i. ^^rEu^UEr:o^r m F,SRPST. 6 8 e s I' e tibezweerders. \€rMi*y KMereïas 4.:. §1 'f' TIM i. 0, H. C. POT, Bi: .1 TE ff LA XB. M I' J 1,11 Dit blad verschijnt eiken Zaterdng. Prijs per 3 maanden. franco per post 5 "Voor het buitenland 90 cents. Inge/ouden stokken worden vóór 'hir, mi/t ktjtwachl bij het burenu te T h o I e ojizcn medewerker tr- 1 e r s t k c. B K E X1) M AK TNG i t Eer: ou,.ster der g ai eeui Thok" brengi vr kuniiis van belanghebbenden dal volgens aausclirijvjng van dun Heer Comraiasaris des L or.ings d-r provincie Zeeland van der 24 Oi'xber SN.'A. io -Oi 3e. afkoeling. de .ichidpr -ven r'f pantser/; te Ihnh'tdn :i gie ncl'A f. Tin den. lei '2« 'ictol-cr lKPö, j't- Fur'i'tm•/:■-.<-r vo'iii u'tndi ■c. J. üi; V ULDlilt VAK N OORD K Sb BEKEN 1) VA RING. De Bu'remettt'M- v u Tholeu breng tot - schuw ing door afk'nu1 is'ing en aanpUdcMug aa langhel»benden het navo Dunde bekend; Barg^iidWAier ei. Wethouder» van Scherp -i nuk «ai ra»; belangi "bbfinden ie', volgen''' i'; Ja de., '..aicivvdy k"i dui* a'ei SYkw| i« Li dort-ji» g 'i 'Pi'i1-' ron tin-.t prr-rd"-. v-1»tn- iernM.' in de kurlrslraat 'tic*, ••ijtk.i ïitcVs s' .pvco jhag p. 'ajits,. h'ebbni. Du muiredingén dezer bepaling ten worden gestraft muf ccne geldboete v i ui to; vijf gu'de-.. Seherpenijse, den 20 ».Vti bur 1>'Só. H 'r'ipni.'S£h 'rtl M<hy\ VOOnwe ld, Lr'., D. BOLÏliR. TJe Bet-reiar'. iGet., M. KIEV IV, h:. De. Jiirgt•hiet'HCi vee '.'holen, t J. 1 it KL '17. VAN KOORDEN B E K J X D M A K K G. Burgemees.er en Wethouders ••w.i Tc Ion zullen op Dia «dag 3 N( veinbrr a. s. des in ddatjs ten 12 urn- ten raadhui ze aldaar oubliek nLnopen TWEE li' iWK STRAATMESU Dc voorwaarden dnr vei koop is gen van af heden ter lozing ter secr- Uuvi, lederen erkdae; ('lts voor middag» van -II iiai Tholen, dc 2b Ou. I -V,. Brrgev/eede-' e>< W et •tderi v ioet.it/ 'F j. DE VELDEK VAN KOOL LEK. j'Je JiBhoune A. VAN DER BURG UT. T'lts. verdag - n of bij UITGEVER Advertentiën va' tot 4< regch 10 cents; iede-u irr:*.l meer '10 cents; groot, let Iers rrur plaatsruimte. Elke advertentie, maal ter plaó'sinfj ipgegevenwordt w U mrnl in rekenhg ga- bracht. 'k .Ui® de gelo o!adei\s .-ailea. Stót |eh yO'.u.;r ia 't gr-daau M" onmis!-éiihare teek enen is in dc :.:'geloopen I week bel yuwg? i .ie r oigebrvikon, dat de V. i vR- erir.anen .meï a n. m van Herfst bes .-rr- pelden, d, i Ui der ameli ugt of der vu ckt 1 Reeds h.idd(K wij ecu „r nnclitig nazotnev .je1 'd'. waarlijk eu genot vol toegiftje" kan e- r v nd vordv. i. Door den guren adem dea wii.ds worden Ée liptr.e bladeicn der hoornen \vp.g gebbiv.eti ?n. te vurcenigiui ru t bet al'c j der weg"!!-., wro.rop tie v.'g»n in strouuiou neerslcv j Opmörk'Ajl-. is 1' ut, h te onaingenawen 'indeuk dt voorlofe uti den win tbr op <>us maakt,. nc .Lp Ui Q$ .1 ivf idfii .i.u uvi A's !e vuiigü i .'ii^niorn: nloi'l d.v.u 'vks vrriicmeiv, dit «o al - f proÜoleD,en .bu'verènd.e aan dei; dag leggen l'voor dat offai'.'hge "laumste de/ aargetijdenett ook die 9i ÉnsJeëfden bel hen door middel jhun;ur zang-.:; i 'e tonen na*'-1 ■■•.ten. ilie meestal i 11 .soic'ji rri J. it'!:-gen n te'Hc UctqUmtn i I -ijn vergan■ïeiyMüirf c» Bood ;"jn n doorgaans rJe grond;tiueliten v u» i Er lieti;clit vaar enze n eening '/nel ziekelijke jverd.