NIEUWS- en AiPYERTENTIEBLAD li VI SC w BIJVOEGSEL "ALEIDl, Zaferdag 4 April ~..,L No. i» ÜL UI lil II11 1 J. M. 0. '.POT, PUBLICATIE. Ingezoi! t!cli SiaI. ko T E UI L I, E T O E. Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. Prijs per 3 maanden, fr;>nco per j t 60 cents. Ingezonden stukken v.ok' 11 v« .ic Donderdo- niddag ingewacht. UITCLVM; T il O 1. B v. A-.ivertentiën van 1 tot 4 reg Is 40 eeuts; iedere regel rever iO cents; ::roote let!.-rs naar plaatsruimte. Klkc ad ver tem ie, 3 maal ter plaatsing opgegeven, wordt slechts maai in rekening gebmeut. hl iC» Sv ft DO., 0Ve:' nvcer: c-1 !l éllvsn. geueien, vele van onze uude bouwhoeven moenen iJwfttÜfUl I t/t'lrf 1 Dat de pachten betre) tot de gmanprij en v order hu m -uw; bezitters conegatische nervorrnin. ho-•§ zijn. lijdt g twjj--»|iedereen X daar mi voi e overtuigd, en voo--».eJ»;.tr 1 i aio vet: mieren, r 'i.'t eet v doncere I >f velen onzer pachter* j w jienioet. INTaar is eene Musiii-g op bet i%v xn-Jc gr.i.m daarom billijk: n flj ze er eenmaal zijode, uitl or.ist geve... Ik gein.ol ,^t nic, Ou pachten zijn J ondergaan, de v.-\v< t '-üe getii ttneiten. onoogetijK als zij uaren. werden veranderd in kleine, buitent-. '.Aai j Ook da u vi-or as echter wederom kan',..al noodza- rde ktlijk. en a.l ogen nu ironie schuin., ruime en luchtig' u'oni'.ige,'), UK'', alle tiiögelijke vóutilatiën, ook voor oj ze boeren geene oven.lre.-cii zaken zijn, toch Be DUIK MEESTER vmi de Gemeend* ."holen. 1 den laatste-s tijd te zber Mpguvoerd ón juist daarin droegen ode deze kimde ingi-a niet weinig bij tot de Veefi k.inniï dat de lijsten der kiesbevo^gden in d: i schuilt l»e'. groote kv.aj.ii, tikme zoodanige be'.nsuig iwaa-i. 'pvoern.gtJi der pacht, ik vind zoo eenr. gemeen Ie. voor de leden van de Tweede K.-tner der zal al'f.a- dit oorc.ee I "peo r -r.. dut de pm-Veiv.->r vcMné -ing ook w-.-l aar-lig. .m-r de ei- n aar di .'-'.lU-n-Genc'tial en van de Previn» iaie Ataim. a -mede beter door in sta.u fiMen' voiden gestelhun.ie .fan ha - dde. drsge el de Iiiixi en 1. ten ar de leden van d'-n Gemeenteraad, op zijn J laitdhuar te betalen, i li ;euv ..rdig voor ve en ij.» ndenic.uing. 1-" dan b ikt. w c het m;c ijk r L) pvi.d ige i.'s zullen I om eb tig - v ii-»t best r .'kou in; iiou'Jt met de pat hu-, i. Wet elke mogelkke .oekon stige omsta; .Jiqheid. kel-ï buurt.t- die men Neem ee. tot vo breid, da' zootianig gemoder- w-' u-i d-i ,iog niet ut i. 'in-en taxe .'malei bij .