n chi )y Hef 'jntwspp m wet. op kfnderartieil ALEIDE, No. TI3 Zaterdag; Mei 5885. a ïyit ï.j'1; "PL NJ!TIj |l II llulililil .lujju 'JU ii.s j. :i c. pot, f EÏÏHLET jH. Dit blad verschijnt oiken Zatsrdag. Prijs per 3 maanden, franco per p.st 65 cents. Ingezonden stukken v irden v.'. >r Donderdag middag ingewacht. UlTGJjVtëll: Tnci. n. Advertentiën van 1 toe 4 regels 40 cents; iedere regel meer 10 cents; groote letters naar plaatsruimte. Elke advertentie, 3 m:.al ter plaatsing pgegeveo, wordt 'echts .1 maai ;n reken ag gebracht. het verlod van arbeid :r kinderen beneden urb< -d en den veldarbeid adeeo rii roikomen 11 j iar uitgebreid tot alle". l us ook veldarbeid ijcrc ;btvaardigd achten en allen r\nd zonder roe1 eene kleine uitzondering voer den drukken j uitzondering oor kinderen beneri'. 14 jas ..jgsitijd. Eeue doeltretfencu bepaling hierbij is, witle-i verbieden. dat de 'o. lating dezer uiwo idenng t t an:i «Vit ons betreft, de raag hij ons gerezen gemeente iestQur et geAee-uerwid, moer aan Ge j Is het wel zoo noodig dut verbod, z bet dan deouteer. staten is t ver Art. 1' 'eroied ook met de toegestane uitzondering oor veil- voor kinderen tussstico c'cn er- 14-jarigeD a/beid r' Ons dunkt doch U-r. ons liever leefliid, allen andoren att dat die op het,eine schrede t ruggaan om te gemakkelijker te Bw-gemeen-r m Wethouders voornoemd, j j r-iirel'. ('et; nrüci .sduir per da? komen aan he reen wij ous hoofdzakciiik voor- C. j DE MLDER VAüf NOORDEN. VOüJ, ul.reu vvt tel; u e.i voer die van i genomen hadd te Keggen. j 14 tot 16 jaar, terwijl a.-t. 5 vottf allo kinderen De Mini.- er spreekt in de Memorie an Toe 'beneden den 16-jarigrn ,k vlljd het aauvaogs-lichting, bij zijn ontwerp gevoegd, zijdelings v a {en eiuauu. van den d i.tel i» - .hen arbeid noemt het belang, Jat de staat bij deze zaak heelt, I en wel verschillend juu t het oog op de jaar- j e Jat deze bet recht heeft en geroepen is hier Borgemi e. ter en Y\ nders v»n Tholm V-vii^-ja get jden. tusschen beide u- heden icht hij bewezen. Verder ■O- kenitïvan beJa-.^hobbeiïti nat hor hen D Deze wet mag ividc-rdan 1 ui veelbeteekenende blijkt uit r'e Memorie, dat deze wet nier.e-tel vrc (gesteld A alphaUtiscke Jij?:., hed. hij ,-i. 3; j uitbreiding vin do vte' ran Houten, die het lieiiatr dijk welzijn der j- ugd, ma:. wel AANKOï 1' rG IX BU RGEMEESTER e VKITK -UDERS der gemeente Tholuh, brengen te- kennis van belan-jhebbenden dat begin: t ii op 'Dinsdag '26 J/.-i 18 an avege - e gemeente ec-ue oj>j eming za. worde.i aehoa-iot» -n do Y' r.GEA i t FTPADEN met de KUNSTWER KEN". Tdolen, den 12 Mei 1865. De Wethouder. A. VAN DER BURG UT. BUKhN DMA K N ■oh -,;.g v^'ai|een den arbeid vco;- Inadem beneden lijaar der terordening tut voorkontir. brand U 0magtmmile, en dat dm lij" ^durende d woc;|,.u ||jl wi twijfelen niet of 8 da»'-n van Za'er l.-g don 16 t-.r en mei Zateró;* i .F - 2 i i 411 zat tlot" vit eu u/iit vustemining ontvange den 2:i^ll4eie. Jt., ter sicrctan'! zal ter irzt^c liggen.) J fcn Thólcu, den lf, Mei L68&. degeiijk oi I. do bev ordering harer geesfolijke belangen beoogt, -vaarbij de Minist-1 v.