fÉifl, piijfl aaiie I No. 78 PuMieatiëii. DE ZEE. Dit blati verschijnt elk en Zaterdag. Prijs per 3 maanden, franco per post cents. Voor het buitenland 90 cents. Ingezonden stukken worden vóór Donder dag- I middag ingewacht bij het bureau te Th O le n of bij onzen medewerker te I e r s e k e. BEKENDMAKING De Burgemeester der Gemeente Tholen. Krengt ter kennis van een ieder. Dat volgens verklaring van den geneeskundigen ambtenaar, zijnde den Inspecteur van bet geneeskun dig staatsloe«igt in «leze provincie de ziekte Me:c?cn" in deze gemeente, Epidamisrh voorkomt. F.n is biervun afkondiging geschiedt, overeenkom stig artikel 21 der wet van lc December 1872 'Staats blad no 134V Tholen den 5 Januari 1*87. De Hurgémecsfer voornoemd, C. J. DF. VULDfêR VAN NOORDEN. een liefde, voor hen aar j gen zij zich roepelijk bes. beid ie bistin geen oogenb! niet 1 T« ikeu* ,/Waarschijnlr baren aandr; Maar tor i hoe bar g offers hij wijsheid d- Hij, waar ook niet ontbreken o j zen aelfs d gevaren dés j heen alt de

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1887 | | pagina 1