1 aan k. kiajjfg Km uuMllt, 1IIÖI1. a- Een Kerstfeest. No. 24. Donderdag <£f December •Sn. 3"Tt! ssr ui raitviux: J. "L C, POT 5 cents per regef. P l i ft a t e. V Z U111. E T 011 B£7 T i: L A N LH. tilU, Dit blad verschijnt e'keri Ziterdag. Prijs :.er li mandie.. franco per post 65 cents. Voor het buitenland 96 cents. Ingezonden stukken worden vridr Donderdag- c'iïun i' tig ch l bij lier bureau f- Th 11 e n of bij onzci ru" liwerke" la r s e k e. \&:i 1 lot 4 1 U coin groef cents: létte 'Adv er ten! i. iedere regil i. .plaatsruimte. Kikt adverfenti" 3 m ft:..' Ier plaatsing omgegeven, wordt s'ec/rx Z mats' in euivg ge- bracht. fti'i.i\:\v degenen die hunr NIEUW- ,i 'v i Tl \V E N;S 0 11 1. M in dient of ondicht wc.ischf i) uit f spriken, berichten wij d.-.t daar toe ift dit blad gelegenheid W iaat t*geii In te zender, uiterlijk W"oe,vsd,igavonj>. jUUT* Zij, die zich alsnog op het G'CILL' STiiSKR f> D UMOR. U EEK B-LAL w «nsohe n •té rii/O'hiJt'ereo, morden -'deefd verzocht/daarvan v 6 f'i r 1 J a i r u r i s. lunni* te geven nnr den Ui uw te 'J'Aolen of ,aide heereu DE KORTE BOUW W.NS i. i-'Ait'ONJ.:,/; yti/m: igv" mees lor .en AVeth< udo'ra tb r gmiie-enh' Th, dejri. li eiftt kt."'•bende op de b<: ;ta;ui<lö Avaiieli.ke' bépa- .'inj.'iM: li'ir.' kolijk de Nationale 'Militie Dr<uigcu in; iluzé lei' kennis an een 'iegelijk' die zu M zoude 'uiOfjea rgung.undm het tot Ir- •ebiijving' vn- alle rtfinr.elijkc u /v.netejicui M!l f. op den Ksten J.t'mur aanslaanne l an 10de jo i ,m lei yijn ii.getiMb ml g.:rotiH liggen op de getnec. He ihui laten tot en -m dru S1 - ten '..u' in voorrniddags 1 te <hi: -ui nid- 80m i: ie, Januari 1886 <J.' "8 4 Uren dat voor ii J... lij. vic:', M'JCT", of t i| r.étCD i.s M i' j.Sta.nsblini tic 2o. ij du g i meurt: do lai.stt- aan ib'i) 1sl?n Jïiiua i. Pt. l.iten in ;i n wordt gehouden er, of, is li1?... iwevlt-den ie.i overleden! wiens vóoff .1 de 4. óud< r )f URIgd inaatwèn, n Juli f. bende het •raa.de watrm hij h. hield, igezetai jV Kr- onder— 'i. in Jiïi'bWb tul vei'!.! lo. ua wieti» i •i*ü de i.u jstJevemi i.i :d is zijn 'i,)gd jeen ingezeten, jriis Lij binnc i dijk V'jrblyl houdt: dai nie. /fa- iiitv.e .i wordt grhoodeo ilou-n. .h !i:ig. behoorendc e en Staal, wan: leider jnim aan do verpiiebten krijrsdiei worpen, -vaar ten a. u.'