B S9 Februari 1887. No. 84 Zaterd» Februari 1884. Publicatiëi!. FEUILLETOB.' 6) LIEF EN LEED. ai? Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. Prijs per 3 maanden, franco per post 00 cents. Voor het buitenland 90 cents. Ingezonden stukken worden vdor Donderdag middag ingewacht bij het bureau te T li o 1 e n of bij onzen medewerker te Ierse ke. UITGEVER: Adverleutiën van 1 tot- 4 regels 10 cents; j iedere regel meer 10 cents; groote letters naar TUf fj 0 T plaatsruimte. Elke advertentie3 maal ter plaatsing T HOLS N j opgegevenwordt slechts 2 maal in rekening ge bracht. Bij dit No. behoort een BUVEOGSKL. R UPS EN N ES TEW. Den eigenaars, pachters, huurders of gebruikers van j erven in deze gemeente wordt herinnerd, dal zij vöor I den acht en twintigsten Februari a. n. de boomen en gewassen, op die erven staande, ieder voor zoover zij j die zeiven beheeren, van Rupsen ol Rupsennesten j moeten zuiveren of doen zuiveren, op strafte van een tot tien gulden, en dat die rupsen en rupsennesten nnmiddoiijk moeten worden verbrand op verbeurte j van gelijke boete. Yerscke, den 12 Februari 1887. Burgemeester en Wethouders voornoemd. j 1>. KOE DE MAN. dis Secretaris, I). SPRUIT. PUBLICATIE. NATIONALE MILITIE. Oproeping van Vrijwilligers. Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Tholen, Brengen bij deze ter kennis van. een ieder, daj j degenen welke genegen mochten zijn vrijwillig te i dienen bij de nationale militie, dat zij zich gedurende j de kiopende maand Februari, dagelijks, met uitzon dering van de Zondagen, zich zullen kunnen ver- voeg 'n ter gemeente-secretarie, vergezeld van twee ter goeder naam en faam staande meerderjarige in woners dezer gemeente, die de vereischte verklaring omtrent den burgerlijken staat en het gedrag van den pervji-n, die als vrijwilliger verlangt p te tre den. kunnen afleggen: voorts, dat de vrijwilligere voor de militie moeten zijn ongehuwd of kinderloos weduwnaar en ingezeten van het Rijk, lichamelijk voor den dienst geschikt, ten minste 1.58 meter lang, en op den Isten Januari van het jaar der optrediug als vrijwilliger het 20ste jaar ingetreden zijp en het 35ste jaar niet hebben volbracht. Zij. die in het bezit zijn van de hier onder sub 2 vermelde stukken, kunnen tot en met hun 40ste. jaar als vrijwilliger voor de militie wor den toegelaten dat zij behalve het bovenbedoelde getuigschrift zullen moeten overleggen 1. liet bewijs, dat zij aan de plichten der militie, hebben voldaan; 2. indien zij ais militair of op slands vloot gediend hebben, een bewijs van ontslag ei) een getuigschrift van goed gedim.u. afgegeven door den commandant van bet korps, waarbij zij laatstelijk hebben gediend. 3. indien vij minderjarig zijn, een bewijs van toe stemming van hunnen vader of voogd; dat hij, die voor do militie is ingeschreven, als vrijwilliger shchts wordt toegelaten vóór dfe ge meente, in wcik« hy ingeschreven is ten .ij hij geene plichten ten aanzien var de militie meer te ver- vpMeri nebbe. Tholen, dei 19 Februari 1887. ihn wder en ff 'e!houders voornoe.v,d, t'. J. DE VU DDF R VAN NOORDvN De Wethouder A. VAN DER BITRGHT. B E S M UTTEL IJ KB Zl K K T-1 A'. De Burgemeester nor gemeente Yerseke brengt lei- openbare kennis. dat in de week van Zondag den G Februari, tot en mof Zaterdag, den 12 Februari 1.1. in deze gemeente, als aangetast door mazelen zijn aangegeven 13 personen, en dat het aantal der aan die ziekte ovc-ledenen gedurende dut tijdvak be draagt iién. Afgekondigd en aangeplakt te Yerseke, den 3 Februa.i 1887. i)e Burgemeester D. KOEDKMAX Jeannette, «lie juist haren zuigeling de borst wilde geven, was zeer verbaasd en niet weinig -rschrikt toen het prachtige rijtuig voor hare deur stilhield. „Gd} neemt mij niet kwalijk/' zeide de gra vin vriendelijk, fez-wijl zij naderbij kwam, „maar ik gevoel mij wat v ermoeid door het schokken van het rijtuig en iV zou hier gaarne wat wil len uitrusten. Vult gij mij dat toestaan?" Welzeker, Mevrouw, welzeker," antwoordde Jeannette, terwij! zij hare voorname bezoekster naar binneu geleidrie, „kom gerust hier wat zit ten, uiaar gij moet het voor lief nemen zooals gij het vindt. Wij hebben bier geen gemak kelijke canapé'?, alieen de groote leuningstoel van vader. Wilt gij misschien daarop plaats nemen De gravin deed dit en liet intusschen