•isccrde luftsade bü ce.f _r •- - u ii Genoten, et it rstvoigende ?r-)aeh:sipg -veer eenige verhooging .10 000 gulden heelt gekost. i -A.c slechte 4% r te zoudm. moeten ondergaan. .tornt verlangd, dan inuet in elk ^.ovaï yog een pachter worden aangetroft'ttn, du', grond- m polder lasten ge^ lijk op o.40 stekende, fi\) L-iedif Dv eigenaar i. zijn gesloten, dat dezelve a;-.n h huis der gemeente zijn aangeplakt en verder voor evn ieder op de Secreta rie der gemeente ter inzage zijn nedereciegd. Tuot- Nden 30 Maart 1835. /j'trt/mei'.itti' l il jr. t/'.rj.-irfers rno.'HOi r7 C. J. ük V'UJ.DI K VAX Mi- UDKIS. zeker niet wel moge] er dus het beu aan :oe is ze. s waai'bcl ijnlii1-:, ti.-t ,'-,i n gn-ot geu.mlie ar- '-len grond, di; thans zoo duur nul A-r.rdt; ia jjr. Imude-u - n hen. die daarmede nog al lijd gne-le/fiJten doen het l.md es oj-fteineii;t. -ü»p voldoening' v,rmela ïn 0.1de h.'iiiitke.i wur.ft een g«.elk00po ijiab .en zejjon, een date daaretiblg- n. ;.'s eene 11zot-kin g v d dwv oor -• eiken geringert priji .ei alsdan de •aan- en .leesch.pijne V.on bekome i, zal men, lot b ten-1.ging - - .v iatnge reir r. het ar.d.n- werd gewbonlijl tp ^klnagliiken'' toon meegedeeld, war hoogc »ummen da:«. \0"e n-.esu t worden uitgck'-c l. Na y. egt misse t -1 Is di ze- of gent zulke n-ooie dinge 1 1. hoorei gelukkig t<»t de dagen van ouds. Spreok i.ser dm.'oi^ko zai-.eu niet meer', wee» .nu degelijk, en deel m. liever iets anders meeHandel, als 00 oude dingen ophaalt, bij voorkeur over de ti.'anniokc batidelinire-it var. de vorsten en non adel, en stel daartegenover >1'. huma niteit. waarnaar tegenv, x-rdig il«.,-r onze or.-oien i'instig wordt gestv laat al die dinc-on ui het lang verleden maar -u*tlirrn .vil onze bescba ing, tl. ook de burger» zullen .-•. 1 en nie.' .veer «orden 10 0! 40 g i.leu het tj'cui-.t'! ge 'acht et u; gczi gen. u:ii- n nrn tl-- war. -tl.mi i.iï n-.in zeggei.. nie alle Bo* endien ;:ii a?eg-" -r. ^beztekii.g" ;i i.ge nu nog genieten - e e hu .11: \a. b-, spr ke zijl in «unie miticr begr:: en icn-jm Ken in ze yerlichte dar i- riei ken wc dnavu er niet 1 c Nu hm zj zoo: ik zal ivijr die .-.aken -'lat, - .k niet verder uit-vijdi-n ik wei'.-.-h Heen cc-. i.'- -a .1 'ii 't midden t- b--eiig r o\«.i-. ook in .lil blml v - bevolen invoerrechte;! do j.'.uicn. 1 ti dus een onderwerp \au don dageen onderwerp dat reed vele gfllimedn en U'z.ig'ioudt, ma :r waarover nog w ei: 1,; stemmer; van hen dit ni.,re. a-treeks met den lai.i- I toch rcni-. gtn-ml te bouw in be n Vku.g staa i. zijn v.-;-.i.;..aen 't .Stukie. aanbevelen"' dat hieraan zui ue.s.ar.n te >Ja.'ike-i heeft, is van een- j V* ij Ju-bbc vele kok (oden in -,j dti-- baudet zie: vottdige sir. kkirgbevat 1'os-oj me- mg overgaan tegen 700, 800 ja s-elts tïgei '00 golden b tr«''1 'Vel zot' iemand ai.v., wan; velen b> prneven. als hun aa.-.i, •Mót-.c.Ji ot 1.1 j, ?en tijd tegen hef vare het ouraogelijin a.aai msu-lling \.iigt bill'jke ju'ij '.en fimgfl.' bi. hebben in de i'.i,.re I beideu. pachter en oig.'a0,1 i: 1. leu, l> toè'r t,: jlck:lit< r lig! '.'i, geld c.uie:.