J. H. G. POT, Publicatiën. PEUILLETOS. LIEF EN LEED. Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. Prijs per 3 maain'. n, franco per post 65 cents. Voor het buitenland 30 cents. Ingezonden stukken worden vddr Donderdag middag ingewacht bij het bureau te T h o 1 e n of bij onzen medewerker te I e r s e k e. UITGEVER: ÏHOLE X. Advertentiën van 1 tot 4 regels 40 cents; iedere regel meer 10 cents; groote letters naar plaatsruimte. Elke advertentie3 maal ter plaatsing opgegevenwordt slechts 2 maal in rekening ge bracht. SATIONALE M 1L 1 TI De tweede zitting van den militieraad zal voor deze gemeente gehouden worden op Donderdag den Hen April 1887, des morgens te 10 uren, in de Abdij te Middelburg. In die zitting zal uitspraak worden gedaan omtrent alle in de eerste zitting niet afgedane zaken en om trent hen, die als plaatsvervangers of nummerver- wisselaars verlangen optetreden. Voorts zal op den 21 April a.s., terzelfder ure en plaatse, gelegenheid worden gegeven voor al de Lotclingen wier plaatsvervangers of nummervcrwisse- lcars niet zijn toegelaten, anderen in hunne plaats aan te bieden. Yersekeden 4 April 1887. VIERIN i van, de 7. ON- en F LEE Tl) A O EN. De ingezetenen dezer gemeente worden herinnerd aan dc bepalingen de wet van 1 Maart 1 SI5 Staats blad no. *ly, hoofdzakelijk inhoudende „dat op zon- en feestdagen geene beroepsbezig heden mogen verricht worden, welke den godsdienst zouden kunnen storen, en geen openbare arbeid zal mogen plaats hebben dan in geval van noodzakelijk heid, met schriftelijke toestemming der gemeentebe sturen „dat, met uitzondering van geringe eetwaren, geen koopwaren hoegenaamd op markten, straten of open bare plaatsen zullen mogen worden uitgestald ot ver kocht en dat kooplieden en winkelier» hunne waren niet moge'i uitstallen of met open deuren verkoopen „dat gedurende den tijd, r den openbaren gods dienst bestemd, dc deuren der herbergen en andere plaatsen, alwaar drank verkocht wordt, binnen den besloten kring der gebouwen liggende, gesloten moeten zijn, en dat gedurende dien tijd geenerh i.de spelen mogen plaats hebben; „dat geene openbare vermakelijkheden op dn-dagen zullen gedoogd worden; blijvende het evenwel aan de gemeentebesturen vrijgelaten, bieroiuli- a eene uitzondering toetestann. mits niet dan na het vol komen eindigen van alle godsdienstoefeningen: „en dat de overtredingen van deze bepalingen znllen gestraft worden met eene geldboete van niet hooger dan f 26.ingeval van onvermogen met eene gevangenisstraf van niet langer dan drie dagen te verdubbelen ingeval van herhaalde overtredingen en danrenbovoo verbeurdverklaring der te koop ge legde f uitgestalde goederen en hel sluiten voor maand van herbergen of andc-re publieke plaatsen. Op het nakomt i der vorenstaande bepalingen zal worden gelet eijrvgen de overtreders proces-verbaal opgemaakt. t Yersekeden 4 April 1887. Burgemeester -n Wethouders van Yerseke D. KOELEMATS De Secretaris, D. SM 1 UIT. KIESRECHT. De lijsten der üitshevoegden in deze ge ■■•rente voor de Leden van de Tweede Kamer der Staten- Generaal en van de Provinciale Staten, alsmede voor de Leden van den Gemeenteraad, zijn op heden'ge sloten, aan het gemeentehuis opnieuw aangeplakt en verder voor een .ieder op de Secretarie der gemeente ter itf'tge m'de> Yerseke, den 1 April 1887. Dc Burgemeester Yersfb D. KOKÏ.EMAN. De Secretarie der gemeente, zal op Maandag den 11 April 1887 uithoofde van den 2den Paaschdag gesloten cijn. Tot het doei: van aangiften voor den Burgerlijken stand zal gelegenheid gegeven worden des voormiddags van 11 tot 3 2 ure. Yerseke, den 5 April 1887. De Burgemeester, D. KOKLEMAN. De geschiedkundige beschrijving van Telen waarop in deze Courant reeds vroeger werd ge wezen, zal tal van onderwerpen, Joopendc over velerlei zaken bevatten. De Redactie heeft het voornemen deze in dit blad mede te deelen, opdat een ieder, voor de verschijning dier be schrijving, iu du gelegenheid zij over hare waarde te kunnen oordeelen. Zij begint dan met de vermelding der volgende, allen betrek king hebbende op den tijd van vóór de stichting der stad. Scüakerloo. Schahnloo als ])oldereiland. Bedijking van Éohakerloo. Is Schakerloo vddr de bedijking bewoond ge l wecst? De Vliedbergen in S -haD rloo, Westkerk: en in