m mi elwii ra 1887. Zaterdag; Maart Jj M. C. POT, Publicatiën. bekendmaking. PEUILLETOH. 9) LIEF EN LEED. Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. Prijs per 3 maanden, franco per post 66 cents. Voor het buitenland 90 cents. Ingezonden stukken worden vóór Donderdag middag ingewacht bij het bureau te T h o 1 e n of bij onzen medewerker te Ierseke. UITGEVER: Tholek. Advertentiën van 1 tot 4 regels 40 cents; iedere regel meer 10 cents; groote letters naar plaatsruimte. Elke advertentie, 3 maal ter plaatsing opgegevenwordt slechts 2 maal in rekening ge bracht. Burgemeester en Wethouders van Tholen. Brengen ter kennis, dat het kohier van dc belas ting op de honden in deze gemeente voor 1887, in afschrift, gedurende rijf maanden, op de secretarie der gemeente, voor een ieder ter lezing is nedergelegd. Tholen den 9 Maart 1887 B urgenter der en Wethouders voornoemd, C. J. DE VULDER VAN NOORDEN De Wethouder A. VAN DER BURGI1T. P UB L ICA TI E. Aangifte voor de zeemilitie. De voorwaarden der verkoop liggen van af heden ter lezing ter Secretarieiederen werkdag van des voormiddags 9 j uur* Tholen, den Ti Maart 1887. Burger,neder e>Wethouders voornoemd C. J DE VULDER VAN NOORDEN. De Wethouder A. VAN DER BURGHT. Kooman, Marinus Korstanje, Dingenis Mieras, Adriaan Mieras, Marinus Mieras, Jozias Pekaar, Johannes van Willigen, Adriaan van IJsseldijk en Cornelis Ztvartenbol. Yerseke, den 12 Maart l.s87. NATIONALE MILITIE. De eerste zitting van den Militieraad zal voor deze gemeente gehouden worden op KIEZERS L IJSTEN. De lijsten van hen, die tot het kiezen van Leden van de Tweede Kamer der Staten Gene raal, van de Provinciale Staten en van de Ge meenteraad bevoegd zijn, alsmede die van de personen, welke van de lijsten geschrapt werden, j zijn opgemaakt, op heden vastgesteld en dadelijk Zaterdag den .19 Maart 1--87, des morgens ir - - ii, - ter gewone plaatse in deze gemeente aangeplakt. lu uren, in het gewone lokaal in de-Abdij te p 1 'Middelburg j Zij zuilen gedurende veertien dagen opdesecre* n- O tarie der gemeente voor een ieder ter inzage Die zilimg is bestemd tot net doen van uit- i Barse,ue«ler en Wethouder, der gemeente Tholen ak ea,tre#l Ar vrijwiiligers - oor de I '«F»-, gedurende welke tyd bezwaren b.j eer- vu-nr.. u .i. zoeksennft, door de noodsge bewijsstukken ge staafd, aan den gemeenteraad kunnen worden ingediend. Yerseke. den 12 Maart 1887. T,0.,dlge„ ic MeHngw hunner I,, bol.ooreode (|e ,otdinpm redwe!, .n „«stelling heb tot de ligting van dit jaar. uit. om, wanneer zij bij v. - _r s ben ingediend, o; lottdingen m artt. oo en aö de zeemilitie verlangen te dienen, zich daartoe in o p„,oon Mr den 1 April eerdkvmende, e,, een werk- ^doeln, lotelmgen. dagvan des voormiddags 9 tot des namiddags 12 j In persoon mpvt voor den militieraad ver war, ter secretarie dezer gemeente aan te melden. schijnende vrijwilliger voor de militie, de lote- De bepalingen der wet die betrekking hebben tot j ling die vrijstelling verlangt wegens ziekelijke de zeemilitie, komen hoofzukelijk op het volgende neder, j ge>teldheid of gebreken, of wegens gemis van lo. de zeemilitie wordt bestemd tot bemanning van j de gevorderde lengte. de verdedigingsvaartuigen voor de binnenlandsche dienst en langs de kusten. Zij wordt niet naar de koloniën en bezittingen van het Rijk in andere werelddeelen gezonden, tenzij, ingeval van zeer buitengewone omstandigheden, eene nadere wet daartoe magtiging verleene 2o. voor de ingelijfden bij de militie ter zee duurt de dienst vier jaren 3o. de manschappen bij de zeemilitie kunnen, in ge wone tijden, vergunning bekomen tot het aangaan van een huwelijkwanneer zij hun derde dienstjaar hebben volbragl-, 4o. zij zijn. na het bekomen van een behoorlijk pas poort, in tijd van vredevan de dienst der schut terijen vrijgesteld. Gedaan te Tholen den 9 Maart 1887. Burgemeester en Wethouders voornoemd. C. J. DE VULDER VAN NOORDEN. De Wethouder A. VAN DER BURGHT. Yerseke, den 5 Maart 1837. Burgemeester en Wethouders voornoemd D. KOELEMAN. De Secretaris. D. SPRUIT. Inschrijving van Schoolleer Vingen. Burgemeester en Wethouders van Yerseke brengen ter openbare