Een evBneiTient iii ie püÉnis iee wislieatiee Desk,'kelt DE PLEEfiZUSTEE. Zaterdag I ^agitgtos '01 j h. I'oi E ILLiTOS T IJ 1). t®, fW Dit uhJ vurschihit eiken Zaterdag. Prija pci in: amlrn, franco per post. (55 mms. Ingezonden rukker, worden vdór Lontl-rdc-'- >t ut dag itigwacht. !M :i5Vi dvertciitii o .ai! 1 tot 4 regels 40 cents, iedere regel me.".* 10 cents; groote letters naar plaats ruimt.-. Ellc rti'rd maal ter plmUcr.g opg<-geren, wcrcil l ui aal rehenru g*' acid. Oei ijk v> i i in o:is inmiuer v:.r 11 .i reeds .telddf n, zijn er Je7r:n zo mor Icji ee,»e üester- ninat schappij voornamelijk uit Bvgisciie l.eeren h:-. v-n.u veer UO.bQO pa.men in België bewerkt winc.na. inmiclJeirk nanr d banken gebtacht. "Wij geiden'.oen, tl .t wij hierop wan sch.inlijk .uu-r tet g zouden komen. Kr. u dcrrlnad, het feit ve-dient liet t- *s vo l1 't s een nieov. denkbee'd en e\?nai- bij zoo ma/33 Hou wc. ged clile of i'otvim'im.', roept, intv» oo bun* onwillekeurig uit hna dorn t de üjenic,he <),it?ir niet vroeger aan gedacht hebban I. ..'t l* 'fjtn die VC'lp 'i-'M', d ivkorthigcn 'li 'p' 114- - 'gH 1 oh^ct'1 r »t" dj'. t)j(l in i'édiü'fvi ,'t!ik v v: 1.i; i rir: /if li ii Wë hlieii 'het cVtVÓtó.j cv/m 'Oi;t inde! gi'sjh.ftde'iia de oesterouitoui ,i .ut; er >;.tl hui wat tijd en ..„ridsjoon uitg< wonnen werden, Tot ii t,oe b< -;.t de volgende oiv> van we:-; i inmliedt.i.' plaats: de p: uticii ■.•orden (bi na uit- sluitend n deJgië) gebde'.i.r Zuid-BcvcLud, voo.-numelljk 1. i*. geliiachi, gelost, vcor wie geen e,gen steiger hoef: nur -. cn i.ji i meer i liar.uuri k liefst zoo min mm/el ;k pi ijdenl t?rrein gereder, daar gpk -.'kt o - n ..(.schikten, der uaar de:. ,r tfuggei.r. t, a.m boordt g. iadoi» naar do ge»f;re:i, over boord ge-j worpen en eindelijk in w de gelegd Komend' I gekalkte paoiie.i ree t?' ui; België, dn vervallen van de genoemde werkminlieden voor wie geen gen steiger hebben h 1 n op 1 den wal, het rnieu, het terugrijden, het laden en ut v -rv.uea nr.de baak. Hol lossen en verkruic kost vnn f l tot f 1,50 p duiz- id, bet terugkriAieu en laden evenveel '."t rv c n naar de bamt f 1, sao en 3 a 4 ;'d. i'-ivendien ontloopt men daardoor pacht, an u ha reu, 1 pacht van het terrein v.in bow. rking en kaai' 1 üj 'Jlf.ï. Dndsche vertelling), ll.-i kwain mij oo^ en gehemelte röcaten* Bedenkt men loon in Belgie 70 i- r <hg i-, dat do y, erpluatsiiig behoeven, l il de k Ik in Beigie oo'e zil ziiu dai, hier, in-i^ d&t or op iedere duizend 1 5 worit ui'^eVon; ..lat' gerexend als men begroot steigers won h. *.rl<1 kapit i'e sor; u: van f l V,; li.'iro .v, du aring var. ÏT Oïl ïoedkoooer lOi'J 10! Mime \i 'jf'. der prmnen op .*i (l:r.,en zomer de ,4 ut), p. i ei'^rn weiger bch* ben, is tic besparing va; 'ihoicidtloon veel min der aa'iz.ienl I deze v,dur en h t losse?!, t a fadei. ioci i/ih ."hit tiiinatbl';ieiai,ig goe 'kopo.--1' ,i iM'iicnMV.. ojngevi-er 1'1 per datvéi; 1fI uOu1 jiyi'.ik;«pa .m f '1001i h!i 1 11 - f' ,f !h 'P v ii ■!''11i\ b u1 \t i d -";e hhvoW llhg, 'V'di'jjt iylii:t'!lw)lldrlDHJyil;'..,!;d der ilelgiseij.