weefflafl, piijfl m is Mip ra oecterteelt, laniouw, enz. No. 97 J. 1. C. POT, Publicatie n. Nationale Militie. I L l E T 0 H. OM HET GELD. Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. Prijs per 3 maanden, franco per post 65 cents. Voor het buitenland 90 cents. Ingezonden stukken, enz. worden uiterlijk op DONDERDAG AVOND ingewacht aan het bureau te T h o I e n of vóór DON DERDAGMIDDAG bij onzen medewerker te lerseke. UITGEVER: T hole Advertentie»: van 1 tot 4 regels 40 cents; iedere regel meer 10 cents; groote letters naar plaatsruimte. Elke advertentie3 maal ter plaatsing opgegevenwordt slechts 2 maal in rekening ge bracht. BEKENDMAKING. De Burgemeester van Tholen, Gelet op eene Circulaire van den heer Cora. des Kon. in deze provincie van deu 30 April j.1. (Prov. blad No. 42); Brengt ter kennis van de milicien-verlofgangers der ligdagen 188-1 en 1885, dat zij dit jaar tot den werkelijke» dienst zijn opgeroepen en wel als volgt: Van de lichting 1884. Regement Grenadiers en Jagers, de. acht Regemeu- ten Infanterie en de drie Compagniën Hospitaalsol daten, van 10 Augustus tot 13 September. Korps Genietroepen: van 15 Augustus tot 17 September. De drie Regemeiuen Veldartillerie, le 2e 3e 4e óe en 6e Batterijvan 1 y Augustus :ut 22 Sfegtembcr: Korps rijdende Artillerie: van 19 Aug. tot 22Sept. Korp* Pontonniers Ie compagnie van 1 Juli tot i Augustus, 2e compagnie van 15 Juli tot 18 Aug. Korps torpediste» van 17 Juni tot 16 Juli. Van do. lichting 1 8 8 5. Vesting-artillerie: van 7 Wei tot 11 Juni le en 2e compagnie van het le regement, 4e, 5c. Ce en 8e compagnie van het 2e regement. 4e, 10e compagnie van hei 3e regement, 8e, 10e compagnie van het 4e regement. Van 21 Mei tot 25 Juni, 3e, 5e compagnie van het le regement, 2e, 9e compagnie van het 2e rege ment, le, 2e compagnie van het 3e regement, 2c compagnie van het 4e regement. Van 4 Juni tot 9 Juli, 4e en 8e compagnie van het le regement, le, 3e compagnie van het 2e rege ment, 6e, 8e compagnie van het 3e regement, le compagnie van het 4e regement. Van 11 Juni tot 16 Juli, 'Je compagnie van het le regement. Van 25 Juni tol 30 Juli, óe compagnie van het 4c regement. Van 9 Juli lot 13 Aug., 7e compagnie van het 3e regement, 3e compagnie van het 4e regement. Van 6 Augustus tot 10 September, 5e compagnie van het 3e regement. Van 13 Augustus tot 17 September, 4 en 9e com pagnie van het 4e regement, Van 17 September tot 22 October, 6e en 7e com pagnie van het le regement, 7e en 10e compagnie van het 2e regement, 3e, 9e compagnie van het 3e 5) Novelle. Eduard werkte met zulk een ijver, ais gold het zijn eeuwig heil, hij glimlachte, als de eene tijding na de andere, aangetrokken door voor- deelige voorwaarden, naar hem overkwam; slechts iets deed hem smartelijk aan en gedurig peinzen. Adeline weerstreefde met alle kracht zijn plannen; zij smeekte hem duizendmaal, alleen voor zijn eerherstelling te arbeiden en do uit stooting door zijn vader aan een hooger rechter over 1e laten. Zelfs als hij haar daarop ant woordde, dat in dien tusschentijd zijn erfdeel ook door de hebzucht van zijn zwager zou ver slonden wCiden zelfs dan nog had zij met een kalm lachje geantwoord: /.Er moge het allerergste gebeuren, bpste Eduard dan is 't toch slechts geld dat men regement. Ge en 7e compagnie van het 4e regement. Aan de bedoildè milicien-verlofgangers wordt ver der onder het toog gebracht, dat als zij in gebreke blijven, op den {bepaalden dag onder de wapenen te komen, zij bij hnere opkomst zooveel langer in dienst zullen worden gehouden en eindelijk worden zij ge wezen op art. 1 S5 der JVlilitiewet, volgens hetwelk dc verlofganger, die niet aan de oproeping voldoet, als deserteur zal worden behandeld. Tholen, 21 Mei 1887. Bé Burgemeester voornoemd, C. J. VULDER VAN NOORDEN. ONDERZOEK VAN VERLOFGANGERS. I Burgemeester Wethouders der gemeente Tholen. Gezien de aanschrijving van den fleer Commissaris des Küuings in deze Provincie van den 9 Al ei 1887, j Provinciaal blad No, 49, omtrent het onderzoek»van j de vcrlofgangvs Ier Militie te land. I Brengen bij ter kennis der belanghebbenden, dat het ouderzick \an de in deze Gemeente geves- i tigde verlofgangers, die vóór den 1 sten April dezes 1 jaars in het genot van onbepaald verlof rijn gesteld, om het even of zij in den loop van dit jaar tot op komst onder de wapenen zullen verplicht zijn, zal gehouden worden in het gemeentehuis alhier op Woens dag. den achtsten Juni aanstaande, des voormiddags te 10 uren; Voorts wordt medegedeeld Dat de verlofganger bij dat onderzoek moet ver schenen in uniform gekleed, en voorzien van de kleeding- en uitrustingstukken, hem bij zijn vertrek met verlof mede gegeven, van zyn zakboekje en van zijn verlofpas. dat