iöM, mi aan in Minpi OM HET GELE. tS8? Zaterdag IX. C. POT, Publicatie». Leesbibliotheken. FEUILLETON. Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. Prijs per 3 maanden, franco per post 65 cents. Voor liet buitenland 90 cents. Ingezonden stukken worden vóór Donderdag middag ingewacht bij het bureau te T holen of bij onzen medewerker te L e r s e k e. DITGEVER: 'fHOLE N. Advertentiën van 1 tot 4 regels 40 cents; iedere regel meer 10 cents; groote letters naar plaatsruimte. Elke advertentie, 3 maal ier plaatsing opgegeven, wordt slechts 2 maal in rekening ge bracht. Burgemeester en Wethouders van Tkolen breng< ingevolge art. 1 der verordening op het ophalen van vuilnis-, straat-, secreetinest en dergelijke dezer ge meente ter kennis van de ingezetenen, dat het ver voer van secreetmest in deze maand kan plaats heb ben gedurende den nacht van: Maandag den 2den op Dinsdag den 3den Dinsdag den 3sten op Woensdag den 4den Woensdag den ldcr. op Donderdag den 5den Mei. Tholen, den 30 April 1887. Burgemeester en Wethouders voornoemd C. J. DE VULDER VAN NOORDEN. De Wethouder, A. VAN DER BURCHT. Delengtematen van een en een halven metervoor- zien van inerkteeltenen of aanwijzingen van de oude j maat, zullen in geen geval lot den he.iijk worden j toegelaten. De onderdeden van bet Gram Milligram-gewichten kunnen uithoofde der daartoe noodigc fijne balansen, uitsluitend aan het ijkknntoor te Middelburg worden geverifiëerd. Het overgangsmerk op weeg werkt algen en gasmeters, volgens de wet fan 30 December 1880 (Stbl. no. 254J blijft nog \ap kracht. Yerseke, den ^8 April 1887. Burgemeester tn Wethouders van Yerseke. D. K.OKLEMAN. De Secretaris, D. SPRUIT. KERK T.KZIN G. Burgemeester en Wethouders van Yerseke Gelet op art. 69 der wet van 4 Jnli 1850 'Staats blad no. 37; brengen ter openbare kennis, dat de processen- verbaal van de inlevering en opening der stembriefjes voor de verkiezing van een lid van den gemeenteraad. zooals die van het Bureau van stemopneming ont vangen zijn voor een ieder ter secretarie ter lezing gelegd en in afschrift ter gewone plaatse aangeplakt zijn, terwijl daaruit blijkt dat de meeste stemmen hebben verkregen de heeren Geeraard Schipper en Jasper Lemsontusschen wie cene herstemming moet plaats hebben. Yerseke, den 28 April 1887. Herijk ran Maten en Gewichten. Tot den herijk van Maten en Gewichten van dc belanghebbenden in deze gemeente zal dit jaar wor den gevaceerd In het ziekenhuis aan den Sleeweg wijk C no. 133 op Vrijdag den 13 Mei 1887 van 8 tot 12 nur des voormiddags en van 12' tot 2 '/i uur des namiddags. Alleen behoorlijk schoon en. droog gemaakte maten en gewichten zullen worden onderzoent, en de be langhebbenden dienen bij de terugontvangst hunner voorwerpen toe te zien, of deze de wettige merken dragen, vermits alle latere reclames te dezen opzichte Jiietig kunnen worden verklaard. Geene maten voor droge warenbestemd tot het meten van granen, zaden, boonen, erwten en soort gelijke waren, mogen worden herijkt, dan wanneer zij vergezeld zijn van den daarbij behoorenden strijker. Als het volk, dat wil hier zeggen de leden der mindere volksklasse, verlangt, dat hunne I kinderen op school in de eerste plaats lezen, schrijven en rekenen leeren, dan heeft het daarin in zekeren zin groot gelijk. De kunst om zijne gedachten schriftelijk uit te drukken heeft zelfs de geringste werkman noodig, al was het uiaar i alleen om nu en dan een brief te schrijven; re- j kenen moet hij in het practische leven eiken 1 dag en lezen is hem al even onontbeerlijk, hoe wel velen het al heel weinig doen en de be- i hoefte er aan dikwijls alleen gevoelen tot het i lezen van den bijbel. Als dc- eenvoudige man zoo hoog opgeeft van de waarde van het lezen leeren dan denkt hij toch vaak niet aan de groote beteekenis van dat I woord. Met recht kan men zeggen, dat lezen de be- 1 iangrijkste van alle kunsten is, want lezen is de sleulel voor alle kennis en wetenschap. I Voor wie» goed lezen kan, d.w.z. voor wien verslaat wat hij leest, is geen enkel vak van kennis gesloten Moe velen hebben zich i.it hun I lagen stand zonder opleiding, zonder onderwijs van anderen, tot epne belangrijke hoogte opge- j wprkt, enkel door lezen. Voor hen behoeft geen boek gesloten te blijven. Daarom, de on- der wijzer, die zijn leerlingen goed leert lezen, j heeft een groote verdienste. '2) Novelle. Frans van Rossen kwam als compagnon in de handelszaak van den ouden heer Ekhart; de trouwplechtigheid had plaats en reeds geloofde de jonge, bieeke vrouw, door haar smartvol