rtlM, pijt aaii k iaip oestertee OM HET GELD. Zaterdag 1887. j. k C. POT, Publicatie». rEÏÏILLEIOB. Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. Prijs per 3 maanden, franco per post 65 cents. Voor het buitenland 90 cents. Ingezonden stukken worden vóór Donderdag- middag ingewacht bij het bureau te T h o 1 e n of bij onzen medewerker te I e r s e k e. UITGEVER: Tholen. Advertentiën van 1 tot 4- regels 40 cents; iedere regel meer 10 cents; groote letters naar plaatsruimte. Elke advertentie, S maal ter plaatsing opgegevenwordt slechts 2 maal in rekening ge bracht. INSCHRIJVING VOOR DE SCHUTTERIJ. Burgemeester en Wethouders der gemeente Tholen. Gezien de wet op de Schutterij van den 11 den April 1827, en speciaal gelet hebbende op die arti kelen derzeive wet, die in betrekking staan tot de jaar! ijksche inschrijving, brengen bij deze ter kennis van de belanghebbenden Dat de registers ter inschrijving voor de Schutterij, van de geborenen in de jaren 1858 tot 1802 inge sloten, zullen worden geopend tot üc inschrijving van alle mannelijke Ingezetenen, welke tot het laatst- gemelde jaar behooren, alsmede van hen, welke, in de vorige jaren geboren zijnde, sedert dc laatst vorige inschrijving, zich alhier met er woon hebben neder gezet, waaronder ook begrepen zijn de militairen v.vikc na dien tijd gepasportcerd. en de vreemdelin gen welke sedert dezen tyd van 'buiten Let Kjjk zijn gekomen, en zich alhier hebben gevestigd, voor zoo verre deze laatste hun voornemen om zich in dit Rijk neder te zetten aan den dag hebben gelegd. Dat van de inschrijving niemand der vorenstaande personen is uitgezonderd, maar dat allen, zonder on derscheid, daarin begrepen zyn, al ware het ook dat zij zouden mogen venneenen, volgens de wei tol dc vrijgestelde of uitgestotenen te behooren, zullen der halve al de bovengemelde», moeten verschijnen ten Kaadhuize dezer gemeente, ten einde zich te laten inschrijven. Deze registers zullen op den 1ste» Juni 1887 finaal worden gesloten. Dat de studenten, klerken voor notarissen, advoka- ten enz., bedienden, moeten worden ingeschreven in de gemeente alwaar zij hunne studiën houden, werk zaamheden uitoefenen of dienstbaar zijn; de buiten- landsche zeevarende in de plaatsen waar zij hun wettig domicilie hebben, en de aan boord wonende •chipper# in de gemeenten alwaar zij het laatst hunne vaste woonplaats hebben gehad, of wel personeel en meubelair of wegens hun vaartuig belasting beta lende, waar zij voor deze belasting zijn aangeslagen. De vorenstaande opgeroepenen zullen verplicht zijn bij hunne inschrijving opgave tc doen van hunne namen, voor- en bijnamen, van de plaats enden tijd hunner geboorte, hunne woonplaats, met aanduiding van wijk en nommer, het beroep hunner ouders en dat van hen zelf, of zijn zij gehuwd, ongehuwd of weduwenaar», van het getal hunner kinderen van beider sekse, (welke laatste opgaven zullen moeten worden geconstateerd mot een schriftelijk bewijs, af gegeven door dm Burgemeester of Ambtenaar van den Burgerlijken Stand sedert wanneer zij Ingeze tenen der gemeen c zijn en van waar zy alhier zijn komen inwonen, en eindelijk van de redenen die zij zouden vermeen*!: dat hen van de Schuttert ijkt dienst zouden vrijstellen, of daartoe onbevoegd maken, naar aanleiding v; u nvt. 3 én 4 der wet, met opgave van het artikel cuj Let onderdeel van hetzelve, waarop zij zich beroepen. Te;wijl Burgemeester- en Wethouders een ieder hierin betrokken, wijlen hebben vermaand en ge waarschuwd, om i ich van deszelfs verplichting in deze te kwijten vermits uit kraehte van art. 9 der wet t en art. 0 van Zij:, er Majesteits besluit van 21 Maart 1828, al degenen die z ch voor het sluiten der regis ters op 1 Juni eestkomende niet hebben laten in- i schrijven, alsnog b'mhtshdliw zullen worden ingeschre- ven, en (lat den/ -vee. die feu gevolge zullen wor den verwezen tot éfine geldboete, en daarenboven zonder loting bjj de Schutterij ingelijfd, indien het i zal blijken dat er, tijden» de veizuimde inschrijving, geene redenen lot vrijstelling of uitsluiting ten hunne aanzien bestonden. En op dat niemand hieromtrent cenige onwetend heid zoude kunnen voorwenden, zal deze worden af gekondigd en aangeplakt, daar waar zulks te doen gebruikelijk is. Te Tholèn den 7 Mei 1887. FE 11 ZOEK SCHRIFTE N. ter bekoming van Jacht- en Vischakten. Burgemeester en Wethouders der gemeente Tholcn. brengen ter openbare kennis, dat ter gemeente-Secre tarie kosteloos verkrijgbaar zijn. blanco-verzoekschrif- V ER K IE ZIN G. Burgemeester en Wethouder# der gemeente Yerseke. brengen ter openbare kennis, dat de verkiezing voor één lid van den Gemeenteraad, noodig tenge volge van eene herstemming tusschen dc hoeren G. Schipper en J. Icmson