-.,n de veronderstelling uitgaat, dat da onder hunne v.orde?., bete) rl;m het ot twerp v.m Ibbi?.. De I kinderen, ah., ieam toch mt's verdicut-n, wel naar onbeperkte uilzoi-denu;' r-ic de toiibs -tigeerende school zullen zenden. We vi-tden Jat alles l '■yswtaiie.ï tv Wet houden viwrnociiid, wet "fcO'düat voor (le'ii, vnldfubcal, :s ons n? ;t heel goed en g Moven lut laatt4b«d->.-kle ge geuoeg :ri-ï otivücru «n liclffi z'o.ud mi wij mot volgtrekking behouth.-.- do ycic rutzoo.a«,,.ringf:ri, héfi'h'-oog op dit 'otrivi-cj durv.Ts vragen, wat r-1 juist .is, inau' als de. Munster er uiet,tc^J-'. -i'pïiBB om' 'aileen .hvsdbcuw en vecvweer do bv. - beu .--tt ,-kftr»-mn m gebruikei: cu a'is hij v.-er- oor rechte zijn moeten, jöi'^oudrfn wë.Umderc -ae- 1 kèiijk znoveei óelan/-; :-teivooi- ir het geestelijk dri veu te tiufieji zijn. 'l.ie evenvi.rochf. haddeu i welrij van den jongen staa'.vburger (waaraan op'htu bfschikkrri vr;^.jedkdop.'"arbeidskrachten wij geen re a- hehb' n ie Uv ijfclen), dar» had of die, als het er ou ij. dotu is het geldelijk hij een v»-cl eenvoudiger v'«g 1 ui- «en inslaan Zc nals otiz: lezer,- reeds weten het fi onze j belang der ouders te oe-'cnleret. zonder het li- j die bovenden veel zeke.- r'.or "tot het doel zou Minister Du Tour ee ontwerp van wet, tot re chamelijk wtlz.,n tiet mderen al te veel inde, leider. De V.'iuiv.er legt de we' ?n Houten waagscbaa: te stellen, hst t cht o schen I ten last<., dat zij haar doel langs e.u'. omweg ie twe: 1 e'js.-'ij.iigi leluntjen ;vcugoed zouden j tracht tï bereiden, door niet hei arbeiden zelf, doen bewar3;i. Van Veulen ;s e samen- maar alleen hol in dienst nemer of hobbe» te stelling zijner wet .et-; jiuder ver gegaan dan I verbieden. 'Zeer terecht, ciaa:- hij verliest uit hij >vei;-: hte, om kt: ai nnmiug ervan mogelijk I het oog, dr.t hij evenzeer een omweg bewandelt, te aiake'i ,.va-r hij v« rst.tndig san deed, indut Als men wil dat de kinderen nie'. wet -een, opr'a; j.i reheugej 1 ,a de eerste stap» was cp eet; ituw-.ü .egenlzij kunnen schoolgaan, wat dm eenvoudiger kei :is voor hij dan alt.ians iets goeds tol -land bracht) dan te gebieder, dat zij oe\ n schoolgaan, maar ook in are. J van den ruin ster l)a Tour, naardoor bet werkr-n an zelf ve; valt, voor he eeoe spcculali t op Je: k;un< rieden wat \va<, nu floer le we V au eenei st enger,' groo'a-1 dki 5U ons niet verwpptle-ci) K-- uers znlien ciiu tz-'-'ru- ,.,C de V. ider van Knorden. de Wcïkmtice, A. Van der Rcrgat •ding vai. len kinci.-rarbei-l in ge.-cc. acid ge- 'irficbt, t einde ki.u"ren, beter dau zulks dcor ;e than.? vigrerende v c van Van Hi-ulen kannen geschiede) .«.-gen ov<jrinali«-<-ti arbeid te bescher men. Onze :er zullen wel! <.ht de uithreidi'ii en ve: :her( t g der vcrbodsbcipalingen uit Du ont\ erp reeds kennen, doch u" te hulp te kocaer., en omdat d het ve volg van di rrl'ke, no< d'v is, volgen hier-le hooi ^^psiing:-; :u- ïouwens in zoo wel- zier: nige woorden zijn we. e g n, dat wij ni-^t zeer 1 ming eel v a geduld vergen, '.i vare liet ook, dat wij d tarmede een overbodig werk deden. Art. 1 zegt wat men door arbeid in den ziu der w>t vers1 m hebbe. In art. 1 wordt gunstige stem- groitste deel althans. Met andere woorden; wi inecr zoo.coodig de yiinistcr had bel r ged lau met ee i