III1 i mS i ""CAE^fAL. No. 89 Zaterdag 7 Februari irbfjJL, L HU. I, J. IL a POT, ,_L PUBLICATIE. Loting voor is llati Dipi" ifiKD 1 ja f7' K Dit blad verschijnt elnei Zaterdag F rijs per 3 ma.i.den, franco per pist jj een Is. [ngezond'.'.i tukken worden vd-.'r Donderdag- m 'dtlag 'ngvwach! li 1T '1' H Jfci N. Advorieutiëu van 1 tot 1- <1 10 cent?; ied-re regel rnrv 10 cents; grnote letter* naar pUMsruirate. Elke adverteutie, 8 maal ter plaatsing opgegeven, word' sle hts maal in rekening; gebracht. Th. de Bi.rgem es .er en Wethouders dei'gemeen Glot <-p ar 28 en volgende der -.e l'.ïd 11 .'vac tlis 1 SOI Staatsblad No. 7;> Jii en *eu bi.» deze let' kennis v-n» l-uhuigheljb' nden i;".i de lutim; der in Let vorige jani' vuur t e :i.j'.esuhr«vem n. zal piaai-. hebbei i-»» het gQmc-i-n'ibais ila er, den '.'0 Februari '1833, t eginnen de« 1 or- middags ten uur -. dat g.'dtirvmle vijf dagen, i- r -kenen van den dag waarop "le li-.ing loeft plaats p.li.-nl, tegen de wijz- waarop zi.; U geschied, bij Gm'epiu i\It- Staten be Kvvaren kuni't n vard-'?» ingebracht door I). brode lotcJiiven, 'li r huri v,id»r ovoogd •lat 'k- ■.waren ooetcn v.ur-ie» du-ir li-'adel ai' --e-i <iin>r d(- noodigt- -v\iissiokr en ge- slaat -e.'zoi' l.rif. op ongezegd! i-:r id'-rLv kend door l.--;n. die go Inbrengt, wcik verzoekschrijt j b. den iuM-méesti;1* moet worden overgebracht t bewijs van oiiivir.g-, dat op Jïi.itndag I «vlecsch vnai-woihotuclead, oaidat lust carnn 1 vni j!s h begin ikï i'. -dnagsche vus.cn geldt, 'waarin met r.ich v.i i.J la.ink van vlecsch- spijzen onthoudt. Late: i> ve..wel de duur van het ci'.if.'oi i. r ;i_ eigenaard: iee'-t.e- 1 ibeden, to.; op ii h «i.igen Ooi u iche-woensd.-. beperk,, liet was (ij iui'imi- lijk, dut. uien zieH vr.pï .cc-im periode vun put- jiicriiuo.ii voort'f .•••ohadwui's ti..oiit t<: stfclieu. L:' O -, icn er. i ulirn k -. waarcinle; dit. te wisseld door hel varorbere i van nlhnéi spijzt-n dranken en lel.Mrnijf.-n. Hoe slvckt hl t-e». - voudig landelijk vastcluvoiid-vicreii bij de v."ij-ze, waarop het voor ecu u,. eeuwen gele den in groote te. u ,oep.:.g, want ofschoon de,40 bijeenkomsten wel ce a-anleiding ge-ven .1 vrijage en tut -m buw«-.i.;kt zoo is het er- w ijl", van verivgnu i-ic brooddronkenheid en dcr- lelhe-id, waarjèet vastnaai ond bnder de loiidt- ijle bftvo hing ge.ier-.l voi.lt ëit-lUg zeeroven- .•!:i".iheb- Zwelgerijen 'u drir.!'gdjj-,t|»;iïn 'vartut bij/.onder ii 'è'd de middeleeuwen o--u'- iioofdbcsiaudcel der car- $(CiOl l.vif a»eü mktfJags vau 10 tot uur, in hc. gem.