weefflai, p® 11 fis tóip ra oestrtlt I No. 98 Zaterdag 28 Mei 1887. l H. C. POT, P u b i i c it t i li. rr De Fransche Revolutie en de Parijsche wereldtentoonstelling in 1889. F E IL L E T 0 li OM HET GELD. Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. Prijs per 3 maanden, franco per post 6b cents. Voor het buitenland 90 cents. Ingezonden stukken, enz. worden uiterlijk op DONDERDAG AVOND ingewacht aan het bureau te T h o e n of vóór DON DERDAGMIDDAG bij onzen medewerker te lerseke. UITGEVER: T HOLE N. De burgemeester der gemeente Tholen brengt bij deze ter kennis van de Ingezetenen, dat bij hem ont vangen en aan den ontvanger der Directe Belastingen ter invordering is verzonden, het kohier voor de be lasting op het personeel en het'kohier van het patent recht (beide over het 4e kwartaal) voor het dienst jaar 18C6/87. niet uitnoodiging aan een iegelijk wien zulks aangaat, om na bekonicne kennisgeving van zijnen aanslag, ten spoedigste het door hem verschul digde te kwijlen, met herinnering tevens, dat de be zwaren welke dienaangaande mochten bestaan, binnen drie maanden na heden belmoren te w orden ingediend. Tholen, den 24 Mei 1S87. De Burgemeester voornoemd C. J- DE VU LD KR VAN NOORDEN. Burgemeester en Wethouder? van Thob 1 brengen, ingevolge art. 1 der verordening op K ophalen vin vuilnis-* straat-, secreetmest en dergelijke dezer ge meente ter kennis van de ingezetnen, dat. het <er Advertentiën van 1 tot 4 regels 40 cents; iedere regel meer 10 cents; groote letters naar plaatsruimte. Elke advertentie3 maal ter plaatsing opgegevenwordt slechts 2 maal in rekening ge bracht. Sectie D, Ni. 117 b; een brood-kleingoed-en suiker- bakkerij te mogen bpvichten. Op Maandag' de;- Juni c.k., dos voorniiddags te tien ure, zal in huis der Gemeente gelegenheid worden gogexeu, bczw ren tegen het inwilligen van genoemd verzi ek ia, te brengen en die mondeling en schriftelijk toe te lichten. Van bet vei .iocksr L. ih met bijlage kan terstond in zage worden go.mijnen tcrwyl de ter zake ingeko men schriftoren drie dagen voor evengenoemden dag op d'. Secretarie der Gemeen e ter visie zullen worden gelegd. Yerseke, den 28 .dei 1887. Burgeuu citer en Wethouders voornoemd D. KOELE MAN. De Secretaris, D. -SPRUIT. Kdliiere.i sn'tjks uirectc betastingen. De Burgemeester brengt ter kennis van belangheb benden, dat het kohier voor de belasting op het voer van secreetmest in deze mao.id kan plaats heb- j Personeel en van hot Patentrecht over het dienstjaar 1886-1887 (4e kwartaal; aan dp» Ontvanger ter in vordering is ter hand ge::c'.u. en ieder daarop voor komende i lastingr-chuldigc verplicht is zijnen aanslag, op den bij de wet bepaalden voet të voldoen. Yerseke, den 20 Mei 1S87. De Burgemeester, D. KOELE MAN. ben gedurende den nacht: Van Dinsdag SI Mei op Woensdag 1 Juni van Woensdag 1 Juni or Donderdag 2 Juni en van Donderdag 2 op V'ijdag 3 Juni. Burgemeester en Wethouders! van Tholen brengen ter kennis van belanghebbenden dat door hen is vast gesteld de alpbsbetiscbe lijst, bedoeld bij art. 32 der vernrd' ning tot voorkoming en blussing van brand E deze gemeente en dat deze lijst gedurende S da je ii van Dinsdag den 31 Mei tot en met Dins dag den 7 Juni e. k., ter secretarie zal ter inzage liggen. Tholen, den 28 Mei 1887. Burgemeester en Wethouders voornoemd C. J. DE VULDER VAN NOORDEN. De Wethouder A. VAN DER BURG UT. moeilijk anders dan beschouwen wat er is, want het is hoogst moeilijk zoo niet onmogelijk te weten wat- er zijn zou, indien iets niet gebeurd was. En nu, de groote revolutie is er geweest en 11a haar zijn de meeste Europeesche volkeren met- tamelijk gunstige» uitslag begonnen zich te ontworstelen aan eene regecring, die weinig beter naam dan tirannie verdiende. Is het Wonder dat Frankrijk daar prat op is, en de groote gebeurtenissen van vódr eene eeuw vieren wil P Het Fransche volk, dat met overdreven zelfverheffing zich zou gaarne „1.