'fh tegci. ziel eu ;dicii."i.i.ïi. Ei/;, ta z Jo d.ior ecu v .r'staiidig Ipvcvi enundH ,den :'uvloi.-d v./ weci/ Algemeen tiid van doordrong'ei», da1 het beter is: ziek fc c :i tv v o o r k m e n, i-i a n e te gun e- zpïj. Luide, v.nr i'u, deze st. Jl'ng overal van <i' daken verkondigd. Doek. net is te vree zei. of liever, liet w wvke.lijk z.o<dat ui' 'i to dien opzi I le le ver gaat, dat aum zich, evenals bij aoAvcm diugfi., aan cttrdryeing schuldig mankt. Er zijn b. v scmirogen, die voor het minste t jcht e bevreesd zijn, die icli angstvallig afvragen, welke spijzen of dranken goed of kwBi.d die v./ alles i n n olies ge varen zier,, die he" lever e.i de- gezonuheid fce- ilr< i.j'D ongi .ukkigen .benemen zicnze.lvcn allen levci unOed en ge- en "jui.-t daardoor aan- iding t< ziekte. Weder anderen zijn er, die 'ii iedere.i iuensch een professor willen zier., omdati «ar litiinw bi v ering echts eei ie.uwkeurig-3 kennis u.i het uci-c c' jk l'chaaci roodig D, ui. iedere ekte te .er mijnerDi i- natuurlijk niets meer of minder dm ctne reesi i ijk e oerdrïi ving. Overdreven zorg voor de gezondheid, die zorg, schou w at m - in alles wat c.is omgeeft, i.u alles en drinken, doei eo laten, gevaar voor Ie gezondheid en het z.-'er teek én 'au eene reed; steldlc. ui xii iedere !even?perio.lc !i iiijne igene volmaaktheden en zijne sterke eo zwakke zijde, behoeften, zijne bijzouder de buiteirwereld. Iu de et, mcre bet or iv olrnaa1 s ie«h - jóe eigenaardig verhoud tegi ïov .•i :te leien-gare me tin verstand doorgebracht Wt-u vieh in het onver-; inijdeiijkc der met de jaron l,tm uueir lick - melijke zwak 'den schikken en zoo door rust co tevredenheid e.mi /.oovclv. zioklr,n ;ic.t hoofd- 'm"- den, die anders 1.4 h ven v,.ij den p-vciard i vei-oitter."".». r/-iedit flio e- mrer nog da i j we thai-- ii. weinige WeonJcn kennen '/(geen! vo.'int den grondslag eener verstandigdi - i. tick, d. i. de kunst om -ie g< mildheid ie be waren ro een lang '.Aukl.ig lev:.: te ver vt e ven. Mp ar er zijn zo \- e. o d n: en, welke huiten nzc schuld den ver -1: ndigs^e.' 'eetregel tegenwerkt: i en z el.icu veroorzakowaaraan wij gea cel on schuldig -.ijl». Ve' i n.r, mi niet zu-ku-n, om dat zi de kiem dnarvam ui huanc ouders over erfden e' oi< lat ü-v .soolzakelijk hun 1 een beroep hoeft opgedrongpn, 't "elk ii.ct'irrmi ge.tlei dech onvrriniclelijideels b., diigc varen .r de gezondby vorl ndeu i--, hen i wellicht ii sireken of ombind ffhri'eu vcra rtst, die als onguns.ig, al: ougeaOnd mi., cn oe- i worden. NVatmeer d; landman, t ie tri», een koud; regenbui i zijne natie kUercn aan het i; wanneer de soldaat ver- ij eeiiG tro.,'i?che hitte rnoct iriiz uren lang luid u w ,'ich. sterï be daar bij e ii itdorven zulke diepe studiën, als wel t ?ns voorgewen! worden, maar eene algeoieene kennis, ecne door ervaring verkregen weten* sclmp, een door oefening >ervrerven