of fer, ten minste de vrede van de haren daardoor gekocht te hebben, toen zij, na een kort tijds verloop dien droom in rook zag vervliegen. Frans wist het zoover te brengen dat de oude heer telkens twist zocht met zijn vrouw en zijneeni gen zoon Fduard. Spoedig daarop verliet Me vrouw Ekhart het huis van haar man; eenigen tijd daarna volgde haar zoon, uit het vaderlijk huis weggestuurd, zonder middelen van bestaan, van zijn vader in drift gescheiden en nu genood zaakt bij vreemden zijn brood te verdienen. Zoo stonden de zaken in 't begin vau ons verhaal toen de heer van Rossen naar de stad reed. Hij streek met zijn witte handen door het haar en ruste behaaglijk in het open rijtuig, onverschillig de groeten beantwoordende die hein nu en dan langs den weg werden gegeven. Toen hij lieden, door de woordenwisseling uiet zijn jonge vrouw, wat later dan gewoon lijk het kantoor binnen trad was de oude heer Ekhart reeds aanwezig, en scheen zijn schoon zoon met ongeduld te wachten. In den beginne was zijn voorname, adelijke schoonzoon alles voor hein, en later voc-gde de oude heer zich naar lederen wensch, die Frans slechts opperde hij verheugde zich in den schijn j van die uitverkorene verwantschap, ook al, om- dat de jonge man, koel en hardvochtig als hij zelf, met hem in de beste verstandhouding stond, wat de arbeidersloonen betroffen, en bovendien omdat hij ook voor handelspraktijken een goed inzicht had, altijd met gunstig gevolg specu leerde, en de voordceligste koersen boven alle Maar is lezen de nuttigste van alle kunsten, het is tevens de moeilijkste. Onontwikkelde menschen zijn dikwijls al tevreden als zij of hun kinderen een hoofdstuk uit den Bijbel kun nen lezen, (maar zij vergeten dat goed lezen niet beslaat in het samenrapen der letters tot woorden en in een vlug en vaardig opzeggen der woorden zooals zij daar geschreven of ge drukt staan), maar in liet begrijpen, in een ge heel doordringen in den gedachtegang van den schrijver. En dat is juist zoo moeilijk. Dat opzeggen der woorden op zichzelf heeft geen waarde, want dat kan men ook wel uit boeken in een vreemde faal. Men moet be grijpen wat men leest, en om dit te leeren moet het onderwijs in het lezen gesteund wor den door dat in andere vakken. Waarom begrijpen vele, anders niet hoog ge leerde. menschen tamelijk goed de heilige schrift omdat zij van jongs afaan onderwijs in de hij— belsclie geschiedenis en de godsdienst- en zede- leer genoten hebben en daardoor hunne belang stelling voor den inhoud der schrift is opge wekt. Zoo is het ook met andere boeken. Wie nooit aardrijkskundig onderwijs genoten heeft, zal in een aardrijkskundig werk zoover- bazend veel woorden vinden, wier beteekenis hem vreemd is, dat hij het alras onvoldaan ter zijde iegt. Geef een onbedrevene ir. de meet kunst liet bewijs eener meetkunstige stelling te lezen, en bet zal hem even goed zijn of hij latijn voor zich heeft. En zoo is het met alles". Wie een boek met vrucht wil lezen, tenzij het een bepaald leerboek is, dient een zeker fonds van kennis te bezitten, dat hem door an deren is verschaft. Voor uiet wetenschappelijke werken, een verhaal, een roman, bijv. is toch nog een tamelijke mate van kennis tier moeder taal (geen spraakkunst) noodig, welke men zon der de school in den regel niet verkrijgt. Wie dus verlangt, dat zijn kind op school vooral lezen leert heeft, volkomen gelijk, maar hij heeft geen gelijk als hij meent, dat de andere vakken vooral de moedertaal daartoe onnoodig zijn, als hij ten minste lezen begeert, waar men iets aan heeft. concurrenten te bedingen wist, maar hij zelf vrees de ook voor dien kouden spottende» oogopslag cn onderwierp zich, ofschoon met weerzin, aan de opperheerschappij, die Frans langzamerhand over hem scheen te verkrijgen. Ook nu za«* hij onrustig in het bieeke gelaat van zijn schoon zoon. «Helt gij thans vaste zekerheid verkregen Frans?" vraagde hij. Frans van Rossen trad naar den lessenaar en begon met het penneines een menigte ingekomen handelsbrieven te openen. Zonder zijn schoonvader aan te zien, eenigzins met zich zelf sprekend, zeide hij ,yHet is zoo, Eduard richt niet alleen een éigen kantoor op, zoodat wij het aan concur rentie moeten toeschrijven, als een groot ge deelte van onze klanten zullen verloren gaan. Hij heeft onze begunstigers opgezocht en overal korting beloofd voor het 'plaatsen van aandeelen; de bekendheid met alle zaken, zal hem wellicht twee-derde doen winnen en daarop moeten wc

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1887 | | pagina 1