aai (is Man i 787H 887. 12)lief en leed. No. 90 Zaterdag 2 April 1887. J, 1. C. POT, Publicatiën. FEUILLETON. Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. Prijs per 3 maanden, franco per post 65 cents. Voor het buitenland 90 cents. Ingezonden stukken worden vddr Donderdag middag ingewacht bij liet bureau te Th o 1 e n of bij onzen medewerker te I e r s e k e. j UITGEVER: T HOLEN. Advertentiën van 1 tot 4 regels 40 cents; iedere regel meer 10 cents; groote letters naar plaatsruimte. El kt advertentie, Z maal ter plaatsing 'bpgegeven, wordt slechts 2 maal in rekening ge bracht. NATIONALE MILITIE. Tweede Zitting van den Militieraad. Burgemeester en Wethouders tan de gemeente Tholcn brengen ter kennis van de lotelingen dezer gemeen te, lichting 1887, die door den militieraad voor den dienit zijn aangewezen of omtTent welke nog geene uitspraak ii gedaan, dat die raad op Woensdag den 13e April, des voormiddags te 10 uur te Middel burg in lobaal. Ahdij aldaar eene tweede zitting zal houden, om uitspraak te doen omtrent alle in de eerste zitting niet afgedane zaken, alsmede omtrent hen, die als plaatsvervangers of nu»i nierver wisselaars verlangen op te treden, en dat, bijaldien nopens hunne redenen van vrijstelling nog gecne uitspraak is gedaan of zij zich in den dienst der militie wenschen te doen ver vangen, zg op gemelde» tijd voor den militieraad moeten verSfcbynen; vergezeld van de personen, die als plaatsvervangers of numinerverwisselanrs voor hen verlangen op te treden, en voorzien van de door de wet vereischte stukken Nadat de persoon, die als plaatsvervanger ofnum- raerverwisselaar zal optreden, als zoodanig is toege laten, zal door of van wege den loteling, die zich doet vervangen, aan den militieraad moeten wor den overgelegd een afschrift van de notaricele akte van overeenkomst over de vervanging in den dienst. Tot afgifte van de vereischte stukken zal op Maan dag den 4e April eerstkomende, des voormiddags van 10 tol 12 uur, in een der lokalen van het gemeen tehuis zitting worden gehouden. Die als plaats ver vanger verlangt op te treden, zal alsdan vergezeld moeten zijn van twee bij den Burgemeester bekende en ter goeder naam en faam staande meerderjarige ingezetenen, die de vereischte verklaring omtrent het gedrag enz. van den plaatsvervanger kunnen afleg gen en onderfeekenen. Tholen, den 1 April 1887. Burgemeester en Wethouders van Tholen brengen, ingevolge art. 1 der verordening op het ophalen van vuilnis-, straat-, secreetraest en dergelijke dezer ge meente ter kennis van de ingezetenen, dat het ver voer van secreetmest in deze maand kan plaats heb ben gedurende den nacht van Maandag den 4den op Dinsdag den Tulen Dinsdag den östen op Woensdag den Gelen Woensdag den 6den op Donderdag den 7den April. Tholen, 1 Ap-il 1887. Burgemeester en Wethouders voornoemd, l J. DE VULDER VAN NOORDEN. J)u Wethouder, A. VAN DER BURG UT. De Burgemeester van de gemeente Tholen geeft kennis dat de lijsten der kiesbevoegden in die gemeente, voor de leden van de Tweede Kamer der I Staten-Generaal en van de Provinciale Staten, alsmede 1 voor de leden viui den Gemeenteraad, op heden zijn gesloten, dat dezelve aan het huis der gemeente zijn aangeplakt en verder voor een ieder op de Secretarie der gemeente ter inzage zijn nedergelegd. Tholcn, den j29 Maart 1887.. De Burgemeester der gemeente Tholen brengt ter kennis der mgezeapnen dat de eerste rondreis <tot het' opnemen van tilie torroineveranderin-. gen die eene wijziging iu de kadastrale stukken ten gevolge hebben, door den landmeter van het kadaster is bepaald in de week van 10-10 April a.8. Tholen, den 1 April 1887. De Burgemeester voornoemd C. J. DK VULDER VAN NOORDEN. Op slechts geringen afstand van de Noordpoort treft men den grintweg opgaande aan onze linkerhand in den polder Oudeland nog den scheprad watermo- I len aan. waarniéde de vier meest voorname bedijkin- i gen van het waterschap St. Maartensdijk van hun overtollig polderwater worden ontlast. Die molen, in 1757 gebouwd, wordt tegenwoordig bediend, door iemand, wiens familie nu juist honderd jaar daarop is werkzaam geweest. In 't begin toch van 1787, I toen de molenaar J. Vijverberg voor zijne betrekking bedankte, werd de grootvader van den tegenwoorcli- j gen functionaris Cornelis de Foute, daarop als water- molenaar aangesteld. Wel zag het er uit, alsof onze goede Mariuus tb; Foute het tijdstip, waarop dit hon derdjarig tijdperk kon worden herdacht, niet zou hebben heleefd doch thans vernemen wij tot onze blijdschap, dat de -^n, die nu 44 jaar op dezen molen heeft doorgebracht, toch weer herstellende is. Jeannette kon er niets tegen zeggen en moest wel toegeven. Zij maakte dus langzamerhand toebereidselen voor haar vertrek en omhelsde schreieud het mooie kindje der gravin, terwijl zij uitriep „En ik zal dus dat engeltje niet meer dagelijks ora mij heen zien. Wat kan men zich toch hechten aan het kind van een ander. Ik had