NIEU WS- en ADVERTENTIEBLAD IlodeT No.. 105 Zaterdag 30 Mei 1885. j. i. e. oï. DOODSTRAF. F S U I L L I O ,1 .ï'l Dit blad verschijnt eiken Zaterdag, Prijs per 3 maanden, franco per post Öb cents. Ingezonden tukken worden vóór Dcnderdag- ingewacht. ÜÏTGMVfJï.r, Adv erten tier. van 1 tot 4 regels 40 cents; iedere regel meer 10 cents; groote letters naar plaatsruimte. Elke advertentie, 3 ma;;! ter plaatsing opgegeven, wordt slechts 2 maal in rekening gebracht. BEKEN DM A KÏN G. veorbci gestraft en onschadelijk ge maakt worden. Als in eek,, roes der bed wel mui;1' Burgemeester i Wcthomleu va» Thou-n, brengen verheffen zich de .:emoede<en, de etn sleurt den :cr kennis va bclanghe1 '.nl-n. (jat de loting voor andei mede en zonder nr.r :rikeo, met liefde personeel brandy iten .ai plaat» hebben op het han afiQ de em ?;j;i UM de 3l;4c!.; nfrers m." ae i aui'i es iiaimd ags uur. hunne imstbestaanden,; f... vol wraakzucht, dat, indien oeüv.gliebnenden zieh me» n oersoon i v voor d e loting aanmelden of zich waarvoor doen I ol0ve -genstrijdig icru met c. les wat uaaf vertegenwoordigen, voor hem, op grond van are. 3ti j 'iehle^ zweemt, auden a.Hiereh JsCajÉt jegens dei) der verordening jp het brand wc zc-n, door een de leden \t.t> de daartoe uit lie'. plaatselijk bestuu benoemde comio;s.io zal worden geloot. 'f holen, den 3J Mei 18S5. jurgo",£('iter en ft'e.'hoeders voornoemd, C'. J. DE Yl'JJDl'Jt VAN NOORDEN De Wethouder. K. VAN DEK BUlïGIIT. [)e vele moorden, in den hotsten tijd bedreven, ttKn denke a:« die In Giadlicfc, 't sninge;, h'.aftricht, Ik; ten, uti weer «jejidrint i j*. e«| .cr »(f! Tl - -j;V I'. J.. moordenaar, behaalt dit hals:gevoel de overhand ea wellicht breekt oi 3 c :r die omstandig heden de I d spoedig aan. dat cc,en ctn moord ver neemt t-n niet long da*i'».i? door hot uienschelijd I gerecht een tweede moord wordt gepleegd; op den diepge vallen eve.'ünea^h. Wel is het te vooruit ;;.at in dergelijk 'ai niet meer hou» 'ad ni o! duizenden zit;'.- I«veleer man ver- ustigen in het aftrake. art' den onteigenden musea, maar tochlv' t oje..?bii. ai abreken, 1 rop in minder dan fli-t', uovonui- en ei.-.de 1 «al worden gemaakt aam- htv'.; le ver van hem, 'die zooveel ongeluk in 6<. wald brei": verspreid. Dan is aan het recht vol de gedoode wordt gaan brgraven, het /v /eken en weldra ''V611 l ikfioa t. «pvla - -- «L'v^ab unicum - moord ti:' -t!iiv. 1/og^ersv.inkkelijKor :;idaridean(:ere. doen j veder gelegenheid geeft, .bet rechtsgevoel op "L1* ?Mg 8" 4,M8»lttk ter sp«ke tongen, I dezelfde vim .e bovN'ïv i. 91 <>7?«<?* ">.u y doodstraf al of niet j B,-,chou<,-er. »ij echt-. !,-.t-'oe> Jat toto me. wietetoijk 18; ja zelf» begmnén dé voorstanden de doodstiaf btoagt eenig tita kalin, dan ia hel r!d» m! -nneme-nt VT 'c toeiden wel mogelijk, dat de pu-.. ,le.- officieel* mee- ten gauate der wedermvoe.m-, door een ieder ..cher.^aèhters niet •«-.'< ,,0,dt, ai. dit op te wekken om de beginselen vóór dc coodstraf eenzijdige beschouwing de.' aaak het ge*»! Ji «.c-e-el mogelijk te verspreiden, opdat erntmed eiju. Wil toch het wi-tehi Kit IbtMuppi. met verpletterende kracht op die invoering kunne door den moordenaar .1 ,-edaan, «at,aft wo.deo v. orct r aange rongi.n. dan moet die afcraf ook gevoelig zijn, jievoeli er Rtihcliec vau onderscheidene .laden .rennen jM eeu oogenblil ,a„ doodSa1.gat kan b 1 Ca r a"1 tennande, 1 J5ll dj, is f s, de |.