-; lvrëren1: vodr Ap' webb.n- de.n gcrumutfu ei' poot b i'uhjr h.' z'dódal act Oiigjtv.'ijfe.,d door eloii' iTj «,m [i-i'üC.n-g al -,r- den g^oracb:. Tegei 'er dezi lialitziid. Ir.it nis gewoon lijk een ?vlvdi ''int. w gasi ;i,l. voor de ar- omdén.lc i ing v .u .hvr- EC.r.ibbeudii'.p, emei iinge, 'E .holen c., eni bek,; gr ijk li liuni t-r inkoüiJt fi tiioron. We t,« i'feir.n eeii- ■;er niet ol' i. den iuLien voo "kotrei: j werkvolk ragen. W: i.ii' r hsrtc dit i da la zi uii, del .vrjaader zalleit gev.3.11' Uitban; eenifj- bel at: gen var wer'. £ft' t elkiuir ir_' venwiciv 'feut ideo van 1 g genoeg z:i aid- TWii: 'f >.mi De i L.TJll ,0'je Oog vcvoi?trii-.u'M," iet ai. aainrin.-:- te is lof dOOO één d.a ;f,-gem or, dat m- o '-.' Joci mi-Mt ..cdeit liet be."i pedenuo tot •••.geveer 15000. S)i. Ferk» ,0 beden weinig vr.'ï.gtip v.m ziir.e aii.Miid.- "i t.iif: 'Piori cho'.erWegens de nme-id1, heden d e nnm t in de„ v >.:g Jegbeeft hi| ge Ireigd -Spanje ie v, alen. waarop de re peering ben verdere toc- •»:>iïing zi.'ner ritviiuii.-g gebc J. 15 tcosla al i.« i -'.Mertrpurigst. Pui/enden nemen vluehc n.-u,r rankrijk, de Regeering vinlt .p veie planteen teg - •,'n idbr ce oilvo-?ring der v. >;-gef,.hreve n gezondh'.'i is- aiantregeh" velt dooden blijven inbegraven Te i .Madrid i. is de sterfte zeer graoi. I)i ziekte aedt e- vc rnniociijlt iu de nauwe vuile wi 1 ei. waar :1e icensebeii .!ik\ ijls :hci dig behuisd .".ijr.'tvwijl pndei d li ooi >i.v en .-ui- ..lülkl.tsuin .ut ie r -g geen vallen I van besmet Oog b.iiben voorgcdj.an. j 10* on.lerlinift'eün ,?n tusM hen Bngeiand f" Rusland i .«■.•bij'.mi in d,- la&U'id:,,.;en een heel ckn .evurderd i to 'ijn mn 'ui.'f VOOrgüstt'iiJ da: ,l<: lïus'fO.i; j da, ad .li'.iv :m ':iolli«g,>n nabij dun JS.o.O'elwr-i zauiji-m veria,.?rjy -a •isu'.'.p.Ku.dut i j!jV,aM!g ,bifsr.ln'Ii',,Jtf(.Ji o.ali'. .,0>Vs',:i(tr|ïb dar. jpijljhrtkl IivooiEi^d' Afahmi ;n f KfijSi.'di1 b'é'i-vy'i'Vlji ïj.'v1 ,';i j her f'.iJ't i.V cynici nvj'év;;Vn -mih;-.. y'.linl'wiiv vnri jbda öni.hvi ïngcr,, I:.i vev-eln'ilende gcoote sleden i.oinac .'.idéi i ..en bijccv oia U? redactie van h -t li'uul liare 'lOcmiaing te betuigen cu aan bel Parlerut s een V'i loetscli dft ce. ëoO.OOO 'i: 'idtcekeaing1 n "afigc-i. i-u tot beschf'-jting >-a*» j. agc meisjes tegtin I laisda Aige verleidingen A i i den 'jood van din Mahdi wo a'l i J aeer getwijfeld, /iel's is een de 4 door de, aan- lf ide hiuilifs als nisawe Aai di pg'Oi iee, d. i nij vii"', t'geiistand b;, de g,ontere stammen. -Sc i e:i,<ir.d VN ulf i door de lüiigf.'ïsche regoering v i 1 s'iuopcl naar 1 sypte ge/.onder. Bij dei; 'd.i moet aandringen de 'ii 1879 aan dei. 1<, 'div. i.cgckeiH'.c 'aa-ic-n var-r beM'lcrming te >cJ!e:i. ten e.inne herbaling der )u' s:i rkoni' n. 1 o ar d i het sien re*i.li-jud-Mii ai persen" Ji o. st.', t'?vogc uie: in ,'eiiC ;ea. ;s co >r Lei 1.; huis o jgebcvi'.i 1 eenc. nederlaag v <>r bei :ejwe 01 niaierie. 