r lel NIEUWS- en Zaterdag No., 1061 Juni ML C POT, PUBLICATIE. natio'na ie militie. TENTOOffSTELLOG on FESTIVAL te Tholen, «>)i fe er: 17 .Tuni. Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. (rij.- per 3 maanden franco per post ('5 cents. Ingezonden stukken wordei vóór Donderdag- middag ingewac/it. UITGLmi: T Ff O L b N. \dvertentiëu van 1 tot rege! 40 cents; iedere regel meer 10 ceuts; groote letters naar plaatsruinre. Elke advir<utie, 3 maai tf.r plaatsing opgegeven, wordt slechts 2 maal in rekening gebistt. Burgemeester on Wethou Iers vau «le gemeente Tho len Gelet op artikel l van het henlui' van den Cr.ro- miasaris 'ie Kortinga in «.'.zo prove i>. van der. II jNlei 18&5 (i i ovinciaal blad ivo. 61 Aerwiltigen bij leze de verlofganger van de N'i- Ji.ir to land, '-ehoorende tot de liciftiger an 1£M IS? 1883 en ISÖ4 voor zoo tij voor den 1 Apnl 18 33 ixi het genot van onbepaald verlof zijn get-'.eld c.i zich in deze gcme i -e bevinden, dat de zelve up Dinsdag den 23 Juni 1 C»s voorini i la^a .en in ure te Tholen voor het mecLtehuis zu len moe ten vervoegen, voorzien van de kL e-ing-er uif-ustir aa'.ken, van hun zal.boekje en tn hun T;rlo*.pas. j Dat verder oo die geli geenr rijtuigen op de 1 markt noch op de kiinuc/a'Jprriügen uitgespannen worden, noch daar mogen binveu staan. Dat evenmin rijtuigen,nc. in op het Kade- vïe.in noch in de .Brimtvdcndti')!, .r,ogen worden uit- I gespannen en evonmin dac.t' Hioge.fi blijven staan. 1 Dat ter vergoeding vau dit verbod, eene plaats zal word?-n aangewezen aun1'd!e buitenzijde der ha- vencüjl ot het plantser .up rijtuigen. Do vastgelegde optocht mki ]x<*cL.n is gedurende i dit. optochi, in «iit verboot i;V oc,repen. Tholcu. drni f. Juni hiirgemetder en l-i'd'nov:-ten voo 1 oemd, C'. I. DH ULDE'.i VAK XOQIi Di 7* tl ouder, A. VAN DKl' BURGlfT. ouimissari'i le wo, aldar door den Afïl onderzocht. "Wordende een ieder w.'e;> :lks aangaat. aang< uiaand, om zich ten vi» 'arm n dag Taats te doen vinnen. ten ei i ie i .1- i iet steller, r.in de straften lij de ot liedieic. Gedaa; te Tholen dan 3 Jru.i 188'. rden ,ior ly e'Ti dei'f vól At hel jprogri.ni vi 1 den 1 estwijzer voor de ttntoonste'lii c, t bo elen c oor tic Afaecling T11ier «Ier Wa.sih. v. ia-ad bouw èn veeteelt, teloos de gelegenheid worden aangeboden tct deelneming aan oen rijtoer. Des avonds te half negen muziekuitvoering op bet Marktplein en schitteumde illuminatie, j Je tentoonstelling, op W O E 'N S A G ie 'houden, zat van ii tot 12 uur 'smiddags alléén voor de Ie don en van 12 tot 4 uren ook voor liet publiek geopend zijn en opgeluis- i terd worden door een matinee musicale, te I geven door het staf muziek van bet 8e reg. infanterie. 1 "Van het tentoongestelde vee, enz. inig, zonder vergunning der regeliugscommissie, v.idr het uur waarop d? tentoonstelling eindigt, niets van het terrein worden verwijderd. De paarn en het vee moeten op Woensdag 17 Ju ii, das mïig-.-ns te 7 uren op bet ten- I loors.eljingsterrein aanwezig rj»» Melkkoeien, welke ten grooten afstand hebben af te leggen, kunnen uiterlijk nog om 3 ui'v. orden toege I laten. Behalve de in heo progr.iinma vermelde bekroi gen, kunnen n:»g, op aanbeveling der commissv.:, prijzen worden toegeke '.d a. Aa hen. die door iitinur'ndheidhnnner

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1885 | | pagina 1