een arrest van twee tot zes dagen, te onder gaan in de naastbij gelegen provoost of het naastbij zijnde huis van bewaring of arrest, door den Alilitie- Commissaris kan worden opgelegd aan den verlof ganger 1 die zonder geldige reden niet bij het onder zoek verschijnt I 2n. die, daarbij verschenen zijnde, zonder geldige reden, niet voorzien is van de hiervoren vermelde voorwerpen 3o. wiens kleeding- of uitrustingstukken bij het onderzoek niet in voldoenden staat worden bevonden j 4o. die kleeding- of uitrustingstukken, aan een I ander locbehoórende, als de zijne vertoont; i Dat de manschappen der militie te land worden i geacht onder de wapenen te zijn, gedurende den tijd, j dien het onderzoek duurt, en in het algemeen, wan neer zij in uniform zijn gekleed, en dat mitsdien op hen van toepassing zijn de bepalingen van het Cri- mlneél Wetboek en liet Reglement van Krijgstucht voor het Krijgsvolk te lande: waaruit volgt, dat de Verlofgangerdie ongeregeldheden als anderzins pleegt bij het gaan naar de plaats voor Let onder zoek bepaald, gedurende het onderzoek en bij het naar huis keeren, te dier zake volgens dat Wetboek en dat reglement zal worden gestraft. Ten slotte wordt de verlofganger uitdrukkelijk op merkzaam gemaaktdat hij zich in geen geval kan beroepen op het niet ontvangen eener bijzondere oproe ping. maar dat deze kennisgeving, welke lénig en alleen ah bewijs geldt, dat de verlofganger behoorlijk is opgeroepenhem bij nietverschijning hwersuim sleH; terwijl ingeval ziekte of gebreken de opkomst mocht verhinderen, daarvan blijken moet door overlegging van eeno geneeskundige verklaring. Afgekondigd en aangeplakt te Tholen, *cn 21 - 'MerissT. Burgemeester en Wethouders voornoemd, C. J. DE VULDER VAN NOORDEN. J)e Wethouder A. VAN DER BURGIIT. De Inspectie van de verlofgangers der nationale militie voor de gemeente lerseke zal onder dezelfde bepalingen plaats hebben te Kapelle op Donderdag 9 Juni 1887, des voor middags 10 ure, waartoe de verlofgangers zich zullen verzamelen voor het ge meentehuis, op dien dag, des morgens te 91/- uren. Aan deze inspectie zijn ook onderworpen de ver lofgangers der lichting 1882, vermits aan deze het bewijs yan ontslag nog niet is gegeven. Dc Burgemeester etc Wethouders van Terseke D. KOELEA1AN. De Secretaris D. SPRUIT. De Inschrijving voor de SCHUTTERIJ moet plaatshebben in de tweede helft van de maand Alei. Daartoe moeten zich aanmelden alle mannelijke in gezetenen der gemeente, die op den 1 Januari dezes jaars hun 25ste jaar zijn ingetreden, hoedanigen zijn, die geboren teerden in hel jaar 1862, na zich vooraf te hebben voorzien van een geboorte-extract, teneinde zich van hunnen juisten ouderdom ter behoorlijke inschrijving te verzekeren. Voorts moeten zich ten bovengenoemde» tijde en plaatse doen inschrijven alle manspersonen, geboren u ontnemen kan. Zie mij aan Eduard," ver volgde zij; „Ik ben ais de erfgename-van een groot vermogen opgevoed, ik heb iu de schitte rendste kringen geleefd, tot de oorlog mijn vader tot een bedelaar maakte. Sedert dien tijd verdient mijn hand het dagelijks brood voor hem en mij, sints dien tijd vervaardig ik het eenvoudige kleed, waarin ge mij ziet, en ben zoowel mijn eigen bediende, als mijn eigen ge zelschap. Meer niet dan ue buitenwereld heb ik mij laten ontnemen." Eduard drukte, na deze woorden, een kus op haar blanke trotsche voorhoofd e.» bekende dat zij beter was da» hij, maar fiat hij de kracht I niet had haar tc volgen. „Zou ik dan den r-trijd tegen mijn zwager opgeven, Adeline?" vraagde hij in vertwijfeling. Haar antwoord was een vast: „Ja! Toon, dat gij de bezittingen van uw vader niet uoodig hebt, Eduard. Toon de menschen dat men u gelasterd - heeft Hij schudde zijn hoofd, Adeline wist dat hij het niet doen kon, dat het hem onmogelijk was, met elke gulden rekenschap te houden en een andere wil dan de zijne te gehoorzamen, waarom verlangde zij 't onmogelijke van hem? Ilij vertrok, en een geheimzinnig wantrouwen maakte zich van hem meester. Indien Adeline eens het werktuig van zijn zwager was! Dat denkbeeld b.-ueht het bloed naar zijn hoofd. „Morgcu vermeld ik in alle dagbladen de opening van mijn kantoor," mompelde hij bij ziehzelve, „dan zal ik degenen die het nog niet weten toonen wie ik ben." Eenige dagen daarna brachten de nieuwsbla den een open brief van den jongen man aau zijn stadgenooteD, waarin een aanklacht van den zoon tegen den vader, en de ongelukkige ver houding tusschen de familie, zonder eenige ver- schooniug onthuld werd, en het aandeel dat Frans van Rossen daaraan had, openlijk ken baar werd gemaakt. Toen Eduard het stuk las, verheugde hij zich

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1887 | | pagina 1