-1. ..1 r*it ji'gespnii.ieA d tigani'.ir \mo. een ijl -.-i'Ml. I il'-.. - teuv.' 'en A-vO'iaW' neii, di' eu gei !')'-• r i t .'1 'i - 1 ie j.pji.,-1 ine w.oé* v!••!•- rente van In 1 2-/- van un grön-ïk I\.ih cji zi-ek; uitvluch.. Tk wil aannemen, dat rnc 1 in vele gevallen bij g. fie.-i.! in.T.i:,' j ppij i.- etui- iial» ii.. gaar. j dit .«r gieder trcuv. wr-k ging: «1 it n -11 bij I c?.iv.i'-.-n V t I zei.-':." Si-A f telde \i: gn ricigr zooiA.iig koopt n en verbouw er niet .ut :.i 'nt. dat zich nu t oei.o matige tvteU i-r .aei or v-i a.iders 1 aan den voorspoed, dien >.vn n de laitite jnren op uitzteu en een groot gedeelte onzer prchtboereii I het gebied den landbouw genoten,iooR vertr.drriivg - "1 »iof lot klagei niei uit-:- zouden hebben h-m Lninón; i'-i-t nu rot werkelijk verkeert, hot '-1:' opbri' 1 in> 1 i 11 der grcalnn is, dank zij den voor 1 0 'i-i;, \ai: .-.e landbouw, voldoende en in vei gel ijk ui v. r, zi ook uo grftjinjj-ijzen neg geoiiszin» zoo Vroeger de ln.rv.om slechts iets m noeme-i gubion i.et mud1, en :?u paefct f-edn 12 1(". 18 ible 1 h.ït (W'iué- (Jj.i s .s lol: •'.••ft wede'"- om 7 gulden, uiaar de pin bi -opt nog altij-i van 'etgnaren si idom 2 .1 die ii. <b '1 lsicij 1 i gt:uien hi-!«l 1 ang:- j dient rek- kocht, ontvangen zelft niet »ns, 1 met ai-dere op de gri goldbeleigiiig •- .•rkr-vpm wordt J-'t i» zo.; m.o r de g.-.'.c werd bij den aankoop ook o.-i eenige rekening ge- langs tui t-h'o 'iii-t de dra-'.gknu td van der. j»acliter»ver-i i- l mepmial gekocht onder 'j„;u indruk van ut a dag nir-r g®bei'I bij ik* n den buunliir out; -bi\ z.".l men. om -nV-u 5ie zeer zekei nu eenmaal U-dun verkrcgmi gr-.-den ipjn, grsanb -la-u.;? gaan i.'.ar arnbidiiL' 'au hntgci mgt Geniet, als e- maat daai- nog ,.ei aa. och iii'it, om - oor dal alles de giinsche mnal;i i.'ppij 1. Mzmiderhe.il de mindere kl e.se, ie tlucn b3c-.cn '1 '1 Is ook "oldoendü bekend, >r volen zijn de ■vérdre ren paealen reeds noodzakelijk; vv.i i ook n onzt gr -iiilei-'.eiiaren b.-bbmi in den la.tis'en tijd - au voorspoed i 1 nne maai chappelijke en l.uisó' ijkc he- h-Mdu-n uil gezetde .m-i te - leven onbekomn-rd en wc-11 ah.'ti dit natuur ijk 0 blijven do.11, en vandaar, da. i'ienigecn oen pacl 1 moet 01 chen hoog, als n -gil jkhci-i te ei-cm 1 is. Al .ar -.i»k i ierroede gehoud' 11, alvorens aan :-c:h -ebisting .ie oer?!-- iev-i:-..beli':.t 1'tew, word- g-d- tht; löiiigtc 1Af niet Ij'jzoi'.dci' -'uier e ne lang/, .me v •r.iiimlerijig der grondrente, e vooral toet dw vermindering moet strekken 1 1 ikritr ping un'-cu.". weelderige behoeften van c u stand, mei CaV'ii /ij zoo bijzon i'lcr veiiiig j>- aan ra :ing ko du' aldus htiiun; behoeften hebben uitgebreid - ongaarne in hun „op te 1 uuleti 'and verin-miri'ing ondn-gaan. zijn ii.'