° grande nation" noemt en tnet bespottelijke overdrijving bij monde van een zijner zonen durft zeggen Parijs is Frankrijk en Frankrijk is de wereld? Neni, dat is geen wonder. Maar hebben de tegenwoordige gouvernementen der overige vol keren van ons werelddeel gelijk met zich aan dat feest te onthouden en moeien die volkeren zelf dat voorbeeld volgen? Dat de keizer van Rusland, die nog regeert met een macht, onbeperkter zelfs dan van de vorsten vóór i?89 en die zich bovenmenschelijk moet inspannen om eene tweede groote revolutie in hare geboorte dood te drukken, dat een despoot niet van dat eeuwfeest liooren wil, is zeer natuurlijk, want hij zou er zijn eigen mo- geiijken toekomstigen ondergang mee lauweren. Hij zou rr verraad door plegen aan eigen positie en beginselen. Maar andere vorsten, die sedert lang in meerder of mindere mate recht hebben Nog nvee jaren e" liet is eine eeuw geleden, j lstfn wedemren ann hunne ondc-rd.itien De dat liet vreeselijke, maar veelbetekenende drama koningin vat, Engeland bijv. die nut liaré voor- begonnen is, dat de Fransche revolutie beet. gnngers van reeds ettelijke eeuwen regeert vol- ïloe men ook over dat drama oordeclen u.oge, Se,ls beginselen door de revolutie mannen van JEE TCHTING EN, welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken. i deze eeuw begeerd: Of de koning xan Itaüë', die zijne heerschappij aan eene reeks tan om wentelingen te danken heeft? ...j.. 0 Het moet ons niet te zeer verwonderen, dat Burgemeester en Methouders van Yerseke inak en. i vaJ) olkHel moge waar zijn, dat hare monarchen, ook de grondwet lelijke, met weer- ingevolge de voorschriften He'.~TUl f'!! zegeningen overdreven worden voorgesteld en zin van de Fransche revolutie hooren spreken. 18(o Staatsblad N •- 1 11 y. men verkeerd doet te. meeneii dat uien zonder Koningen zijn ook maar menschel), en de besten Albertus van der Jagt, wonende te lerseke. aan hen i i 1 t t T is inziend een verzoek, om in zijn huis op het haar nog in den duifteren nacht der middel- zelfs hebben menschenLe •-Uiedcn Lu nu perceel kadastraal bekend Gemeente ï-rseke-Schotje;.. j eeuwen zou rondwaren, wij menschcn kunnen 1 11 het is een feit, dat daarmee eene nieuwe periode in de wereldgeschiedenis is aangevangen, dat Frankrijk hot eer.»! is opgetreden als kampioen voor de maatschappelijke en staatkundige rechten dat hare zat het geloof aan het goddelijk recht der vorsten 6) Novelle. Dö oude lmer Ekhart zweeg. Zijn hart zeide hem dat Eduard zijn eenigen zoon was, tegen over wien hij vijandig, ja onverzoenlijk stond wat had hij gedaan door dien jongen uit zijn huis te bannen Een soort van inwendige» wrevel was op het bleek gelaat van Frans le lezen J „Wat denkt gij te doen Frans?" vraagde de oude heer in liet onbewuste denkbeeld van zijn wezenlijke afhankelijkheid. Mij dunkt we moe ten die kennisgeving maar onbeantwoord laten, boewei ik moet bekennen dat het vreeselijk is, zoo in het openbaar belecdigd en beschimpt tc worden 1" „Ik moet in die zaak voor mij alleen hande len," antwoordde Frans kortaf, „Wellicht heb ik de middelen in handen, om dat algemeen bewonderde karakter, dien man van den dag, i wat kleiner te krijgen, laat dat inaar aan mij over." /•Frans/' zeide de oude heer driftig, „wees voorzichtig, en denk er aan dat het mijn naam 1 is die daardoor geschandvlekt wordt. Ik bid u dus laat de zaak rusten." „Onmogelijk, vader!" Gij moet ten minste ati uw kant bekendmaken, dat Eduard's schuld- eischers van -i geen' betaling te wachten heb- ben dat verlang ik j „Dat doe ik nooit!" zeide de oude heer bit ter. „Zou ik mijn geheele leven in arbeid en moeite hebben doorgebracht, om thans in schan de te eindigen uw bedrieging is een brandmerk en die wil ik met mijn naam niet in verbin ding brengen.'" „Misschien is dat ook overbodig," merkte Frans koel op. Doe wat gij noodig en recht oordeelt, vader maar laat, wat ik moet doen, aan mij over. Ik meen toch dat de naam, voor wiens eer ik te waken heb, evenveel waard is ais de uwe." Dc oude heer verhief zijn hand en zeide .Frans ik verbied „Laten we niet meer over de zaak van Eduard spreken," viel Frans hem in de rede. „Op dit oogenblik heb ik nog iels anders te vertellen wellicht niet minder droevig want het be treft mijne vrouw, uwe dochter," vervolgde hij. „Zij is sedert lang lijdende, dit meen ik reeds vroeger gezegd te hebben; dokter Walles heeft iedqr bezoek ten strengste verboden, zij mag niemand zien, en toch is 'l haar moeder gelukt bij haar te komen wie weet wat zij afgesproken hebben. Anna's gezondheid schijnt daardoor zeer geschokt." Hij zweeg, nis wilde hij den ouden heer den tijd laten, langzaam de schrikkelijke zekerheid in zich op te nemen; men hoorde niets dan het tikken van de oude klok tegen den muur en het gedruisch op de straat; het was als lag er een ban op alles wat hun omgaf. „Frans" fluisterde hij met bevende slem, „Anna' is toch niet krankzinnig?" „Ilelaas ja," antwoordde de schoonzoon koel. „Ik heb de ongelukkige in het gesticht buiten j de stad laten brengen, dc dokter vreest het i ergste. Er was, zooals ik uit Anna's verwarde

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1887 | | pagina 1