liffl Februari 1887. Zaterdag J. M. C. POT, FEUILLETON. LIEF EN LEED. m Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. Prijs per 3 maanden, franco per post 65 cents. Voor het buitenland 90 cents. Ingezonden stukken worden vódr Donderdag middag ingewacht bij het bureau te T h o 1 e n of bij onzen medewerker te Ierseke, UITGEVER: ÏHOL1N. Advertentiën van 1 tot 4 regels 40 cents; iedere regel meer 10 cents; groote letters naar plaatsruimte. Elke advertentie3 maal ter plaatsing opgegevenwordt slechts 2 maal in rekening ge bracht. BEKENDMAKING. De Burgemeester der gemeente Tholen; Gelet up art. 15 der wet van den 26 Mei 1870 (staatsblad no. 82) Brengt ter kennis van belanghebbenden dat ge durende een tijdvak van 30 dagen, alzoo van heden tot en met 3 Maart a.s. op de secretarie ter inzage ligt eene opgave der uitkomsten van de meting en schatting der eigendommen die ontstaan, belastbaar zijn geworden, of verandering hebben ondergaan. Tholen, 2 Februari 1887. C. J. De Burgemeester voornoemd, DE VÜLDElt VAN NOORDEN. BESMETTELIJKE ZIEKTEN. De Burgemeester der gemeente Yerseke brengt ter openbare kennis. in de week van Zondag den 23 Januari. JV-.rrtag. den 29 Januari 1.1., aangegeven 87 c «ou. en dat hei aantal de.' aan j die ziekte overledenen gedurende dat tijdvak be- draagt één. Afgekondigd en aangeplakt te Yerseke. des: 30 Januari 1887. De Burgemeester, D. KOELEMAN. VERKIEZING. Burgemeester en "Wethouders van Yerseke, Gelet op art. 69 der wet van 4 Juli 1850 stbl. no. 37,; brengen ter openbare kennis, dat de proces sen verbaal van de inlevering en opening der stem briefjes der herstemming voor de benoeming van een lid van den gemeenteraad, zooala die van het Bureau van stemopneming ontvangen zijn, op heden voor een ieder ter secretarie ter inzage nedergelegd en in afschrift tér gewone plaatse aangeplakt zijn, en dat daaruit blijkt, dat op zich vereenigd hebben deheeren: Cor- jielis Adrianus Eliza Sauer een en zeventig en JohanJ nes Jioone een en vijftig stemmen zoodat eerstgenoemde is gekozen. Yerseke, den 1 Februari 1S87. Burgmeester en Wethouders voornoemd, D. KOELEMAN. De Secretaris D. SPRUIT. METING EN SCHATTING. De Burgemeester dezer gemeente brengt ter t.lgemeene kennis, dat hij van den heer Bewaarder dei. hypotheken en van het kadaster te Goes, heeft ontvangende opgave der uitkomsten van de meting en schatting van eenige eigendommen in deze gemeente, en dat die opgave ter inzage van de belanghebbenden, gedurende dertig dagen le rekenen van heden, ter Secretarie zal liggen. Kunnende de belanghebbenden, indien zij zich met j de meting of schatting bezwaard gevoelen, hc.meting I ei hecschatthg, ten koste van ongelijk, vorderen bij verzoek* bri. op. c-ngezegeld napier geschreven en aan ncertru owilyoieeriflè Staten lii te zenden. Ierseke, 2 Febr. '87. De Burgemeester voornoemd, KOELEMAN. De wijze waarop een 2elfde gebeurtenis onder onze aandacht wordt gebracht, heeft een groo- ten invloed op den indruk, die zij in onze ziel te weeg brengt. De eenvoudige vermelding bijv. dat een schipbreuk heeft plaats gehad, waarbij vele jnenschen zijn verongelukt, zal op verre na niet zoo aangrijpen als een afdalen bij het zelfde feit in bijzonderheden, en eene afschilde- i ring san de angsten der stervende en wegzin- 1 kende drenkelingen. Eigen aanschouwing maakt natuurlijk den diepsten, en meestal ecp onuit- wischbaren indruk. Wie een verhaal vah een brand gelezen heeft; kan dat op den langen duur nog vergeten uiaar wie dienzelfden brand met eigen oogen aan schouwd heelt, dien zal de gebeurtenis zijn leven lang bijblijven, al mag de aanschouwer juist niet op een slerk geheugen bogen. Maar eigen aanschouwing kan, ook in zake den toestand van den fabrieks- of ambachts werkman, ieder niet gegeven worden, daarom moeten wij ons met eene beschrijving door anderen verge noegen. En juist in dat afdalen tot bijzonder heden en afzonderlijke feiten achten wij de kracht van het onderzoek naar den arbeid gelegen. Al? daar voor de commissie personen verschijnen die naar eigen ervaring verhalen van 12- tot 16- jarige knapen, welke winter en zomer, dag uit dag in, soms zelf? ook des Zondags van 's mor gen» 6 tot 's nachts 12 met een paar verpoo- zingen van een half u»r, aifinaltenden arbeid moeten verrichter. >!s iemand nau.