en ADVERTENTIEBLAD :i a pot, No. 87 Zaterdag 24 Januari 1885., 11U1I11 J. Pit blad verschijnt eiken Zaterdag. Prij |>c:- 3 i i an-len, frinco per pest 05 cents. Ingezonden stukken worden vóór Donderdag- tnidda it.jewoc'// UIÏGJS V l.R: ïhc Ijiï y Advertentieii va.: i 4- regels 40 cent-, iedere regel meer 10 cents; groote letters naar plaatsruimte. Elke advertentie, 3 man'. ter plaaising opgegeven, wordt slechts 2 maal.in te' vin - gebracht. PUBLICATI NATIONALE MiLITiE. n ictf. ba 1 Dgewoo:is za. i dat waardij, was: zo< .inden v-meld dat mm zich 1 iii v or Ie o.'erlevjn.ig bewaar t te worden, bij een gr.,ot vuur unwelijks kon verwarmen, 'V'irc Ik: m, d a ie ie d kundigs bijzon- 1 rwi nirJrent wei winters z.,o*e!e treurige lerl den ui. ;u g .c-.run cm over den winter bijzonderheden vern.1 worden d&. nutreut deze. Bnrjemee» ter en Wolk uders derneenn Tïinon; I V:1" *96 sprvi-.en, v» .0.vare dvze en j; Vooral de win -t \an net jarr 1776 cio Gilet ar». '28 der wee vm «.ca 19 Augustus zoovele luiere, die cnn Jezt-Lue redenen u oe 1 ?,eer koud geweest zijn. Het vroor :n die dagen 1861 tabr! il :.o. 72 oude g"sc.in'Jlvk- 1 .T'tnv.. staan, evenmin zóó streng, dat een persoon het o. a. i •,'ui.r Brc: gon 'j deze te kennis van belanghebbend*»»»: aan de vergetelheid ontrukt gev.arden. Een'.;, oorde. i l 111 «R Derdauische ourai t" vr. dat bet gister van cl.- in bet vorige jaar v.orde bepaald verlaal van karde w-iicrs •- init m< .1 'die dage i, eer n i Wel aan de hand t <1 1 c - nationale Militie i,gesc lyvenen. b«-;.eve s -h da;v- j da„ .,ok nict ,n ODZe gest iiedtmissen, dan van voor h- /eval bra .d u-.,cht uitbr-kei cv U" 'igemaakte al ,.u,be.,schc voor »■-: ->p d. „f het l,ulst ,ler te i w. Va„ a,,ie,e u,j werkt» - r I,-1, >-,m. te kun:» ,el ru l r, •crretaric ter lezn:g zullen i-ede. Ags-.-a '-.ï.i lei» - M d.'« 2»«« Jeau.-i 1S8C v' "Jt T a'8" dlar °:,e 1M V,e,:der cu,. ..'teil ,.il!e Mer I- d*t tege-i ragbter er, ljjst, 1,innen den tija «lor •".ekeimiaan. in oai atoet o. a. de wuitcr .gen: .Naardien her r. zuik een strenge rotst, ne>':.rleg,fjiig, •.•v.r- \w. ,i worden inge' -«rot ;jrrl,b gl'Wee 4 '!1J'6 het govoge te dood j u!s men leg a oordig hee.fi *e - r. ezen is, <;-.t bij Jen u.n.'it! i: de> Kon.ngs in de provincie. de luclU v .cl. M«ar nDLetnin werd hij de braudsj- iitu, iuge.it' van brand, spoedig door 'ni.idöl vu» .-u i do.-r dc .ondige bev Visstukken als oen zegen 6esoh"U«1 -julat bij b jbracht toavriezen .1 dus va" gt-i r: nut kunnen ?\,v resta.vfd vc/jookx'.rift op ongewgeld papieonde- tot a i ojd »udoi» der pist, welk«« toen geheel heeft een welmecnend ocrstvnder nm liet r-.- Uu-kend door hen, die zv inbrengi; welk •■•ruo.A Liropa t cis Arde. gemem wed, ij,1, dienstig 'noori'c-ei 1 r-t-n c- br.h Md 11 tt'ii we 'oen ov.Tgc.lv:,cht b,| de.» Bar- p)e w in ter van h/O wk zóó koud, dal hon- k\va>tn midÈd daar *ml'T *e:'01-1 bew,i" V!t" ontvang. 1 ievde moiiüchun 01 j bel i - en kwamen en ook op te Tholea Ï1J Ja ,-.ri 1885. 1 onder n irK.t dun 'zuigc:-," dertig 0 veertig' ••'.agon, h.'t vee een gfobje siterite vóórkwam, zon schielijk als mogelijk "is., doen mo l, r m V^ou,^ v°ör»o«m. .,,n?tv.ulge w.»u v:m in ,.E«, daarop voigc:- m. I nu h t .c-nalje of omh-r te 'einde v«.n de ,,u 20'uk-:, groote -.