No. 88 S. G. POT, plaatsruimte. Pis Mica tien. BÜITENL AIO L FEU I L L S T 0 H. EN LEED. .W 1'. - Dit blad verschijnt eiken Zaterdag Prijs per '3 maanden, franco per post 60 cents. Voor het buitenland 90 cents. Ingezonden stukken worden vóór Donderdag middag ingewacht bij bet bureau te Tholen of bij onzen medewerker te I e r s e k e. UITGEVER: j Advertentiën van 1 tot 4 tegels 4U cents; iedere regel meer 10 cents; groole letters naar Elke advertentie, 3 maal ter plaatsing I holes, opgegevenwordt slechts 2 maai in rekening ge- I bracht. Hij dit No. behoort een BIJVOEGSEL. ZEE-MILITIE. meente voor de lichting 1887, die dienstplichtige j nummers getrokken hebben, en die mochten verlangen INRICHTING EN. bij de zee-militie te dienen, worden uitgenood igd, welke gevaar, schade oi hinder kunnen veroorzaken, j z,"c^ daartoe vóór den eersten April eerstkomende ter gemeente-secretarie aantegeven, alwaar door hen de Burgemeester en Wethouders der gemeente Ycrseke. Brengen ter algemeeno kennis, dat door hen is in gewilligd lo het verzoek van Leun ie Laban, wonende te Yerseke, om op het perceel, kadastraal bekend Gemeente Yerseke, Sectie O, No. 34, een Petroleum bergplaats te mogen stichten 2o het verzoek van Daoid Wegier wonende te Yerseke om op het kada straal bekend Gemeente Yerseke, Sectie D No. 1504 een broodbakkerij te mogen stichten. Yerseke, den 14 Maart 1887. studenten iu *3 groepjes van niet ver van el- De lotelingeu voor de -Nationale Militie dezer ge- knnder verwijderd. Deze werden gearresteerd en men vond in hun bezit ontplofbare bommen van ren kunstig maaksel. Zij bekenden tol.een misdadig complot, te belmoren, dat ten doel had den czaar te. vermoorden. Zonder hun arresta tie zou dit kort daarna geschied zijn en juist verlangde inlichtingen kunnen verkregen. De keuze der buelingen voor de zee-militie wordt i intijds nog is de czaar aan het gevaar ontsnapt, overgelaten aan de. officieren der Marine, die met de j Deze is kort daarna inet zijn gezin naar Gnd- Meer dan 200 personen zijn overnemn»! L'nj'grmK'CV.cr »;u W-CU; bekend, dat door Martnus Yerseke, aan hen is mders va si Yerscko maken van den Bogaard, wonende •diend een verzoek. der z.ie-miiiciens zijn belast. Yerseke. dun 14 Maart 1887. Burgemeester en Wethouders voornoemd, D. KQKLEMAN. j* Be Secretaris, D. SPRUIT. b: NATIE. schina vertrokken. Ie St.. Petersburg gevangen genomen- De politie te St. Petersburg moet reeds vddr H dagen door die van Berlijn voor d.-zon aan slag gewaarschuwd zijn. Tegelijk met deze samenzwering moet nog eene 'andere va:, staatkundigen, aard ontdekt. zijn, waartoe geen nihilisten','-mavo meetmiid'Pe!* voor- De Burgemeester van Yer50k.fi brengt bij dezen ter u«me beambten en 'groute Jandlieerrw behoorden. ophet perceel(in de Wijngaardstraat) kadastraal bekend °Pen^ar® kennis dat-de Gemeentegeneesheer zal vacee-1 Zij wilden den keizer doen kiezen tusschot j ren tot koste! ooze inenting en berinei.tmg van koepok- treding of het toestaan een er grondwet ken Let ziekenlm,, op Dhmbigtlen 28 29 Maan De iWohe bleien hebben ach n,"wee »e- a. s. telkens namiddags ten 4 ure. e>c I Belanghebbenden worden tevens' herinnerd oiti acht j lK i' °"'A 'e üJI;s|tan(telingen. aic de gev.an- dagen na de inenting zich bij den gemeentegenees- i ?}CI! S^,0,nen medewerkers aan de beroerten in j beer te vervoegen om de pokken te doen nazien aan- j hebben ondergaan. Met blijkt echter Gemeente Yerseke Sectie D, No. 263, een smederij te mógen stichten. Op Donderdag den 31 Maart e. k., des voormid dag» te 10 ure, zal in het huis der Gemeente gele genheid worden gegeven, bezwaren tegen bet inwil ligen van genoemd verzoek in te brengen en die mondeling en schriftelijk toe te lichten. Van het verzoekschrift met bijlagen kan terstond inzage worden genomen terwijl de ter zake inge komen schrifturen drie dagen oor evengenoemden dag op de Secretarie der Gemeente ter visie zullen wor den gelegd. Yerseke, den 17 Maart 1887. INSCHRIJVING, van MILICIENS. De lotelingeu voor de de Nationale Militie, die moch ten verlangen bij voorkeur bij een of ander'korps van bet leger te worden ingelijfd, kunnen zich daartoe ter Secretarie aanmelden voor den 1 April 1887. Hoewel op hel te kennen gegeven verlangen zal worden gelet, kan nochtans alleen aan de vrijwilli gers en de miliciens, clie zich voor den dienst ter zee hebben aangeboden, eenig min of meer bepaald uitzicht op de inwilliging daarvan worden gegeven. Yerseke, den 27 Maart 1887. gezien de nalatigen zullen worden gelijk gesteld met j I/Et, gevaccineerden. Yerseke, den 17 Maart 1887. Be Burgemeester voornoemd I). KOK LEMAN. j Door de waakzaamheid der St. Peterburgsche politie is de Russische keizer aan een gevaar ont- j snapt, hetwelk zijn leven op dezelfde treurige 1 wijze had kunnen wegmaaien als dat zijns vaders. Constantinopel liet best zal weten welk deel'der kort vóór lief uur, dat de Czaar naar de ka- I verantwoordelijkheid hem treft voor de *ebeurte- thedran zou njfl-.