ewijd ai Se Mpp ra oesterteelt enz. No. 85 Zaterdag 26 Februari 1887, J. 1. C. POT, Publicatiën. BUITENLAND. TEÏÏÏLLETOH. LIEF EN LEED. Dit blad verschijjit eiken Zaterdag. Prij? per 3 maanden, franco per post bó cents. Voor het buitenland 90 cents. Ingezonden stukken worden voor Donderdag middag Ingewacht bij het bureau te Tholen of bij onzen medewerker te Ierseke. V LTGEYER: Tholbn. Advertentiën van 1 tot 4 regels 40 cents; iedere regel meer 10 cents; groote letters naar plaatsruimte. Elke advertentie, 3 maal ter plaatsing opgegeven, wordt slechts 2 maal in rekening ge bracht. FR IJ WILLIGER S. Zij. die genegen zijn om als vrijwilligers bij de Land- of Zeemacht voor bet contingent dezer gemeente i ptetrcden. kunnen zich daartoe in der loop dezer maand ter gemeente-secretarie aangeven. De belanghebbenden worden voort* opmerkzaam gemaakt: dat zij. die zich als vrijwilligers aanmelden, behooren te zyn ongehuwd of vredivvuaar zonder kinderen, ingezetenen, lichamelijk voor den dienst geschikt, ten minste 3.56 meter lang, tenminste 19 en ten hoogste 35 jaren oud; terwijl alleenlijk vroe ger gediend hebbende tot het volbrengen van hun 40ste jaar kunnen worden toegelatenzy moeten voorts op liet tijdstip der optreding aan de militie voldaan hebben en een g.>ecl zedelijk gedrag hebben g.'leio, terwijl de ingeschrevenen voor .de militie alleen worden toegelaten vyor die gemeente in welke "li inc-gsi-b- .-r* zijn, te --are zij ".me ver 'ichtingen r.i aanzien «Ier is.iiftre meer L vervuilen ntOD' De door d< vrijwilligers overteleggen stokken zijn; lo. een getuigschrift van den burgemecstci* der woon plaats. 2o. bet bewijs van aan de verplichtingen ten aan zien der militie voldaan te bobben 3o. voor gediend hebbende personen; het bewijs van ontslag en het getuigschrift van goed gedrag, af gegeven door den bevelhebber van bet korps, bij 't welk zij het laatst gediend hebben; en 4o. voor minderjarigen een bewijs van toestemming van hunnen vader of voogd. Yerseke, den 25 Februari 1837. SCHUL1) VORDERINGEN ten laste van het Dijk, de Provincie" en de Gemeente, moeten binnen zes maanden, volgende op het jaar, waarop zij be*rekking hebben, worden ingediend bij zoodanige administratiën ol ambtenaren, welke de orders tot het doen van leverantie» of anderzins ge geven hebben, op poene van tc worden gehouden ▼oor verjaard en vernietigd. De schuldvorderingen over 188G moeten dus zoo spoedig mogelijk worden ingediend, en daartoe den uitersten termijn, bij de wet vastgesteld, zijnde dc-n laatsten Juni aanstaande niet worden afgewacht. Yerseke, den 25 Februari 1837. j Inrichtingenwelke gevaarschade of hinder k i'. n 'ii i' ver oo r zaken Burgemeester e;. Wethouders van Yemke maken, ingevolge de vötijtvchriften der wei van den 2de» Juni 1375, Stmtisbin'l No. 95. bekend, dat door David oglt; en Zaban, beiden, wonende te Yerseke, aan hen t\ ingediend den le. een verzoek, om I in de KevkhoeksVrant kadastraal bekend Gemeente Yerseke Sel-'iu O, No. 1501, een roodbakkcrij te mo- gen stichten, deir 2rten eer. verzoek om aan den Bree- I denweg, kadastraal bekend gemeente Yerseke Sectie D No. 34 een -Pkmhhbergplaats ie mogen stichten. Op Donderde10 Maart e. k., des voormid- j 'iags te lier. zal hot bui» der Géssewite gc- i i.