Geschiedenis van Thoien, Whitstahlii en de nalives. tyÊÊ9t WWf tóÉSlli JiericM dan -n^c lezers. JP* Zij dis zich van ;-.f heien op dit blad abonrieersiij onOisnjion de lot i I öcioher a.s. te VBvsoiiijnen nrnmers j Aui'k' do:fr GRATIS; 'i gei.j M V «Ir Dit b. id verschijnt eiken Zaterdag. Prijs per 3 maanden, franco per post: 65 cents. Voor bet buitenland 90 cents. Ingezonden stukken worden v66i' Dondei^ag-l mUldug ingewacht bij liet bureau te T holen of bij' onzan medewerker te Ierse k e. Ad vr, Den tien van L tot 4 regels 4-0 cents,; iedere regel 'nee.' 10 cents; groot e lett'-rs naar plaats ruimte, Mik*, tsü t:ev k-ntifi, 3 maal ter plaatsing apgejexenwordt siccklt- S maai in rekening ge- int/g ïiróh' lei ij iet ,1a premie op dit blad is in bewerkingreste'Jd, qe'he geii Ibotiiij van vrfiig ce.ita tot drie kon- '.eed d'.'/.1 Tholcn, (l'Rij'3'jjd'e, ,rcu.ber j Sé.'r. 'é'1 ,/eV IS;»gemecstèr C.' fl,'f>b 0 iDik VAN N ')jDEN van af ..aar onfcstaa: A. HOLLES'TELLB. /»atj\ i (w.Ak .j^'vtvUiR iThf.''Ui;! :'A v jvaiivung der verplegingen dm'. zijnen attii het strand <ati liet kleine,- ima-.iT kust- en dozer wetsbepaling -nis straf h j bars JBfseum, dat pas geopend w'-aa, en door'net verorberon viTi). Schotels vol edele oesters, die, hoewel de vergunning voor 'iet vix-clien nog niet begonnen was, toób niot ontbraken. Whitsf tbles n'alives (inboorlingen) zijn, hoewel bet al'- een parade, k klinkt, geen inboorlingen ran Whitfltabb:. Do gronden, welke-zoo beroemd - gevrorden zijn, brengt-»i deze oesters niet ve.rk.e- 1 ijk voort; ze makc» ze rijp: VAn de kust var Easex en cider komt bot broed, op de; bodem bij Winistah'le wordt inzonderheid geschikt is v:-- -,p 1 i 1 - lorootbrenging dor oesters, i A; y' ;-1.'1 AliVA 7,0c. - voorspoedig' c's ncrgei, rigcnitfirdigbeiii ven dca g snortyan o'eïdad en Uoschu 1 i- 7,i.\ alda'/is" publiek'i li^rnAiiiéb iqitN' iijb'n'ip STIïAAT'MKSI1 'Un ViUl'.'l; bi) voc te.'- lertiu m-Aiags van Tholen, den 'J1 Sopt. IS'öfj, Burgemeester t/i 'fFtth&aden r/a>nciemd C. j.VE VU.f.DK/t VA.-l iVvOKLA'.V Be ff~eiho.tde> A. VAN DER BUIIG HT. 3 K K M N B M\A K IN G. De Briigcïrieester yarx Tholen Uöiêt op de circulaire vin den Hoer Coisv.niss des Koiiirigy in deze provinro van don ï'fi A< 186c. (prov. blad na. 10-t, l.vudï nee nicinndiy om de ingezetenen dézer jvvueeuie aniiorrnnal o-VAet ••••').- jmii* dt;*i bier geboteh woruA. j .(itaén- 'van YV'bitsiabfe tot- v vol o. Lissen oesters, werd ei; i'-nv 'v. deze goede en zort Aan 'der-, rriü-1, d var. de Theems ligt bet stadje WUitstaibJjè', .i>V;;; T«cs nubijheid de b<iker;ru-.c der i Soui i van 'Angeltch'i D-;. s Avéu' i-it e-, '•■Apio I ,..«Tobbóningep'- boï-: -i:f nt) 'pb v-ior yiNiid-vL.,v,v.ii doov erro rienp ivió'L.' boncl - 'i-AA" y1 yn ':Aa -tibb.;1 lm it:>' AA r»'t.r dn m-Metvf .-o t .1(j - 'oegoi .ie; V w. ie t:, -vair f-, i: '...C j4. geop. i.d •vici.f'V nv -aav i-ct {0ra,. ii.r ve.k'i'n üggcii 'u'den ovmvji.jii .c au - .i rzekcreu gc-\-.u'.i- u-.k.MU-i vi; gaa»l-.j? i s,,|10„| p.-0!i fMïiri - 'it, rf-n S kv. rit ,td(. roor:»#.-. graol;'r ,t c, r, .-ei.n-0- ,-lu.cft. zul snflii. 15, dat de j '-'j'- "rrp; i'1-. v.-.nr-en de jonge re,ir- d.a e' -'"1 - 'ee'iee' iriirig /,;;i en. eli dat. betteri: o, ding co 'ereiger bes.;' toen Irn/jKiicii tlni!)-; tm! tprnglrceren ten de f).,n Ej; jn i11>t i),llj( 0f eigenlijk dc viuegiia tijden .v mi: goedkocijite. pclioorte kunnei erlangen Dn-arora gann tij d» i I-'enif- I-nnflnimeiic Iwereii1- begaven aieb pe*r ,k V"iiitstable imu de ïiiigel; the mirkte sptnir -nnn li'ei. tnrnnii; om gein. jen i-ijn (au ai, ec|,[c ,,ati»e3, bedriegende door diei s.ehiioi.'.e.t b1 1 eer-te i'i.