.ien fier oienslp. ehtigheid h beg'nsC'1 van w-'derV- -rgheid is itionien; da» jiidie eerst na fc t intreden ;.n zijn 19de ar, <lo he volbrengen mui ?ji ilsie inge- %|iverpli.dit is zi-.h zondn di'. plaa-s heeft. li r inVclirijvJdg aan te geven "bij Burvèraetsfer en êihoadieré de" st" ïeenie. ,id.. insch' 'Ine '.nei geschieden Her '.s ec.'} ijskoudtt Dïc inibeisvond. De. s".eenv/ a onder zijne voefcei en overiroit '/.ijl bsard en pf-'ï met net. re. in ijsnaaideu. iier^! uegaf hij zich naar eoi grootcn pt ei goed-j winkel e:i ringde spet igoed te zien. ?Vc.n "üikf ouderdom zin uwe kleinen?1'! vroeg s :;:di ivk-, ..M'jii: kh-inen T'< heb ge Méi,! i io h u wacht een- U eeuc knaap is dr c, de andere twee joai oud. zeide l l>giu"lc ::e.r vriendelijk; het stieelde hem d 1 de be'.iindf ineeude dat hij kindozm hi-i, er j bet wis oen aangenaam gevoel voor cl-r cci z; me !e rol van vader, al wsre het. dan ook dal voor d'itie .Jet vrordt ingvtchr.-'.c lo. Je in een ,,.rid ïtyk 'btcrgebJev: zoon van I ven iu-rezchui.. ,c!1 jfeuii Nt-iA-r-.uiier is; i 'iu. de i:> '.on ,.mi d I'ljk v.t»hondv r'f outl-r- 'ooze :u,,.ïi v'a:> »:vn j-cn <.lo,iug al is ju vovijcl I j ingezeten i dat de insclfri.'"^g ge- .och. i lj. v; v, c<-1 jtHmv- .'.i ui di- gemeente aar de, vader. -»f, d-fif» <>vt u. do iioedir ul 1 i' 'Cioen .'ivrjlr-deu. cl'? vpiljii' nvoi ju. 2o. mui een gelij-ule van een wed-i«'naar, iu Ie I i ge nee n'.'. v,v ,r h», v uMi 'Mc. van hefu'V'.i.ki.iS-.1 gbél» Nader, moeder of voogd 1 heeft v,i', dóiïi' iuuk'n uV .uiho-igol.'-tcu, of wiem voogd j builfen '-i "(I- ej'.veiyu is, iu gOmCMf 0 Wit.. ,r il |j WOOill •■l')"1 'I1 j 4oyiii: dcc V-ii.;!'.,-,!j.s laiftis w'-.ip»»ndep zoun mii feu 1 Ver/,'.'..Mn* 'lié'.rM' ike van 's linid1- ici!."t in een. vreeoi-i 1iM'fji. ;,1, ,in de gm.'van i'ijp vilder of i.Vóiigd' Vi,. jhaljt"; 'n y/uït'-rjóuh 'g^v.'.KuijJk'lifci'li. J I 'ijlt M'v ,1,1 I, i el). i; t I f; w' 1«» ie?'-.M M. Vt'fivlil'it I i; ïlurg-tj'nUM'S I 1 on VVedioirdiuy 'n?r reu wiv-egfvt'n plaats? en j i binnen ce'n fuc beii:.ijen -i-i Aujt ie gevoi;, en dat i ïji dns i'u.'fey.uuiiiji'.d, afw.-.dgüoicl o!' on-svcpteiii-i j 11 vado:.', til', ii) de zit ovfcu-den zijne lenfiier, i ,4 zijn heiden W'f'ledon. i ii.t ogd. i.u het htm, van di.. aaugi'ie 'verp-'ij'hl «ut. i s der wei,. BedriiighehjHrn.|e»,i woroen irttsiiiou di -i mi >et: ioa.iad aan <m v un -uatetnl1 \erpl,te •■m 1,'itii mi Mivrdt tiuw. .«v overvloede ondc ::.-ui;f,ncht gehecht dat hij bovengemelde et oi.-ier ct.fr is bejaaiii: ■lal tttéi na van ,"25 lo: f16 wordt '«ttafi di- o\ rir a'',)» v m iii;t IK en 'i.vl >,j vroor- deii.'iijg i't i.out tevens r een vecli t-r m - .rib b- paa.d, (Int. ii.