-geilheid wo.detj gegeven, bezwaren tegen het in- v.'illigen ;an geiiGémde verzoeken in te brengen en I die mondeling tr srluitteJijk toe te lichten, j Van de verzueFeeh rif ten met bijlagen kan terstond inzage worden gnomen terwijl do ter zake inae- j komen sultriiiu; :1 d-<ie dagen voor evengenoemden dag ;-;r Sccre4 «ffP ier. visie tutten worden gelegd. I -r-c/co. dei» 24 Februci 1887. ^'tr(te,"e'fder en Wethouders voornoemd IX KOELKMAN. Dt Secretaris D. SPRUIT. derin is ter hand gesteld, cn ieder daarop voorko mende belastingschuldige verplicht is zijn aanslag op den bij de v. t bepaalden voet, te voldoen. Yersokc den 24 Februari 1S87. De Burgemeester voornoemd, D. KOELKMAN. B Es M E r i r jj K E Zl K K T E N. De Burgemeesjer £jer gemeente Yerseke brengt ter openbare kennis jjJlt jn je Weck van Zondag den 13 hebruari, tot en mel Zaterdag, den 19 Februari 1.1., in deze gemeei -e ajs aal,ge(ast door mazelen zijn aangegeven o P'.-raonen, en dat hel aantal der aan die ziekte overletjeJien gedurende 4clat tijdvak be draagt één. Afgekondigd en aangeplakt te Yerseke, den 20 Februari 1887. Jje Burgemeester, D. KOELKMAN. Kohieren '0. Rijks directe belastingen. De Burgemecster brerrgt ter kennis van belangheb benden, dal net kohier van het Fatent recht en voor ue belasting op |,et Personeel over het dienstjaar 1886/7 'de k,.vJtrjaHj nttK de» Ontvanger ter invor- 7) Jean Pierre zette groote oogen op toen hij ljoonic van de 18UÜ franc?, raanr toen hij wat verder nadacht, begon hij toch weer te wanke len in zijne meening. Hij krabde zich achter de ooren en zeide aMaar wat moet ik dan zoolang beginnen met de kleintjes? liet zal 't best zijn dat ik maar eens met mijne moeder daarover ga spreken. Die. zal mij wel raad weten te geven/' Hij begaf zich dus regelrecht na3r den molen en verhaalde aan zijne ouders alles wat er ge beurd was. De oude boerin die bezig was met- erwten doppen, stond verwonderd op, doch was aanstonds met haar antwoord gereed. „Honderdvijftig francs in de maand Wel jongen, dat is een fortuintje, dat iemand maar eens in zijn leven overkomt En gij denkt er nog pver wat gij doen moet Het- is dood eenvoudig. Hu':jr ,uaar wat ik u zeg. Gij kunt Iraiicois r.anr school zenden, hij is al oud ge noeg daarvoor. Jean-Baptistc, die toch ge speend zou Wfir(jenj kunt gij zeer goed ergens besteden f]jc jijde dame wil dat immers ook bevalen, gij. Oij komt dan 's middags reet ir.:üi;y.s hjj 0;1S eten, natuurlijk niet voor niets, dat begtijp^ gij wej niaar als gij telkens een zak 2ardft^.ie]en en ecn flesch appelwijn meebrengt en uw brood betaaldt, zullen wij dat '.vei ?ch'k'Kcn> [)aar kunt gij toch niets legen hebben „Neen, ik vjng be{ g0etj zoo." I maar zoo gauw mogelijk aan die rijke ur.ns,.'aei, zeggen dat gij er in toe- i Jtemt 5 zlJ m.°chteri zich anders nog eens be- denken. Het is >en waar buitenkansje Ik heb zelf indertijd oojj. eens een minnedienst gehad, maar wat denk> gjj kreeg. Twintig francs in Je m^ai)d, en geen stuiver meer \Vel, wel, h^r'd.