wet op vutfc.i déacübeming den leerplicht voor le dragen, waarmee dï re- vuo vr.;{ H-.t I geliüg van den kindf r.rbe d voorzon ver die dan l ok velen ia de nog noodig ware. heel ge-/ui-ge'ijk had kanuen üg oor den veld-samengaan. [Slot volgt) 11.) of de dochter tan zwaeli Koo 's Morgens daarop werd de Rozenhof door een vrool.jke lentezon bi •Lenen. Wdlcui was reeds uit de veeren, want Mo ens had er zijn kinderen aan gewend, bij 't krieken van den dag nol bed te verlaten. "Van de bewoners san J'. n Itozenbol'" was daarentegen rog nie mand op de been en de zou stoncl reeds hoog aan de/, hemel, toen de schel zich liet hooren, die de kuiegenooten tot het. onchijl bijeen riep. Goedeti morg-n saaiu. Goeden dag Willem, was di w ederkeerige begroeting. 7'M(!Uvv5 'ierig begon Mietje haar neef op te nemen, om tu zien hoe bij zich bij daglicht vo'crdced., Zijn werkpak stond hem niet slech- te«.' dan zijn y.oridagsch costuuu. De krullekop, de .'rissche wangen ei de t-onwliartige blauwe cogen behoefdeo hel daglicht niet te schaven. „Van daag v orden cr klniien gehakt' ze^de werk ge ze ka Joosens, „aai woor. r/Dnt is waar," .vntwoudoe. S\ :J.leu.) op.^Gan- '.enburgis ,i ig nooit •".?-) ploeg door det. bo- i ileo gegaan, ;:n zoo heb ik er rok noo: kiui- 1 en behoeven "s hal keu, «loch k zal 't wei 1 ieeren." Mietje was juist o jres'.old op he', kiui- ten hakken, docb nu g' i- vij gaartu mee naar hel; veld. Gelari ide het ver?te b-'«)f uur j heer, hte or evo vrpoüjke stecor' ug. A.;m liet I ploegen scheen geen einde te tomen, want I Mietje stelde zich ten ia-uk, haar'beef aan het j verstand tu brengen hot hij deu n'akker moest I hauteereh. 'Cot Afwisseki.ug kreeg hij nu ceoa' - een. kneapje in zijn arhij dan v èor ©en kluit i a irde op zijn rt,g. 1 I Om 9 uur werd er met' gefeoufien en liasside i Mietje het. tweede oiitbi,.. uit. v* 'u mand, die een der knechts gedragen had; li" bestond uit j brood en een flesch brandewijn met L0«dk. v'< jllem [gebruikte niet?: hij was stigewoi den en loosde I telkens een diejier zu vl. Dat beviel Mietje niet, ei. begon 'm op nieuw te lagen, 'zeggende: -Waarom ben e zoo vervelend Wil- leiri, heb je soi-s een liefje Thuis? Willem keerde haar zonder een woord te spreken, den rag toe ei ging »ai, 't werk. Thai i wist hij, hoe bij zijn werktuig moest hauteeren I sn hnd dus geen onderricht mee; van uoode. I De plagerij iuid opgehouden, w .ut de dochter des huizes was boos op baar neef. Toen men aan het middagmaal zat, keek Joosenri de jvngelui beurtelings eens van ter l zijde aan. Daarop kuchte h alsof er een I erwt in zijn keel wns blijven steken. Het- j geen hij toch had opgemerkf sch'-'e:. .min der naar zijn zin te wezen. Zijn dochter kut mismoedig de onderlip hangen en Willem vm. geheel in genius verzonken. Na een oogenblik van algemeee stilte vraagde Joosens: „Vlrillem, hoe is je 't kluiten bakken bevallen? Het komt me zoo voor dat je het niet prettig hebt. gevonden." Willem bedacht'zich c^en en antwoordde: «Mijn vader heeft mij geleerd dat he'. er bij i doei arbeid niet cp aankomt of h.1 werk pret- j tig ia of niet. Wij a ork«?n niet voor ons ge-

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1885 | | pagina 1