aai is Mai Ten l HandeismeststofFen. No. 86 Zaterdag 5 Maart ML C. POT, plaatsruimte. Pnblicatiën. EEUILLETO 8) LIEF EN LEED. Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. Prijs per li maanden, franco per post t>5 cents. Voor het buitenland 90 cents. Ingezonden stukken worden vóór Donderdag middag ingewacht bij bet bureau te T h o 1 e n of bij onzen medewerker te i c r s e k e. UITGEVER: Advertentiën van 1 tot 4 regels 40 cents; j iedere regel meer 10 cents; groole letters nsar Elke advertentie3 maal ter plaatsing T HOLÉ N. opgegevenwordt slechts 2 maal in rekening ge bracht. Burgerneesler en Wetbonders van Tholen brengen, ingevolge art. 1 der verordening op bet ophalen van vuilnis-, straat-, secreetmest en dergelijke dezer ge meente ter kennis van dc ingezetenen, dat bef ver voer van secreetmèst in deze maand kan plaats heb ben gedurende den nacht van Maandag den Tden op Dinsdag den Sden Dinsdag den 8sten op Woensdag den Oden Woensdag den Oden op Donderdag den lOden Maart. Tliolcn, 5 Maart 1887. Burgemeester en Wethouders voornoemd. C. J. DE VUI.DER VAN NOORDEN. De Wethouder, A. VAN DER RITRGHT. niet onthelt van de verplichting tot het verschijnen voor dien raad. Tholen den 5 .Maart 188". Burgen, et si'? en Wethouders voornoemd, J. DE VULDER VAN NOORDEN T)e Wethouder A. VAN DER BURGHT B E 6 M E T T E 1, J.J EE Z1 K K T E N. Dc Burgemeester der gemeente Ycrseke brengt ter openbare kennis, d- in de week van Zondag den 20 Februari, tot eb met Zaterdag, den 26 Februari 1.1., in deze gemteoK als aangetast door mazelen zijn aangegeven 3 p.gfö nen, en dal het aantal der aan die ziekte o\-4\ n gedurejide dat tijdvak be draagt geene. P UB L IC A TIE. MATION FE M!EITJE. Kriste zitting van den Militieraad Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Tholen. Brengen ter kennis van de lotelingen dezer ge meente, behoorende tot de lichting van het jaar 1887, ric.t de militieraad op Dinsdag den 22 Maart 1887 des voormiddag" te 11 uur te Middelburg in de abdij aldaar zitting zal houden, om uitspraak te doen om trent de verschenen vrijwilligers voor de militie, en de lotelingen. die redenen van vrijstelling hebben in gediend, alsmede omtrent de lotelingen, die, niet tot den dienst der militie kunnen worden toegelaten, en omtrent alle overige lotelingen voorts, dat bij art. 54 dier wet is bepaald, dat geene vrij stelling, aangevraagd wegens ziekelijke gesteldheid of gebreken of wegens gemis aan lengte,"wordt ver leend, wanneer de betrokken loteling niet voor de militieraad is verschenen, zijnde dit evenwel niet toe passelijk op den loteling, die wegens ziekte of ge breken buiten slaat is voor den militieraad te ver schijnen, daar deze. geneeskundig zal kunnen wor den onderzocht op de plaats, waar bij zich bevindt; en dat de lotelingen, die om bovengemelde redenen vrijstelling van den dienst der militie verlangen, en zij, die zich als vrijwilligers voor de militie hebben Het boekske kwam bij lezing on* zoo be langrijk voor, zoo bevattelijk, beknopt en zaak rijk, dat wij niet kunnen nalaten van onze zijde ue aandacht der landbouwers er op te vestigen, j Het is slechts 72 bladz. groot en er behoort 1 niet veel ontwikkeling toe om het geheel te begrijpen. Zelfs hoeft men niet eens landbouwer te zijn om het met genoegen te lezen. We willen trachten er de belangrijkheid van aan te toonen doch waarschuwen vooraf, dal men verkeerd zou doen de lezing en de be studeering vau liet werkje zelf daarom onnoodig I te achten. Het onderwerp zelf „de Handelsmeststoffeu en hoe die te gebruiken" wordt in 3 hoofd- Afgekondigd «i aangeplakt te Ycrseke, den 27 I stukken behandeld, doch vooraf gaat een hoofd stuk, dat zoo veel van het plantenleven mede "Februari 188? D. t NV/ KO HEKMAN. ,-5i. Lp. )r Lijst r.:ir mei-schoolgaande kinderen. Burgemeester en Wethouders dezer Gemeente bren- gen ter openbare kennis, lat de lijst der kinderen boven de zes en beneden de twaalf jaren, die zich op 1 Januari van hei loopende jaar in de gemeente bevonden, en niet Voorkomen op de staten der kin deren die de openbare en bijzondere scholen van lager onderwijs bezoeken, door ben is opgemaakt en ter secretarie voor een ieder ter lezing zal liggen gedurende de maand Maart op eiken werkdag 'met uilzondering van s Dinsdags) van des voormiddags 9 tot des namiddags 3 uren. Gedaan te Yerseke, den 28 Februari 1887. Burgen,mester ra Wethouders voornoemd D. KO HEKMAN. De. Secretaris D. SPRUIT. Onze aandacht werd gevestigd