-.tunrlijk o .k voo--stsn- uers van leze nclasting. '.'giij[»-i ze r goed, da het op den duur niet rul i> lij ven g.-a.i. 'ie ?gen- woort.ige paohtm op te re: ge.- tenzi,, er door de Wel kuilt eet. !u die 6.) 0/ cc dochter zwarte Koe. U /:J:' 8'öap se toord ïebben eii die nu .p dei loof. gaat!" Doch hel \ras geen lijster c. evenmin eet' haas Plotseling kwam .-en tior-fd door d< lieesiers heen g!u n. vViljmi) wee!klonk li-e» struiken. "im islch-re item uit de ,/Wiliein en Leno, günfc nnnr den groolen kuil ncht'er *'t bosch en haalt; er wat kol-11 uil. maar l.-aast je wnl, want t begint, n! -l- „er te wor den en er slecht weer op tii". Aldus klonk: -e bevel van vade* Molens. Beide hegave.-: zich terstond op v eg. voor-j tn Leef voor Lefta staan, j ter .- ij! zij van een groot en mand. An. den 'tuil ge-1 lat nu je zuster, Wi-'lem komen, v trer. ze spoedig uie: imn arbt ;.i g .reed et. wild--n jui t teruirkeervii toen Lena op eens aeide: „Hoort ge niets W :lcm?" Ik heb zoo- ev -i een lijst?r door de s'ruiken zien vliegen," antwoordde Wil leut „Daar hoor -'k 'f weit'', riep L- nu. Men I^ena had de dochtrr van ZwartKoo eefst, met z.*ei uitec, loope ui gevoelens uit de strui ken zi' rsc i neii. lot dosv.vr ind zij iiaar •dechts i:r. de vi-rie a insclioutvo.Z..j had baar niet ais ee-.- gewocu evejii-icnsci) imar r.ls ten wezen uit een andere wereld aangezien. Thans stond Aleide voor haar, en zag haai aan met „Alcidel" riep WïI'mterwijl hij zijn "racht I eön Pöar ^o»kere kijkms die zacntkens schenen op den grond zette. i i te ggen„Heb me c-ca rrnig lief, ..ii arin j-'-en sprong A. ido, vlug als ee.i ka', over j den vreemde een blok dat naai: lot ;..L'go naar scheidde, Lena moest bij zich. v:- bek-i. :eu, Aleide scl'.int een aardig mei-je, il. kan mij be.st b;- grtjpen da' dy. Wi.lem behaagt. Daarop om - 11 e io zij Aleide zeg en:;e. „ik j j< ,?ter „Ja Aleide" nntwonr.lde Wil er ~cef elkaar de band" vervolgde hij „g ramen goe.i naa^:jes wd,: want 'j- goed bij elk 'ii ler.'*'" Lena deed gelijk \Vill(?|„ VjQj,j?i c,, rfiiht meisje do hand. Aleide vi.\t».e dez txora, ir.oet zijt past De I vva liet ;de I wj veruain een geritsel al-ol' een boout du: rijp j „Beschouw mij nis uw Aiii-icr; uifticn gi- mijl van baar tanker schudde. 1 noodig hebt, kunt -;r- op ^aij rel eiien." j Wdlem slaakte een luid-: Vreugdekreet, hand 'u-schen deze di e jeugdige ii.irtet voor goed geieg. mr weerklonk plob- ling ecu schel gefluit, j\> Lena verschrikt zei de„Wij bebben on? té lang opgehouden, vader wordt onge duldig. Tot weerziens Mede!" Meteen tiide

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1885 | | pagina 1