No, 103 Zat< rda^r R Mei 1885. J. M. C. POT, FEUILLETON, ALEIDE Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. Prijs per 3 maanden, franco per post 65 cents. Ingezonden stukken worden vórir Dondert.'ag- tniddag ingewacht. UiTGEV lilt: T II O l V. N'. Adverteuticn van 1 tot 4- re 'I's K1 cents; iedere regel meer 10 cents; groot,t- let.era naar plaatsruimte. Elke advertentie, 3 maal ter plaatsing opgegeven, wordt slechts 2 mral in rekening gebracht. HEKEN DMK1NG. BDKGEMJÏKSTElt en VF/i .OUDERS van Tht n, brengen ter konnis van bclcnghebbeiideu, óat ingevolge de circulaire van den Beer Conimi^ nis des koning» in deze provincie, dd. 10 Mei 1 »6i'. provinciaal bind No 36, de aangifte ter bekom i »g .'ener visch- «r.le. movr plaat- hebben n de ma n d Mei voor eene ,'agtacte in <ie avond Junij. Ti.olen, Jen 9 Mc 1885. Uw geniet?'en ffelhoudert vnornoema C. J. DE YWLDEU VAN NOORDEN. )e fVdhowle: A. VAX DER BURCHT. B EK END M'AK ING. De BURGEMEESTER der gemeente Tnci f. brengt tor ken i ingezcrenen, dat de eeitit. imdreUter opmeting der veranderingen in hot kadaslei 'n deze- gemeente za. plnnt» hebben in den loop der we*k, van af, I I Mei 1885 to« '6 Mei 8:-; Tholen, den 9 Mei ÏS85. JJe Jiw was'er voornoemd O. J. DE VUi.DER VAN' NOORDEN. inv r- n If Pt. fi silfltiUN en zijne vrouwe en latere eigenaren, Vervolg. Door de om'-handigheid, dat de goederen ge durende de laatste eeuwen private eigendom men zijn gr-veest van dc vorsten uit het huis van Oranje, bezitten St Maartensdijk rn Scher pe, r/sse ook gcene ambtchtsheerenwrï waren ie )ogt personages d« .vettige eigenaren van die heerlijke rechten, waardoor re reen zei ving tau i un persoon tcet den Staat, werden zij meer en meer veronacbuai m I en eindelijk; ge raakten dit geheel in vergetelheid. Op'nage noeg gelijke wijze ging het te Tholei. waar echter Dora.ir is, o-t niet van do -i n Rorse- les, maar van de nazaten van .Tan m Beau- mout of rechtstreeks vim dc grafelijl 'ïcid af komstig Tct opheldering van da laat 'e i? eenis naricht vau de heeren van Tholcn noocig: doch het is inocielk daarvan iets e zeggen, wijl 'oo g,ei als :;b :.v m hun geslacht ol afkomst f bekend is. De ee -te l.eo'ren waren de voor- I zaten van Hen h, lluff-da -au wie wij echter alleen veten, dat j hc}cuj hecnan eu reeds vroegtijdig iu^r, do h fl;ake!ijk in Schakcr- loo, ziji, gegoed gewcesG Van He idrik is bo- 1 vendien bekend, ut Ii.j n \l9i voor .Gjne 'rindeu ende luijden van olne cf Hardersoet" colvryhii 1 verwierf oj „ter tlontf" er, op /er Schelt" t lat hij. op velee wijze ligt i.i 't duister, in den oammig '14e eeuw zijne goedetpd bracf aa.ich GroiV-iijk-heid. Dar.r Tholeii in hun tijd merkelijk minder i aam.ivnlijk wa- dan i et Or.delnud of Schnker- loo, is het zeer waarschijnlijk dat zij ook daar jen niet te Tbolen imk woonplaats nebben gehad; zij lagen dus -«• .v.„.ild/jk dan in hun- j ne parochiekerk :cgif maar ooi; van dat v'ooivaderlijke bedehuis, «vi'^riii eenmaal de laatste j tonen f:.n het v.-oc ,;i ,.