w ra 1887. Zaterdag ffi. C. POT, Publieatiën. De geschiedkundige beschrijving van Tolen. BINNENLAND. PEUILLBTOH. OM i I ET GELD. Dit. blad verschijnt eiken Zaterdag. Prijs per 3 maanden, franco per post 65 cents. Voor het buitenland 90 cents. Ingezonden stukken, enz. worden uiterlijk op DONDERDAG AVOND ingewacht aan het bureau te T h o I e n of vóór DON DERDAGMIDDAG bij onzen medewerker te lerseke. UITGEVER: Tholen. Advertentiün van 1 tot 4 regels 40 cents iedere regel meer 10 cents; groote letters naar plaatsruimte. Elke advertentie, 3 maal ter plaatsing opgegevenwordt slechts 2 maal in rekening ge bracht. BEKEND M A K I N G. Burgemeester en Wethouders van Tholen zullen op Zaterdag 21 Mei 1887 des middags ten 12 uur ten raadhuize aldaar publiek verkoopen HEN HOOP STRAATMEST. De voorwaarden der vet koop liggen van af heden ter lezing ter secretarie, iederen werkdag van des voormiddags 912 uur. Tholen, den 10 Mei 1887. Burgemeester en Wethouders voornoemd, C. J. DE VULDKR VAN NOORDEN. De Wethouder, A. VAN DER BUIIGHT. emeente. doen Jolianna, Eodc.ivijk, Jan en Guy van Blois. Lodewijk, ln.er van Blois; Jan, heer van Tolen, Gouda en Schoonhoven, en Guy, heer van Beaumont. Jan van Buis, de nieuwe heer, geeft uitge breide keuren aan de stad, anno 1366. Jan van Buis bedijkt Deurloo anno 1373. De ridderhostede Duvestein. Jan van Bkis bedijkt Dalem, aldus genoemd naar Sophia vin Dalem. Een gedeelte van den dijk van Dalem be bouwd; de i jRemsche straat en de Dalemsche poort, de .vieiv.e van de -stad, ontstaat. Jan vai, Blois graaft vesten om de stad, anno 1365. Jan vë.a Bois reizen naar Tolen. Zijne om geving of g "ig Melis van Valkeuburgh, baljuw van 'Poortvliet, Jan van Maalstede, Buti- dewiju en Hóllander van Romerswalo, de heer Burgemeester ou Wethouders dezer te weten: dat het Ilezcr gemeente, voor let loópe.tde dienstjaar, zooals van Ibriicnehou, Ihiglte «Sn van Ungorak, liet door den gemeenteraad is vastgesteld, van heden Gilles van Arnemuiden, Aloud JanszooDS, Al- af gedurende acht dagen ter secretarie der gemeente brecht van Beieren, Wollert van Borseleu, i\i- voor een ieder ter lezing zal liggen; alsmede, dat colaas van Romcrswale, Hendrik van Borseleu, ieder aangeslagene binnen dien tijd tegen zijn aan- \\rolfert van Romcrswale, Jan van Buren en slag bij Gedeputeerde Staten schriftelijk in hooger beroep kan komen. Gedaan te Yerseke. den 11 Mei 1887. Burgemeester en Wethouders voornoemd, D. KOELEMAN. De Secretaris, D. SPRUIT. Olivier van Everinge. Klachten school aldaar. De gansche gemeente gaf in woord en daad de ondubbelzinnigste blijken van hare hooge ingenomenheid met haren on derwijzer. Allerwege wapperde de driekleur; v.dór zijn huis was een fraaie, groote eerepoort opge richt en de School was rijkelijk met, groen, vlag gen, opschriften en lampions versierd. De gemeenteraad schonk hem namens de ge meente een lraaie marmeren pendule met coupes en uit hun privé zes stoelen met zittingen. Door de schoolkinderen werd hem een sierlijke lainpe beige aangeboden en van wege de bevol king een salontafel met schel, een spiegel, een fauteuil en een sierlijke schrijftafel metinkt*tel. De kinderen werden onthaald op chocolade melk niet bijhehoorende.versnaperingen en nes avonds vereenigde de heer Sauer een '.alrijke schare van vrienden en kennissen rondom zich aan den feestdisöh. In liet geheele feest straalde de sympathie, die er tusschen onderwijzer en gemeente bestaat, helder door. Volgens berichten uit DuiUehland zal, te be- met 1 Juni, de Duitsche regeering bij een -i° ii 1 ,i i wuzc van proef, eer. gedeelte van het postver- viii Jans boekhouder over de vele l J o v 1 keer met Engeland aan de maatschappij Zeeland huishoudelijke, uitgaven. - l- - - Vervolg INHOUD. De burg of het kasteel achter Dalem. Jan van Beaumonts dood, 11 Maart 1356. Jan van Beaumonts erfdochter Johanua, wedu we van Lodewijk van Chatillon, graaf van Blois. Jans rijkdom en ridderlijk karakter. Jan van Beaumont wordt te A alenciemies 'be graven; zijn graftombe met grafschrift. Jans uitgebreide goederen. Jans ambacht iu het eiland Borsele groot 2885 Bloische Geniéten. l)e heer van Bergen op Zoom neemt eenige Tolenaars gevangen. Twist tusschen die