(5|lty\r.v. aan uiwik, boter ui in liel ci -er werpt, rr v atei h gi j, 'u- C. J. De VELDEK VAN NOORDEN. A,. 'VAIN.' DKr'bIIUIjT, 'l' sv:.'I :'0, ',ui'2e!1. w.aria '10; ro:ik^)(i hi;'w/<V{ v.iep aiicei'cv Imuoi ;^i»g-.'':..<:ncl'i/?;d, zoadat deze'op som- oud.;', tus-a;'. et 'N'd' 't»rti'ö.'w n tl:1 uw;"- pl.-..»tsen JO v.„.ei 'hoog lag; harde vorst j iH'-uden, ouafgebrok n mot'if '"j -c., vu :-rtpOf-pen., vol'de doch d'uurdo' ölechi'^ i-.crteii tijd. droote zooiira de pijp in hot water is. vc-woestiiigen ncluo-i. Ie' tltuirop volgende ner- Of -.rnstai digheden vereiseht .,m strootni/n'eu tutti. j vim -oordel gebruik 'naken of m. Wanneer de wintervorst zijt,.-schepter zwaai:., E,n dien uj het p.ur viudon wij 1 lu-b toen vau iru bevond.-,11 heeft, ••-'-ben v'ij, Jc- aarde zich in hermelijti kleedt om; dien we- ding gemaakt, dat hij •-< nee»:, in Octobriraai niet kunnen opsporen. reldbehcerscher lij zijne kotast behoorlijk te. ving en daarbij douitié tul iu het begiu v \u Sc lort dien tyd wordt van harde winters ontvangen, inetisch en dier ch door de scherpe j M .i v au liet volgen-ie nar. n. - g gfüi.mki. in dr- n 1 V, I 7H8, 1 95 kcude gedwongen -'.iet, zich voor S-;ai krom- 1 Hcrgeltjke losse aleekt .igen, alleen .j-jc- 1 i i - 9, I -i J. Ivi -".' 7, 135. men, dun geioclt enen weldra niets oit-er dm de overlevering tot ons ge»:uuien, vondei v- - 1 1 l- l. nz den 7. waren druk van zijn ijzeren ar;.». Do i ook mtr-ut do- winters in de jaren 3-1, li,, lie: doorblader n der oude papieren geef'- wanncc weldra d - V.ve lente:'on. als de voor- 9^2, 952, 991 1^2:1, '12':, J.H9, e een iai. ons echter aanleiding een opmerk';.;; te -n;.kei bode van dc-n zomer, nut al yjj:» hof en lieer- tal uit de 3n eeuw, ..t wc eindelijk het jaar aar hui. -ie den win ie.- uit oc o.dimisiisc lijkheid, zich wede arm de kimmen vertoont, 1361 naderden van wel keu lijd af, men ser - gpunt beschouwen. Door hen is, alleeiiden,- hoe spoedig is nier. dan rl dat leed weder ver- vertrouw bare ber:c!»Ua omtrent de koude jaar k nde aan -ie gen 'gons, welke rt ijsvermaak edenïlct gevolg hiervan i?, d; i oen al getijden van vhii .nde jaren hee.., en locL ,,.011 11 op de viaart. 1 miugen van toen, :u' niet zoo el ver;, ■.uheid staat maken, al op die, welke door dc v.itvinding an den thermo meter, thans o: :.un iigDe zeifs doei- k in De beroemd-. Ea .•onheil hseft eerst in de I 7Oh zijn eens spoedig :rencgen is tot 'rkeerde b« oor deeling te koa.cn, wr.-ni.--e7 r:e in ver e' i gei. wi! trede, tussc .en - eden wordende et» gel? leu smart. De. gcschiedschrijve rnri.l zorg dragen, dot ii dl. wel Ceus dc dacht geuit ui.-u tieefL t' ;euwoordig d .vii 's'-ur. vroeger m maer!" bh» toch er gingen vroeger ook el e>-ns tien of twintig jaren -ij. dat er bijna aan guén er bij 11 orden. we dezer ijsvermaak gedaelit Ook dc bcwerin liij zich nu t in dien 'ma1- room laat medeslc- jaren 170 "i 701 ziju w i .hermouieter uil ie dag'olade u -zen da -r t j »ri n per;. Hij moot, k. .gen leed vergetende, j gevonden, dewijl bet ug een aanl dj iren u.iurd», eer. strenge mU- v - 0 m c 1gaai niet op. slechts oog en oor hebben voor- datgene, wat a> vorens zijne vinding de vereischte vo.komen- j ;)e strenge vint? zijn cd .nrler alle eeuw en hij rondom zich ziet, en nauwkeurig.' aantee- heid bereik' uJ. 1 waarneminge.» v.