-taui 'en nu den dag, r,iM,n mer.igeen, die ad r kenner waant. i ni vc n dt déiitidn'aars ''au oe-ters, «'aanlig ,Jaad, het ia een feit, dot vele ïranstba oesters vieren. j j t,. ...tn. opgekweekt, air -,rare inboorlingen Maar midt'ïng: kngnn aii raeii» heniirt, dat ,Frkoelit. Pit Ln-eft. rac.fr dim ten na- het stormde c-Whitstadle. en dat er dos gmolg en stijft den (inbehoedzameij MPM ^PIPPPP sehijiilijk nipi n;,u geriacli'. worden. dit bericht .,3o ei. onbekendheia met wezenlijke wijzen op liet mvraftri*,. va. -..mei. a tb- .dm j nnr.t bewnarli.dj geen i boot ging uit en de j ;ie„me,r'6en. jj.y. j 0ns aannemen, dit- gij korten "'k'-ao j |,P,rB|ll, j„ ditii-ijipjiicht leltui-goateld: moesten enn i jjj Z1j, v0«>pega«l» 'met het brn-uUen en bei- ..„t b- midriel tcickcnj "bm den dag -iaor bren- [„(j,., Vr': ".stabie-oesters db. net volstrekt Mn aai.- t-V deaee''. het door het beseiiouwen rlm en gg hoort plotseiing dat de l'rünseiie .'7 A.prA 1835 'StaalahUi no. 96}, m; üit ''om eid wetyavtiktil Gvicli 1-: volgt: Hij, die een krank?,innigt; verpleegt, o strtatitbizii'Et ..icli uitstrekt, is geLcutGm V p iT Y A iM 'l il bel door woéHeiid', 'zèe cp, der i :ovig heen en weer slin- ,,ven goed /iju, dan verandert gij ivw.bestelling ,1, i gerende schépen!, 'cfoo-rrbel btrichli^ea der maga- i „J0 uw h^ndeioars» niet al' 1 -r i-ówetenloou 12» üili Slï» it«a O '.ij'1 ?j Duitsche vertelling). Nadat het ?eldhospitaal op^c;b?óken en Mat-lnUJe I uit Bohemen wac Aruggekeei'dleeftlo z'i ^e- i Inkkig en slii' in Rijn-Frnissen, ten hui.-,:, van hftïcïi onderlijken vriend en oesoberm. -., dié inmiddels den dïemt veriateii bad. Nor; warcu I de 'edenen aanwezig, die de vorstin eenmaal genoopt hadden, haar ditrbawr lindin zedigbeid 1 te -brengeu voor de vervoleingeu en gev «.-•")I wdken het bedrsigdén. Béne. poging om her jonge kind te ontvoeren werd door een geluk- k'ig toeval verijdeld, doch vervulde ïijetteuiiii het moederhart met anysfc en schrik. Een ander- .mual werden de paarden schuu, zooals later, OU*7 door de schuld ran den vr.w-| 'viyhten koetsier het rijtuig werd door een wonder gered, werd de lAemr v: nog lev-r-ni ouderui' geharl-J. D? schuldige k oi'Tsh'-rr Kei. u'ofc niet mi er zien. Ben derde jnaui,,-tóM:i dé vorstin met du kleine en hare g(";ü( kViiooh'b -buiteïi zat thee te drinken snorde eei sLeeiv,' Aar gfoo'.e v .ui een vuist dooi een -onbekeiidè, hau-t gtv"',ieu, rakelings langs hei gouden kiiailil'eiikopje vnn het k'.,rld en ver nielde het serV'fM)," Op zekéreii d, M.uthi.ee uit h;i lootje ic den. viyvi;'/ v tm ;h*:!i sbv.j de on-vcc-ïjichtige borre i'c,o tl'tn lagen; Zulke voorvallen, aan welke het toeval, ovengoed als oen boos opzet schab' Tor hel:Leb. ii. verband gebracht met deu gchidmziiuiV'Abi' dood va.i haar tweede ge maal, 'oe wogen h.c worst in, om linr afgod, hnar hfathiide,.zofilh'-Vi',; iviar man nog lee'Ale, dien van ,|deze v';uii.ut.'.feninpi'n verdacht hield, aan het oög werDd t: onttrekken en bij goede Vriend'?.)» ip veiligheid te brengen. De zuster van boa." -lii;,Arts, ;.van den atei3ii voogd ven Mathilpe, i ru het; kind bij zich en werd we, den doed m-fvor tii, bare tweed-': moedtr )-ii z::o de kleine er nog Jc-.end onderuit g I beloven, om het kind; tot na den j baar eersten gemaal, door wiens vra; 1 ver.adelijke aanslagen, zij deze -v-nva. v;'u. haar tweede, kortstondig huw i bedreigd zag, onder een vreei idi.n I borgen te houden. In zijn handen i van d/ n hij uiterste wilsbeschikkim i voogd, legde de vorstin Die 11 - j welke Mathilde al? hare tct-, alsmede de aanwijzing op de een Erankforter bar.kiershvA a 1 mogen. Dit tweede mory ij1; prinses was bij het hcA 1 1 j naam opgenoinen, .r y ,;y k. i hier ai: het gevolg 1 ongelukkige uiteim' - I delijker karakter h 1 I Zoodoende v a y yi j,iV'-'n i d'A -: oiiFv rouw A-"; A'" Y ZUStor aatd. De dood van ;:uch.t en iige spruit, dijk'. myM

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1885 | | pagina 1