op een werkje aangeboden, mitsdien «orden aangemaand, om op den vau ?en hef' Va".?e^h oader boeen- bepaalden tijd voor den militieraad te verschijnen panden titel uitgegeven bij Tjeenk Willink te en zich niet te verlaten op het ontvangen van een Zwolle en bekroond door de landbouwverecni- oproepingsbiljet, daar het niet ontvangen dit Li 1 iet ging te Zwolle. Jcelt, onontbeerlijk i Vi zullen daarvan het eerst een kort over- - zicht geven. J Iedere plant bestaat uit water, uit verbrand- bare en otiverbrandbare stoffen. Van het eerste bevatten de uieesle planten minstens 80% (S0 deden van de 100), sommige, zooals aardappels, mangel wortels en knollen of I rapen zelfs 92%. Ten bewijze strekt dal 1 OU KG. klaver ongeveer 20 KG. hooi geven. Het water is niet alleen een onmisbaar bestanddeel der plant, uiaar het dient ook oin andere voe- j dingssloffen op te lossen en naar alle deelen der I plant over te brengen. Het woadt door de wortels uit den grond en niet, of misschien zeer i weinig, door de bladeren uit de lucht opgenomen. Als men een plant verbrandt, blijft er een weinig asch over. Deze bestaat uit de onver- brandbare deden; het water is daarbij verdampt en de verbrandbare stoffen zijn onzichtbaar in gasvorm aan de lucht teruggegeven. Deze ver- brandbare stoffen zijn hoofdzakelijk koolstof en stikstofverbindingen. De eerste neemt de plant uit de lucht de laatste uit den bodem op. Daar uit volgt, dat de eerste voor de practijk buiten Al die overdreven weelde was haar recht, naar den zin, en zij dacht wel dat zij er spoedig aan zou wennen, want zij kende zichzelve ge noeg om te weten dat ze altijd bijzonder veel gehouden had van alles wat rijk en elegant was. Het viel haar daarom ook gemakkelijker dan zij eerst gedacht had, voor het eerst een nacht ver verwijderd van hare kinderen door te brengen. Wel dacht zij somwijlen aan Jean- Bepiiste, die nu op dit oogenblik zeker schreiend de armpjes naar zijne moeder zou uitstrekken, en op een ander oogenblik overdacht zij weer hoe heerlijk liet toch zou zijn als zij hare twee kinderen bij zich kon hebben in dit mooie ledi kant; maar dan trachtte zij zich te overtuigen dat dit onmogelijk was, en zij troostte zich met de gedachte, hoe deze tijdelijke scheiding ook in het belang der kinderen welven was. Zij jnoest immers toch verstandig leeren redeneeren! Nu en dan, wanneer zij den slaap niet kou vatten, keek zij naar het wiegje, dat naast haar stond, en naar het vreemde kind, dat zij wel nooit zou kunnen iiofkrijgenWat zag het er toch bevallig uil! Wat een aardig handje en wat een lief klein mondje! Den volgenden morgen kwam de baker bij haar om haar te wijzen hoe zij het kindje moest laten baden, hoe zij het Ictdere hoofdje zacht moest .chuieren, en hoe zij het moest aankleeden zonder de vrije beweging der armpjes en der andere ledematen te belemmeren. Jeannette die volgens de oude gewoonte hare eigene kin deren steeds had ingebakerd alsof zij een worst moest st<>- aen, keek wel vreemd op toen zij deze c' ag, doch zij deed haar best om de ontvangen lessen goed te onthouden en getrouw na te komen. Eene nieuwe ver rassing en aanleiding tot bewondering was iiet voor haar, toen zij de linnenkast mocht openen en al het kindergoed te zien kreeg, waarbij ook al de keurigste en uitgezochtste weelde was tentoor.a t reid. Alles was van de fijnste stoffen vervaardigd en met den meesten smaak bewerkt. Jeannette vond er een eigenaardig genoegen in om alles aan te raken en in de I handen te nemen. Het duurde uiaar weinige j dagen of zij voelde zich in deze prachtige ora- geving volkomen thuis en was weer vroolijker en blozender dan zij in de laatste jaren ooit was geweest. Eiken Zondag mocht Jeau-Pierre zijne vrouw komen bezoeken en bracht dan den kleinen j Fran<?ois mede. Wanneer zij vertrokken, klemde het kind zich weenend aan de rokken zijner moeder en riep „Grootmoeder is altijd kwaad op mij Zij slaat mij wanneer ik niet naar schooi wil gaanl" Jeannette zuchtte dan onwillekeurig, doch zeide vertroostend, terwijl zij haar kind omhelsde: „Het is voor uw eigen bestwil, mijn jongen Het is goed dat gij naar school gaat. Gij moet maar trachten veel te leeren, dan wordt ge nog eens een knappe jongen V' De vriendelijke en goedhartige gravin was bijzonder ingenomen met Jeannette, die zoo goed zorgde voor de kleine Charles. Zij had voor Fran$ois en voor Jean-Baplistc reeds een

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1887 | | pagina 1