- .u. te tuin i gvUi reden. V g£).vu,u!li' u/n uitfing zal wotden geboudei» i»»t liet ..pinaken van i 'den ;:ini.;vu.: -ti'j;'. u'-t oV ï.'.-ili^es gütü- ;si-hilitk tïvr 'tV-k(-.n.V.u rj-vi tbig 'vjr. ,rj tJÓ-u t.Vbc' Uiénkci 'uiw'w 5'ju.a ti 'v'tï'oi rv«MwKi 1g""»-' wo "o Mi., ".ie mMy ,le huj,(;1, tc ,cr. (lcu r, r II ug iai:spra.ik maken tri.is /i„' len iviocien bedoeld in dc 2de e n e z" snrfdt van ar ó3 oer bovengenoemde wet dat op zoodanige -ri,, op ge.'ii 11itij-1. in bel ge» versr hijuen, vergezeld ven i bekende mekrdeijar;go ingezetenen terwijl o?i Lu ■lerdici.st iuclanierendc. -i.' zuJIci ïrouteu etcdekr ••.e» de be ijzci. van etoorte van 1*. lv. -mi de nog k\ leven z'jnde lnaeden? briit-vcn het paspo 1 ander b -wijs ont.S.i». een uit.'-'k el i.u stamboek of een 5-c .vijs .v w ikclijbe ditn»t dm broec r cl de i ioeibars op wiaus o» wier die v.ij hunne r.- Irci grondt.n. Tholen, den '1 nuati 188-7. JSurgtuvT en '?.ih a a'i-r$ r<wrti>\:i C J. Hl'. WJJ.DIèit V I). Wathox A. VAN DF.r. li len li.-its... .i dij.!, gttclr-jidt, :m"mi ongotwij - j dn: ven. Va koniugir C'iiri.-? na -»rdt verhaaM, tl -. -;i ak-i'de leutv'iVu-si lor: eren 'dat t icu /.y ziel. i i 1 ;«»7 fïanib'«-.w bevond, ^•d.-eltf au aan d^ mv c.i e lu-.ccbana- j op Laar b"rvtri een iiinkkn n:;. jd iverd :a v.. zuidelijk .Euro; ge(ii-ei'..dïjk aa:i de 'ngv.-.cht waarof ri'." ,c-v oge en wild- Juul- nf Jueifccstcu :r Noord» lijh"n vo.'icen. braad uj: Uioteleu, d'je i ran no'. w i:lij!-"s kon torschen, werden opgedist-kt. Hierop volgde een •••cr.-spel va.» av. dturc n'1' en eindelijk een i.-i,iM'.'u- dans, d'f re. bctoDv .-r-Je '-alei- van \iu .:o moest voor-t.':v.i Zoo uk le/on wij, da1 «t te. jart i 8? te ftuomen i - - enge- iuckeii, var m.orric: ah anderszins geschied den. Ver eheyde vermomde persouen ruuldfi. n acu, da-en "vj .-enige vrok op luidden en i.n w:i' etui v-.tik co geluck voor naar, n!s i. d: 'Li-hl bln.^.d'' 'i:.bVf;!ptoii;i",( rv;'f iot nirce" was in o.-i vhderland de gvoole .t-sieiiavoiid aan .-i"joli kken' en pret :;ew jd ia hij was de vroolijkstc- oud var. h'. gt'r.ecie jaar. ffHet va-' zegt z.-Uu schrijver, ofu.en ccrsi; wilde genu '-?n voo::!afc men stierf'en i:ei ilfee-t' Terw. 1 op driek'. ningen-u-,g ..cg -u zich de iUiddclkf - -•! 'fut begin ii i Vaste: wri!: dolle w g' ro. -uil W" Febi'. id.-s voor- .ïaariuitegen ve.dn ,:o.'.i: nu\ ijken ieo.h e, bepaddea oc week >óór het i'.roni d i) ook de .1de arme kuitsc- enige ligt ii,.