^rdvijftig fiancs Maak gauw j dat gij er b:j zijt, en laat er geen gras over groeien I" Jeau-Pierre volgde den moederlijken raad, I De verkiezingen voor den Rijksdag in DuitschJadd zijn ia vollen gang, cn hoewol de uitslag nog nSet j geheel bekend is en er verscheidene heisteumiin;,:< u i luoeter. plaats hebben, kar. nu toch reeds gezegd vor- den, dat Bismnrck en Moltkc etne glansrijke (r r- i winning zullen bchaien, die natuurlijk de rr-óig j der 7-jarige Ivgcrbtgrootiiig (het septeiuiaat; tengevolge zal hebben. D-' regeering krijgt dus weer baar sol 1 daten. Met ecu boinigenooi al> dt- p '.ua en met de •vrinig-.'. kievkcui gheid der anngtv ende middelen aas E. wel .te. a&r^acbiep- Het op de i>orJogs- zttcbi der Franschen et; de verzekering iivdc otnc;; e!o pers, «i«» cr «ei degelijk oorlogsgiwaar dreigt, hec-tt j tot het einde toe dienst gedaan on is o.a. ook gc- I bracht in een verkiezingsmanifest van den stadhouder Hobenlohe van het Rijksland Elzas-Lotharingen. Voor Duitschland is deze uilslag zekei zeer ge wenscht, al was L.-t maar alleen om een eind te J maken aan de verkiezingsagitatie en wij zullen ook de laatste zijn om de zienswijze van graaf Moltkc tc I vcroordeelen. dat men door zich tot de tanden te I wapenen het best den vrede kan handhaven. Uit Constantinopcl komt het belangrijk bericht. dat de onderhandelingen over de Bulgaarsclic questie i totaal mislukt zijn. v De Sultan zal dit aan de Mo- gendheden doen wet^n met de bijvoeging dat zij geen anderen uitweg ziet, dan dat de Mogendheden aan do Bulgaren hare beslissing opleggen. De Porte wijst alle aansprakelijkheid voor de nu mogelijke ge- I beurtenisse» af. Vroeger reeds moet de Duitsehe ge- l zant aan de deputatie 'hebben doen weten, dat als de onderhandelingen mislukken Duifscliland cn Ooslen- I rijk hunne goedkeuring aan '.ene Ivitssis.be bezetting niet langer zullen onthouden. Voegt men bierbi., dat de Kngelscbc regeering in Lot Parlement verklaard heeft, dal dc zaken ïmg altijd hachelijk staan dan j begint de hoop op eeiic vreedzame beëindiging der I Bulgaarsche troebelen aanmerkelijk te dalen. i er» alle? werd afgesproken zooals de graai en j de gravin hadden voorgesteld, j Een maand later was Helcne de gelukkige moeder van een gezonde jongen, juist 20oals zij gewensclit bad. Met tranen in de oogen van vreugde en i dankbaarheid beschouwde xij met haar echtgc- noot hun bevallig kind en kusten hel met 1 innige teederheid. 1 Jeantiefte was natuurlijk onmiddclijk gewaar- schuwd en was weldra op haar post. Zij had j reeds alles geregeld met een vriendin aan wie zij Jean-Baptiste had toevertrouwd, na haar j ecn aantal voorschriften en raadgevingen te i hebben gegeven oin toch vooral goed vooi kleine te zorgen. Het koste haar veel moeite haar eigen kind aan de zorg van anderen over i te laten, en toen zij in het rijtuig zat, dat haar I naar het kasteel moest brengen, zeide zij met leen zucht: „En nu ga ik ecn vreemd kind de borst geven. Ik zal mijn best doen om er goed voor te zorgen, maar ik weet zeker, dat ik j hel nooit zal kunnen liefhebben. Het is iminera mijn eigen kind niet

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1887 | | pagina 1