-n, om daar een lijkdienst voor j nissen, «'elke het ter dood brengen der oproer- zijn vader uj tc wonen ontdekte de politie in iïngen noodzakelijk hebben gemaakt. Het lijdt de nabijheid van liet p.m is een student, die er j dan ook geen twijfel of de Russen hebben de verdacht en dweepziek uitzag en iets onderden hand in deze garnizoensmuiterijen gehad, arm droeg, dat wei een boek leek. Deze ont- j Ads gunstige leekenen voor het behoud van moeite een ander student, die een tasch op den I den vrede worden beschouwd ten bezoek door rug droeg en niet lang daarna waren er zes ijjsbarck op den dat. zij vreeseüjk overdreven of gelogen hebben. Tusschni Berlijn cn St. Petersburg zou op 'toogenblik eene levendige gedachten wisseling plaats hebben over de beste oplossing der Bul- gnarsche questie. De vereeniging met Oost- Ru melie zou reeds vast bepaald zijn, maar voor het herstel van r.orinnle toestaande» z.ou men dwang noodzakelijk achten. Op de vermaningen van den Sultan betref fende de terechtstellingen heeft liet Regent schap fier geantwoord, dat de Russ. gezant te verjaardag van de Czaar bij (10 aan het pcuroftdlge boerinnetje. Maar spoedig „g ej ,„ot.st pei|ell vül s de ,ew| d ontdekte luj- toch dat dit eenvoudige boerinnetje kunst. Den geileden middag bad hij bijna al- mooie oogen en helderwitte tanden had en leen het woord en scheen over alles te kunnen alleraardigst was in hare bewegingen. Het ge- praten. Hij vertelde rle allernieuwste auecdoten 1 zeischap van een knappe en jonge vrouw moest en kwikslagen op de geestigste wijze, damnette en liet middagmaal ging j voor hein dubbel aangenaam zijn, omdat hij op I had recht veel pleizier in dit a Ie» en was een dit punt weinig werd verwend. De linnenmeid en al belangstelling voor alles wat'deze merk was al ruim m de veertig en was ook in hare j .vaardigen man zcide of deed. Haar vernuft jonge jaren volstrekt niet mooi geweest. En j werd dagelijks meer gescherpt en geoefend. Zij vond telkens meer behagen in al die deftigheid. Wanneer de huismeester zijtl geparfumeerde!) Tegen het uur Jeannette naar beneden, naar de kamer waar ztj voortaan zou eten, in gezelschap van de eerste kamenier en den huismeester. De overige be dienden aten in de keuken. Zij keek zeer verlegen toen zij voor het eerst stond tegenover dien grooten mijnheer, met zijn deftige» zwarten rok, open vest en witte das, en met zijne keurig op het voorhoofd ge wat de kamenier betrof, die was door hare be haagzieke manieren juist geschikt ooi hein een afkeer te doen krijgen, te meer daar ook hare j zoekduek uithaalde, genoot 'zij' mVbê»wrieheid schoonheid veel te wenschen overliet. Hij vond van die heerlijke odeur en kon niet nalaten te u-a" "c Z,J"e ,ne', vIoml,!uoW J?Mom behagen in Jeannette's eenvon- I zeggen „Wat zijn die rijke meusche,, toch «e- icheiden haren en blonde bakkebaarden. Zij dige wijze van spreken en doet. en in hare iukkig, dat zij alles zoo mooi cn zoo fijt. om naïeve bewondering voor zijn gewichtige per-zich heen kunnen hebben!" S0011. Alleen vond hij het jammer, dal zij in De dagen die nu volgden, gingen voor Jcan- hot gesprek zoo veel taalfouten maakte, en hij j nette hun regelmatige» gang. begon reeds spoedig haar daarop opmerkzaam! Eiken dag, tegen °fc wee uur 's middags, wan- te maken. Hij seiite zich «enigszins verplicht neer het toilet van de kleine Charles°in orde het ontbrekende i» hare opvoeding aan te vullen was, werd het rijtuig ingeapauneu en gin" Jean- en wees haar b. v. hoe zij haar servet moest nette met het kindje naar beneden om een rij- voor zich leggen en niet op hare japon vast- toertje te maken naar het bosch. SomMijd- spelden, hoe zij vleescb moest snijden en hoe I ging de gravin zelve met hen mede, doch zecs durfde nauwelijks beginnen te eten en beschouw de met zekeren eerbied al zijne bewegingen terwijl hij met groote gemakkelijkheid een patiijs, voorsneed op rle punt van zijn vork en een kreeft opende en uithaalde niet al de vlugheid van iemand wiens dagelijksche bezigheid dit is. De huismeester scheen in hare oogen weinig Cilinder dan een prins. Hijzelf schonk in het eerst weinig aandacht

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1887 | | pagina 1