-1 -.ti in.Ier vi e? ?os (ec klimop 1 der .N int cm. jpende met reu omwonden -lat' e...;L-ïi of r'icch ui ïniif nen lm, in eet pij mpp«- i wij» gaardsbia-. B E K F. Ar H U A K i N G. Do Uurgerocestcr her gom u nie licd- a. Gelet np art. I der wol van den 'J»i 'do* 1871», (StaaUiiUid Sn. SI.) Brengt tor kennis van be! icghébfv i"le.» dal ge- durend- ren lijtlvok van 30 d'-*ea, alzo van m-d -:v ut en .uit 4 Mam r-. - op d? secretarie -'.lhic- tor vis e ligi. eone opgave dïr inkomsten van de i: 1 iug e i son. Hing'der eigendoroinen-.ie ontstaan, bel,:sM-aaj ,-ij geworden, ai verand» rij j: hebbr-n ondergaan. Tbclcn. don 4 Fobruari 18.- De J-vrgeniéeiier voornoem'!, C. J. D.' VUI.JKR VA' Nt'UKl .IN'. De tijd der vcric»' elijkh-iJen. die tan l-rie- ningcti (ti Januari! af, tol aan de V sten o-, i et den naam van carneva' of vasten-avor.d ijd de meeste Christeniandm ge vier v - ro t. is uier n.'.naebiokcn i» aangezien vei o ztr 1 - bij den Burgemeester gebruik bij liet Jm-ifeesv. Ook do. gedurende yoegt hij t bij he'; iiov-al gebruikelijk;.1, veiaiomn.ing i» aai. 1 aloude fet-.-den uil- troeiu re eeuc.»- outlecm!. W-'er bijzond-r wordt i.- J< 11e u- iw van uinoierijei vai-u-Mvond-spalic»i-;'ding gó I uiiiaivi, <1 1.1. ooi in t:? 17e :i iicp aie i i ii j J5 onMind over do straten, j»li:cgdc un n 1 vele ngcrcuihcdc: gaf zmlt verd ui". s:no - I rijen -crffDe iS;:»i-.-rii.ni.i«rs (scltr»:ci Uu.-ci- ardij?i) jaa.u 'UMütij'L cver Je ghem-. yn.- -rl -ve als oj h'.iigh .;e.-td »gl, patrooi.daglien - dagheu. dei hey!:gbei» iJn-.-i hik ,u ut 'i --. ben cj» vasteJaxoude», endc ii'deicui, e Je i.; - r. 'd'..;:-•» ;'c t. ri uk Me.i, im-Uti ..i ..rbeo o cl riendou, inack -n ceel -r ócdichlijek g ic re j ..vair: ,-ij z ju ;i: turc jeu giieuevcat v o: >i:n HT reur.hl, i i-..- end-u blijt-u-'uip, n-x- en nraec- n-.a g'o-.c" 'v riu'iii y >-,-»» U\ rcysLü if-v. U-ju neb, t .i'tich "li vaert: -h n. /en, j.»e ooi ve - (er om ter feesten te "i." V» w,t i -u /edann werd i tot op 1 inog i :.ugg bleven, :;-fsol<- ..:i in d-a tic pru'.'. ci. a o va-iei.'. n» t -1 iu '1: ode- n.,g -.v:j hijzoi ier t'.j de lanfl.bou.ve .de stclciroovcn ea moor- "en was idgemeen iu de 15e on 16e eeuw." I ."-1 traelitte du regecring n de geestelijkheid •!c verhinderen, da' r vcrinc-mmingea of andere openlnre vermakelijkheid is grepen, do.-l men was hiertoe ui et ïcii in La: en naar h- niet ju '.openbaar geachiod-ie, werden t-r z-.l.' t.-n hui/»* -an o.-i .,hiuudcrlfk hof en bij enkele edele- n nu S e,binnen's Auii gege- 1 ven. Hier en d:mr wcj-Jcn ook bonje* ver», var- digd en ge/.ong'-ig ê.i alle. h 'i.i'vh stiel»t.-ü.k eu cc-baar waren m wuir'r -i zelden d-.i da- de ri - 'ïandt'üngen v;u; -om- 'g.