hare onderzoekende blikken door het gebeele vertrek gaan, om zich goed op de hoogte te stellen van den werielijken toestand en daarnaar hare woorden in D richten. Zij bemerkte spoedig dat alles getuigd? van groote netheid en zindelijk heid, en zij 'heugde zich over deze gelukkige ontdekking. „Gij hebt een paar mooie kinderen," zeide zij, toen zij eenige oogenblikken had uitge- rust. „O, Mevrouw antwoordde Jeannette i bedeesd, „zij zouden veel mooier kunnen zijn 'als ik ze maar wat beter kon kleeden, maar dat I moet uu maar gaan zoonis het gaat." „Is uw man een landbouwer? vroeg de gra- iin verder. „Ja, maar het ga3t hem niet voorspoedig.'" „Zoo Hoe komt dat, als ik vragen mag „Och Mevrouw, wij hebben een paar slechte jaren gelmd. Met is een groot bezwaar in ons bedrijf, dat ir.en zoo afhankelijk is van regen en hagelslag. Mijn aian moet het ge'neele jaar door ,9 morgeus vroeg op, om het land te be ploegen, en te bekaaien, om te planten, te hooi en, den oogst binnen te halen, te dorschcn, en dan wéér voor de bemesting tc zorgen j Als ai!es goed gaat, is dak niets maar twee jaren achtereen tegenspoed, dat is hard, Me vrouw „Ja, dat geloof ik gaarne," zeide Helen» op medelijdende toon. „En hoe laug zijt gij al getrouwd „Het zal na bijna vier jaar zijn, Mevrouw Ja, Mevrouw, wie trouwen gaat, denkt er ge woonlijk niet aan hoeveel zorgen misschien te wachten staan. Men denkt dan op dat oogen- blik, dat alles altijd even rooskleurig zal blijven. Met gulden letteren zal deze dag in onze ge- «chiedfollen pangeteekend staan. Rijk en arm jong en oud machtig en gering, stad en land viert met onloochenbare toewijding het zeldzame feest van onzen grijzen vorst, en bewijst daar door, dat de band tnsschen Nederland en Oranje nog niet verbroken is. Wat zeg ik nauwer dan ooit za! zij op dezen dag worden toegehaald. Die onverdeelde deelneming, dat opgaan in den vorst zal het buitenland eerbied afdwingen, en vrat koning zal niet juichen in zijn hart, als hij zoo zijn gansche vulk ziet wedijveren iu betuigingen van liefde en gehecht heid. Wij gelooven niet te. veel van den onzen, te vertrouwen, als hij.,dezen dag als deu geluk- lieten ziiu« e" Er is alUj& fets stres- lente voon van een feest m zijn, boe «nti, als een gansche natie a! hart al bare gebeden ami één per- 1 soo - den koning. Het kan niet missen of >_.v.c zal zich daardoor nauwer dan ooit aan zijn volk gebonden zien. Seticit eeuwen heeft het Nederlandsche volk den roem van weldadig te zijn ingeoost. In alle landen staat het als een volk bekend, dat 1 gaarne weldoet en rampen ieulgt. Ook nu ver j loochent het niet dezen aard, want onder de verschillende vormen, waarin dezen dag feest gevierd wordt treedt het weldoen aan onze arme I landgenooten sterk op den voorgrond. Op vele plaatsen toch zal eene armenbedeeling worden j gehouden, en ongetwijfeld is dit ook in den gee.4 van onzen koning, die bij zoovele gelegen heden reeds getoond beeft in dit opzicht een echt Nederlander te zijn. Dit is een schoonc Oe gravin en haar echtgenoot wisselden ern blik waarmede zij tot elkander wilden zeggen, I „Dat boerinnetje vergist zich toch, want voor ons i- alles nog even rooskleurig gebleven Jeannette vervolgde - U ij hebben in de laaste drie jaren aller- lei ongelukken gehad. Vader is gestorven en ik ben telkens an bet sukkelen gebleven, j Onze schuur is afgebrand met den heelen oogst j er in „Wat zegt gij?" viel de graaf in de rede. „Is dat dun bij u geweest, vrn&r verleden jaar de bliksem is ingeslagen en. daarna ten felle brand gewoed heeRJ' Ik heb er toen Cierhoo- ren spreken, maar ik kou niet tc weten komen bij wien het gebeurd was." „Juist, Mijnheer, en het is voor on9 een harde slag geweest. Hij heeft ons moeite genoeg ge kost om het', hoofd boven water te houden „Wat zondt gij wel zeggen wanneer )>iuand i tl eens een middel aan de hand deed om weer i in een beteren toestand te komen vroeg de i gravin eensklaps. „Wel, mij dunkt, dat ik dan reden zou heb- I ben om tevreden te zijn." „Nu, luister dan eens goed naar he'geen ik j li wil voorstellen. Over een maand ongeveer verwacht ik mijn eersteling, en de dokter heeft j gezegd dat ik te zwak ben om zelf mijn kindje Ie kunnen zogen. Ik ben dus zoekende naar

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1887 | | pagina 1