I lËlal ra oeslertee OM HÉT GELÉT No. 93 Zaterdag 23 April i&§7. J. M. C. POT, BUITEN LAND. i BINNENLAND. Van onze berichtgevers. rSÏÏILLEIOS. Dit blnu verschijnt eiken Zaterdag. Prijs per 3 maanden, franco per post 65 cents. Voor het buitenland 90 cents. Ingezonden stukken worden vddr Donderdag middag ingewacht bij liet bureau te T h o 1 e n of bij onzen medewerker te I e r s e k e. UITGEVER: HOLE N. Advertenticn van 1 tot 4 regels 40 cents; iedere regel meer 10 cents; groote letters naar plaatsruimte. Elke advertentie3 maal ter plaatsing opgegevenwordt slechts 2 maal in rekening ge bracht. lezing der leiscbe dwangwet inhei Bij de in de 2e kamer voortgezette behandeling en panrdenhoonen blijken 'ut dusver ook- "Ofd nis hebben hevige t,,,„,eelon plaats der grond,wetierzienit..; §5 van hooldsl. III is het ,e gelukken. In <le meesle streken staan /ij r afgevaardigden, een loyale I(;r, ver- beginsel van yierjaarlijfscLe aftreding der gehcelc unt,Ttl m,. ,1 u i i i diens vrienilen, da, hij o.ngang harl 1 kamer ,.„s.«ojJ en m verzet van de reSerziide S' "ch reed4 V'aS le Bij de tweede lezing der leisehe dwangwet inhei Britsche Lagerhuis gehad. Een der vreet Parnell en diens vrienden, dat hij omgang had j kamer aangenomen en na verzet van de rechterzijde met mannen, waarvan het hun bekend was, dat zij met 39 tegen 97 st. naast den politiekcö eed ook de moordenaar? waren. Ken vriend van Parnell ver- i belofte toegelaten. klaarde den vorigen spreker ronduit voor een leu- Daarna werd het amendement van Houten genaar, en toen hij weigerde die woorden in te trek- om het \erhoudingscijfer mssc.hen het aantal ken, werd hij door den voorz. voor 8 dagen ge- leden van dei eerste kamer en dat der hoogstaan- schorsch.. Toen trad de bekende lersehe redenaar i geslagenen 1 op 1500 te bepalen, met 47 tegen 26 Sexton op en noemde denaantijger van Parnell even--t. nangenomejh. liet desbetreffende aniendenient- eetis een lallen leugenaar, onder bijvoeging Als Lobman werd piet 46 tegen 28 st. verworpen, gij buiten het Huis wilt komen zal ik die leugen in In een volgende vergadering brachl de heer van uw keel terug stooten en u afranselen, dat gij voor j Delden rapport uit omtrent de Tjion.aszaak. De dood blijft liggen". Toen trok de beschuldiger zijn meerderheid der commissie stelt voor om het uitzet- aautal akkers daarmede bezet. Stand en kwa liteit laten haast niets te wer.schen over. Erwten vertonnen. tingshesluit voer Verder ver kennisgeving aan te nuncn. iet grondswetsdebat voortgezet. Tot brievengaarder te Schc-rpenDse is benoemd M. Marijs, thans brievengaarder te Krui ui ogen, terwijl de brievengaarder van Hansweert J. Po- leij te Kruiningen geplaatst wordt, zoodat de post- en telegraafdienst te Hansvreert met 1 Jun kan plaats hebben. De tweede spoorlijn Bergen op ZoomKrui ningen zal op 3 Mei a.s. in gebruik worden ge steld. woorden in en Sexton eveneens. Wat de aandacht trekt is, dat de eerste verdediger van Parnell ge schorst V'.crd en de tweede niet. ChamberJain noemde de lersehe afgevaardigden een hoopje boeven. De lersehe geestelijkheid toont haar afkeuring der -dwangwet door bij duizendtallen een adres er tegen te teekenen. Het nieuwe Itaiiaansche kabinet heeft bij zijn op treden verklaard, wat de zaken in Afrika betreft zich niet in gewaagde ondernemingen te zullen laten mee slepen. Dit is een verstandig voornemen. Het staat toch tnel die zaken niet rooskleurig. Ras Alula moet mot een leger van 28000 man gereed staan. De Ilal. regeering zou voornemens zijn als koloni aal leger in Afrika een vreemdelingen- legioen op te richten op den Franschcn voet. Te Odessa is weder een zuivering gehouden 200 personen gevangen genomen en de politie ontdekte 5 mannen, die in een kelder dynamietbommen vul den. De keizer heeft daarom zijn voorgenomen reis naar die streken voor onbepaalden tijd uitgesteld. De onderhandelingen te Constaniinopel over het Bulgnarsche vraagstuk iusschen de Porte, de gezanten der Mogendheden en den Buig. zaakgelastigde moeten degelijk onderwij reeds zoover gevorderd zijn, dat een bevredigende tiug gegeven wordt, schikking mag verwacht worden. In Spanje duren de revolutionaire bewegingen Zuid-Beveland zal dit jaar een tamelijken oogst (voorloopig alleen in den vorm van proclamatie») voort, I van koolzaad kunnen opleveren. Kwain in 1 evenals de moordaanslagen en de aanslagen tegen ge- j slechts hier en daar een blok of een paar stuk- Iujj4k ken voor, thans ziet r.ien op vele plaatsen een bouwen met dynamietbommen. 