liet. Oudeland van St Maartensdijk. Schakerloo ven oude polder. Het kerkdorp Schakerloo. De naarasoorsprong van Schakerloo. De beteekenis van Loo. Dc Ileeren van Schakerloo. De oudste of eerste heeren van Schakerloo. De Tol te Schakerloo. Herderszoet. Schakerloo onder Godevaart II, heer van Breda. Godevaart IJ in de kerk van Tougerloo, zijne vrouw Lutgaard in de kerk van St. Michiei te Antwerpen begraven. Schenkingen of i-rliati-m..": \an vrouw Lutgmird* Seliakeiloo oor de helft MVeslmvn aan ?raaf j Vv'dlcm I. Sehakérloo voor de helft onder Godc. :rt 3Tl i heer van Breda. Schakerloo voor de helft onder Godcvaart IV van Breda. Kloris IV koopt eigendommen in Schakerloo. Schakerloo door graaf Willem II voor de helft verlijd op Hendrik Buffels, Giftbrief van Kloris V aan Alaard van Dnvence. Schakerloo voor de helft onder Hendrik III van Breda. l)e watermolen van Schakerloo afgestaan aan Alaard van Duver.ee. Schakerloo voor de helft onder Hendrik IA* van Breda. Schakerloo vo-t de helft ouder Aleida van Breda en Hendrik van Loven. Schakerloo voor de helft onder Elizabeth van Breda en Arnout van Loven. Rijke giften ol' erflatingen van Elizabeth van Breda en Arnout van Loven. Elizabeth van Breda en Arnout van Loven in de kerk te Huibergen begraven. Schakerloo voor de helft een Zeeuwsch, voor de andere helft een Brabantsch leen. Verdeeling van het land van Breda. Sehakérloo maakt voor de helft deel uit van 13) Toen het avondeten was afgeloopen, wilde Jeannette de kinderen aanstonds onder han den nemen om ze eens goed te wasschen en te kammen, opdat ze er wat beter en zuide lijker zouden uitzien. Doch Jean-Pierre vond het belachelijk dat ze hiermede zulk een haast maakte. Het was immers tijd om te gaan sla pen Lij was vermoeid van het werken en moest der. volgenden ochtend reeds weer om 5 uur naar het land. Jeannette moest alzoo hare hervormingsplan nen uitstellen tot den volgenden dag. Toen tij dien morgen hare taak begon.uam zij zich voor alle pogingen aan te wenden om zich weer in hare eigene omgeving te schikken. Zij wilde heter voor houden dat zij negentien maanden lang gedroomd had, en dat zij nu van voren af haar leven moest beginnen. Het was dan ook voor haar een verschrik kelijke verandering. Zij, die al dien tijd niets dan verfijnde weelde had gekend, moest zich weder gewennet: aan al het ruwe en grove van hare eigene huishonding. Het beddegoed scheen haar bijna een harde plank, en de lakens en dekens waren vol scheuren. Het werd inderdaad tijd dat er wat orde en netheid in hare woning ging heerschen. Haar man, Jean-Pierre, was gedurende hare afwezigheid niet beter of beminnelijker geworden. Zijn hart was goed, dat wist zij. Maar het ge bruik van veel wijn en sterke dranken en het aanhoudend v. rkeer met de mannen in de her berg had hem nog ruwer en plomper gemaakt dan te voren Zij moest zich telkens herinne ren dat deze man haar echfgenoote was, dien zij moest liefhebbeu. Was hij toch maar wat beschaafder geweest, in zijne manieren Zij begon rog dienzelfden morgen met al de meubelen in hunne woning zooveel mogelijk schoon te maken en op de behoorlijke plaats te zetten. Zij hoopte, dat wanneer ailes iu hare woning goed op orde zou zijn, haar man ook weer wat huiselijker zon worden en zijne veelvuldige bezoeken in de herberg staken. Ook aan de kinderen wilde zij hare beste zorgen wijden. Zij waschte ze, verschoonde ze, kamde de mooie krullende haren van Jean-Bap- tiste en zorgde dat Franfois naar school kon gaan in een nieuw buisje. Zij gal hem een broodje met geconfijte druiven mee, dat hij onder weg aanhoudend van buiten aflikte. Toen het huisje weer een weinig op orde was gekomen, begon zij het middagmaal gereed te anken, en toen zij ook daarmede klaar was, ging zij doodelijk vermoeid op een stoei bij den haard zitten uitrusten. Zij was die lichamelijke vermoeinissen geheel ontwend, en gevoelde zich afgemat en onbehagelijk. Zij trachte echter zich- zelve wat moed in te spreken door te zeggen yyhet is niets, ik zal er wel weer aan wennen Fran^ois kwam dien middag met gescheurde kleeren uit school. Hij had gevochten met andere jongens, die hem hadden uitgescholden, omdat hij met zijn mooie kleêren wel ^een op-

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1887 | | pagina 1