-.jv; r in, 'j he' rud n var den voorbode des 'n tte ,s somb .:i treurige gei' i.iiten ie kv.r.-.ke.ii Ie ku 'i.fi'renis dis bode ni-.-t i tevens do X^l^A'.u.ei' v oor de genietingen, die 1 huiscI>;ui t»u «,c.zet'.''.:i d ons aanbieden? i WaniL.'"!' r dix&V.s, nis de tviiul om onze Irn/.i-n ds regei vlagen '.egau on7 ruiten »le.- i smeun o-ei o'.izc .v'ouing teiAcrt, v»t da» i'. In v n rrnst..1 vroegUjd I ;a:inn, !jZ;.ia dan de hc.isei.jikheid en Ee uez/dlig'ii.-h'l ei' de' vi cji-clir-.et levens lij ons bicn,!'iL''."'ii. op.:en, r. •eficnei» wc hu-. ;cl gaarne ?i;u pla titj.. in i -idd-n» En vu En we Jus i'i hun r z;-1 schap uiinnig r aanges pten j hij E.. vurige Ld,en dos p'-iius dan in ded.igen, dati i'ureu H ■avMcn wagenwijd werden opeit- gezeten we oiv- zoo ge voeler. van ops huis? I De Herfst en do W inter wijzen n naar de binnenkamer, ringen ons tot el' i i ioun ojs samen denken, f m en g.-vceJen 1 samon iev--.nl O, die binnenkamer is zoo heerlijk Maar 't moet er „vrooiij.: eb 'licht" we2énhnat en nijd, k'.aai'spreke dfieii, hoo.oo ov erleggingen en h?-'«toclneu oioeten o ddolijk wor cu buiten - -ioten. 't er ri is er goed in di;: btiine.ik.imiDe gezelligheid en de vriendschap oefenen cn betuoverorden itn leed uit op den ai.aosleer, waarin oribe.v zoo J5ell> di.t het binnen vme wordt na.»r- matc biblen h koudt toeneemt. Elke hcrfst rau ieder '.iwerisjnar, geed bt leed, 'au vruchibaar v/ov.jr.i voor den heri'v. de? Isv.'.is, wnarin zoo ineuig bloesem, Icoon» en bk.d door dcii rfstvv5nci '.Ml de 'm ..rl a.r het onrD.' wordt en' - oii. jjOv d óin n w :eltik vei ,oo nen g iel-wordt verstoord, 'i oen veln onz.r gei dl ich i n'-'Yi luttel 'al jaren. 1. du :omer vooibij Met i cl 10 o me n ontvfnen Ook voor u er. roor i Maar uiet 'lejd-e i;; het iari Wordt ooi;, de? her/sl getart Wordt de hoe./.eui niet rm, .li 'lijft he: ■■cid Ij lij ft- het v.-a-.n giert. turere wauncci oio' ten Turkije heint aan. den raad, om -In Vlngendhedcn rol h 'i bC'iidiM' eener nfereutie te '.isiantino-iel ?it tt l:2 e, 'TCI»uur gegeven Air. umijeiidh'-'lan 5ijn iii •!■;-. na cenig legei ai.'niielei: van enkclan, toegetreden, doel» Frank 'ijk met eénig voorhehoud. Hei .ivbt 'ld toi.i'erontie eigenlijk "verbodi. cn wenscht d«t j zich nii". be;;ighoude niet het toadfcriev, v au vrrin«.»i.)een aan v-u-st Aleeamlor. Ai; •nv'.i: lit •ii u de:i Sultan over te lan-n Oost-:itri;l; tit '/.cc "be^iiit vi'.'klaard alleen o; dun grojicl-i.ig v;Ai h' ier l d. vorken toe-a;1 :i- :e willen oMicrhandelei». De nis1 n t'ci conferenti' en dei hcc.' Balkange- schieden laat ich nog met weinig zekerheid ,-yclen. vooral indat '.Kj. kenlar I Kc'; er orlo^zDchtig Wij ga o met oii: verhaal veertien ciaren turug. Het is bekend dat de Russische nilcl, lanr verhouding van zijn rijkdom, ecu hoogere pl ."ts inneemt, en daarin hij die der ïlngeischo ..r.