1) Novelle. Niet ver van de stad verwijderd, stond een prachtige villa, die het uitzicht had op een schilderachtig park. De stilie pracht deed den ken aan een vermogend eigenaar. Op de gale rijen en trappen lagen zware tapijten, kunstige beelden waren overal aangebracht, en in de smaakvol gemeubileerde groote zaal zou een vorstin audiëntie kunnen verleenen. Twee personnen bevonden zich daar tegen over elkander, beide jong en smaakvol. De dame van een zachte teedere schoonheid met oogen die er zoo ernstig en smartelijk uitzagen als moesten ze getuigenis afleggen dat 't hier niet alles rozegeur en maneschijn was. Haar echtgenoot schetn nauwelijks dertig jaar. Hij was slank en zijn gelaatstrekken waren regel matig maar koei en hij had een spotachtigen oogopslag. Ongeduldig liep hij de kamer op en neer. De jonge vrouw volgde hem met haar oogen. //Waarom verbiedt gij, dat moeder mij mag ST. ANNA LAND. Lang mocht deze gemeente van de Mazelen verschoond blijven doch thans zijn ook alhier sedert 19 dezer 16 gevallen voorkomende in 14 huisgezinnen aangege ven. 't. Is alzoo te vreezen dat die ziekte ook hier weldra epidemisch zal heerschen. Even als elders wordt af en toe door par ticulieren alhier voor eigen rekening best rund vee geslacht, dat tegen 25 cent de Vs K. G, in den handel wordt gebracht en gretig aftrek vindt. Dat dit door de vleeschliotfwers, die de prijs op 30 cent houden, met leede oogen wordt aange zien, kan men nagaan. IKRSEKE. Op Donderdag }y Mei (Hemel vaartsdag zal de handboogschutterij „St Basti- aan" alhier een concours geven naar den lossen vogel. Alle gilden uit Noord-en Zuid-Bevelund zullen ter deelneming uitgenoodigd worden. Bij de Dinsdag en Woensdag te Middelburg 21 April. Heden vergaderde alhier de kies- gehouden acle-exaraeus zijn o.t.. geslaagd de j vereeniging -Recht voor allen", tot het stellen damesW. F. Bal, van Tholen, E. C. Sauer, van cen candidaat voor den gemeenteraad. Te- van Wemeldingc en M. Voois, van Goes. genwoordig waren 15 leden. Vooraf werd re- De zes candidnten van Tholen, leerlingen j kening gedaan over de 2 vorige jaren, waaruit van de rijksnormaallessen aldaar, zijn allen ge- bleek dat de inkomsten hadden bedragen f40.431/» slangd, wat voorzeker wel ren bewijs is van en de uitgaven f 24.SU, zoouat er een goed slot hetweik aan die inrich- va" f15.631/*. Zes leden waren wegens wei gering om hunne contributie te voldoen, geschrapt. Op de vraag van den voorzitter wie een can didaat had voor te stellen, kwam het aftreden van den heer Schipper ter sprake. Vrij algemeen beschouwde men dit. als een ramp voor dc gemeente; maar de vrees dat de heer Schipper bezoeken, Frans?" vraagde zij verdrietig,waar om ontvang ik geen brieven van haar. en wilt ge niet dat zij om; huis betreedt Een koude lach ontsierde het gelaat van den eleganten heer. z/Omdat gij een zieke zijt, Anna," gaf hij ten antwoord, „elk bezoek zou u schaden." z/Ik ben reeds lang hersteld Frans, doch gij en de dokter schijnen mij ziek te willen hou den een bezoek vati moeder zal mij in geen geval schaden." Hij trok de schouders op. /,Dat wellicht het allermeeste kindlief. Gij weet dat ze mij haat, dat zij uw toekomst an- 1 sedeit eenige weken ders dan aan mijn zijde had gedacht; moeten dan zulke tooneelen uw zwakke krachten ge heel ondermijnen „Moeder is veel te goed, om welk inensch ook te haten, Frans," zeide zij heftig, „maar gesteld dat dit zoo ware, zou het u dan een wonder toeschijnen Wie anders dan gij heeft haar ongelukkig gemaakt; wie heeft haar van man en kinderen gescheiden Gij, immers, gij alleen Hij lachte kalm. „Ga voort Anna," sprak hij, toen de jonge vrouw zweeg, „ga verder of zijt ge al met uw beschuldigingen ten eindeZij drukte haar zakdoek tegen de oogen. „Heb ik daarmede niet alles gezegd Fransr" vraagde zij met snikkende stem. „Wat zou ik er nog bij kunnen voegen, wat kan er er^er i zijn, dan de zekerheid dat gij zooveel onheil over ons gebracht hebt Zonder medelijden hebt gij de vrede van een gehec-le familie ver nietigd, alleen- om een rijk man te worden „Hoe onzedekundigvoegde hij haar spot tend toe. „En sedert wanneer heeft mijn zacht lief vrouwtje dat alles ontdekt,- ik geloof eer»t Zij zag hem verachtelijk aan, wat er achter die laatste woorden moest liggen, bleef haar on verstaanbaar, maar daarom hinderde het haar des te meer. „Gedurende de laatste weken herhaalden haar bevende lippen, „o neen, Frans, ik wist dat reeds bij liet begin van onze echtverbinte nis had ik dat alles maar eerder begrepon," snikte zij luid. „Allerliefst!" hernam hij. „En over dat alles wcnschl ge met mevrouw uw moeder te spre ken, niet waar Gij denkt wellicht aan een

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1887 | | pagina 1