'en Kiig-dseli ex -mini. i, r beeft den bek -.ii I Brad- hm.di zij iiv'e'fiiri'.ng met di e strijd, tot krijging zijc.er - Midwri;vc* rechten betuigd inden »rncener imii2ici'lijkt- gidd'ioni. Men JtCot niot dat Ur.idla.ngli dai jtcdu gev.-eigp-d Leeft. worucn ige hulp Dit is cl ijk voor dat. i gcl'jki wijze streefde; ooral ue vruchten smaakten mij bizonder. Niev ronder een glimlach miji. rdensmak- <er roii zijn trouwer J i os ,an d e dapj er jn niridag-oifu.l aansprak. ,/Zjs:er Ma ie maakt on bet scheid-n tin e; jk/' spr hij .u t t f^ebroken stem, r vervolgde zuchtend„Och had tfc utreen sus ter air dezeAis soldatcnu iel i i vat» kind-droet! u geen r..;,:r tehuis, »er 11- dere familie dan het leger gekend, en', .m.-.iu is het ook jdoende als mijn bediende w.t w-,i e.r .in nj geworden D! 'lij k ui het dan aan liet ge,.,. :it verk l.n! In één reug le digde hij het glas met vonkeleode Takaier, óm men hatn, daar Lopeio-iv .Ujr'nuder 1;.:;. liad gegeven. Ontroerd door hel h su Ee. geliitei.hoid v'un mijn jonger, makker, g*'.#dolde ik dat ivoorden 'U tra os! hier hui: uit m tvking zonde n mis- a, d dit dappere hart' i'-a-l afgerekend met f leven, het beste ,e'.eml:,.. een 'e liu tn c- dj.,vuer hem ojithovielen waren Zij woon a w .rei: :,ls ,-.tu.e liol'lc it-*af ?oor m 'ie ic inner '.c f -den v/asvb .erwett-u mij1 fie cerv dag tu-j ixijn fiiwtj.' niet geheiligd was u? - c escige gc bichie :.an het iefheb- cen.m. o .ingstigde raoe-demart, aaar üa op, z' ik u. iag nog ooe ander gëvo-al zijr u* v ol op .o.; .ton doi.o gelde.;! Het ovgaui ine, geschokt door do vele ann- o eningeu -an den -li g, eischic /er. echten. T\ eidra vie1 i, jn een dicpm slaap, doei; 'twas gee i 'veldii-lig ,vti - t-tul's -1 uimering. Zoon1" racn mij later -zei'!i-., was ,1e kooi lp h wel dan ook i;i gerirgdru mate, teog gei aerd. V v warde, woes'.c droombéoldcn joegen vooiby iju Was het een dvoorn of was het werkelijk heid ■"•en ,k flier. nacht de oogcu opende dal; vr.'j; inde stemmen mijn oor koffen, mijn half gos'oten og ju ongewoon a u*: licht bc- speurdi:Nev.u, }t '\-.v geen droom g-inds au ■i over.1 d:; voor ul bed van icj i '(ovvondc!'. kamenail, .-t. ,rd een pn v-ter in i oon-cwaa h fk ln iat een stervende t .icii troost vm zijn gv.dsd enst -> jomien werd. vu huivering overviel w.ij l: j d a.-n ai.ii- biik. f sloot in ijn ooger en prev :ide n shiit het gebed na, dat de priester halfluid den ster vende voorsprak, daaiop -.iel '1; weder inslaap. '5 Morgens ontmakende, z:. ik dat .ie*, uid van n.'j.i Oosta .i.jksehei, manker ledig tras. Men had, gedurende den nr.ciu. int 1'jk wc-ggeliald om het benen i" morgen w< ;ch! met miliia re -"•r n;v.r zijne laatste rustplaat, u. brengen. Zoo was do dood da; ook als en z. oht. vernianer aa i mijrc sponde erschciuti, want rnr.ai te ;-ied gevoelde ik dv nawerk ng van de aaudoe- -, 'ng van den ai:g< looper. nicht Bene onbe schrijfelijke droefgeestigheid maaktu zich van

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1885 | | pagina 1