-'k'iai durn niet oHlaan 'ai,men wee 'ia' aden 'ii1 d.l vr-ooi - ..el lunair,: is aaiigi'tnaand. 'boet.- >,- gci.ier-nina.i: MUit-'n hoogste tiea i.iaiutden /.-•! - i n, \.r. vicg- 1 n cudat ri^byiiid to< ilj«9 onwilend'i 'i i ke rnen i umvmu u n, zal leze I r voldoen' tg san Béjialinr ar t 19 «lei wit o. i Augus tus i 1voor «Ie tweci.'j i.i;. wo 1 nge| <t, v.aar ü'tuir.-.t :1c nu« c doen j.fbruikt- (l'jk J The i(.11. ilt "i hov.i:. er 1885. Iarg e:. 4'HbovE-m -c »J. J. fjf.I'iM. VA N N'A '1 .rm -), A. VAN* DER Tl 16IÏT. - 'ec lf- v c ding te spelen. OmUrti the: Inde beu uTtth r. hbe1 paarden, «va ven, trommel er dergrli.ke '-oor hc. uHgespreid; Reg-nal-J ku lief. sc.ioo! i:n ki tl a.irs'e uit sri liet al.es i:\ teen gioot pak bijeenbinden. r,We/ischt mi dat «ij he u zendenvroeg dè buki ode. ,Nee' ik :eeu het '/.(if inede/1 ieide R?gi:ia!u'. zdiorj.' het groot, pak «/ttder r jt p is, beta&lde c - .Ir Zij z uien mij voor de k'i«-.cbv j .npreoht aanzien," mo*i' 'de hij roolijk en wenkte een vigciante. „Langestr,.: I, r oiiimer zever on oerlig. Rijd wat siiri g krijgt, eene goede 'ooi." Jln liet ve gende oógèfcibiik va lelde hel rijtuig met Regin.ld Urue :ner, vóiie. verwaebtingen en ge schenken vooit. f,iioe zal il: i. rar aantreffendacbtBrncv. it; D'. zi.Uen in ir.i Vrirkscle .ihYreilsnd zijn 5u zooairi" gevórderd ivl de «.Lmiire ,-rn.n'ssie der 'eudhe-den U t hei >;el!«ïii der vred.is-voorv,aarden tr.sT.i.,>n rfervifi m: liu'gariif niel nllcen door heide slat" crkr'ticl ii. ini.ilo Mu de/e ook ve.'kl.i.ud In-bhca x'u li nan hare beéluiiön ie zullen ondcrwerj in, •8'", boe li der rmn i,i>-.,e een '.;..:i-iuklijke:i udjuoant rr," Vv n'i. 'ding ucg,.l ei. Alexai.der zr- Jt m"',ij',.i k ook wc-, doe si. L',.-. eo/rmiosic- zul ji..; wei-.'-: genoog hebtmn om tot vcno beviedi» n de op~ lu-.;iji I» komen, dimr Alexiuider niel otri i:ct wit (i.'-rwi'"!'.-i, lii'bhrn, .Vervi'i blij:': img olüjd .•ciger-.m M'jrldiii. ti i'i'l.ii-'.j, zooi;: og ui. reu 'u-. ''iruf rJ'U, '-'h' om ïjll den luatslcn !;i fihnirs eenigé gftnoögdi.-iMiing t('. .-'oJunvec,; KM ilnzn ,ji;csii-- i. dier veeg© oji'.-i'l.ost worden, dat de .Serviem mi", d.- mdruiiri'r» va:, het V'réc» de cïHlpnbiod ru f 5 c* ,i v liór^aan Yfrder zou.' l.l'O' 1' pc.0,0 II Ml li?. 1(11 -v l/lfs-:, .tMiri^ii' n LJ«'it-airi.in.flijjg .vaii-, grt'jfh^fefci.ed' ".o m l., ei .r VI* i liuig. rijr; lie1 .'