- personer. nc ■ai e.i st i l, e x.ich .iet een of ander i waad h-icldmi s viil gi :.u ».r, ge! kt ld -.-r- I (Ion. in eten en iki-ti mouit h I r.atnur- ij uiit ontbreken, - E n li jij, zonde" v/.irer. de paiinek'reken en cierkui: -..m in tre.cdie bij die g-.r'tg n hui gebak k en won Ion, dsm- 1; .-'ec 1 c; -. e i wnifeh en gecro h .'eerten." NiUzeld,.! »vr- j fira. er ooc bij'.oudere u uiigevoerd en gaf in. 'i h aan UlerY .a -n ov, r de loor u i: 't rs aa dd-i tijd •'»- r s ',u r, e de bcteekcuis van dat feest, willen wij In mme daaromtrent eenigcnadere bijvcti-i.erh.--~ ;en r 'cJodeelen T)s na; m camevai is. gel1)1-: der weel, geen Neieritndsche naam, rcucr al en. stig van iet J.-itijnsche caro en va!?, 't welk oj Icing d><: i»e"'oord.!igBU - oroordeolu w-riitii. V I god-- grooteu prijs -teil: a op 'iet vasteisavond I dieustletuars tr.-hkei tegen deae, do peikfcn der ii,»rcu, 1. i iu-1 u-cj- :kc ,rig n bezoek ga; n velve;-g',i'jhhed,'ii, tMiiiten ..-j-uni vermak - - bij /ric den, ge- :rer. of r.'Mif d ook n-,-1 i lijkbedcu, U velde i-n 'ge en /...'fa gé.-ciiri!'- bij ver af wonebloed ir vvante. -.-a .-lor er te" lji - '-"55!l '1- - er ng ca den ,i-m -.acmu. - ker de ve.-n.-de comciunicalie-nutceien - Bortiiu drukt» z-'f in eene r-dicat 500 spoorwegen en stoomboten, de ge.-"gen sterk in., u li i vioccken ?r. sw eren 1 ih- ge mak kei ijk tnaken. Io mm'gest.M-sen nc nt schenden 0.1de d"»ibc 1, va ,c! iv inde eu ker men het vasteunvoi.-d-vicrou uo1- weleens „uil missen" een gewoont. noc uieii van 't eliecle roode kooien gaan", w;u»i chijnlijk omdat d.-.-u mnd. vrienden en gcicrdigicr dn erbij "*elal roo.1 Hut moge nu waar zijn, dat ui in 'voege re kool wordt opgish-ent. Uv U maunebjke j dagen wat 1 te JuidruchMg en aanstootelij'-» (?:hn r zie -;», .,gevask'av0.1.1'* wer.l en lat die gewoonte nog ei' c.vji d - 1- j .m.ge 'a -dewa 1 de cantevasifeesleti niti. - u. ie feesten zijn, ievt-nd'g gr houden wordt - bij or.s -'e lan-ic schijtiei. /.ij echt-.'-: meer i meer haar wau karak .r te. verliezen en blijven ze nog slechts een 11;.uwe- herinner im v.111 vroegere us vroU' om noins re lijkt; d-custoodei) .-•is eciiige dftgeu stellig oabeken 1 zij' mu den oersfirong nen 1.01 d-.-n, lictg.-en eei.'cr mee-lat I. ?t, i-i Vmt aihvgeu van bezoekm. bij bi-iedv e- vai.t-u waar mvn c.ui.'ge tijd g--:»oégè!ijk doorbioiigt, Bij zulke gi i-c'iv'iede.i is het sini'tï(jvi a:..-» ■{-. orde laar hei di» ie 'In met nac :ht! u uie brengt inai» ruwere zeden afgt- I

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1885 | | pagina 1