- waarheid weet te vertellen van een knaap, die. met een buil op het hoofd op de werkplaats komt omdat hij uit slaperigheid tegen een brug is aangeloo- pen, of dat »oms kinderen 36 uren achtereen moeten arbeiden, dan moet een inensch al heel ongevoelig zijn als hij zulke toestanden niet betreurt. Als nu de kamerleden die dingen maar lezen Als zij het nu maar niet te druk hebben met de politiek, met art. 76 of art. 194, om nu en dan een uurtje voor de lezing van het verslag der enquête-commissie uit te knippen En dat zal wel noodig zijn, want dat verslag wordt een verbazend werk. De uitgave der vragen en antwoorden heeft reeds invloed gehad. De. verklaring van Dr. Dozy, inspecteur van het Geneesk. Slaatstoez. in Noord-Holland, inhoudende dat in die provin cie, met name te Amsterdam, geen toezicht op de fabrieken en werkplaatsen was uitgeoefend, Op een dag, toen de sneeuw buiten in dikke vlokken nederviel, en de geheele natuur als in een wit lijkkleed gehuld scheen, kwam de kleine Fran^ois angstig en verschrikt bij zijne moeder binneuloopen en trok haar haastig mee. „Moeder, kom toch gauw Grootvader ant woordt niet, wanneer ik hein iets zeg. Hij ligt onbewegelijk stil met groote oogen. o, met oogen om bang van te worden!" Jeannette ging aanstonds met haar kind naar vaders ledikant en vond hem daar liggen, zoo- als Franpois haar had gezegd. Hij kon inder- dand niet meer antwoorden op de ragen die zij hem deed, want 'de verlamming had, helaas, ook reed» zijne tong krachteloos gemaakt. Men kon duidelijk zie., dat hij nog iets w ilde zeggen, misschien wel een woord tot afscheid aan zijne eenige dochter, want zijne oogen waren bijna onophoudelijk op haar gevestigd en dwaalden slechts enkele malen af naar den kleinen Fran- pois, doch niemand kon begrijpen wat hij be doelde. Het kind, dat hein zoo gaarne weer aan het praten zou hebben gezien over zijn lievelings onderwerp, boog zich vertrouwelijk over hem heen, drukte hem een kus op de wangen, en zeide: „Nietwaar, grootvader, ik word immers Ibter tam boer-msjoor, als ik groot hen 'r" De oude man drukte even zachtjes de oog leden samen, alsof hij zeggen wilde ja. Een zwakke glimlach overtoog zijne bleeke gelaats trekken en weinige oogertblikken later was hij een lijk. Het was vooi Jeannette een zware slag, want zij had haren vader hartelijk liefgehad. Toen de begrafenis was afgeloopen, stond zij weeneude voor zijn ledikant, dat voortaan leeg zóu blijven, en zijn leuningstoel, waariu hij niet meer zou zitten. Zij beschouwde zijn tabaksdoos en zijn pijp en kon hare tranen niet bedwingen. Haar echtgenoot was niet in de stemming oin den vollen omvang harer droefheid te begrijpeD of te waardeeren ec zeide, om h-ar op zijn manier te troosten „ICom, vrouw, het helpt toch niet of gij daar al zit te schreien. De oude man zal er niet weder levend door worden. Zorg liever dat gij wat klaar zet om te drinken voor de vrienden, die mee zijn geweest naar dr. begra fenis. Ik ga ast naer bi»Vucii. Tot straks." Eenige buurvrouwen wilden ook een paar troostgronden bijbrengen. „De goede man heeft immers zijn behoor lijken tijd gehad; hij kon.toch niet altijd blijven leven. Gij moet ook een beetje u:\y verslpnd gebruiken, Jeannette," zeide de eene. „Ja," voegde eene andere er bij, „en denk toch ook om uw kleine. Gij moogt u niet zoo zenuwachtig maken. Die laatste beweegreden had meer invloed op Jeannette dan de eerste. Ter wille van haren zuigeling trachtte zij zich tot kalmte te dwingen. Zij dronk eerst een glas water, en toen zij zich weêr wat beter gevoelde, nam zij het kind op schoot en streelde het. Maar ondanks alle redeneeringen dei buur vrouwen kon zij haren ouden vader toch niet vergeten. Zijn heengaan lift een groote leegte achter; dit ondervond ook de kleine Franfois. Nadat hij een tijdlang had nagedacht, vroeg hij op eenmaal „Waarom hebben ze grootvader toch onder den grond weggeborgen, moeder? Wat moet hij het koud hebben, daar buiten Hij kon maar geen bevredigend antwoord krijger1 °p zijr.c vragen. Hij wist daarom niets beters te doen dan veel bloemen te plukken en liep daarmede naar het kerkhof. Hij wist nauwkeurig de plek waar grootvader begraven lag en legde dan zijne bloemen aan den voet

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1887 | | pagina 1