{freiislxeyr.'Lk,ng z'-u iievr-r ju:* oivi^ekeerdè w'e.mv.ho en ondc: k. wil], i, 'Vu; ieo. Turkije heeft in M non:. I.iiis i! ..l'n^cn,.bedeit dringend om bespo- - Jigiiig f-'Cv i ::-,: m j-.us ic.i 'ihvoji.irlegg'.-t-. vtui do b-v Uiitc der 1 >a!,ir^i:ii<-, do-h Uv. l.-den houden de Muii.'i.<)'.i!ik-n f.'K-.i- ij-) Er tl -sjjiiieusv gevaar hei, van, da- weidia m jreaorlo.; tusseivca Turkyö e t-i1 ivkr iiI ml u i 'en. Do cerncliicu omlriM iet plan van Gladstone om l 1'v otMlcrh: n Ic.ion op deo gro 'f ouvan oen /rifbesturend lerlair'. 'm um zoodoemli do re- ftfring mi- r io üüiidéi/ k.'ijgm zijn va.viijk niet ui, .lf h, iht gec:-,;;i'rD l'h.tvl.-iohi bladc '.-e'/hon Gladst r.o vöörstcl r bcVend ge i o il alc tbnïio wel '|p.".c- c 1 c' d u i i zijm me ning uiol -l iijn uil.irui-:..vu, h o u lij iocl> jhetplcn nift ui tii I, mi. lc mi.s te ke.i' on gegeven, dat hij gaarne d: w. ;j, aan J,i Vl ries wr ur, -tc:t on hen da irloe r.t m i)ton e.oifi'. 'lij iia.lt e/ 'n vol rin:g b ai hij ie p.'.'/i vgM i- h'i». V\ culle i late o ci £ro:ec«n- i.oid 'i'.-f/it'i hit T' terug ro ko'C-.m Ie: Kabinet i",Jt 1. tcomenti. om van bi* arlemcui /waarin 35.» Mo- ii' ii, V 49 co tr rvafii .■>-!> en S(i 1'arnellisten «••iuirg n hen', m drel jk ai'ne bijeenkomst een otuoi cu .eitrcü,'.n te vrarm, De I un-olio Kamer liecii slinon der regeering •viuu uij van i'obeidene gce--te»ijl. n, .act landv-irac- nnifto oi.i' - I n w rdt 1 - hriu t'.ii go. met de k.fz i. g odgeicuat. Je 1 -.raadslag og n «ver Tonkin hebben een aanMuig gonomcji. .V u kont de om i-ur u ,or re reerin:")v«r u.islag later. Dt -Sc «l-'.zer is hipaald tot h. liicnkoroen l.-i !,ci, •-■ Kaïiic.'." in co;ig« vooi c' pn.fi it* kcoze. i en zi'.". ha«4 klopte steeds sr.el.t: n?ürraale hij dcc! r .-..itrdc. Eeoc eindclocïe *ciTu Het doiu.-r van e i rrlanle vi tusschen oei la i i scüijj.sel ui. «ie veie vensters, wonrachN(ie kerstboom bi nd de. Z«>urlen ook hr.re venster; ve.'iicht zijn d'.xor I d?n glar.: a t !en ker.-tbooin? Eind.'lijir hiclö hec rijtuig stil. Hij mzeg uit. [Pr .'rdieping'. di- zij woonde was 'donker. Niet l'o.'t 'di.nsl: iicl.lje i, htcr dt- vensters. \m»s z; i t te 1 ui-5 irei. d- kinderen reeds I'i ar bod:' Pij betnai'.e d.M koetsier en trad i het huis b; inou,. In den donkeren gang voe.de hij naar een i L'ïi rond en schelde. Nitinand versi'keen Hij scheJd1 jor Je tweecli, cor dc c!erd( iTiaa), alles bke.; stil.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1885 | | pagina 1