mm van No. 80 Zate dos: 22 Januari 1887"., ,S J M. C. POT, Publicatiën. BUITENLAND. Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. Prijs per 3 maanden, franco per post 65 cents. Voor het buitenland 90 cents. Ingezonden stukken worden vddr Donderdag middag ingewacht- bij het bureau te Tholcn of bij onzen medewerker te I e r s e k e. UITGEVER: T HOLl S. Advertentien van 1 tot 4 regels 40 cents; iedere regel meer 10 cents; groote letters naar plaatsruimte. Elke advertentieZ maal ter plaatsing opgegeven, wordt slechts 2 maal in rekening ge bracht. KENNISG li FING. Herziening der Kiezerslijsten voor J8S7. De Voorzitter van den Gemeenteraad van Tholen. Gelet op art. 7, 2de alinea, der kieswet van den 4den Julij 1850 (Staatsblad no. 37 Noodigt de Inwoners dezer gemeente uit. om, zoo zij el dei» dan in deze gemeente, in dc Directe Be lastingen zijn aangeslagen, daarvan uiterlijk vóór den 15den Februari] aanstaande aan hem Voorzitter te doen bl\jbon; komende ten deze in aanmerking: voor de personele belasting en het patentregthet dienst jaar 1886/7, en voor de grondbelasting het dienst jaar 1886. De Voorzitter voornoemd, maakt de belanghebben den opmerkzaam, dat ook zij, die de bovenbedoelde opgave reeds over vroegere jaren hebbenj gedaan, r\".h nu weder-' - nieuw moeten aanmelden en hunne HERKIEZING. Burgemeester» en Wethouders van Yerseke. Gelet op art. 6'J der wet van 4 Juli 1850 .Staats blad no. 37 brengen ter openbare kennis dat de pro cessen verbaal van de inlevering en opening der stembriefjes voor ëe verkiezing van een lid der ge meenteraad, zou'la die van het Bureau van stemopne ming ontvangen zijn, voor eenieder ter Secretarie der gemeente ter lei'big gelegd en in afschrift Jter gewone plaatse aangeplakt zijn. terwijl daaruit blijkt dat de meeste stemmen hebben verkregen, de hecren COR NET,IS ADKiANUS ELIZA SAAIER on JORANNKS BOON E, tusschen wie een herstemming moet plaats hebben. Yerseke den 18 Januari 1887. Burgemeester en Wethouders voornoemd J DE 'KOERIER, l. b. De Secretaris D. SPRUIT. bouwde en onbebouwde eigendommen over het dienst- j jaar .1887, aan den Ontvanger ter invordering is ter I band gesteld, en ieder daarop voorkomende belas- I tingschuldige verplicht is zijn aanslag, op den bij I de wet bepaalden voet te voldoen. Yerseke, den 20 Januari 1887. De Burgemeester voornoemd D. KOELE MAN. De politieke horizon begint gelukkig meer en moor op te klare»; de wolken, die ooriugsdonder voor&pcl- den, drijven af. De candidatuur voor den Bulgaar- scheü troon; een dier wolken, staat op het punt op gelost tc worden, de mogendheden die er bet meeste j belang bij j hebben houden er althans vertrouwelijke gedachtenwEse.»huren over. en. dat is .'al veel. De

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1887 | | pagina 1