„end»ige tohlbuimtoL yht ik hetrandaaam, omdoot haat bcmiddehpg Men negge niet- de moordenaar wordt door d,t vrmgatnk andm.a.1het opentor tor .prake den staat levenslang gevoed, ve.-torgi et- ve te tongen en volk» Ier voorkoming, dat cene I d„-honden, want da." doet denken aan een lere.i eemnjdige opvatting overijlde gevolgen eo. na een logement, wsa-io het 0... aan .„loont ooh aleepen. zieker! moorden a-s du h,er be-j breekt en geeft ock een ya'schc voorsteliin; doelt! worden ..oen iemand bet bloed de de raak Men stelle aich voer: den aom- eicn nr. u, en ons met fVohn n 1 1,.en keriier, v na rui de levene'-ang veroot'deelcii; (Ogens d,e oude d.e.to ,n mensclwdgediaBte, afgoeonderd van cyne overige lotgcooto,, die ïist zijn, Ir.cft, ouder jegen- rlic zich uii.'l. ontzien om ter iiebzndr of moordzucht andt ii i vil Ie van ,v :aak. voor ,;nr(eiv-i tijd gev i i„. 1 te ^00^efl en 1 gestrenge lucht, mei >c.iaraeie voediug, verwn- J J1"1"; b T: ie vertc'oste"' derf van de zijne, bewaak', en topiefbjjiedei y 't' nm-e, men I beweging, gepaard mei, onthoudingen .-au allerlei dc kre-t hoort slaken: „naar het schavot" met aard. Men g„ eens na welke gedachten zich hem of haar w.eus of w.cr hnnden bezoedeld j van hem meeste- makel, y als het -.sa» zijn me. het bloed van onacha'digs sUsntoffers. „,t biwustnjn n ygueke-rd. rij '-nisd^.d 0 De maatschappij moe, gewroken, de moordenaar sie, ais trl ;°lkt 13.) of de dochter tan :.varte Koo. Ssdert Willem naar en Rozenhof'' vertrok ken v haci Jacobi de gedachte laten varen, 2.:. 1 woning te ?erhteu, en dnar de grand ,eer rhtbaar scheen, besloot hij voorgoed te blij- vei» nabij de stad, waa; hij l-jt levenslicht had ai -caouwd. De opbrengst ;»i] zijn land had hem leeds in slaat gesteld een paar koeien te koopeu, eu het gratin stond zoo welig dat de toekomst hem veel beloofde. Het scheen alsof in dat .tuk aarde honderdvoudige krachten oe- doter lagen, welke thans uit hsren .aap ont maakt waren, om in groen en bont gewaad de zou #-oe te juichen en zich in iir.re v, arme stra len te verheugen. I» etemin keek Jakobi nog somberder dan egfr tw er, ooit te vorcr;, en dc oorzaak vaj. zijn kommer wns Altide. Iri'iert jd had uj zijn vrouw op haar sterfbed de belofte gedaan dat hij voor het, uit hun huwelijk gesprot doahterlje zorg zou drapen en ha:»r 't leven alt .i zooveel mo- gelijk veraangenamen tpda. het gemis der moederliefde daardoo? eenigi ,-:ina mocht vergc-ed worden. Altijd had hij .V/ de yiooiijk en tevre den gezien Hihad voor r nis i zijn kind ge werkt eo in voor- r-n kfonspocd hadden ze zich geluk vig geveeld. TAmi, nu .en onbe- zorgh; toekomst he.» tegr- divchb, sta.»' hij met het hoofd ter neergebogen e.u hruuencle op zija spade, terwijl liij ui :ert na«r Aleide's zuchteu en de tranen laog.# fmar bMeke wangen ziet vloeien. *,Noo:o,'' d:vci»t hij nij zich zelvt-n, nooit kan er iets v n kom.