-.u en ioor, op 1: onregtigv.e wijze opgevolgd, ketii igen moeten het luidd--! '.ijn, dat hein bij 1 tijd 0n.slt dan oo.-. i--ot Oj. bevmoij g en het mr.keii an verre.iji:. en ten dienste staat, ovrreensteiumend!' h'-nrl.Un. Iu de lijstjes. •- t f ij'- Dit beginsel vertrouwen we dan ook, dat op j welke tot \er in dc l8eecu u.ntreut de luchta-11 1 1 u lj A J"* de:, voorgrond l - - ft gestaan bij hei die zich gesteldheid, koa*.\e 11 vorst weidt g .'jiubhwer'! 1 gerocjaen geacht hebben, dt-or druk of geschrift verd dan ook i-lleen gesproken v 1. ^gavroro 1' dc. herinnering anti Ie barre koude, vaarvan 1 //hard gevroren", udeUi t yevruuu.' -eller tal van vroegere winters -et v ,cri - ud wart.it, kond" en de.gelijke iilgcmiemie e.tui m. lli.nis i te bewaren, I wordt daarentegen etc hoeveelheid koude en do Bij hcdoorbladeren 1. v oude kronieken trof I uiatc van vorst, ui.- de grootte uanwfceurig- het onze ojimer-kzaiJD'.-heid, dat. de eerslt strenge hcid iu graden aangegeven. Wel kwamen ons winter hier tc lande, waarvan we vinden mei- lijstjes in handen -a t w .nrnemu gen met der ding gemaakt, pla -is had iu het jaar 296 onzer thermometer door den beroemden BoerIr.' '0, in jaartelling, toen d< Rijn ;;oo vast bevroren was den Academie-tuin tc' heiden, gedaan iu den 1 en n-air het vior-1'-eert, In barre 8candiuu- oat de uit e,.s lami g?b.'i.'iiipn Franken en.i in- winter van !7<JÖ «1» lat sec jaren, maar levens j vë den r-i.igvi' uit du bekoorlijke laudsi hop val over het ijs watgden. 0e». lijdt geen tvrij- vonden we ook vermeld, dat deze toen door pen van O-ï.iraal-Europa w: dc ijzige streken,, lel of reeds vre ger hadden i'.e Batavieren even* h> 'p we ,«ig volmaak', bevoneten wt id. Later 1 w.-»;-. vorst iVinier bhsiendig den su» plc-r zwaant. zeer des winters streng-': -oo le te verduren: 1aaur.»erkelijkc 'rbeteringen aan. 'bracht, eit Uc t»\crgaiigagcbiedeu, die wij tiaar met een doch aan den andoren kant is het oVi waar- cwt met den 'Matei v;t:. I 740 schijnt de ther enkel .voord karalac-risevrden, wordm a'Ie drie schijnlijk, dat onze voen.udeiv, een sterk en 1 ma meter geregeld geraadpleegd te zijn, zoodal -• ine; .en ook li eene al n minde e mate. gespierd volk ils zij waren, van der jeugd at, men an ai dier tijd cr.H- groote zekerheid ver-1 tl,ui het and re door hontgf-clinkio-i !e tegen alle soortru van ongein, i- ken en du- ook 1 gelijk5u.;ci» kan uo-iken uirscheu ê-j warde wintei..-, -:»e*olk 1 ï»v Iw.iond tn onze 1 agei., .v-iarin tegen de strenge kot.de gehard, ziel; naar de welke sedert gevolgd zjn. Op den 9u, lbn eu getuige ou:*.»i O isteiirijk--tlo;ig wijede nu- tijdsomstandigheden schil lui, zonder dat zij daar- 1 ln J.ir.ua. 1 1740 \va.-« het zoo oug -meen koud o 1» 11 t- 1 11 v r a a g tot -n que t.ou brti- OOS.-EU OPA. A's cc 11 monsterachtig; 11 a u o strekt Kur«q>P. oostwaarts drie armen naar even erd ver^cdiilleni!" gedeelten -ir-.r nar-'lopper. k'.e it iu h. t zuiih-ii rc-ü t het Tnrks<" h Qfiek-cn scl.b-r-- eilatul,ec-ner bevallig geploi, 'de draperie gelijk, aan Egvpte co Kjein-.4.zic dc h.r.nd tc uiddeti smelt e logge, onvovmelijke Qzarenmoiiarchie met dc ongastvrije sn-ppen van .^ihcriti samen,

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1885 | | pagina 1