van Tolen en die van Bergen op Zoom. Godekin, „die armbostier" (artilleriemeester) wordt gehaald, en tal van edellieden verleenen Jan van Blois hulp. De heer van Bcrgeu's aanspraken op den Moer- dijck of op de rijpe gorzen van Vosmeer. toevertrouwen, waardoor gemiddeld de brieven uit Duïtscbland 6 uren vroeger te Londen zullen aankomen, dan langs de tot iiu gevolgde route over Ostende. Natuurlijk is dit voor Nederland, voor de Maatsch1*? Zeeland en ooi' voor Vlissingen heu gelijk nieuws en het is te begrijpen dat de Bel gische regeering al het mogelijke zal aanwen den, om een slag af te wenden die haar jaar lijks van een half mill. francs berooft. Laat ons hopen, dat dit minder gemakkelijk zal gaan dan verleden jaar het verdringen van Vlissingen I voor Antwerpen uit de route der Duitsche i stoombooten op Australië. Omtrent het onderzoek der in Zeeland zich Zaterdag vierde de heer H. C. Sauer te We De"'drie zonen van Lodewijk van Blois en' meldinge zijn 25-jarig jubileum als hoofd eener bevindende verlofgangers, onverschillig uit welk 4) Nov fclLLE. Het was F.duard op zijn weg steeds alsof bij moest orakeeren, of hij zoo koel met zulke wraakzuchtige denkbeelden geen afscheid mocht nemen, maar toch hield hein een zekere trots terug, en gevoelde hij geen lust om als be rouw hebbende, voor Adeline te verschijnen. Eerst toen hij het nieuw opgerichte kantoor binnentrad, toen hij het bordje met zijn naam aan de deur zag, werd het hem wat luchtiger om het hart. Eenige brieven waren bezorgd, waaronder enkele bestellingen en aanvragen. Het bekommerde den chef niet dat er ook veel rekeningen bij waren, deze hoopte hij op bij de onbetaalde rekeningen die in zijn lesse naar de grootste plaats besloegen. W at gaf hij daarom. De zoom van den millionair bezat krediet genoeg; hij kon overal geld opnemen, alles wat hij gaarne had zonder dadelijke beta ling ontvangen; die overmacht wilde hij thans aan zijn gehaten zwager tooneu, hij wilde zijn best doen, dc firma van zijn vader te verdrin gen, en ook de onbekrompen levenswijs van vroegere dagen niet verminderen, al ware het i 1 slechts om te bewijzen, dat inen wel een dege lijk koopman kan zijn, zonder altijd als deu geldduivel, op gewin uit te zijn en geen genot te durven nemen. Een hartstochtelijke trotsch had zich van hem 1 meester gemaakt hoe meer hem de geleden smaad smartelijk aandeed, des te stouter ver volgde hij, alle hinderpalen ter zijde zettende, j hel eenmaal voorgenomen plan. Hoe het mocht loopen, hij bleef toch den erfgenaam der milli- j oenen; hij zeide dat wel niet, maar leefde ge- 1 dachtcloos daarop door. Gulden bij gulden had de oude heer Ekhart I in den loop van vele moeielijke jaren bijeen- I i geschraapt, zich. nooit eenige genietingen des levens gegund, ja som? de zijnen door die be- 1 kvompenheid hc-t leven tot een hel gemaakt. Met verbittering dacht Eduard aan zijn jon- gelingstijd terug. Hoe vleiend had hij toen aan zijn vader gesmeekt hem te laten studee- ren, dc wereld Ie leeren kennen; hoe verteerde i hem het vuur om eens een beroemden naam te verkrijgen en zijn tijdgenooten vooruit te snellen in kennis en wetenschap! Maar de hartvochtige vader stikte bijna toen hij de kosten, daaraan verbonden berekende, en Eduard's droom vervloog dus. „Alles was on zin/' zeide zijn vader. Bij die uitspraak bleef liet, want boven het willen van den ouden despoot was geen hooger beroep; de jonge man moest er zich tanden knarsende aan onderwerpen en zoo ontstond de liefdelooze, van weerzijden knellende verhouding tusschen vader en zoon. Als een slaaf aan de galcijeii, was hij aan het kantoor geketend, en eerst des avonds als hij vrij was, begon hij te leven dan genoot hij zooveel hij kon en deed soms dwaasheden, alleen omdat hij wist, hoe vreeselijk zijn vader zich aan de onschuldigste vermaken ergerde. Een schaar zoogenaamde vrienden omringden hem, waardoor zijn schul den jaarlijks grooter werden, tot eindelijk de komst van Frans van Rossen op het kantoor de gansche zaak omkeerde, en Eduard met zijn geringe levenservaring, zijn hartstochtelijke trotsch en zijn ledigpn beurs alleen stond, aan zich

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1887 | | pagina 1