- o i- tie nauwelijks achu-rsia::*. Toe ii het een v.a,* hei l clat zei er in geen ander mad Sj- en it&'ie iet .vat uitgezonderd - naast dc.: rijke»1 c?m zoj talrijken armer, atlcl 's den in Kosknd. Ook springt in de Rusoi-clie hc:;d- stede.i mee- dan rgens elders in h. i oog, dat enkele leden der u't'A- udelijkfamilie, over onnoemc. e rjlomen te beschikken heb.;e terwijl de overig?» n armoede leven en di w.'ils een .u 'r twijfelachtig begaan h-'-bbe;.., Deze laatste wcar. ..riijuding Aestond oól: bi de familie van nc-r gnnf von O. Hoewel dez< familie gunstig bekeid was, had tc:.!i het on- ycrwacUie huwelijk vau jen graaf den tooru zijner betrekkingen in l.ooge mate opgewekt;, vocivaamolbk Oindat il.-;re.oer hunne reeds lang gekoesterde hóóp op een rijke erfenis, op eons vernie'.igd wes giA/o; den. Ouder dc. i ecz wijze ix hunne hoop be- .ogen b i'ri i bevond zich oc: een zeb ren vort Jk, e-.". msn van losbandige levetiswetc. di-; Ji; kon-t v Rond zijnanno'de in ;,.>rtï'i.!» dp'or, een ni.te.rlijkt n glans tc bedek ken, dac ui 'gelijk mac.ktc ir de hoogere ringen t i Jcunnen crschijnen. Deze vo:i B. nri i e van Jen graaf van J. va:; möcdevs/.'jil. was nier al zijn bloedver wanten de. -e. E.\ 'ie hc'. vurk van het uit zicht op een e.-ienis, E t sioarlict gevoelde en i: .'ijn todrn op middelen ducht :i:a rle hir leipal-B ui', dei »Vcg t? ruimer, d e zijn vervacht'ngeu in dc t weg waren gekomen. Door z'j-t int vigaufc, gcwctcnlooa kar ikter, cu, v/nu r hij bint Voor zr do.d noodig mmii.c, zelfs '.n .nii-ilaj.J iel scliiaide rond hij einde- li; t c1. t fiii-3deic, Je omsfn idig'ueden Legun- stigde i zijn verachtelijke plannen .ij reecude te cée?, Ds't i'ees'cj buzxeej'da'ü.-toorenaars^ goochen.ars enz. o n hen, op bedrog berustende kunsten uit t. oefenen, gewoonlijk in betrek king staan u-et bondgénpoienzonder wiet hulp bun. hersevi-chimmig- '.voudere uienigrnaal onuif.vc eibi.ar zouden 'ijn. Deze oc kE nuoter: zoeken z;, b: voorkc: i.it die mensclv- welke met h j ii pu'bi'k bel ei ui zijn, dyc.bij v:.» zeker .i.iuzieii geni ten, en vau hen tegen zeer hooge prijzen het ".i-bruik r;e.) vertrouwen te \ooj.e:i, ci'it zij in hun cringev etvictcn. Tr.t vM'ti'oi wc 5 van e soort nt.r] de lang verwachte, toen in t. nwsburg ••.•rscbfnei: geestenbezweerder, Baron on W vui B. zich toegevoegd, i.en aanwinst, die alle vooral' be paalde voorwaarden van En boron rechtvaar- 'igde cm betoond o. Op dtze wbzo de r oinlsbare vc.trouwde s:u den avontuurlijken toovenaar ;,ew ï'Jcn eo bö- kCnd met de geestdrift die de zo genaamde geheime wetenschap de jonge gravi eti O. bezit dc, vormde van 'i zijc. '.Are -ing tot den baron ?on W, een plan, dat u r.s and re wi»a, flnii. om mr.Uu.r-rlfv i bLi'> tu--.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1885 | | pagina 1