kennis dat van Maandag 14 Maart tot en met Donderdag den 24 Maart a. s, des voormiddags van 9 tot de namiddags KIEZERSLIJSTEN. De herziening van de in het vorige jaar vast gestelde lijsten der kiesbevoegden voor de leden der Tweede Kamer van de Staten-Generaal. i o 0, 3 uur (met uitzondering van Dinsdagen den lo van de Provinciale Staten, alsmede voor de; i n i en 22 en Zondag den 2U Maart) in het gemeen- leden van den Uemeeiiteraad in deze gemeente, heeft ..bataréharf, en zijn ven die lijsten, welke 'eha,s 8'eSe!,h,!0 "^aat 'ot msuhtij. cv J v, ven van leerlingen voor de dagschool en herin- van heden at tot den 23 Maart e.k. ter secre- j i o i 1 neren daarbij de belanghebbenden aan de na- tan e voor f-e.i ieder ter inzage zullen liggen,; JD ,D -i,i volgende bepalingen s verlies van de gevorderde vereischten, 1 fint. mp kniflprp.n BEKENDMAKING. Burgemeester en Wethouders van Tholen zullen op Zaterdag 10 Maart 1887 des middags ten 12 uur ten raadhuize aldaar publiek verkoopen EEN HOOP STRAATMEST wegens of tengevolge san overlijden, geschrapt geworden de namen der navolgende personen, als Van de lijst der kiezers voor Leden der Tweede Katner van de Staten Generaal en der Provinciale Staten: Jacobus Burger, Anthonij r, w i -o r> I njeer worden aangenomen en de mschrijvuigs van der Burght, Marinus de rouw. Lornelis D.,« Jt n rr -vr IJ n i tv lijst tot den 1 Uctober 1887 wordt gesloten. Hartoog, Marinus Vermue en Daniël Wisse en J dat de kinderen een leeftijd moeteD hebben bereikt van ó'i jaor. dat bij het doen der aangifte een voldoend bewijs, van vaccinatie moet worden overgelegd, en dat na den 24 Maart a. s. geena leerlingen van de lijst der kiezers voor Leden van den Gemeenteraad: Jacob Bergers, Pieter van den Bosch, Zacheus Bouwens, Anthonij van der Burght, Benjamin Dansen, Jacobus Gebraad, Abraham Hartoog, Joost van der Have, Willem Yerseke, den 12 Maart 1887 Burgemeester en Wethouders voornoemd, D. KOELEMAN. De Secretarie, D. SPRUIT. Aan het station Saint-Lnzare te Pajijs wer den de reizigers afgewacht door het rijtuig van den graaf. De gravin zeide tot den koetsier, dat hij niet rechtstreeks den weg naar hun hotel moest inslaan maar liever eerst wat om rijden. Zij wilde namelijk Jeannette ineteen het een en ander van de stad laten zien om haar een aangenamen jndruk van Parijs te doen krijgen. Zij reden voorbij het nieuwe Opera gebouw en verder langs de boulevards. Toen Jeannette al die drukte om zich heen zag, al die woelige, haastige, rustelooze menschen, die elkander den doortocht schenen te betwisten te midden eener onafzienbare massa rijtuigen, zat zij verbaasd voor zich uit te kijken en riep „We 1 wel, wat een volk hoe houden die menschen het uit 1" Hare verbazing klom nog meer, toen zij hare aandacht wijdde aan de kolossale winkels en aao die prachtige ma gazijnen, waar dames-costumes, zijden stoffen, byouteriën, meubelen, ja wat niet al waren uit gestald. r/Ik heb bijna geen oogen genoeg om dat alles te zien," zeide zij. „Wat moet het toch gelukkig zijn om in zoo'n prachtige stad te wo nen Wat moet daar een geld zitten De graaf et» de gravin vermaakten zich koste lijk met Jeannette's naïeve verbazing, en zelfs de koetsier op den bok moest nu en dan mee- lachen. Het rijtuig hield eindelijk stil voor een fraai hotel in de Rue Grenelle-Saint-Germain. Het gehecle dienstpersoneel stond bij den ingang geschaard om hunne meesters te verwelkomen. De jonge echtgenooten hadden eigenlijk nog in het geheel niet in hun hotel gewoond. Na hun huwelijk waren zij nasr hun kasteel in Nor- mandië gegaan, en hadden zich dus nog niet den tijd gegund om zich in hunne woning te Parijs te oriënteeren. Hun- verblijf in de hoofd stad zou eerst nu een aanvang nemen. Zij wer den opgewacht door den portier, den kok, de linnenmeid, den kamerdienaar en drie lakeien. Met den koetsier, den reisknecht, den sfalknecht en twee vrouwelijke bedienden van de gravin maakte dit te zamen een personeel van twaalf personen. De graaf was natuurlijk verlangend om te zien of al zijne orders, betreffende de inrichting

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1887 | | pagina 1