alhier zal plaats hebben op Woensdag, den 11 en Mei 1887, tusschen des morgens 9 cn des namiddags 5 uren in het Gemeentehuis dat de oproepingsbrieven daartoe den 3en Mei jl. bij de kiezers zijn bezorgd en dat de kiezer, die geen biljet ontvangen of het zijne mocht verloren hebben, een ander kan bekomen ter Secretarie der gemeente op den gewonen lijd, waarop zij geopend is. Gedaan te Yerseke den Gn Mei 1887. De Burgemeester eri Wethouders van Yerseke, doen te weten, dat door den Raad dier ge meente ia zijne vergadering van 18 April 1887 vastgesteld volgende verordening: "VERORDENING tegen het spelen met of oui geld in de gemeente Yerseke. Ecnig artikel. Behoudens de toepassing van art. 457 u4. 2 van het Wetboek van Strafrecht op hazard spelen, onder die wetsbepaling vallende, is het verboden op dc voor liet publiek verkeer be stemde wegen, straten of voetpaden, alsmede de daarop uitkomende stegen, sloppen en pleinen, voor zoover die niet van den openbaren weg, straat of voetpad zijn afgescheiden, om of met geld te spelen. De overtredingen van de bepaling in dit arti- ten ter bekoming van jacht- en vischakten, voor het kei vermeld worden gestraft met ccne geldboete van vijftig cents tot 10 gulden of hechtenis van één tot 3 dagen. 3) Novelle. In een kleine zeer eenvoudig gemeubileerde kamer, ver van het aristokratische gedeelte der stad verwijderd, zat hij, waarover zoo levendig gesproken was, namelijk Eduart Ekhart, de zoon van den milüonnir, de idealist en wereldman, die al zijn vrienden een lief, voortreffelijk mensch noemden maar die door zijn vader voor een onverbeterlijk, lichtzinnig roensch werd geboei den, ja door hem vcrstOOten en uit huis en hart verbannen was. Hij was een .innemende ver schijning, levendig van inborstdoch die nu in een trotsche stemming scheen te zijn. „Ik zet het door Adeline," zeide hij, zich op een stoel neerzettende. „Ik Z3l de firma Ekhart uit den zadel lichten, in weerwil van millioenen en haar grooten naam. Mijn vader heeft mij den oorlog verklaard, welaan, ik zal dien aan vaarden." aanstaande seizoen van 1887/88. Afgekondigd en aangeplakt te Tholen, den 7 Mei 1387. Burgemeester en Wethouders voornoemd C. J DE VULDER VAN NOORDEN. De Wethouder A. VAN DER BURG UT. Idem, afgekondigd te Ierseke, den 2 Mei 1887. Burgemeester en Wethouders van Yerseke, D. KOKLEMAN. De Secretaris D. SPRUIT. Zijnde deze verordening aan de Gedeputeerde Staten van Zeeland volgens hun bericht, van den 29 April 1887, n°. 1840101 3u afdecling in afschrift medegedeeld. En is hiervan afkondiging geschied, waar liet behoort, den 7 Mei 1887. Burgemeester en Wethouders voornoemd, D. KOKLEMAN. De Secretaris, D. SPRUIT. De jonge dame aan het vensier schudde zon der te spreken met het hoofd. Haar schoone gestalte scheen eerder voor het salon van een vorstelijk paleis, dan voor deze armzalige om- j geving geschapen tc zijnhaar golvend donker j haar lag als een kroon op het blanke voorhoofd, j zwarte fonkelende oogen en een weinig gekleur-1 de tint volmaakten het ensemble van een vreemd soortige zuidelijke schoonheid, die bij al het zachte en verhevene van haar gelaat toch een trotseh karakter deed vermoeden. Een half ingehouden zucht kwam over haar lippen. „Gij bedriegt u, Eduard," sprak zij na een korte pauze, „gij bouwt luchtkastselen „Ge zoudt het- misschien beter vinden, dat ik een plaats als boekhouder opzocht, niet waar Adeline? ik zou, als de erfgenaam van een millionair, van achthonderd of duizend gulden moeten leven, en daarvoor van den vroegen mor gen tot den laten avond moeten werken, niet waar?" „Ja Eduard," antwoordde zij, op kalmen toon, /«in uw plaats zou ik zéé en niet anders han delen. Er moet bij u alles aan gelegen liggen, om den naam van verkwister te vernietigen gij moet tooneii, dat gij u kunt betoomen en dat een werkzaam en eenvoudig leven u niet afschrikken." Hij sprong op. „Neen Adeline, dat kunt ge niet meenen. Veel liever wil ik sterven, dan mij tegenover mijn doodvijand overwonnen te verklaren ik wil lijf en ziel er voor zetten, om rijker, aanzienlijker en machtiger te worden dan hij, dan zal ik dien laaghartigcn het diepst heffen. Tot iedere» prijs wil ik mij op hem wreken „En als uw ouderneming mislukt, Eduard? Als gij later voor dc geheele wereld uw fout zult moeten erkennen r" „Dat zal niet gebeuren Adeline. Of hondt ge mij voor zulk een slechten koopman Ge loof! ge niet aan mijn praktische» blik „En als gij dat alles bezat, Eduard, dan nog is iedere penning waarmede gij speculeert, het eigendom van vreemden. Kunt gij die gelden later door tegenspoed niet teruggeven, da» i» uw goeden naam voor altijd verlor?;». Viebtgij

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1887 | | pagina 1