-ne uitvaar gezongen „Ik prcV'.ndis' voor altijd1' wegstierven, is irit-M 'dan ,5e naam .in lieriamj-iiVg gebleven Zelfs hunne grafzerken vérdwttj'rn kregen te nu i_g':nsnh uadert besrt'iftf;',;.w-'>• rU' /■f-W.mV. bel. tuin»A licht othtrciil;-'hiini!uvmCu of sleif- jaren meer kunnen vcrspvii'ka.'ti. "Wij zijn der halve wel genoodzaakt van r.t te stappen, en, even als bij dc behan (Giftig v,»n de hoeren j van St. Maarteiv dijk., ten ander uitgangpunt 1 vojr ons verbai le k'M-u. Tooien dan, dit is zeker, ehoorde in den luuiveng' der Me eeuw j tot de Ge lelijkheidlar? kan het even» «1 geen domein zijn gewnest a rrzooals wij zagen, bezat Hc- i.lrik Budct-. hof; i 'g li 1 'M eu in l '326 treffen wij hc reed» al s va igendom van «Ta.j van Ilerjftgoc vin Deze nieuwe 1 heer, een zoou van g Jan II, had uitt alleen de goederen van 11 -u- ik -atfflsafkomstig; hij -omving ook Scii ionhcve.i Gouda, I'-eautuc;}' en r.fre plaaheo, ei", v. erd ,<i .f erlijd wiet j Je uitgebreid?, doch vt; j un «erkiaarde bezit- ingei» van IFloris van I cli- -'au Monster, een j der tijk - teo van zij *i ge.-lrlil. vbor bij 'a Gra ven ongenade had cp zij-, tls gehaald. Jan van Huicgouv. -n meestal dan vn i j Beaumont. wn' dus -:jknu? i.,-«i-cht- goe deren begiftig Hi w <looi de geschi.-o schnjvrrs. - nparig gtr -emd i 1 r c'noawd al; em ridder van den echten stempel Hij overleed 'op 11 Maart 1*556, Tholen en zijne andere goe- j deren achterlatende aan zijne eenige erfdochrei I Johar.no, die gehuwd was met Lo de wijk van Chattillou, graaf van Blói?. ïl, de kerk van Tholen was ?en jaerdienst voor hem gesticht; hij had de s.ad .dc zeer versterkt en vit» jaren vdi r zijn dood de plaats nt.g vnn keureu oorzien voorde ^paoncmaDnsn" of zoutmakker3. j Lodewijk v; u Cbnlt llon, de msn van J hanna van Henegouwen, had drie /.oueu, nm e'i'k Lo- 1 dewijl;Jan en Guy, <Ee rdlen met den geslaehu j nonra var Ghattillon, met achtervoeging van j gr:r»f van F-lois worden aangeduid. Jan van Chrttillon wordt reeds ia 1;3S6 als heer van Thi-len vermeld. Hij had Labella, de dochter v.m Reinovb van Gelderland et vrouw j die hem geene kindert n schonk. Zij.: broeder bodewijk overleed kit .derloos in 137:1 hij in i 138 Jl ort nn de oed jking van den üalem- poldci, wenrclopr hij den grondsiag van Tholeu zoo grfujic'ijfi i hn 1 gewijzigd. Y^d..W'ijlr J.l-V - ,Wa j;|P' ut tn-Kjrj.i hol ei; verlijd op Guy ven Ohat'tillon, maar ook desie bid siech" t «é'n oon, die nog dór hein ten ';'rt ve daalde. Guy huil zeer ruim ge'eéfd, zoodat ofsrhoon aanvankcliji rijk, bij tegen het -iud van zijn le e. vel1 loopend', schulden had en zelfs ver plicht war zijn Grantsohnp Blois in frankrijk te verkoocn aan Lodewijk, herto.j van Orleans. Hij o. r.eeR in 1-. '7, doelt trim; weduwe. Ma iu va Vlnaaderen, legde bi ;i uitvaart den •'lent.il op du kis' daarmede te kei en gevende 1 Jat zich biel.' aan iiaar eigen poed en. met ie ii itet schap van haat* ovtrled-rn mat, niet wilde hebben. Voor Jan en Guy d; kerk vr.n Tholen ook jaardien?ten iet last vau „21 uitc ïelingen" mm de igens i? weinig an ben bel nd. keuren aan de stad; maakte benalin- hrt bouwc-.t van mcestovett en gaf tot hot h.'