-:». Al wilde Mo lens ziji toestem mi iej geveiit, ik niraiucrineer. Hij heeft m:j te grie end gekwetst, door uiij dat geld aan te bi .den en t zeggen dat mijn dochter zi,n jongtii heeft nugeloopen; lat "is aa»n zijne ouders, soms aan vrouw en kind jeu mei. verplaatse zich dan eens in deiitoti".nfc zoo gevoelvol geschilderd door Ds. Laurillar»! i in zti" schetsen en heelden uit de gevangenis, I getiteld #Uit d= cel" waar een vader bezoek krijgt van zijn biuu, dat hera wil omarmen, j maar het niet kan om dat hek, dat hen scheidt, waarop h*t schreiend uitroept: //Vader! ik kan j liet bij je 1" Wat gevoelt ge dau wel leze»:' nis ge x dien toe nd voorstelt! zijt ge dai. niet met mij eens, d:»k die mocrdiinaar zw;virder gestraft h, dan roe: e;oi oogenblil: lijdendat eeuwige denken aan her. du. hom lief zijn, die I verschrikkelijke gedachte norit meer in aan I raiddon terug te keeren, nooit in .'fr zijn moeder, i vrouw of kind aan het h rt to b ikken: wrac- I lijk het is ecu s'.iaf, waarvan men ijst, ais n en er aar» denkt er. die zee.' zeker als "olaoenie ®ag' word .mi beschouwd tot bevrediging van het gekrenkt rechtsg-, vod. Maar voorrd, indien aeu mede wil spreken over de nl h niet in* j roering de uubtraf, n ga eerst et-nc cri- minoiuc j.f /prN hewe n -t -b!i* ?lass; op d:c o gelukkige van d kiid rro genot be- toofdo tnditclingen., wsut zonder dat telt o en. ziph het leven ui de.o kerker rooiklenriger voor dan het iv en naakt men :'.:ch daarvan eviie i voorstelling c!ie geheel bezijden dc arbeid is. j Voeg hierbij de p ichvan den christen om den I vehoren zoon lol inkeer te brengen cu hera gelegenhtid ie ..even berouw te toonen, üan I geloof ik, dat "ij,, die het behoud var den j teger woordigen toestand bevordert, groot» r weldaad verrit 1 dan hij, die elk middel tot kersul veg ieemt en den nisdadiger kortwrg het leven wi! benemen, omdat hij dit anderen deed. Het enige wot de doodstraf voor heeft,'ia dat het individu onschadelijk wordt geraaak maar drarvoor c '.lecn, leven we tc eh nm'ra 'niet- op do wereld; en bovendien yde lel.sIl1 veroordeelde" is onschadelijk voor anderen er< misschien nog nuttig voor zich zelf. Hij kar. i zich nog invzendig beteren, en als hij de oogen voji' goed •■luit,, dan is het raogeh:;, dat hij aL r ii berou wol zondaar heengaat, die zv. eüï geboet hoeft- -oor z in misê .d terwijl hij oa- j dervonóen heeft, (h.u in7t: hom ni° heeft a»n- j gedw:.1, wat, roe; in hem veroordeelde. i Ivi.ogc ook dii. gevoelen overwogen worden, --alvorens een besluit worde genomen, dat niet 1 lic t raeer te herroepen is. 'rb.) S te veel. Ach, mijn arme -kleide! zuchtte hij, ?i'l' deernis zag bij zijn kind aan en ver vol;;1.!',. //Die vervloekte lummel '"at deed hij hier? mij:: Aleide zal wegkwii n en hij ja, ik heb gisteren wel gehoord in 3e stad dat hij spoedig terug zal komen en met do eenigc dochter van een rijken boer zal trouwen, 'tl- slim, uitgedacht van den ouden Moiens, da,.rom heeft hij zijn .oon te heen gezonden, hein zeker c.e ntvodige pillen ingep/ ti cn de jong» is laf genoeg geweest zi U slikken ei\ mijn kind te verget en. Zij noet hem :ii' a:»r hoofd zetten; wil dat zij hem verge'.ci zal, riep hij buiten ziol. zeiven ran worde. Aleide, door zijn hrftv uitroep v T.M.hriK keek op er» onmoette ziin 'orsci e.\ oliic. Ja- bobi wenkte, haar. Onmiddelijl: kwam het meisje aangelocpen en plaatste zich met gebukten hoofde tegenover haar vader. „Aleide, hooi eenn," aldus begon lijA-0,>

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1885 | | pagina 1