vroeger nooit gedacht dat dit mogelijk was Op een buiigen dag in de maand Maart was het uur van Jeannette's vertrek geslagen. Regen, hagel en zonneschijn wisselden elkander af, en die ongedurigheid in de natuur had onwille keurig invloed op haar eigen gemoedsstemming. Zij was erg zenuwachtig en gejaagd, en barstte in tranen uit toen zij voor goed afscheid nam van den graaf en de gravin, die altijd zoogoed voor haar waren geweest. Het was voor haar een pijnlijk oogenblik toen zij de kleine Char- j En gelukkig. Dal hij nu nog lange jaren daarop j moge nederzien en, zoo hij van zijne beirekking ooit j vrijwillig afstand mocht gelieven te doeudat de I naam van de Fouw, zoo innig aan den bouw ver- j knocht, daaraan dan toch verbonden blijve, en bij bij de zijnen, als de rustende, ook dan nog menigen i avond in 't hoekje van den schuinen haard over 't verledene moge zitten kouten. Als wij tegenwoordig voorbij den molen stappen, j doen we on» onwillekeurig de vraag, waarvoor toch i ren zoo kostbaar gevaarte daar is gebouwd? Wij zien geen water de boezemlanden bestaan uit gra- zige weiden groote moerassen bestaan niet. en boven- dien de polders beschikken, evenals elk ander water- schap, over eene geschikte sluis, waarmede lietover- j lollige water als van zelf. zonder bemaling, kan i worden afgevoerd. Zeker zou men thans, alleen op de j tegenwoordige gesteldheid lettende, den molen gewis als eene gansch overbodige zaak kunnen aanmerken, J waarvan de opruiming, met hot oog op de belang rijke onderhoud?- vn 'bedienir.gskosicw, hoe eer, hoe beter, kon worden aanbevolen. Maar niet altijd is de toestand als thans. Bij aanhoudenden regen, ver gezeld van westelijke winden, is die droge gesteld heid soms in enkele dagen veranderd. De zeesluis weigert dan hare deuren te ontsluiten uitgebreide weilanden schieten dan weder onder water wegen veranderen in kreken, en het jeugdige gezaai staat weer op 't punt te verdrinken op de lage akkers. Dan zit de landbouwer in 't hoekje van den haard emoedig ie turen op de eRene vlakten hij slaakt e«n zucht; verlangt om gunstigen wind, en loopt's avonds vóór bij te ruste gaat naar buiten, om te zien, of zijn goede molen toch wel weder bezig is. om hem in zijn nood re hulp te komen En, moge de molen tegenwoordig al in slechts enkele buitengewone ge vallen noodig zijn, in vroeger dagen, in den tijd zijner stichting, voorzag hij voorzeker in eene bepaalde of dringende behoefte. Niet altijd toch waren die sompige weilanden daar langs den eersten dijk. zoo grazig ah thans. Neen; alleen die kleine hofstede daar aan onze rechterhand, stak het ware het hoofd boven 't water: doch overigens was het een aaneengesloten zee tot diep n 't Derrieveld toe. De hoogten waren begroeid i riet en sek; maar de gronden, welke men thans ;fs bij zomerdag nog nier waagt te berijden, v aren durend bedekt mei water, en de daaronder g' gen moerige bodem was wel gepolst, maar nooit aan- les voor het laatst aan haar hart mocht druk ken. Met een beklemd gemoed en met oogen vol tranen ging zij de breede trappen af naar be neden. Zij werd aan de de deur opgewacht door dei) huismeester, die haar uitgeleide zou j doen. Hijzelf scheen ook aangedaan en drukte haar v riendelijk de hand, terwijl hij haar goede reis wenschle. "Zullen wij q hier nooit meer mogen terug zien, juffrouw Jeannette vroeg hij, terwijl hij hare hand een oogenblik in de zijne gesloten hield. „Ik hoop van wel. Wanneer de familie weer buiten komt. hoop ik haar nog eens op het kasteel te mogen bezoeken." „Denk er altijd om, dat gij hier goede vrien den achterlaat, die het wel met u meenen juf frouw Jeannette." «Ik dank u. Ik zal geen van u allen ooit vergeten." Met een haastig uitgesproken vaar wel stapte zij nu in de coupné, die mevrouw de gravin voor het laatst tot hare beschikking had gesteld om haar naar het station te rijden. Toen zij daar aangekomen was, wissri. - zij nog een hartelijke» handdruk met den aden lienri den koetsier, en wipte toen haastig de trappen op, terwijl hij haar nog een vroolijk „tot weerziens nariep. Zij was zoo geheel verrvuld met hare over denkingen en zoo zeer verzonken in haar eigen verdriet, dat de reis naar haar geboorteplaats haar niets anders dan een droom toescheen. Aan het spoorwegstation werd zij opgewacht door haar man en hare kinderen, die met een wagentje gekomen waren om ook hare bagage te kunnen meenemen. Zij waren alle drie zoo verheugd over hare terugkomst en kusten haar met zooveel hartelijke blijdschap, dat de arme vrouw zich inderdaad schaamde over hare eigen droefheid. Zij nam den kleine Jean-Baptiste iu hare armen en deed moeite om vroolijk en opgeruimd te schijnen. Zij legde hand op het hoofdje van Franfois en vroeg //Waarom zijn uwe haren niet uitgekamdr" „Hel is vandaag de dag niet, moeder. Groot moeder kamt mij maar tv. a1 elke week Donderdags en Zondags,"

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1887 | | pagina 1