.udeit van een jiarmivrkt g na St. ii, oen ij-Jstij' 'lat eerst iet goedvinding van b'ilips II werd jg steld op Vrijdag ua .0 Liei Vrouwe j geboorte1 Guy, de ridder v,m de Luitsche ie assen m are< in gesticht armen, i vergnnnm. op Maanda 1(1.) o f de doek ter van ruarU Koo Het was niet voor de ter? :e keer dat, Wil lem op reis ging. Reed i vroeger was hij meer malen met zijn broeder Marinua «r de markt te L. geweest, zoodat de route hem welbekend sras. De zon was reeds onder totn onze jeugdige reiziger den „Rozenhof''J betrad. Nad-rbi] ko mende, zag hij iemand iri ai, i l'emdi'mouwcn op de bank nevens do staldeur zitten. Zijn bol eu hooggekleurd gelust prijkte met een zwarten huismuts, terwijl i,?n met zilver besla gen pijp tusschen /ija lippen hengelde. Zuoals Willgm ie recht giste wa- het Joose .es in eigen persooi Hij ging cp zi n bloedverwant at, en zeide oj> bcco-sd n toom vGoeden nvou-l Neef! ik beu Willem Molens vau Ganzenburg. Vader en Moede, sturen mij lu -r ?n laten u vneude- ijk gioeten." „Zoo, zoo/' antwoordde Ji>=, „'Iris stel- I hg een ~biz,oudere re.'e i rom v ij d( eer ge nieter) je bij ons te3 vri.mi Willem nerkte een sl *en glimlach niet op -'elke bij die woorden o-.-. zijn mond pet-Me. Hij ging - oort zijn lesje op te zeggen 1 zooals 'iji \ader bet hem had ingeprent. Ik I kom u verzoeken, neef, ot u mij g-adnrende de zomermaandeu kunt gebruiken. Geld behoef ik nic to verdienen, 't h all,?en om het boe- ren bed rijto h-oreu "ooals uef. hici wordt u:t- geoefend; om- wist ik dan hoe de kaas in deze streken g".••n.v.kt wordt/' 1 ermij 1 hij aldus sprak, tjas cr an de keuken- j deur ei'.', meisjeshoofd le voorschijn genomen, I zoo' boi als de volle er.aan eu voorzien van een paar grijze oogeu ea g'eeikJonde vu-ebtan. Vol tiieuwsgiengheid nam het, den vreemden ber.cc- eren zrl aar.s'.onds 1 laar z i ar. kunt gc mee doen, a's ge trek hebt. Toen zij binr.e v aren vgiie Wiilatn de lam op tafel ea sprak: „M der heeft mij een k'ci- nighéid voor u meegegevcu." Zoo al a de wellevend heid Joosens noch bizondere nieuwsgieriglieid om te w\ R Hij zeide eenvoudig dig geweest, ne-.-f Wiilem. hadden dv aonder dat e- chte, betoon Je ik. uocli bizondere wat het was. lat w ure niet noo- Vadf-t* ra irnedei niet béhoi. en te doen, want ook :oudt gè ons wclkcm, zijn. Een Ker f en oogenblik op, - verdwijnen. „Zoo. zoo/' begon J i valt mij s .vt onverwacht j er eens over nadenken, narr binnen en Ir-' je l. w. vervolgeus weer ti- osens. Dit, verzv .-k i»p 't lijf, maar ik wil IC iiïi inMisschen ixick «ge af. He"i avond- mond trnv of minder, daarop k -mt, iet bijous j gelukkig ?oo nauw niet op mm,'" D' lïarn bleef' voorloopig otvmngeroerd liggen. Maak 'tja zoo gemakkelijk mogelijk/' voegde Joosens er u n poosje' In te.- aa.i toev „ge aijt zeker moe vau de rei/Wik m plaatste zi.'h bij het vuur en wierp een blik om zich heen. I Wr.t zag het e: hier heel anders uit dan op Gaijzenburg. I)e kamer was vfp] grooter eu i met licht behangsel beplakt, virder au spiegel en portret tin, mooie stoeien met -i1- tingeu, een gewreven tafel, kortom,

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1885 | | pagina 1