praci i-schc blik, cenc zekere geest.krnchl, vastheid en beslist heid, is voldoende om zich die kennis eigen te maken, welke noi.d/nkt i'jk is, om do:i ge- pn:,ke vt^.irzoi'gten ziekten u voorkomen of hare te vernietig;:'.,' *cor zoovc-r dit moge- kieu lijk t). zijn akker beploeg overvj.iien wordt e i lijf moet latei: dn ge moeiiriu'-e c iv -heu afleggen w nneer de en met inspam ing voor r.ette klasse /pre.;en i ondei STAATKl'WDtCiE KItD.WEK. Eer» passend slot :i he' jaar 1834. waari:. Je ja.'-hi op k 'loaiCn zulk een -.ooniam. bcziyLcM der poliiieki -v'orlsrnen ui!kf\ was de i. oezitnen ing van de- hauta-Luciftlcn-j door de Dj'!tav- lier.' stoute map van Peins -v. i ismarek rot n) veei g moter gew h tie ich« "iv* tl ■•■"ereien dan te - nex itie v-an Angr i'etjuera v'-'el vrordi iaawtg noc.i-d gebiod evengoe 1 df Miu- k.baiii ij het or. beide :;ouder eenig- re;1/..\>t*genaamd k »r de gereteud. tot let l"..ische koloniale bij l.plireui, maar door het zi?: l: j «te ha »*er.pi iatsliëeft 1v ite dicp-r i.\ bet door Jubr waiikte Kaapljin'i gene?'- n dezer bier- ich her 1 wat ogswüllii be- lio e mdéis bloed vei *a."..'.en, die t: dien opzichte voor Je indereu org moeten .-agEii, 1 dat ze nic vertroeteld nich aan dv>a. ver- hardingt'kuren -jc.dervrorpen wn i' n zij c.oeten hen -zooveel mogelijk het geuot sener gezonde 1 zuivere lucht gu": *n, hen niet o ervoedeti met grove prikkelende, zwaar te verteren spijzen, i hunne Ifdematen ti. ,-t door handen of nauvslui tende alefdi;!gst':kkeii samensnoeren, teil 'inde zoodoende r-'o s op den teedersten 'eeflijd, den aanleg tct oiekten en kw Jen te voortcmeu. Die zorg tnc et^n zij dan ook voor de vol ge .de .uolit inadenien, zoo menig w kmau in ven net stofdeeltjes of vergi.bi ;e 'uoipcn bezwanger- 1 d' lucht, ziji. dagelijks? b» iod ve l enen moet i )ii .i maar wi. a -l:e geval en - p, het een: oftlnogelij'; eid zon c:.reri Di- liet van de rl - gc-van gevnrc gaan, gtn i Godheid d gezindheid to kan wel iets j verminderen, is ondoenlijk, et lot, welk tn in 'p jcwa ijn, zij hen, iW <r»cht vinden licaaauis te verachten, ei te gevoe;eu En uann; 1de I 'ftaren .daan la.aurwetlPii In al zulke rd-!i om de 1 e i tcont- et /ich voe- oks beschoren ia Ut gedaan te heb de gebreken des zoodoende minder I r de iucht van -'.et i j.-land, Men plu 4a-Lucia.ia.ii ii L. v (3 reen w. 14 .mi Loelo'.ia. lauw kanaal i: iiiUi-bnci .in -r u i-rscb iden vieikaj geheel, en a in ng gedeeltelijk b i schenen een ve l su- oever m ike i der- h.ij ri 'ï.itai li- berg ac ilen ia h.iirb,,. nt Z. B. ei h e te van rdv* ge ligplto di b H; ervjafete Aan .rie zandig? aan hon- r v rij ho 'ge n marazijnr i' ijk. Het .ict- crlei kttnsw sset-fals Delagos- baai ■I c-Vrys, B u' a k ezr: ebrachi vu, .(■rindc r. <1 een hoofdli ky/M door de P rt-Natal Transvaal de tanden

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1885 | | pagina 1